Odbor habilitačného konania a inauguračného konania strojárstvo

Základné údaje

Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Akademický titul: doc. prof.
Zloženie vedeckej rady fakulty
Aktuálne znenie kritérií
Predchádzajúce znenie kritérií
Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Ukončené a prebiehajúce konania a ich výsledky
Doplňujúce informácie na webe fakulty

Osoby zodpovedné za odbor

Opis odboru

Študijný odbor zahŕňa znalosti týkajúce sa širokého spektra vedomostí z oblasti teórie mechaniky a konštrukcie strojov rôzneho určenia, strojárskych a výrobných technológií, strojárskej metrológie a inžinierstva a manažérstva kvality, automatizačnej techniky, informačných technológií v technike, ako aj procesného a priemyselného inžinierstva, materiálového inžinierstva energetickej, environmentálnej, bezpečnostnej techniky a ďalších oblastí strojárskej výroby. Nosnými témami jadra znalostí študijného odboru sú oblasti: aplikovaná mechanika, časti a mechanizmy strojov, strojárske a výrobné technológie, materiály, medzné stavy materiálov ako teoretický základ na konštruovanie strojov, priemyselné inžinierstvo a kvalita produkcie. Habilitant a inaugurant je schopný riešiť vedecké úlohy základného a aplikovaného výskumu v oblasti strojárstva. Získané znalosti môžu byť uplatnené napríklad do oblastí všetkých typov výrobných, dopravných alebo energetických strojov a zariadení, ako sú napríklad motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode či lietadlá, tiež výrobná, poľnohospodárska a lesnícka technika, ale aj strojárske technológie, materiály a medzné stavy materiálov, mikrotechnológie a nanotechnológie, konštrukcia obrábacích strojov a nástrojov, environmentálna technika, automatizačné a robotické linky a zariadenia, procesná technika, výrobné technológie, priemyselné inžinierstvo, meranie, metrológia, bezpečnosť technických systémov, zabezpečenie kvality procesov, produktov a služieb a podobne. Kreativita a inovatívnosť v odbore strojárstvo je charakterizovaná aj masívnym uplatňovaním nástrojov inteligentného priemyslu a aplikáciou najnovších technológií a metodík pri tvorbe nových výstupov v tomto odbore. Habilitant a inaugurant je schopný nezávisle kritický a analyticky posudzovať nové riešenia a formulovať nové hypotézy a stratégie ďalšieho výskumu a vývoja v aktuálnych podmienkach odboru Strojárstvo a dokáže prezentovať výstupy svojej tvorivej činnosti pred domácou a zahraničnou vedeckou komunitou. Udeľovaný titul: doc., prof.

Zoznam študijných programov 3. stupňa v tom istom študijnom odbore

strojárske technológie a materiály
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
inžinierstvo prostredia
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
energetické stroje a zariadenia
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
priemyselná mechatronika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
priemyselné inžinierstvo
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
aplikovaná mechanika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
procesná technika
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
výrobné technológie
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
procesná technika
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
strojárske technológie a materiály
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
počítačová podpora výrobných technológií
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
energetické stroje a zariadenia
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
počítačová podpora výrobných technológií
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
riadenie priemyselnej výroby
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
riadenie priemyselnej výroby
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
výrobné technológie
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
aplikovaná mechanika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
časti a mechanizmy strojov
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
inžinierstvo prostredia
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
kvalita a bezpečnosť
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
priemyselná mechatronika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
výrobná technika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
výrobná technika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
časti a mechanizmy strojov
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
náuka o materiáloch
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
priemyselné inžinierstvo
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
kvalita a bezpečnosť
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
náuka o materiáloch
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk