Študijný program náuka o materiáloch

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: náuka o materiáloch
Zabezpečuje: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 3
Forma štúdia: denná
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent rozumie vzťahom medzi fyzikálno-chemickou podstatou štruktúry a vlastnosťami rôznych materiálov a na základe toho je schopný predikovať ich životnosť a vyvíjať inovatívne technologické procesy ich produkcie. Samostatne riadi úlohy výskumu a vývoja materiálov, vedie a koordinuje ich riešiteľské tímy a s potrebným odborným prehľadom participuje vo vzdelávacom procese v danej oblasti.
Ciele vzdelávania
Absolvent má hlboké vedomosti z oblasti materiálov, ich chemickej koncepcii, štruktúrnej stavbe a fyzikálnej podstate mechanických a úžitkových vlastností materiálov. Poznatky vie tvorivo využiť pre riešenie aplikačných, technologických a koncepčných projektov produkcie materiálov presahujúcich rámec inžinierskeho prístupu a pre uskutočňovanie výskumu a vývoja materiálov a pre vytváranie, rozvíjanie a prehlbovanie nových poznatkov v oblasti strojárstva. V oblasti materiálových vied vie zvoliť konkrétne a vhodné vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu štruktúry a vlastností materiáloch, spracovania materiálov, degradácie a medzných stavoch materiálov a predikcii ich správania v rôznych podmienkach. Má schopnosť tvorivo aplikovať vlastné zistenia získané zo sledovania najnovších trendov vo vede a výskume a svojho komplexného výskumu pri samostatnom riešení vedeckých úloh a najnáročnejších úloh technickej praxe v oblasti strojárstva. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Absolvent študijného programu dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum v oblasti rôznych druhov materiálov a rozvoj študijného odboru. Má analytické zručnosti a ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri vývoji a výskume nových materiálov a technológií ich produkcie a spracovania. Dokáže vykonávať rozborové a prieskumové projekty, modelovania, merania, zber a spracovanie dát s využitím moderných informačných prostriedkov a analytickej techniky. Absolvent má nezávislé, kritické a analytické myslenie, ktoré je schopný aplikovať v dynamicky sa meniacich podmienkach strojárskej a metalurgickej výroby a materiálového výskumu. Je schopný samostatne prezentovať výsledky výskumu a vývoja v oblasti materiálových vied pred národnou a medzinárodnou odbornou komunitou a v hodnotných vedeckých periodikách v cudzom jazyku. Pri formulovaní zámerov výskumu a vývoja a pri interpretácii ich výsledkov zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty. Dokáže určiť zameranie výskumu a vývoja materiálov, inovovať ich, koordinovať a riadiť pracovný a vedecko-výskumný tím v príslušnej výrobnej a vednej oblasti. Absolvent študijného programu doktorandského štúdia má základné teoretické a praktické pedagogické skúsenosti pre odbornú pedagogickú činnosť a vie ich využiť pri odbornom vzdelávaní na stredných odborných školách a technických univerzitách v oblasti strojárstva a materiálového inžinierstva.
Výstupy vzdelávania
Absolvent rozumie vzťahom medzi fyzikálno-chemickou podstatou štruktúry a vlastnosťami rôznych materiálov na základe čoho je schopný riadiť ich zmeny. Je schopný predikovať životnosť materiálov na základe znalostí procesov fyzikálno-chemickej a mechanickej degradácie materiálov. Pri vývoji a výskume materiálov aplikuje moderné štruktúrne a fázové analýzy materiálov, analýzy ich vlastností a degradácie. Aktívne získava, kriticky hodnotí a analyzuje nové poznatky a informácie, aplikuje ich pri riešení projektov výroby materiálov, ich výskumu a vývoja. V rámci výskumu a vývoja samostatne formuluje nové hypotézy a stratégie, realizuje vlastnú vedecko-odbornú činnosť, posudzuje ju a modifikuje, interpretuje jej výsledky s ohľadom na dlhodobý dopad v danom odbore, spoločenské, vedecké a etické aspekty. Dokáže navrhovať, implementovať a zdokonaľovať výskumné, vývojové a inovačné postupy v oblasti materiálov a ich spracovania. Príspevok vlastného pôvodného výskumu k rozšíreniu vedeckého poznania v odbore preukáže prostredníctvom formulovania a publikovania výsledkov výskumu a vývoja na medzinárodnej úrovni v cudzom jazyku. Samostatne riadi úlohy výskumu a vývoja materiálov, vedie a koordinuje ich riešiteľské tímy. Získané vedomosti je schopný vhodným spôsobom sprostredkovať aj v rámci vzdelávacieho procesu v odborných predmetoch z oblasti materiálov.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709020000&field=3948V23&year=2018 Počet absolventov: 6 Priemerná mzda: 1261 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1381 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Priemyselná výroba (40 %) - Odborné, vedecké a technické činnosti (40 %) - Administratívne a podporné služby (20 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Strojárski špecialisti (20 %) - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch (20 %) - Fyzici a astronómovia (20 %) Zamestnaní: 83 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 17 % Pokračujúci v štúdiu: 0 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709020000&field=3948V23&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Na základe zaslaných podkladov k študijnému programu vyjadrili tri autority z praxe, ktoré sú členmi Spoločnej rady študijných programov Materiály súhlasné stanovisko k predloženým charakteristikám študijného programu: VYJADRENIE K ŠTRUKTÚRE A OBSAHU ŠTUDIJNÉHO PLÁNU: Skladba a obsah predmetov a spôsob ich zabezpečovania a hodnotenia zodpovedajú stanoveným výstupom a cieľom vzdelávania a zostavené odporúčané študijné plány umožňujú študentom voliť si vhodné cesty (trajektórie) v štúdiu. VYJADRENIE K PROFILU ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU (K CIEĽOM A VÝSTUPOM VZDELÁVANIA): Uvedený profil absolventa s nadväzujúcimi cieľmi a výstupmi vzdelávania zodpovedá vymenovaným kvalifikáciám a povolaniam. VYJADRENIE K UPLATNENIU ABSOLVENTOV V POVOLANIACH A K ZÍSKANÝM KVALIFIKÁCIÁM ABSOLVENTOV: Absolventi študijného programu sa úspešne uplatňujú/uplatnia vo vymenovaných povolaniach, kde využívajú/využijú získanú kvalifikáciu a na trhu práce je/bude perspektívny záujem o absolventov tohto študijného programu. VYJADRENIE K PERSONÁLNEMU ZABEZPEČENIU ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU: Osoby zodpovedné za študijný program, učitelia a ďalšie personálne zabezpečenie študijného programu umožňujú dosahovať stanovené ciele a výstupy vzdelávania. VYJADRENIE K PRIESTOROVÉMU, MATERIÁLNEMU A TECHNICKÉMU ZABEZPEČENIU ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU A PODPORE: Priradené zdroje v zmysle priestorového, materiálneho a technického zabezpečenia študijného programu zaručujú dosahovanie stanovených cieľov a výstupov vzdelávania. VYJADRENIE K ZABEZPEČENIU SYSTÉMU MONITOROVANIA A HODNOTENIA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU: Systém monitorovania a hodnotenia študijného programu zahrňuje procesy získavania spätnej väzby a poskytuje dostatočné informácie o priebehu a o výstupoch vzdelávania, aby boli prijímané adekvátne opatrenia na udržanie a zvyšovanie kvality študijného programu. CELKOVÉ VYJADRENIE: Študijný program napĺňa sektorovo špecifické očakávania, požiadavky praxe a trhu práce. Pre hodnotenie študijných programov Materiály, Materiálové inžinierstvo a Náuka o materiáloch bola pripravená a zaslaná dotazníková anketa vybraným zamestnávateľom a priemyselným partnerom. Do dotazníkovej ankety sa zapojili zástupcovia piatich zamestnávateľov (dvaja zástupcovia ústavov SAV a traja zástupcovia priemyselných partnerov). Hodnotenie jednotlivých parametrov študijných programov bolo v prevažnej miere pozitívne. Na otázky súvisiace so zameraním, obsahom a náplňou študijných programov a ich dôležitosťou pre prax odpovedali pozitívne, resp. skôr pozitívne. Podobne odpovedali aj na otázky súvisiace s uplatnením absolventov a ich perspektívou v priemyselnej praxi. Tí partneri, ktorí zamestnávajú absolventov hodnotených študijných programov hodnotili ich pripravenosť, praktické zručnosti a kreatívnosť pre výkon v ich spoločnosti väčšinou pozitívne, resp. skôr pozitívne. Konkrétne vyhodnotenie vyjadrení a návrhov autorít z praxe a zamestnávateľov z ankety dotazníkov sú uvedené v prílohách zápisu zo zasadnutia Spoločnej rady študijných programov Materiály č.1/22.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Miriam Vincejová
Zástupca študentov: Ing. Dávid Csík
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Pre zabezpečenie výstupov vzdelávania v zmysle študijného plánu študijného programu sú k dispozícii učebne a laboratória Technickej univerzity v Košiciach (FMMR, Ústavu materiálov a inžinierstva kvality - UMIK) a spolupracujúcich ústavov SAV v Košiciach. Disponujú klasickou aj špeciálnou technikou, zariadeniami a prístrojmi, určenými pre výučbu a výskum a pre riešenie tém dizertačných prác v oblasti materiálových vied. Prednášky, konzultácie a semináre a laboratórne experimentálnych prác sa uskutočňujú v učebniach pre väčší a aj menší počet študentov v priestoroch UMIK - PK11, Ústavu materiálového výskumu SAV v.v.i. (ÚMV SAV) a Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. (UEF SAV) a Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV. v.v.i. (UMMS SAV). Pre praktickú výučbu a realizáciu experimentálnych programov predmetov a dizertačných prác sa využívajú špecializované laboratória týchto ústavov, ktorých zoznam a vybavenie je uvedené na internetovej stránke UMIK: https://umik.fmmr.tuke.sk/laboratoria-a-ucebne/ na internetovej stránke ÚMV SAV: https://websrv.saske.sk/imr/vedecke-divizie/divizia-kovovych-systemov/vyskumne-oblasti/ na internetovej stránke ÚEF SAV: https://websrv.saske.sk/uef/oddelenia-a-laboratoria/laboratorium-materialovej-fyziky/zameranie/ na internetovej stránke ÚMMS SAV: http://www.umms.sav.sk/ Pre realizáciu experimentálnych prác dizertačných prác sú k dispozícii aj špecializované laboratória ostatných ústavov FMMR, ktorých zoznam a vybavenie je uvedené na internetových stránkach: https://urt.fmmr.tuke.sk/index.php?hm=ustav&sm=laboratoria&lang=svk https://umet.fmmr.tuke.sk/Home/LabsHaZ https://umet.fmmr.tuke.sk/Home/LabsTTaP https://umet.fmmr.tuke.sk/Home/LabsNM
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre zabezpečuje Univerzitná knižnica Technickej univerzity a Ústredná knižnica SAV. Sú centrálnym knižnično-informačným a vzdelávacím pracoviskom, ktorého hlavným poslaním je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu pre doktorandské štúdium na FMMR TU v Košiciach. Knižnice nadobúdajú, uchovávajú a sprístupňujú literatúru a informačné zdroje v klasickej aj v elektronickej forme. Knižnica majú vybudované informačné systémy digitálnej knižnice publikácií zamestnancov, príp. elektronických záverečných prác študentov (UK TUKE). Cieľom je prezentácia akademickej produkcie a vedecko-výskumného potenciálu TU a ústavov SAV na internete. Informácie o knižnici, o informačných zdrojoch a službách sa nachádzajú na web stránke UK www.lib.tuke.sk a uk.sav.sk. UK TUKE má vo všetkých verejných čitateľských priestoroch zabezpečený bezbariérový prístup. Študovne UK TUKE sú prístupné počas pracovného týždňa 55 hodín, požičovňa literatúry je prístupná 25 hodín týždenne. Študenti majú k dispozícii v priestoroch študovne počítačovú študovňu s počítačmi s pripojením na internet, PC vyčlenené ako elektronické katalógy v rámci intranetu TU a školiacu miestnosť so počítačmi pripojenými na internet. V rámci výučby poskytujú učitelia zabezpečujúci a vyučujúci dané predmety základné študijné literatúry podľa informačných predmetov v elektronickej podobe, príp. v tlačenej podobe. V rámci areálu TU v Košiciach a cez vzdialený prístup (VPN) a v priestoroch ústavov SAV majú študenti prístup aj k informačným a publikačným databázam UK TUKE a SAV a špeciálnym databázam Scopus a Web of Science, príp. ScienceDirect, Springerlink a pod.
E-learning
Pre možnosť e-learningového vzdelávania predmetov študijného programu sú prístupné potrebné študijné materiály, študijná literatúra, príp. vzorové testy pre overovanie a skúšanie vedomostí študentov na portáli https://moodle.tuke.sk/moodle/ a cez prístupy Univerzitnej knižnice TUKE a Ústrednej knižnice SAV. Portál "moodle" umožňuje uskutočňovať dištančné vzdelávanie študentov v prípade predmetov, ktoré v rámci osnovy predmetov umožňujú tento typ vzdelávania. Potrebné experimentálne úlohy predmetov a riešenie experimentálneho programu dizertačných prác je uskutočňované prezenčnou výučbou, resp. experimentálnou prácou v špecializovaných laboratóriách FMMR TUKE, ÚMV SAV a ÚEF SAV a ÚMMS SAV.
Partneri vysokej školy
Partnermi FMMR TUKE pri zabezpečovaní vzdelávacích činností v študijnom programe sú priemyselné podniky, vzdelávacie a výskumné inštitúcie na Slovensku. Priemyselné podniky, ktoré sa venujú predovšetkým metalurgickej a strojárskej výrobe umožňujú realizáciu prevádzkových a laboratórnych experimentov pre doktorandov na ich zariadeniach. Poskytujú aj špecializované odborné prednášky pre doktorandov študijného programu. Podieľajú sa aj na zadávaní a riešení tém dizertačných prác doktorandov a personálne participujú aj v komisiách pre štátne záverečné skúšky v doktorandskom štúdiu, príp. v komisiách pre hodnotenie vedecko-odborných prác doktorandov na konferenciách a seminároch. Ide najmä o priemyselné spoločnosti, ako sú USS Košice, s.r.o., ŽP, a.s., ŽP VVC, s.r.o., Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom, Nemak Slovakia, s.r.o., Žiar nad Hronom, SPP Distribúcia, s.r.o., Bratislava, Magna PT s.r.o., Košice, SPINEA, s.r.o., Prešov a iné. Na vzdelávaní v študijnom programe doktorandského štúdia Náuka o materiáloch veľmi úzko participuje aj ÚMV SAV a ÚEF SAV v Košiciach a ÚMMS SAV v Bratislave. Tieto ústavy sú externými vzdelávacími inštitúciami pre doktorandské štúdium so zmluvným vzťahom s FMMR TUKE. Podieľajú sa na financovaní štúdia doktorandov a riešenia ich dizertačných prác s využitím technologického a prístrojového vybavenia týchto ústavov. Pracovníci ústavov vypisujú témy dizertačných prác a podieľajú sa na školení doktorandov a ich vzdelávaní. Sú členmi komisií pre dizertačné skúšky doktorandov a obhajoby ich dizertačných prác, ako aj v komisiách pre hodnotenie vedecko-odborných prác doktorandov na konferenciách a seminároch.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie

Doplňujúce informácie

Dalšie informácie na webe pracoviska