Študijný program strojárske technológie a materiály

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: strojárske technológie a materiály
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 3
Forma štúdia: externá
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 5
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu Strojárske technológie a materiály získa hlboké vedomosti o materiáloch, znalosti z procesov konvenčných a progresívnych strojárskych technológií. Rozumie a vie hodnotiť a optimalizovať technologické procesy a výrobné postupy využitím inovačných riešení a vedeckých metód. Je schopný vytvárať simulačné modely a riešiť úlohy s využitím CAx technológií, navrhovať materiálové riešenia pre konkrétne konštrukcie a aplikovať experimentálne a inovačné metódy odboru.
Ciele vzdelávania
Doktorand sa naučí charakterizovať a chápať zákonitosti fyzikálnej metalurgie, fyziky materiálov a cielene využívať získané poznatky pri navrhovaní technologických procesov vo vede, výskume a v praxi. Rozvinie svoje poznatky hlavne z oblasti súčasných metód skúšania materiálov, hodnotenia ich štruktúr, predikcie vlastností materiálov na základe ich vnútornej stavby, z oblasti zavádzania moderných technológií a optimalizácie výrobných procesov s ohľadom na kvalitu a ekonomickosť výroby. Štúdium umožní doktorandovi získať ucelené teoretické vedomosti, praktické skúsenosti a zvládnuť metodiky samostatnej vedeckej práce v oblastiach strojárskych technológií. Počas štúdia si osvojí zručnosti a metódy vedeckého výskumu spojené s odborom, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu vedeckého poznania a vlastnou tvorivou činnosťou prispeje k získaniu nových poznatkov v tejto oblasti. Absolvent je schopný kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových komplexných konceptov inžinierskych riešení. V priebehu prvého nominálneho ročníka študent nadobúda znalosti najmä teoretického charakteru, ktoré nadväzujú na vedomosti II. stupňa štúdia. Získa hlboké znalosti z predmetov širšieho vedného základu z oblasti náuky o materiáloch a moderných spracovateľských technológií, ako aj pokročilé znalosti z procesov konvenčných a progresívnych strojárskych technológií. Časťou teoretickej prípravy je aj modelovanie a simulácia technologických procesov s využitím CAx technológií, projektovanie výrobných procesov a systémov, posudzovanie technologickosti a kvality výrobkov. V ďalších ročníkoch štúdia aplikuje experimentálne, vedecké a inovačné metódy odboru pri riešení dizertačnej práce. Súčasťou štúdia je aj jazyková príprava doktoranda s dôrazom na odbornú terminológiu s cieľom zabezpečiť možnosť prezentácie výsledkov vlastného výskumu medzinárodnej vedeckej komunite ako aj laickej verejnosti.
Výstupy vzdelávania
• aplikovať odborné a vedecké poznatky z materiálových a technologických vedných disciplín • analyzovať materiálové a technologické problémy a tvoriť inžinierske riešenia aplikáciou nadobudnutých znalostí • hodnotiť a optimalizovať technologické procesy a výrobné postupy využitím inovačných riešení a vedeckých metód • vytvárať simulačné modely a riešiť úlohy s využitím CAx technológií • navrhovať materiálové riešenia pre konkrétne konštrukčné uzly • aplikovať experimentálne a inovačné metódy odboru • navrhovať a optimalizovať procesné parametre moderných spracovateľských technológií • navrhnúť a realizovať inžiniersky experiment pre identifikáciu neznámych parametrov alebo verifikáciu vlastností výrobku alebo procesu • komunikovať v jednom svetovom jazyku na odbornej úrovni • využívať informačné technológie pri kontrole a riadení technologických procesov
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2307V00&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2307V00&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Strojárske technológie a materiály boli hodnotené zástupcom Askozvaru, s.r.o - Ing. Jozefom Zohnom, PhD. K štruktúre a obsahu študijného plánu mal nasledujúce odporúčanie: Skladba niektorých predmetov je veľmi všeobecná, čo môže obmedziť prístup študenta ku konkrétnym poznatkom a parametrom v praxi. K profilu absolventa ŠP nemá žiadne pripomienky. K uplatneniu absolventov v povolaniach a k získaným kvalifikáciám má nasledujúcu pripomienku: Absolventi majú veľakrát dostatok všeobecných informácií, no konkrétne povolania si často vyžadujú špecifické - konkrétne znalosti. S personálnym zabezpečením ŠP súhlasí. S priestorovým, materiálnym a technickým zabezpečením ŠP súhlasí. Súhlasí tiež so systémom monitorovania a zabezpečovania ŠP. Celkové hodnotenie: ŠP napĺňa sektorovo špecifické očakávania, požiadavky praxe a trhu práce.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Janka Majerníková, PhD.
Zástupca študentov: Ing. František Ruda
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/381-vm1-pocitacova-ucebna-cad-cam-cae http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/382-vm2-pocitacova-ucebna-cad-cam-cae http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/386-ucebna-programovania-vyroby-na-cnc-obrabacich-strojoch http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/383-s1-ucebna http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/384-s4-ucebna http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/385-s12-ucebna Laboratória: http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/368-laboratorium-rapid-prototyping http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/369-laboratorium-programovania-vyroby-na-cnc-obrabacich-strojoch http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/370-laboratorium-3d-optickych-merani-deformacie http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/372-laboratorium-spracovania-plastov http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/373-laboratorium-tvarnenia http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/367-laboratorium-obrabania http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/374-laboratorium-mechanickych-a-technologickych-skusok http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/375-laboratorium-svetelnej-mikroskopie-a-metalografie http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/376-laborat
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby na online prístup a výučbu používa systém Microsoft Teams, kde sú sprístupnené všetky informácie ohľadom výučby.
Partneri vysokej školy
Úlohy riešené pre prax: Bosch und Siemens Hausgeräte Košice, Embraco Spišská Nová Ves, Kovorob Košice, Kybernetika Košice, Markob Prešov, Michatek Michalovce, Magneti Marelli Kechnec, SEZ Krompachy, Strojkov Košice, INGMETAL Prešov, ZŤS VVÚ Košice, Hengstler Kežmarok, Zastrova Spišská Stará Ves a iné. Medzinárodná spolupráca a prednášky odborníkov zo zahraničia: University of Maribor, Slovinsko, ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB – TU Ostrava, TU Liberec, ČR, Rzeszow University of Technology, Poľsko, Lublin University of Technology, Poľsko Kielce University of Technology, Poľsko

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie