Študijný program výrobná technika

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: výrobná technika
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 3
Forma štúdia: externá
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 5
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu Výrobná technika v PhD. stupni je kompetentný vyvíjať, skúmať, analyzovať, navrhovať, simulovať, implementovať a inovovať výrobnú techniku v koordinácii s periférnymi zariadeniami. Absolvent má prehĺbené teoretické a praktické poznatky, založené na súčasnom stave vedy a techniky. Je schopný naďalej rozvíjať svoje schopnosti, ich tvorivé uplatňovanie pri výkone povolania vedecko-technického charakteru. Konkrétna štruktúra študijného programu a obsah jednotlivých predmetov študijného programu, použité formy výučby zabezpečujú splnenie cieľov pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia tak, ako sú definované v opise študijného odboru. Absolvent absolvuje študijný pobyt v externej inštitúcii v zahraničí, kde nadobudol nové skúsenosti a nadviazal nové kontakty v odbore, čo dáva predpoklad k širokému rozhľadu vo vednom odbore. Absolvent absolvuje učebné plány programu, kde ťažiská vzdelávania sú prispôsobené aktuálnym požiadavkám praxe.
Ciele vzdelávania
Absolvent študijného programu "Výrobná technika" v treťom stupni ovláda do hĺbky metodiku konštruovania a projektovania výrobných strojov a zariadení, ovláda a vie modifikovať podľa potreby metódy výpočtov, simulácie a verifikácie modelových riešení projekcie a konštrukcie výrobných strojov a zariadení. Má znalosti o konštrukčných materiáloch, komponentoch a moduloch výrobných strojov a zariadení a ich syntéze. Dokáže modelovať a simulačne preverovať virtuálne mechanizmy výrobných strojov a zariadení a ich interakciu na prostredie. Pozná metódy, techniku a prostriedky riadenia výrobných strojov a výrobných systémov. Dokáže analyzovať problémy, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce výrobné stroje a zariadenia. Je schopný riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.
Výstupy vzdelávania
Vedomosti, skúsenosti a kompetencie absolventa PhD. stupňa študijného programu Výrobná technika mu umožňujú uplatniť sa nielen v konštrukčnej, projektantskej a prevádzkovej praxi ako tvorivý vedecký pracovník ale aj ako manažér pracovných tímov, vo vývojových činnostiach, ako manažér vysoko-sofistikovanej výrobnej prevádzky. Absolvent je schopný aplikovať a rozvíjať metódy, techniky a prostriedky konštruovania a riadenia výrobných strojov a výrobných systémov. Dokáže analyzovať problémy, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce výrobné stroje a zariadenia. Absolvent má schopnosti a zručnosti vedeckého pracovníka s kritickým myslením. Absolvent je tiež pripravený pôsobiť aj ako samostatný podnikateľ vo výskume a vývoji vo svojom odbornom profile. Absolvent rozumie potrebám vedomostnej spoločnosti, prostredníctvom rozvoja inovatívnych foriem vzdelávania a rozvoja aktívnej spolupráce so zahraničnými partnermi ale aj so súkromným sektorom, pre potreby požiadaviek z priemyslu, vedeckých a vývojových inštitúcií.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2329V00&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2329V00&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
1/ Vyjadrenie autority z praxe: Obchodné meno: Swiss Aqua Technologies AG Sídlo: Gewerbestrasse 9, 6330 Cham, Switzerland IČO: CH-170.3.039.208-0 Právna forma: Company limited by shares (AG) Štatutárny zástupca: Ondrej Sochor Autorita z praxe: Ing. Michal Špak, PhD. Pracovná pozícia: Manager of research and developement department Strojnícka fakulta TUKE Študijný odbor: Strojárstvo Študijný program: Výrobná technika Stupeň štúdia: tretí Akademický titul: PhD. Forma štúdia: externá Jazyk štúdia: slovenský VYJADRENIE K ŠTRUKTÚRE A OBSAHU ŠTUDIJNÉHO PLÁNU Skladba a obsah predmetov a spôsob ich zabezpečovania a hodnotenia zodpovedajú stanoveným výstupom a cieľom vzdelávania a zostavené odporúčané študijné plány umožňujú študentom voliť si vhodné cesty (trajektórie) v štúdiu: - súhlasím VYJADRENIE K PROFILU ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU (K CIEĽOM A VÝSTUPOM VZDELÁVANIA) Uvedený profil absolventa s nadväzujúcimi cieľmi a výstupmi vzdelávania zodpovedá vymenovaným kvalifikáciám a povolaniam: - súhlasím VYJADRENIE K UPLATNENIU ABSOLVENTOV V POVOLANIACH A K ZÍSKANÝM KVALIFIKÁCIÁM ABSOLVENTOV Absolventi študijného programu sa úspešne uplatňujú/uplatnia vo vymenovaných povolaniach, kde využívajú/využijú získanú kvalifikáciu a na trhu práce je/bude perspektívny záujem o absolventov tohto študijného programu: - súhlasím VYJADRENIE K PERSONÁLNEMU ZABEZPEČENIU ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU Osoby zodpovedné za študijný program, učitelia a ďalšie personálne zabezpečenie študijného programu umožňujú dosahovať stanovené ciele a výstupy vzdelávania: - súhlasím VYJADRENIE K PRIESTOROVÉMU, MATERIÁLNEMU A TECHNICKÉMU ZABEZPEČENIU ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU A PODPORE Priradené zdroje v zmysle priestorového, materiálneho a technického zabezpečenia študijného programu zaručujú dosahovanie stanovených cieľov a výstupov vzdelávania: - súhlasím VYJADRENIE K ZABEZPEČENIU SYSTÉMU MONITOROVANIA A HODNOTENIA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU Systém monitorovania a hodnotenia študijného programu zahrňuje procesy získavania spätnej väzby a poskytuje dostatočné informácie o priebehu a o výstupoch vzdelávania, aby boli prijímané adekvátne opatrenia na udržanie a zvyšovanie kvality študijného programu: - súhlasím CELKOVÉ VYJADRENIE Študijný program napĺňa sektorovo špecifické očakávania, požiadavky praxe a trhu práce: - súhlasím V Košiciach, dňa: 22.6.2022, Ing. Michal Špak, PhD. 2/ 2/ Vyjadrenie autority z praxe: Obchodné meno: Magna PT s.r.o. Sídlo: Perínska cesta 282, Kechnec IČO: 51286378 Právna forma: s.r.o. Štatutárny zástupca: Ing. Martin Hluchý Autorita z praxe: Ing. Martin Nemec, PhD. Pracovná pozícia: Senior manager Strojnícka fakulta TUKE Študijný odbor: Strojárstvo Študijný program: Výrobná technika Stupeň štúdia: tretí Akademický titul: PhD. Forma štúdia: externá Jazyk štúdia: slovenský VYJADRENIE K ŠTRUKTÚRE A OBSAHU ŠTUDIJNÉHO PLÁNU Skladba a obsah predmetov a spôsob ich zabezpečovania a hodnotenia zodpovedajú stanoveným výstupom a cieľom vzdelávania a zostavené odporúčané študijné plány umožňujú študentom voliť si vhodné cesty (trajektórie) v štúdiu: - súhlasím VYJADRENIE K PROFILU ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU (K CIEĽOM A VÝSTUPOM VZDELÁVANIA) Uvedený profil absolventa s nadväzujúcimi cieľmi a výstupmi vzdelávania zodpovedá vymenovaným kvalifikáciám a povolaniam: - súhlasím VYJADRENIE K UPLATNENIU ABSOLVENTOV V POVOLANIACH A K ZÍSKANÝM KVALIFIKÁCIÁM ABSOLVENTOV Absolventi študijného programu sa úspešne uplatňujú/uplatnia vo vymenovaných povolaniach, kde využívajú/využijú získanú kvalifikáciu a na trhu práce je/bude perspektívny záujem o absolventov tohto študijného programu: - súhlasím VYJADRENIE K PERSONÁLNEMU ZABEZPEČENIU ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU Osoby zodpovedné za študijný program, učitelia a ďalšie personálne zabezpečenie študijného programu umožňujú dosahovať stanovené ciele a výstupy vzdelávania: - súhlasím VYJADRENIE K PRIESTOROVÉMU, MATERIÁLNEMU A TECHNICKÉMU ZABEZPEČENIU ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU A PODPORE Priradené zdroje v zmysle priestorového, materiálneho a technického zabezpečenia študijného programu zaručujú dosahovanie stanovených cieľov a výstupov vzdelávania: - súhlasím VYJADRENIE K ZABEZPEČENIU SYSTÉMU MONITOROVANIA A HODNOTENIA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU Systém monitorovania a hodnotenia študijného programu zahrňuje procesy získavania spätnej väzby a poskytuje dostatočné informácie o priebehu a o výstupoch vzdelávania, aby boli prijímané adekvátne opatrenia na udržanie a zvyšovanie kvality študijného programu: - súhlasím CELKOVÉ VYJADRENIE Študijný program napĺňa sektorovo špecifické očakávania, požiadavky praxe a trhu práce: - súhlasím V Košiciach, dňa: 23.6.2022, Ing. Martin Nemec, PhD.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.
Zástupca študentov: Ing. Jaroslav Melko
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Laboratóriá: http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/lab-robotiky http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/atelier-dizajnu-strojov http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/laboratorium-nc-vyrobnej-techniky http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/laboratorium-vyrobnej-techniky http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/lab-sr http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/pneumatika http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/laboratorium-prototypovania http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/laboratorium-strojoveho-videnia Učebne: http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/studium/ucebne2/audiovizualna-ucebna http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/studium/ucebne2/ucebne
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Prístup k študijným materiálom a podkladom je pre každý predmet zabezpečený prostredníctvom aplikácie MS TEAMS a tiež MOODLE. Študentom sú tiež k dispozícii elektronické učebnice a skriptá prostredníctvom portálu https://ebooks.lib.tuke.sk/ .
Partneri vysokej školy
Partneri z praxe: MANEX s.r.o. Košice - partner ponúkajúci participáciu na vývoji a výskume. SCHILLER spol. s r. o. - partner ponúkajúci participáciu na vývoji a výskume. Magna PT s.r.o. - partner ponúkajúci participáciu na vývoji a výskume. CAD - Up International Prešov - partner ponúkajúci participáciu na vývoji a výskume. HM Transtech Prešov - partner ponúkajúci participáciu na vývoji a výskume. MTS Krivá - partner ponúkajúci participáciu na vývoji a výskume. PLOSKON AT Prešov - partner ponúkajúci participáciu na vývoji a výskume. REGADA Prešov - partner ponúkajúci participáciu na vývoji a výskume. ZTS VVU Košice - partner ponúkajúci participáciu na vývoji a výskume. Robotec Sučany - partner ponúkajúci participáciu na vývoji a výskume. SENZOR Košice - partner ponúkajúci participáciu na vývoji a výskume. SEZ Krompachy - partner ponúkajúci participáciu na vývoji a výskume. SMC PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA Bratislava - partner ponúkajúci participáciu na vývoji a výskume. SPINEA Prešov - partner ponúkajúci participáciu na vývoji a výskume. Tesla Stropkov - partner ponúkajúci participáciu na vývoji a výskume. SWEP Slovakia s.r.o., Kechnec, Slovakia - partner ponúkajúci participáciu na vývoji a výskume. Akademickí partneri: TU Liberec - spolupráca v oblasti stáží v rámci projektu Erasmus+ a iných pracovných pobytov, materiálové experimenty VŠB-TU FS Ostrava - spolupráca v oblasti stáží v rámci projektu Erasmus+ a iných pracovných pobytov, spolupráca v oblasti inverznej kinematiky a riadení robotov PIAP Warszawa - spolupráca v oblasti stáží v rámci projektu Erasmus+ Frederick University of Cyprus Polytechnika Lublin Univerzita Cardiff VUT FSI Brno TU Viedeň ČVUT FS Praha

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie