Študijný program priemyselná mechatronika

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: priemyselná mechatronika
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 3
Forma štúdia: externá
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 5
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu Priemyselná mechatronika v treťom stupni vysokoškolského štúdia má vedomosti z oblasti mechaniky, elektroniky, riadenia, senzorov, prevodníkov, aktuátorov a ďalších oblasti, ktoré dokáže integrovať do funkčných celkov so synergickým efektom. Ovláda nástroje vedeckej činnosti analýzy, návrhu, simulácie a optimalizácie mechatronických sústav. Absolvent je schopný samostatne a aj tímovo vedecký pracovať a prinášať nové poznatky pre vedný odbor a prax.
Ciele vzdelávania
Absolvent študijného programu Priemyselná mechatronika v treťom stupni vysokoškolského štúdia získa poznatky o vedeckých metódach výskumu a vývoja priemyselnej mechatroniky. Štúdium je orientované na absolventov inžinierskeho, respektíve magisterského štúdia, inklinujúcich k riešeniu teoretických inžiniersko-vedeckých problémov v oblastiach mechatroniky, elektrotechniky, elektroniky, mechaniky, strojárstva, informatiky a automatického riadenia až do úrovne umelej inteligencie. Absolvent získa vedomosti, schopnosti a zručnosti analyzovať a abstraktne myslieť, a schopnosti aplikovať poznatky z jednotlivých vedných oblasti pri riešení technických a vedeckých problémov, schopnosti pre ovládanie moderných analytických a numerických metód a metód matematického modelovania a simulačných nástrojov a experimentálnych metód. Absolvent získa ucelené teoretické vedomosti a praktické skúsenosti a zvládnuť metodiky vedeckej práce, a pripraví ho na samostatnú vedeckú prácu v oblastiach synergeticky kooperujúcich s elektrotechnikou, mechanikou, informatikou, automatizáciou a riadením, meracou technikou a senzorovou technikou. Získa poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania a vlastnou tvorivou vedeckou činnosťou prispeje k novým poznatkom v tejto oblasti. Osvojí si zásady vedeckej práce vo väzbe výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, vedecké formulovanie problému (technické zadanie), právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax. Získané poznatky zahŕňajú predovšetkým vybrané statí z matematiky týkajúce sa parciálnych diferenciálnych rovníc, maticového počtu, Laplaceovej transformácie, numerických metód, optimalizačných metód, variačného počtu, štatistických metód a regresnej a korelačnej analýzy a pod. Nezanedbateľnú časť teoretickej prípravy tvorí modelovanie mechatronických systémov, riadené kmitanie mechanických sústav, experimentálne metódy v mechanike, vybrané state z dynamiky strojov, teória automatického riadenia, riadiace systémy, senzory a senzorové systémy, pohybové systémy, robotika, umelá inteligencia a mikrosystémová technika. Nezanedbateľnú časť teoretickej prípravy tvorí štúdium cudzieho jazyka.
Výstupy vzdelávania
Absolvent študijného programu Priemyselná mechatronika v treťom stupni vysokoškolského štúdia má odborné teoretické vedomosti a metodologické znalosti pre schopnosť riešiť zložité úlohy s využitím odborných teoretických a metodologických znalostí. Absolvent má schopnosti identifikovať, hodnotiť a riešiť vedecko – technické problémy a schopnosť dokázať problém včas rozpoznať, správne pomenovať, posúdiť ho, zvoliť správny postup riešenia, svoj zámer realizovať a dotiahnuť ho do konca a následne zhodnotiť výsledok. Má schopnosť samostatne vedecký pracovať a prichádzať s novými myšlienkami. Má schopnosť využívať moderne vedecké postupy a nástroje pri návrhu výrobku a procesov. Má tiež schopnosť používať matematické myslenie na riešenie úloh a problémov pri riešení vedeckých problémov vo výskumnej činnosti a aj vo vývoji v technickej praxi. Absolvent má schopnosti tvoriť riešenia s aplikáciou znalosti o inžinierskom projektovaní a výskumnej činnosti (ciele, štruktúra, komponenty, funkcie, vlastnosti, výskum a rozvoj. Dokáže aplikovať odborné a vedecké znalosti z technických, technologických, manažérskych, ekonomických, organizačných, riadiacich a servisných vedných disciplín. Tiež dokáže vytvoriť analýzu logického správania sa výrobku a syntézu logického systému a aplikovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre riešenie optimalizačných úloh priemyselnej mechatroniky a na základe výsledkov tvoriť inovatívne riešenia. Absolvent má schopnosti navrhnúť a realizovať inžiniersky experiment pre identifikáciu neznámych parametrov alebo verifikáciu vlastnosti výrobku alebo procesu, schopnosti vytvárať simulačné modely a riešiť simulačné úlohy výrobkov a procesov. Absolvent má schopnosti navrhovať konštrukčné uzly a celky pomocou CAx programov s možnosťou parametrizácie modelov s následnou aplikáciou v simulačných prostrediach a ovláda nástroje pre tvorbu virtuálnych prototypov. Absolvent má schopnosti vytvárať subsystémy riadenia a regulácie a testovať ich s virtuálnymi prototypmi mechatronických sústav s možnosťou vizualizácie činnosti virtuálneho prototypu. Absolvent má schopnosť tímovej práce a spolupráce a schopnosť podieľať sa aktívne a zodpovedne na skupinovej práci pri tvorbe inovatívnych riešení a má prezentačné zručnosti a zvláda vytvárať celú škálu prezentácií.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Absolventi sa uplatnia: - pri zabezpečovaní prevádzky moderných elektromechanických, elektrohydraulických a iných mechatronických sústav s počítačovým riadením., prístrojov a zariadení patriacich do triedy mechatronických sústav a výrobou ich súčastí, - v spoločnostiach zaoberajúcich sa stavbou strojov a robotov, - v skúšobníctve a v servise, - a pri vývoji týchto sústav a komplexov, - PLC programátori, programátori vnorených systémov. Absolventi si našli uplatnenie v týchto spoločnostiach: Porsche Engineering Services, s.r.o., TBH Technik, VVU ZTS, a.s. Košice, EVPÚ a.s., Huisman Konstrukce s.r.o., TATRAVAGÓNKA, a. s., Honeywell -Transportation Systems - Garrett Motion Inc., KAMAX Holding GmbH & Co., Devion s.r.o., MORA MORAVIA, s.r.o., Robert Bosch, spol. s r.o., AMET Slovakia, a.s., KOSIT, Andritz Slovakia s.r.o, Wirecard Slovakia s.r.o., Process automation solutions s.r.o., Linxon Slovakia Engineering s.r.o., SENZOR, s.r.o., BSH Drives and Pumps s.r.o., SALIT.sro, Škoda Mladá Boleslav, MinebeaMitsumi, PHU Elektra, BROSE, T-systems, Kuenz - SK, s.r.o., U-shin, ECONS ENERGY a.s., ANDRITZ Slovakia s.r.o., Faurecia, Process Automation Solutions, Spinea, s.r.o., Magna PT s.r.o.,
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Doc. Ing. Vladislav Maxim, PhD., manažér výskumnej činnosti, Kybernetes, s.r.o. a) súhlasím b) súhlasím c) súhlasím d) súhlasím e) súhlasím f) súhlasím g) súhlasím V našej spoločnosti MDJ, s.r.o. a Kybernetes, s.r.o. pracuje niekoľko absolventov študijných programov Priemyselná mechatronika a Priemyselná automatizácia druhého aj tretieho stupňa. Všetci títo absolventi majú výborný vedomostný základ a disponujú aj praktickými zručnosťami a návykmi. Na trh prichádzajú stále novšie a modernejšie komponenty a moduly a je nevyhnutné aby sa ďalej vzdelávali, s čím nemajú žiadny problém. Často je potrebné konzultovať so zákazníkmi a dodávateľmi aj v anglickom jazyku a v tomto smere tiež neboli zistené žiadne nedostatky. Všetci absolventi preukázali ochotu pracovať v tíme s ďalšími pracovníkmi. Aktuálne prebieha u troch zamestnancov štúdium v treťom stupni štúdia v externej forme a tak niektorí naši zamestnanci sú aktuálne aj študentami v tomto študijnom programe. Ing. Jaroslav Rusnák, vedúci pobočky spoločnosti TBH Technik, s.r.o. a) súhlasím b) súhlasím c) súhlasím d) súhlasím e) súhlasím f) súhlasím g) súhlasím V našej spoločnosti pracuje niekoľko zamestnancov zo študijného programu Priemyselná mechatronika a spolupracujeme aj so študentami na študentskom projekte Pneumobil. V každom projekte sa zúčastňujú aj doktorandi, ktorí aktívne pracuju na koncepte ale aj na realizácií pneumobilu a tiež sa zúčastňujú aj samotnej súťaže pneumobilov. V budúcnosti navrhujem orientovať aj témy doktorandských dizertačných prác na túto oblasť, kedže vývoj alternatívnych pohonov je v tejto dobe mimoriadne aktuálny a dôležitý.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Ľubica Miková, PhD.
Zástupca študentov: Ing. Peter Ján Sinčák
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Laboratóriá strojníckej fakulty TU v Košiciach: www.sjf.tuke.sk Laboratória Katedry priemyselnej automatizácie a mechatroniky: - PK8-L1 Laboratórium automatizácie. Web: http://www.sjf.tuke.sk/km/sk/vyskum/laboratoria/20-frontpage/424-laboratorium-automatizacie - PK8-L2 Výučbové centrum. Web: http://www.sjf.tuke.sk/km/sk/vyskum/laboratoria/20-frontpage/425-vyucbove-centrum - PK8-L3 Laboratórium pneumatických systemov. Web: https://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/pneumatika - PK8-L4 Laboratórium priemyselnej robotiky. Web: https://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/lab-robotiky - PK8-L5 Laboratórium mechatroniky a servisnej robotiky. Web: https://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/lab-sr - PK8-L6 Laboratórium mechatroniky. Web: http://www.sjf.tuke.sk/km/sk/vyskum/laboratoria/20-frontpage/426-laboratorium-mechatroniky - PK8-L7 Prototypové laboratórium. Web: http://www.sjf.tuke.sk/km/sk/vyskum/laboratoria/20-frontpage/427-prototypove-laboratorium
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Katedra priemyselnej automatizácie a mechatroniky na online prístup a výučbu používa systém Microsoft Teams, kde sú sprístupnené všetky informácie ohľadom výučby.
Partneri vysokej školy
B&R Industrial Automation GmbH v zastúpení B+R automatizace, spol. s r.o. - organizačná zložka Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, pobočka Košice ABB v zastúpení organizačná zložka Košice - ABB Košice TBH Technik, s.r.o. - organizačná zložka technická kancelária Košice Balluff – organizačná zložka Balluff Slovakia s.r.o. MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. Minebea Slovakia s.r.o. Mitsubishi Electric Europe BV Process Automation Solutions GmbH - Process Automation Solutions s.r.o. Siemens s.r.o. M-D-J, spol. s r. o. KYBERNETES, s.r.o. AVENTICS GmbH - Emerson Electric Co. Fanuc – organizačná zložka FANUC Slovakia s.r.o. SIMAP GROUP, a.s. HYPROmill s.r.o. Schunk GmbH & Co. - SCHUNK Intec s.r.o. SMC Corporation - SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r. o. VENIO, s.r.o.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie