Študijný program priemyselné inžinierstvo

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: priemyselné inžinierstvo
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 3
Forma štúdia: denná
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu priemyselné inžinierstvo v 3. stupni vysokoškolského štúdia disponuje komplexnými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami v oblasti strojárstva a priemyselného inžinierstva. Pri riešení konkrétnych úloh výskumu, resp. priemyselnej praxe dokáže zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu. Vychádzajúc z bázy poznatkov, ktorými absolvent disponuje je schopný vytvoriť vlastnú algoritmizáciu riešenia a navrhovať vlastné metodické postupy, ktoré vedú k nachádzaniu variantných a detekovaniu optimálnych riešení. Absolvent je schopný formulovať nové hypotézy a strategické smerovania pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru strojárstvo v študijnom programe priemyselné inžinierstvo. Je schopný pracovať ako líder a koordinovať tím pri riešení konkrétnych úloh postavených na vedeckej báze a v prepojení na priemyselnú prax. Absolvent študijného programu priemyselné inžinierstvo v 3. stupni vysokoškolského štúdia je schopný uplatniť dosiahnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie na najvyšších stupňoch riadenia v rámci organizačnej štruktúry priemyselných podnikov.
Ciele vzdelávania
Študijný program priemyselné inžinierstvo v 3. stupni štúdia je určený pre uchádzačov, ktorí sú schopní pracovať samostatne v oblasti projektovania, modelovania a simulácie, zvyšovania efektívnosti a optimalizácie podnikových procesov a systémov s akcentom na Industry 4.0. Študenti si zvyšujú úroveň znalostí a zdokonaľujú zručnosti nadobudnuté v 1. a 2. stupni štúdia v oblasti softvérovej podpory zameranej na digitalizáciu, konštruovanie, technickú prípravu výroby, v oblasti 3D technológií, v oblasti modelovania a simulácie výrobných a logistických procesov a systémov a v oblasti ergonómie. Majú možnosť pracovať s najnovšími technológiami a softvérmi v oblasti reverzného inžinierstva (3D skenovanie a 3D tlač), modelovania a simulácie procesov, virtuálnej a zmiešanej reality a koncipovaní a testovaní digitálnych dvojčiat. Študenti 3. stupňa štúdia sa podieľajú na vedecko-výskumných aktivitách pracoviska, participujú na publikačných aktivitách a spracovaní výstupov z výskumnej činnosti, aktívne sa zúčastňujú vedeckých konferencií, workshopov. Majú možnosť odborných školení pre zvyšovanie kompetencii v intenciách svojej vedeckej profilácie. Sú súčasťou vzdelávacieho procesu študentov v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia a sú zapájaní ako konzultanti do riešenia bakalárskych a diplomových prác. V súčinnosti so svojou vedeckou profiláciou majú možnosť pracovať v špecializovaných laboratóriách KPaDI (Testbed 4.0, a iné) a v podnikoch priemyselnej praxe, s ktorými školiace pracovisko spolupracuje.
Výstupy vzdelávania
Kvalifikácia 3. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe priemyselné inžinierstvo je udeľovaná študentom, ktorí: - disponujú vysoko odbornými kompetenciami v študijnom programe priemyselné inžinierstvo - sú schopní systematicky pristupovať k riešeniu problémov vyplývajúcich z priemyselnej praxe - sú schopní využívať vedecký prístup pri nachádzaní optimálnych riešení prostredníctvom kritického myslenia a syntézy nových a zložitých konceptov - sú schopní komunikovať svoje názory a poznatky v priestore laickej aj odbornej verejnosti - sú schopní ďalej rozvíjať a podporovať predmetnú oblasť v širších dimenziách t.j. aj vo sfére technického, spoločenského a kultúrneho pokroku Hlavné oblasti profilácie absolventa tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe priemyselné inžinierstvo sú: o koncepčné projektovanie a modelovanie o digitalizácia a virtuálna realita o simulácie výrobných systémov o logistika o priemyselná a digitálna ergonómia
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2645V00&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2645V00&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD. - predseda dozornej rady, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií, odborník z priemyselnej praxe vyjadril súhlas s dotazovanými skutočnosťami, ktoré sú uvedené v priloženom dotazníku Vyjadrenie autority k študijnému programu, odborník nemal žiadne výhrady ani pripomienky k danej skutočnosti. Ing. Radko Popovič, PhD., Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., odborník z priemyselnej praxe vyjadril súhlas s dotazovanými skutočnosťami, ktoré sú uvedené v priloženom dotazníku Vyjadrenie autority k študijnému programu, odborník nemal žiadne výhrady ani pripomienky k danej skutočnosti. Ing. Andrea Petriková, PhD., Hotel Crystal, odborníčka z priemyselnej praxe vyjadrila súhlas s dotazovanými skutočnosťami, ktoré sú uvedené v priloženom dotazníku Vyjadrenie autority k študijnému programu, odborníčka nemala žiadne výhrady ani pripomienky k danej skutočnosti.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Marek Kliment, PhD.
Zástupca študentov: Ing. Laura Lachvajderová
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
-Laboratórium digitalizácie a simulácie podnikových procesov https://www.sjf.tuke.sk/umpadi/sk/lab-ldaspp Softvérové prostriedky: SolidWorks, TX Plant Simulation, Tecnomatix Jack, TIA Portal, Mimics, Process Simulate -Laboratórium rozšírenej a zmiešanej reality https://www.sjf.tuke.sk/umpadi/sk/lab-5-api Softvérové prostriedky: SolidWorks, TX Plant Simulation, Twinmotion -Pracovisko aditívnych technológií. https://www.sjf.tuke.sk/umpadi/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-a-ucebne/42-laboratoria/460-pracovisko-aditivnych-technologii Hardvérové vybavenie: tlačiareň Trilab Deltiq XL, Trilab Deltig 2 plus, Ultimaker 3, ZMorph, Easy 3D Maker. Zabezpečuje výučbu procesu 3D tlače, tvorby modelov, upravy modelov v programe KISSlicer, exportovanie do tlačiarne, spustenie a ukončenie 3D tlač. Pracovisko je využívané na tlač prototypov a modelov pre bakalárske, diplomové a dizertačné práce. -Ateliér projektovania priemyselných závodov a podnikov. https://www.sjf.tuke.sk/umpadi/sk/lab-appzap Hardvérové vybavenie laboratória: 2 PC stanice, dron DJI Mavic Pro Fly More Combo + DJI, 3D skener SCAN in a BOX Structured Light, 3D kamera Tamaggo 360 LiveCam, Softvérové vybavenie: Inventor, Catia, AutoCad Factory Design, Twinmotion, Arduino UNO -Laboratórium experimentálnej virtuálnej a zmiešanej reality https://www.sjf.tuke.sk/umpadi/sk/lab-levazr Softvérové prostriedky: AUTOCAD Architecture, Inventor Professional, Solidworks, Arduino UNO, Twinmotion, Navisworks, Vuforia -Auditórium riadenia ekonomiky podniku https://www.sjf.tuke.sk/umpadi/sk/lab-6-araep Softvérové prostriedky: MS Office, MS Project, Microsoft Power Business Intelligence, TX Jack, @Risk, Pohoda
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
E-learning v študijnom programe PI je zabezpečované prostredníctvom e-learningových portálov: MS Teams - študent má prístup k danému portálu cez pridelené meno a heslo, ktoré získajú pri zápise študenta do 1.ročníka prístup: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/log-in manuál: https://support.microsoft.com/sk-sk/topic/pr%C3%ADru%C4%8Dky-na-stiahnutie-6bd3eb82-0a0f-43cc-a4d2-c9f4e7ebdf39 Moodle - študent má prístup k danému portálu cez pridelené meno a heslo, ktoré získajú pri zápise študenta do 1.ročníka prístup: https://moodle.tuke.sk/moodle/course/index.php?categoryid=16 manuál: https://moodle.tuke.sk/moodle/
Partneri vysokej školy
Spolupráca KPaDI s priemyselným prostredím a praxou je perspektívou zamestnania absolventov a realizácie stáží a praxe študentov v priebehu štúdia v študijnom programe PI vo všetkých troch stupňoch štúdia. Absolvent študijného programu PI je pripravený uplatniť sa v strojárskych podnikoch, vo vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách, v obchodných firmách, v poradenských firmách, v technickej oblasti verejného sektora. Taktiež sa môže realizovať ako projektant výrobných procesov a systémov, priemyselný inžinier, procesný inžinier, plánovač výroby, manažér ľudských zdrojov, projektový manažér, manažér logistiky, atď. To dokazuje aj množstvo absolventov, ktorí sa uplatnili v spoločnostiach, resp. sú aktívnymi spolupracovníkmi v oblasti projektovej a publikačnej aktivity s KPaDI, členmi komisii, konzultantmi a oponentmi pri riešení bakalárskych, diplomových a dizertačných prác a aktívni pri realizácii exkurzii: • Asseco CEIT, a.s. • Continental Matador Rubber, s.r.o. • ECO-BAGS, s.r.o. • Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. • Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. • Howe Slovensko s.r.o. • IMA Schelling Slovakia s.r.o. • Jaguar Land Rover Slovakia • Kia Slovakia s. r. o. • Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. • Magna Electronics Slovakia s.r.o. • Marelli Kechnec Slovakia s.r.o. • Mondi SCP, a.s. • RYBA Košice spol. s r.o. • SIDAT Digital, s.r.o. • Siemens Digital Industries Software • Siemens s.r.o. • Slovenská legálna metrológia, n. o. • SOVA Digital a.s. • ŠkodaAuto, a.s. • Tauris, a.s. • T-Systems Slovakia s.r.o. • U. S. Steel Košice, s.r.o. • VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. • WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. • Zastrova, a.s

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie