Študijný program inžinierstvo prostredia

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: inžinierstvo prostredia
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 3
Forma štúdia: denná
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent 3. stupňa študijného programu Inžinierstvo prostredia ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja produktov a optimalizácie kvality prostredia, preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v oblasti inžinierstva prostredia. Absolvent je schopný abstrahovať vedecké problémy pri štúdiu zahraničnej odbornej literatúry, je pripravený formovať trendy a koncepcie rozvoja študijného odboru s väzbou na metódy merania a posudzovania faktorov prostredia a vlastností produktov, je schopný vykonávať zodpovedné profesie ako samostatný tvorivý projektant, vývojový pracovník pre optimalizáciu vlastností produktov s ohľadom na ich vplyv na človeka a prostredie, ako samostatný tvorivý pracovník pre návrh opatrení eliminujúci negatívne vplyvy, ktorý je schopný generovať nové postupy a metódy merania, monitorovania, hodnotenia a objektivizácie faktorov prostredia, aj ako vedúci interdisciplinárnych (matematika, simulácie, strojárstvo, konštruovanie, zdravie) pracovných tímov schopných pracovať na medzinárodnej úrovni v technickom výskume na univerzitách, SAV a výskumných laboratóriách. Dokáže vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti zákaznícky orientovanej technickej kvality produktov a kvality prostredia a je schopný tvorivo a systematicky pristupovať k riešeniu problémov priemyselnej praxe (t. j. analyzovať, syntetizovať, dedukovať, indukovať jednotlivé prvky systému) a má znalosti a predpoklady aj pre prácu vo vrcholovom manažmente organizácií. Vie aplikovať štúdiom získané teoretické vedomosti v oblasti optimalizácie procesov, počítačovo podporovaných technických prostriedkov pre simuláciu, spracovanie a prenos dát a výskum a vývoj v súvisiacich oblastiach výskumu, ovláda moderné matematické a štatistické metódy vrátane počítačových simulácií a dokáže ich tvorivo využívať vo svojej vedeckej práci. Ovláda vedecké formulácie problémov riešenia, ktoré vidí a chápe v interdisciplinárnych súvislostiach daných technickými, právnymi, ekonomickými, etickými i environmentálnymi hľadiskami riešenej komplexnej úlohy. Dokáže prezentovať výsledky svojej vedeckej práce v odborných kruhoch na domácej i medzinárodnej úrovni.
Ciele vzdelávania
Cieľom vzdelávania je poskytnúť absolventovi študijného programu Inžinierstvo prostredia pokročilé vedomosti z oblasti kvality produktov, ich vplyvu na človeka a prostredie, ale aj metód objektivizácie, hodnotenia a posudzovania prostredia so zameraním predovšetkým na oblasť metrológie, merania, návrhu technických riešení. Absolvent nadobudne schopnosť jasne formulovať vedecký problém, predmet a cieľ výskumu i vývoja v oblasti inžinierstva prostredia a riešiť naformulovaný problém s uvedomovaním si spoločenských, etických, právnych a ekonomických súvislostí vedeckej práce. Po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia v študijnom programe Inžinierstvo prostredia je schopný uskutočňovať vedecké bádanie za účelom získavania nových poznatkov, vyvíjať nové typy riešení zameraných na vlastnosti produktov a prostredia a realizovať ich transfer do praxe. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja. Podľa svojej profilácie sa orientuje na vývoj nových metód merania, monitorovania, objektivizácie a posudzovania produktov a prostredia vrátane zákaznícky orientovaných vlastností, ale aj do oblasti manažmentu prostredia, spracovania štúdií, posudkov a procesov hodnotenia vplyvov na životné prostredia a ich manažovanie. Vie využívať prostriedky a technológii pre identifikáciu, modelovanie, simuláciu, vie aplikovať vedecké metódy spracovania dát. Skúma nové princípy a metódy. Absolvent tretieho stupňa je špecialista v konkrétnej oblasti odboru, vedecký a výskumný pracovník. Je pripravovaný na samostatné riešenie náročných úloh z oblasti študijného programu. Vedomosti : Absolvent má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom má hlboké poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy a výskumu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám. Zručnosti : Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, kriticky ich analyzovať a prehodnocovať a využívať ich v teórii i praktických aplikáciách, dokáže aplikovať a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať teórie a výskumné, vývojové a inovačné postupy v odbore a vytvárať nové postupy, s integráciou vedomostí z rôznych oblastí dokáže identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ho v smerovaní a rozvoji odboru. Kompetencie : Absolvent dokáže plánovať a iniciovať riešenie komplexných problémov/projektov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v danej oblasti , dokáže posudzovať a modifikovať vlastnú odbornú činnosť v širšom kontexte, vo vzťahu na dlhodobý dopad v danej oblasti aj z hľadiska environmentálnych, technických, ekonomických, sociálnych, etických a ďalších kritérií. Je pripravený formulovať kvalifikované výstupy a závery vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na medzinárodnej úrovni a riadiť rozsiahle výskumné úlohy a tímy. Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov zodpovedajú príslušnej úrovni kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.
Výstupy vzdelávania
Absolvent študijného programu Inžinierstvo prostredia je schopný uskutočňovať vedecké bádanie za účelom získavania nových poznatkov, vyvíjať nové metodiky, simulačné procedúry a riešenia a realizovať ich transfer praxe. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja. Podľa svojej profilácie sa orientuje na vývoj nových metód a prostriedkov pre identifikáciu, modelovanie, simuláciu a na vývoj systémov a prostriedkov pre ich technické, informačné, ekonomické, podnikateľské a manažérske, zabezpečenie vo vzťahu ku kvalite produktov a prostredia. Absolvent vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti zákaznícky orientovanej technickej kvality produktov a kvality prostredia. Výskumnou prácou získava nové teoretické vedomosti v oblasti optimalizácie procesov, počítačovo podporovaných technických prostriedkov pre simuláciu, spracovanie a prenos dát a výskum a vývoj v súvisiacich oblastiach. Ovláda moderné matematické a štatistické metódy vrátane počítačových simulácií a dokáže ich tvorivo využívať vo svojej vedeckej práci. Ovláda vedecké formulácie problémov riešenia, ktoré vidí a chápe v interdisciplinárnych súvislostiach daných technickými, právnymi, ekonomickými, etickými i environmentálnymi hľadiskami riešenej komplexnej úlohy. Vie prezentovať výsledky svojej vedeckej práce v odborných kruhoch na domácej i medzinárodnej úrovni. Skúma možnosti ich optimálneho využitia. Hlavné oblasti uplatnenia na slovenskom a európskom trhu práce sú: • v oblasti výskumu ako výskumno-vývojoví pracovníci na vysokých školách, výskumných ústavoch, výskumno-vývojových oddeleniach firiem v oblasti merania a monitorovania, • poradensko-expertnej činnosti v uvedenej oblasti, • zakladanie vlastných firiem v oblasti merania, posudzovania, návrhu, spracovania dát a posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Oslovení zamestnávatelia vyjadrili úplnú spokojnosť s obsahom a štruktúrou študijného programu Inžinierstvo prostredia, s jeho personálnym, technickým a laboratórnym zabezpečením. Hodnotitelia z praxe považujú tento študijný program za perspektívny s vysokou mierou uplatnenia na trhu práce.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Viď vyplnený formulár „Vyjadrenie autority z praxe k ŠP“ od zástupcov zamestnávateľov, ktorý bude prílohou opisu študijného programu.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Miriama Piňosová, PhD.
Zástupca študentov: Ing. Elena Lukáč Jurgovská
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Okrem klasických posluchárni sú na zabezpečenie študijného programu k dispozícií aj tieto laboratória (viď.: http://www.sjf.tuke.sk/kip/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry): 1. Laboratórium environmentálnych a chemických analýz (PK5/S02) - pre pokročilé chemické analýzy, kvantitatívne a kvalitatívne analýzy, spektrometrické a spektrofotometrické analýzy a vývoj metodológie objektivizácie chemických faktorov ŽP, analýzy ich vplyvu na človeka v pracovnom a životnom prostredí. 2.Laboratórium počítačového modelovania a environmentálnych simulácií (PK5/004)- zamerané na modelovanie simuláciu fyzikálnych a environmentálnych faktorov a tvorbu matematických modelov a predikcií jednotlivých fyzikálnych faktorov prostredníctvom využitia špičkových softvérových prostriedkov. 3.Laboratórium fyzikálnych faktorov prostredia I. (PK5/001) - slúži na objektivizáciu fyzikálnych faktorov hlavne hluku, vibrácií, elektromagnetického poľa, a pevných aerosólov. 4.Laboratórium fyzikálnych faktorov prostredia II. (PK5/007) - disponuje modernou prístrojovou a meracou technikou vrátane počítačového vybavenia, nevyhnutného pre analýzy, expertízy a následné hodnotenia skúmaných parametrov prostredia.
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály vo forme prezentácií v Power Point-e a učebné materiály (učebnice alebo skriptá) vo formáte súborov „*.pdf“ a „*.doc“ sú poslucháčom aktualizované a sprístupňované aj priebežne prostredníctvom aplikácie MS Teams, alebo na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania alebo pre mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém MS Teams: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/
Partneri vysokej školy
Spolupráca Katedry inžinierstva prostredia (KIP) s priemyselnou praxou je perspektívou pre zvyšovanie kvalifikácie absolventov študijného programu IP, ktorí majú potenciál rozvíjať a upevňovať svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Nižšie uvedené podniky sú aktívnymi partnermi KIP pri realizácií odbornej stáže PhD. študentov, konzultácií v rámci riešení doktorandských dizertačných prác a pod.: Mondi SCP so sídlom v Ružomberku Úrad verejného zdravotníctva SR U. S. Steel Košice (U. S. Steel Košice, s.r.o.) TRUMPF Slovakia, a.s. Magistrát mesta Bratislava Národná diaľničná spoločnosť SSC - Slovenská správa ciest Whirlpool Slovakia spol. s r.o. BSH Slovakia Esprit, spol. s.r.o.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie