Študijný program časti a mechanizmy strojov

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: časti a mechanizmy strojov
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 3
Forma štúdia: denná
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu Časti a mechanizmy strojov má vedomosti o vedeckých postupoch v oblasti výskumu a vývoja častí technických systémov a mechanických sústav. Rozumie aplikácií teórií pri kreovaní nových konštrukčných postupov a metód v oblasti vývoja. Dokáže efektívne, analyzovať, aplikovať a vyhodnocovať funkčné parametre strojných zariadení na základe teoretických aj experimentálnych metód a postupov. Je kompetentný rozhodovať a definovať vývojové trendy v oblasti Časti a mechanizmov strojov.
Ciele vzdelávania
Študijný program Časti a mechanizmy strojov patrí k základným študijným programom v odbore Strojárstvo. V rámci tohto študijného programu sú vychovávaní špičkoví odborníci pre oblasť numerického aj experimentálneho výskumu a vývoja aplikovateľného vo všetkých ďalších smeroch strojárstva. Absolvent 3. stupňa vzdelávania v študijnom programe Časti a mechanizmy strojov je schopný podporovať technický a spoločenský pokrok vedomostnej spoločnosti, vďaka preukázaným a osvojením zručnostiam a metódam vedeckého výskumu. Absolventi nadobudnú schopnosti koncipovať a realizovať ucelené časti výskumu. Preukazujú sa schopnosťami kritickej analýzy a syntézy nových a zložitých konceptov. Svoje zručnosti a kompetencie nadobúdajú vo výskumných tímoch v rámci ktorých rozvíjajú svoju schopnosť komunikovať s kolegami a širokou vedeckou komunitou, tak aby výrazným spôsobom prispeli k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania. Výsledky svojej vedeckej práce sú schopní prezentovať recenzovanou publikačnou formou na národnej aj medzinárodnej úrovni. K ďalším osvojeným zručnostiam a preukázaným schopnostiam absolventov doktorandského štúdia patrí i zvládnutie moderných metód počítačového konštruovania, projektovania, modelovania a simulácií, vývoja a inovácií strojov a zariadení, ako aj zvládnutie experimentálnych metód vo vednom odbore. Požadované schopnosti, zručnosti a kompetencie, očakávané od študenta tretieho stupňa sú v študijnom programe Časti a mechanizmy strojov komplexne zahrnuté. Špecializované znalosti z konštruovania, metodiky konštruovania, výpočtových a simulačných metód pre dynamickú analýzu a optimalizáciu konštrukčných častí a uzlov strojov, výrazným spôsobom prispievajú k rozšíreniu pôvodného výskumu v oblastiach optimalizácie častí strojov, v oblasti ovládnutia zdrojov budenia spôsobujúcich vibrácie pohonov. Systematické porozumenie problematike výskumu a vývoja v oblasti Častí a mechanizmov strojov rozvíja metódy vedeckého výskumu aj v oblasti vývoja automobilových prevodoviek, kinematických a silových pomerov prevodových mechanizmov s čelnými ozubenými kolesami, závitovkovými a netradičnými prevodmi.
Výstupy vzdelávania
Absolventom vzdelávania tretieho stupňa štúdia v študijnom programe Časti a mechanizmy strojov sa stáva študent, ktorý prispeje k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania prostredníctvom recenzovaných prác vyplývajúcich z osvojených zručností, ktoré sú preukázané vzdelávacími výstupmi. Od absolventa sa vyžaduje, aby preukázal schopnosť koncipovať, upravovať a realizovať metódy vedeckého výskumu tak, aby bola zabezpečená optimalizácia mechanických sústav. Nevyhnutnou podmienkou je, že absolvent je schopný kritickej analýzy tak, aby mohol navrhovať zložité technické systémy a aplikovať teoretické poznatky v experimentálnych procesoch. Absolvent je schopný hodnotenia a syntézy poznatkov tak, aby posudzoval vlastnosti mechanizmov a častí strojov, koncipoval, konštruoval a navrhoval pohony a ich časti pre technické systémy pomocou zručností a metód, ktoré si osvojil pri ovládaní softvérových nástrojov pre tvorbu a analýzu častí strojov.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Hodnotenie zamestnanosti absolventov študijného programu https://uplatnenie.sk
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Pre hodnotenie absolventov je vytvorený on-line formulár spokojnosti zamestnávateľmi dostupný na odkaze https://forms.gle/usVcx8PcNkh6eQYNA.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Robert Grega, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Jozef Krajňák, PhD.
Zástupca študentov: Ing. Lucia Žuľová
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Prehľad laboratórií katedry pre výučbový proces na študijnom programe Časti a mechanizmy strojov je dostupný na adrese: http://www.sjf.tuke.sk/kkadi/sk/veda-a-vyskum/laboratoria Prehľad učební katedry pre výučbový proces na študijnom programe Časti a mechanizmy strojov je dostupný na adrese: http://www.sjf.tuke.sk/kkadi/sk/studium/ucebne
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Podklady k vyučovaným predmetom sú uverejňované a pravidelne aktualizované v rámci portálu Microsoft Teams a tiež na web stránke katedry na adrese http://www.sjf.tuke.sk/kkadi/sk/studium/podklady
Partneri vysokej školy
- SOVA Digital a.s.- je uzavretá rámcová zmluva pre certifikáciu študentov v oblasti CAD systému Siemens NX, - FENA Poľsko - rámcová zmluva uzatvorená v rámci vývoja a aplikácie pružných spojok, - SPINEA Slovensko - vývoj a aplikácia špeciálnych prevodových mechanizmov, - Tatravagónka Poprad a.s. - vývoj aplikácií pre sledovanie životnosti nosných oceľových konštrukcií, - KDI s.r.o. - vývoj špeciálnych algoritmov pre elimináciu priečenia žeriavov, - Yamaha Slovensko - vývoj pohonných jednotiek.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie