Študijný program počítačová podpora výrobných technológií

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: počítačová podpora výrobných technológií
Zabezpečuje: Fakulta výrobných technológií
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 3
Forma štúdia: denná
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolventi tretieho stupňa študijného programu „Počítačová podpora výrobných technológií“ v študijnom odbore Strojárstvo analyzujú, kompletizujú a následne samostatné aplikujú rad nadobudnutých vedeckých poznatkov zameraných na oblasti CAx technológií, reverzného inžinierstva, pokročilých počítačových analýz a zmiešanej reality do riešenia zložitých a inovatívnych projektov. Sú schopní vykonávať individuálne vedecké činnosti s cieľom rozvoja vedného odboru ako aj riešenie praktických úloh, vyžadujúcich si nové prístupy a metódy. Počas štúdia nadobudnú poznatky z oblasti aplikácie existujúcich vedeckých postupov a experimentálneho výskumu s cieľom na výchovu samostatne vedecký mysliaceho absolventa tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.
Ciele vzdelávania
Cieľom tretieho stupňa študijného programu „Počítačová podpora výrobných technológií“ v študijnom odbore Strojárstvo je plynule nadviazať a rozvíjať získané vedomosti v druhom stupni vysokoškolského štúdia, aby absolvent počas štúdia získal komplexné poznatky systematickým štúdiom aktuálnych vedeckých publikácií a experimentálnou činnosťou s cieľom výchovy vysokošpecializovaných odborníkov a vedecko-výskumných pracovníkov. Absolvent musí byť schopný schopný samostatné riešiť zložité vedecko-výskumné úlohy zamerané na oblasti CAx systémov, pokročilých vedeckých analýz a simulácií, reverzného inžinierstva, ako aj implementáciu prvkov zmiešanej reality do ich riešenia . Hlavná časť štúdia je orientovaná na vlastnú vedecko-výskumnú činnosť doktoranda, ktorej výsledkom je samotná dizertačná práca. Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Vedomosti (úroveň 8): Absolvent má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom má hlboké poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy a výskumu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám. Zručnosti (úroveň 8): Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, kriticky ich analyzovať a prehodnocovať a využívať ich v teórii i praktických aplikáciách pre rozvoj odboru dokáže aplikovať a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať teórie a výskumné, vývojové a inovačné postupy v odbore a vytvárať nové dokáže identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ho v smerovaní a rozvoji odboru, s integráciou vedomostí z rôznych oblastí. Kompetencie (úroveň 8): Absolvent dokáže plánovať a iniciovať riešenie komplexných problémov/projektov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti vývoja v odbore vie posudzovať a modifikovať vlastnú odbornú činnosť v širšom kontexte, vo vzťahu na dlhodobý dopad v danej oblasti a z hľadiska sociálnych, etických, environmentálnych a ďalších kritérií je pripravený formulovať informácie o výstupoch a záveroch vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na medzinárodnej úrovni a riadiť rozsiahle výskumné úlohy a tímy. Väzba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávania: Ukončenie štúdia študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámca Vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu získané po ukončení štúdia študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania.
Výstupy vzdelávania
Absolventi tretieho stupňa študijného programu „Počítačová podpora výrobných technológií“ sú schopní uplatniť sa na výkonných a manažérskych pozíciách so širokým zameraním na všetky oblasti strojárskych odvetví v priemysle. Disponujú poznatkami z oblasti riešenia zložitých úloh a najaktuálnejších vedeckých metód a postupov, čo ich predurčuje pre vedenie výskumných tímov s vlastným prínosom pre podnikateľskú sféru, ale aj pre nevýrobné podniky a výskumné inštitúcie. Počas štúdia sa absolvent získa aj cenné poznatky z oblasti progresívnych technológií, automatizácie technologických procesov a riadenia výroby so zmeraním na aktuálne trendy v strojárskom priemysle. Predmety štúdia sú systematicky usporiadané do jednotlivých semestrov výučby, kde v prvých semestroch študent získa poznatky aplikácie vedeckých metód k riešeniu jednotlivých úloh podľa charakteru témy dizertačnej práce, ktorých absolvovaním nadobudne široké portfólio vedeckých poznatkov a postupov riešených úloh.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709080000&field=2307V06&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709080000&field=2307V06&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Stanovisko zástupcov zamestnávateľov je súčasťou Zápisnice zo zasadania RŠP.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Martin Pollák, PhD.
Zástupca študentov: Ing. Peter Gabštur
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
FVT TUKE sídli v Prešove v dvoch samostatných komplexoch. V prvom komplexe sú umiestnené moderné laboratória, počítačové učebne ako aj prednáškové miestnosti vrátane auly pre 280 študentov • Katedra automobilových a výrobných technológií, • Katedra počítačovej podpory výrobných technológií, • Katedra navrhovania a monitorovania technologických systémov, • Katedra procesnej techniky. V tomto samostatnom objekte sú situované odborné učebne pre zabezpečenie výučby prírodovedného základu a spoločenských vied, prednášková miestnosť pre 64 študentov ako aj ďalšie špičkové laboratória nasledovných katedier: • Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky, • Katedra prírodných a humanitných vied. https://www.fvt.tuke.sk/studenti/infrastruktura
Informačné zabezpečenie
Prístup k informačným zdrojom je umožnený aj prostredníctvom počítačovej siete TUKE. Počítačová sieť TUKE a základné sieťové služby, ktoré sú na nej prevádzkované, tvoria komunikačnú infraštruktúru TUNET (Technical University Network). TUNET je realizovaný infraštruktúrou, ktorá prepája všetky relevantné budovy TUKE, ako aj pracoviská v rámci Košíc a Prešova (FVT TUKE). Knižničné služby sú sústredené v Univerzitnej knižnici (UK) Technickej univerzity v Košiciach, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (WoS, Scopus, Springer Link a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK TUKE (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). UK tiež poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. • Univerzitná knižnica: http://www.lib.tuke.sk/ • Digitálna knižnica a výpožičné služby: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary • Online katalógy: https://opac.lib.tuke.sk/tukeopac?fn=*searchform • Online repozitár elektronických kníh: https://ebooks.lib.tuke.sk/login • Záverečné práce: https://portal.lib.tuke.sk/#/login • Databáza evidencie publikačnej činnosti: https://portal.lib.tuke.sk/#/login Na podporu komplexného vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania sa používa univerzitný informačný systém IS MAIS (https://mais.tuke.sk/).
E-learning
Informácie k dištančnej forme výučby, návody a prehľady sú dostupné na univerzitných web stránkach: https://mais.tuke.sk/ https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/informacne-systemy https://mail.tuke.sk/ https://moodle.tuke.sk/ https://tuke.webex.com/ https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/webex https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/log-in https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software/microsoft-office365 www.lib.tuke.sk
Partneri vysokej školy
Spolupráca v pedagogickej oblasti: • Spolupráca pri realizácii odbornej - výrobnej a technickej praxe pre študentov ŠP (projekt Spice). • Spolupráca pri uplatnení študentov ŠP počas štúdia aj po jeho ukončení. • Vytváranie spoločných výskumných tímov z pedagógov, výskumných pracovníkov, študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia a zamestnancov z praxe. • Spolupráca pri tvorbe učebných textov, skrípt, vysokoškolských učebníc a pri recenzovaní publikácií. • Spolupráca pri konzultovaní a oponovaní bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. • Spoločné resp. vzájomné využívanie laboratórií zúčastnených pracovísk a firiem pri riešení výskumných projektov, vypracovávaní bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. • Vzájomná účasť v štátnicových komisiách a komisiách pre doktorandské skúšky a pri oponovaní bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. • Návrh a realizácia modelov pre prezentáciu funkcie vyučovaných poznatkov v rámci zvyšovania kvality a názornosti vyučovacieho procesu. Partneri: https://www.fvt.tuke.sk/sluzby/zmluvni-partneri

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie