Študijný program kvalita a bezpečnosť

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: kvalita a bezpečnosť
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 3
Forma štúdia: externá
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 5
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu 3.stupňa Kvalita a bezpečnosť vie aplikovať vedecké metódy riadenia a filozofiu komplexného prístupu zabezpečovania a zlepšovania kvality a riadenia rizík. Študent je schopný vytvárať v rôznych situáciách víziu, politiku a stratégiu, vytvárať komunikačné väzby a netradičné postupy v procesne orientovaných systémoch. Dokáže rozpracovávať postupy podnikateľského samohodnotenia a vytvárať netradičné opatrenia založené na diagnostických postupoch zlepšovania. Má znalosti z metodológie analýzy a riadenia procesov, ako aj metrologických systémov a je schopný skúmať a vyvíjať nové postupy. Dokáže analyzovať, hodnotiť a riadiť riziká, ako aj navrhovať opatrenia na ich zvládanie. Zároveň dokáže riadiť a navrhovať integrované manažérske systémy. Má znalosti a predpoklady pre prácu v aplikovanom výskume a vývoji procesov a samotných produktov. Má znalosti a predpoklady pre prácu vo vrcholovom manažmente organizácií.
Ciele vzdelávania
Absolvent študijného programu 3.stupňa Kvalita a bezpečnosť rieši výskumné úlohy zamerané na zlepšovanie v praxi. Rozumie a aplikuje rôzne kvalitatívne a kvantitatívne metódy posudzovania rizík (napr. FMEA, HAZOP, ETA, FTA, RCFA, LOPA, 8D). Hodnotí a rieši problémy integrácie manažérskych systémov, riadenia procesov, strojov a technológií, závažných priemyselných havárií, manažérstva údržby, kontinuity podnikania a ochrany majetku. Absolvent vie: - aplikovať softvérové prostriedky pre systém manažérstva kvality, bezpečnosti a rizík vo všetkých etapách technického života produktu a priemyselných technológií, - analyzovať a aplikovať legislatívne požiadavky pre kvalitné a bezpečné produkty a postupy s cieľom ich čo najjednoduchšej aplikácie v praxi, - vykonávať analýzy rizík strojov a priemyselných procesov ako súčasť integrovanej bezpečnosti v rámci komplexných manažérskych systémov a v riadení údržby, - používať metodiky a postupy pre účinnú prevenciu v systéme človek-stroj-prostredie s aplikáciou pre inteligentný priemysel.
Výstupy vzdelávania
Absolvent 3.stupňa študijného programu KaB je schopný: - viesť tímy pre dozor, inšpekciu a certifikáciu technických systémov v štátnych a verejných inštitúciách tak v podmienkach SR ako aj v rámci krajín EÚ na strednom a vrcholovom stupni riadenia, - samostatne alebo ako člen tímu plánovať postupy a aplikovať metódy v rámci aktivít v základom a aplikovanom výskume s cieľom minimalizovať riziká ako najúčinnejšie preventívne opatrenia, - podieľať sa na formulovaní projektov podávaných v rámci výziev domácich ako aj zahraničných poskytovateľov grantov, - prezentovať výsledky získané v rámci vedeckej činnosti v rámci publikačných aktivít tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni, - byť aktívnym členom riadiacich grémií v strednom ako aj vrcholovom stupni riadenia spoločnosti príp. štátnych a verejných inštitúcii, - kriticky analyzovať publikované výsledky výskumných aktivít v rámci vedeckých oblastí „Kvalita“ a „Bezpečnosť“.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Autorita z praxe: U.S.Steel Košice, s.r.o - Ing. Ján Hijj, PhD. Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. - Ing. Lukáš Kamenický, PhD. Garrett Motion Slovakia, s.r.o. - Ing. Martin Spišiak CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o. - Ing. Tomáš Vilinský Adient Slovakia, s.r.o. - Ing. Peter Drábik

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Zuzana Kotianová, PhD.
Zástupca študentov: Ing. Katarína Vaškovičová
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Odborné laboratóriá a učebne katedry poskytujú priestor nielen pre realizáciu vedeckovýskumných aktivít pracovníkov katedry, ale aj pre odbornú prípravu študentov v profilových predmetoch. Laboratórium BATD, Výskumno-vývojové laboratórium bezpečnosti technických systémov a technickej diagnostiky stojov (A 508) - http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/48-laboratoria-a-ucebne/347-batd-vyskumno-vyvojove-laboratorium-bezpecnosti-technickych-systemov-a-technickej-diagnostiky-stojov-a-508 Laboratórium ESLA, Výskumno-vývojové laboratórium ergonomické laboratórium (A 525) - http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/48-laboratoria-a-ucebne/349-esla-vyskumno-vyvojove-laboratorium-ergonomicke-laboratorium-a-525 Laboratórium VYPQ, Výskumno-vývojové laboratórium (A 528) - http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/48-laboratoria-a-ucebne/348-vypq-vyskumno-vyvojove-laboratorium-a-528 Učebňa A508 vybavená didakticko - vzdelávacími prostriedkami , kapacita 30 osôb - http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/veda-a-vyskum/ucebne-katedry/20-frontpage/345-ucebna-a508 Učebňa A602 vybavená didakticko - vzdelávacími prostriedkami, kapacita 15 osôb - http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/veda-a-vyskum/ucebne-katedry/20-frontpage/346-ucebna-a602
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Prístup k študijným materiálom a podkladom je pre každý predmet zabezpečený prostredníctvom aplikácie MS TEAMS a tiež MOODLE. Študentom sú tiež k dispozícii elektronické učebnice a skriptá prostredníctvom portálu https://ebooks.lib.tuke.sk/ .
Partneri vysokej školy
Nasledujúci partneri z priemyselnej praxe sa aktívne podieľajú na vybraných prednáškach v rámci študijného programu: P.B.I., s.r.o Senica Lear Corporation Seating, Prešov Národný inšpektorát práce, Košice Cleanliness Certifikation Center, s.r.o Levoča Marelli Slovakia,s.r.o Kechnec Magna International,s.r.o Kechnec Crown Bevcan Slovakia, s.r.o Kechnec Škoda Auto, a.s Vrchlabí U-shin Slovakia,s.r.o Košice Cemm Thome,s.r.o Prešov Ekom, s.r.o Piešťany Kia Slovakia, s.r.o Žilina Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o Nitra Adient Slovakia,s.r.o Žilina Termostav - Mráz, s.r.o Košice SGS Slovakia, s.r.o Košice

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie