Študijný program energetické stroje a zariadenia

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: energetické stroje a zariadenia
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 3
Forma štúdia: externá
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 5
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Doktorandský študijný program Energetické stroje a zriadenia ponúka možnosť získať tretí stupeň vysokoškolského vzdelania. Problémovo užšie zameraný tretí stupeň štúdia vytvorí predpoklady pre účelové formovanie odborného profilu absolventa, ktorý konkrétnu podobu nadobudne v podmienkach technickej praxe. V súlade s aktuálnymi potrebami národného hospodárstva je táto časť štúdia orientovaná na problematiku konštrukcie prototypových strojov a zariadení, využívanie alternatívnych zdrojov energie (slnečnej, veternej a geotermálnej energie, energie biomasy, odpadov a pod.), výskum v oblasti vodíkových technológií a termického spracovania odpadov plazmovou technológiou. Absolvent odboru si počas štúdia vybuduje systémový prístup k riešeniu technických problémov, nadobudne znalosti v oblasti projektovania, konštrukcie energetických strojov, využívania moderných výpočtových metód a je pripravený na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť.
Ciele vzdelávania
Absolvent má široké odborné vedomosti z daného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu, vývoja a začleňovanie nových poznatkov do energetických procesov, energetických strojov a zariadení. Kvalifikácia tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe energetické stroje a zariadenia je udeľovaná študentom, ktorí: • disponujú odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí odboru, praktickými poznatkami z výskumnej práce, ktoré získali počas stáží na univerzitách a výskumných pracoviskách v zahraničí, a ktoré budú slúžiť ako základ pre inovácie, originalitu nápadov v praxi alebo výskumnej oblasti, • dokážu navrhovať, realizovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe, • dokážu formulovať odporúčania pre rozvoj danej vednej alebo pracovnej oblasti, • dokážu vytvárať návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam odboru a študijného programu, • dokážu kvalifikovane posudzovať vedecké alebo praktické návrhy riešenia problémov • dokážu rozvíjať schopnosť komunikovať svoje názory a poznatky pre laickú aj odbornú verejnosť, • dokážu získať skúsenosti v prezentovaní výsledkov svojich vedeckých výstupov a pedagogických znalostí.
Výstupy vzdelávania
Absolvent má široké odborné vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti Energetických strojov a zariadení. V príslušnej oblasti výskumu vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v jednotlivých oblastiach energetiky. Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie na ďalší výskum a rozvoj odboru a študijného programu. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti Energetických strojov a zariadení. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené vedecké metódy a používa ich pri vývoji nových metodík, postupov, technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Využitím počítačovej podpory dokáže vykonávať práce prieskumové, rozborové, modelovania, merania, zber a spracovanie údajov. Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore. Absolvent študijného programu Energetické stroje a zariadenia: • je schopný systematicky pristupovať k riešeniu problémov vyplývajúcich z technickej praxe, • vyznačuje sa vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí, • vyznačuje sa iniciatívnosťou a zodpovednosťou za riadenie práce pracovného tímu, • vyznačuje sa inovatívnym a tvorivým myslením, • je schopný odborne prezentovať výsledky vlastného štúdia alebo praxe, • je schopný prispieť základným a aplikovaným výskumom k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania prostredníctvom publikovania vedeckých prác v zahraničných a domácich publikáciách.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok 2018 https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2304T00&year=2018 Rok 2019 https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2304T00&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícií údaje o uplatnení
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Oslovení zamestnávatelia vyjadrili úplnú spokojnosť s obsahom a štruktúrou študijného programu Energetické stroje a zariadenia, s jeho personálnym, technickým i materiálovým zabezpečením. Hodnotitelia z praxe považujú tento študijný program za perspektívny s vysokou mierou uplatnenia na trhu práce. K ŠP ESaZ sa vyjadrili autority z praxe: Ing. Juraj Václav, PhD. - Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Riaditeľ odboru jadrových materiálov Ing. Peter Kisely, PhD. - ECONS ENERGY, a. s., Projektant Ing. Peter Kurilla, PhD. - Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Konateľ spoločnosti Formuláre s vyjadrením oslovených autorít sú dostupné u osoby zodpovednej za ŠP ESaZ.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Romana Dobáková, PhD.
Zástupca študentov: Ing. Filip Duda
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Odborné laboratóriá: Laboratórium vodíkových technológií I., Laboratórium vodíkových technológia II., Laboratórium plazmového reaktora, Laboratórium testovania filtračných materiálov. Tieto laboratória poskytujú hardvérové (PC) aj softvérové vybavenie potrebné nielen na výučbu príslušných profilových predmetov, ale aj na riešenie záverečných prác. Univerzitný vedecký park TECHNICOM (https://uvptechnicom.sk/sk): Startup centrum, Inkubátor, akcelerácia podnikania Univerzitná knižnica (http://www.lib.tuke.sk/): konferenčné miestnosti pre usporiadanie prednášok alebo podujatí partnerov z praxe ako konferencie, hackathony, workshopy, atď. Ďalšie informácie sú dostupné na: http://www.sjf.tuke.sk/kei/sk/2012-04-10-18-56-53/pracoviska-katedry/laboratoria, http://www.sjf.tuke.sk/kei/sk/2012-04-10-18-56-53/pracoviska-katedry/ucebne
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Študijné materiály sú k dispozícii prostredníctvom softvérovej platformy podporujúcej vzdelávacie aktivity a kolaboratívne štúdium Microsoft Teams alebo e-learningového portálu Moodle, ktorý je používaný aj na overovanie znalostí študentov a úrovne dosahovania plánovaných výstupov vzdelávania. Prednášky, cvičenia alebo konzultácie so študentmi prebiehajú aj prostredníctvom komunikačnej platformy CISCO Webex. Prístup do týchto nástrojov je bezplatný pre zamestnancov aj študentov TUKE. https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software/microsoft-office365 https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/webex/prihlasenie-sa-do-webex http://moodle.tuke.sk/
Partneri vysokej školy
ŽU v Žiline, SjF STUBA, SjF VŠB Ostrava, Fakulta strojní VŠB Ostrava, FMT Slovenská akatémia vied, Ústav materiálového výskumu Inštitút neklasickej chémie, Lipsko, Nemecko Inštitút prípravy surovín a environmentálneho inžinierstva, Miškolc, Maďarsko Bronx Process Technologies s.r.o Slovakia – Košice Bukóza Holding a.s. – Hencovce GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o – Kechnec HSH Group s.r.o. - Košice JAVYS a.s. – Bratislava Kybernetika s.r.o. – Košice Magneti Marelli Slovakia s. r. o. – Kechnec TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. – Poprad Tatravagónka a.s. – Poprad U.S. Steel a. s. Košice ZŤS VVÚ Košice a. s. VSE a.s. – Košice Eustream a. s. Veľké Kapušany

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie