Študijný program aplikovaná mechanika

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: aplikovaná mechanika
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 3
Forma štúdia: denná
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu Aplikovaná mechanika v 3. stupni vysokoškolského štúdia disponuje vedomosťami z oblasti modelovania, simulácie a optimalizácie strojov a strojných zariadení. Dokáže analyzovať fyzikálne procesy prebiehajúce v strojoch a zariadeniach a vyhodnocovať ich správanie teoretickými aj experimentálnymi metódami. Vie aplikovať moderné počítačové postupy na simuláciu správania sa výrobku, prípadne procesu. Absolvent disponuje kompetenciami v oblasti analýzy, modelovania a simulácie strojov, zariadení, procesov a systémov v kontexte digitálneho priemyselného inžinierstva a reverzného inžinierstva. Je schopný tvorivo a systematicky pristupovať k riešeniu problémov priemyselnej praxe (t.j. analyzovať, syntetizovať, dedukovať, indukovať jednotlivé prvky systému).
Ciele vzdelávania
Absolvent má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom, má hlboké poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy a výskumu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám, vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, kriticky ich analyzovať a prehodnocovať a využívať ich v teórii i praktických aplikáciách pre rozvoj odboru, dokáže aplikovať a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať teórie a výskumné, vývojové a inovačné postupy v odbore a vytvárať nové, dokáže identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ho v smerovaní a rozvoji odboru, s integráciou vedomostí z rôznych oblastí, dokáže plánovať a iniciovať riešenie komplexných problémov/projektov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti vývoja v odbore, vie posudzovať a modifikovať vlastnú odbornú činnosť v širšom kontexte, vo vzťahu na dlhodobý dopad v danej oblasti a z hľadiska sociálnych, etických, environmentálnych a ďalších kritérií, je pripravený formulovať informácie o výstupoch a záveroch vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na medzinárodnej úrovni a riadiť rozsiahle výskumné úlohy a tímy. Absolvent študijného programu: - Preukazuje systematické porozumenie odboru štúdia a osvojil si zručnosti a metódy vedeckého výskumu spojené s daným odborom zodpovedajúcim aktuálnemu stavu poznania v odbore. - Preukazuje schopnosť koncipovať, konštruovať, realizovať a upravovať podstatnú časť výskumu s vedeckou integritou. - Prispieva vedeckým výskumom k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania prostredníctvom realizácie rozsiahleho súboru prác, z ktorých niektoré sú hodné recenzného publikovania na národnej alebo medzinárodnej úrovni. - Je schopný kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových a zložitých konceptov. - Dokáže komunikovať s kolegami, širšou vedeckou komunitou aj laickou verejnosťou svoju oblasť expertízy. - Je schopný v akademickom a profesionálnom kontexte podporovať technický, spoločenský alebo kultúrny pokrok v spoločnosti založenej na vedomostiach. Štúdium je zamerané na prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov vedeckého výskumu, vývoja a praxe vo všetkých odboroch a pracoviskách, kde sa aplikujú vedecké poznatky mechaniky. Ich vedecká erudícia je vzťahovaná najmä na tieto oblasti mechaniky: vývoj a zdokonaľovanie analytických a numerických výpočtových metód (metóda konečných prvkov, metóda hraničných prvkov, bezsieťové metódy), teória modelovania a analýzy mechanických sústav a konštrukcií, konštitutívne vzťahy s dôrazom na lineárne i nelineárne správanie sa materiálu, podmienky medzných stavov materiálov a telies, mechanika kompozitov, smart a MEMS materiály, analýzy napätosti, viazaných deformácií a dynamickej odozvy vybraných tried telies vrátane zložených telies, inverzné úlohy mechaniky telies a identifikácia materiálových, technologických a iných parametrov, modelovanie napätosti a deformácie vybraných technologických procesov (napr. tvárnenie plechov, kovanie, pretláčanie, zváranie, zmena stavu, stabilita konštrukcií), optimalizácia a kontaktné úlohy, interakcia konštrukcií a prostredia, expertné systémy, mechanika mikro - a nanosystémov, dynamika interaktívnych a mechatronických sústav, dynamika vozidiel a strojných zariadení, riešenie vybraných problémov vibroakustiky, stabilita a dynamika stavebných konštrukcií, biomechanika, aplikácia numerických metód na žiarenie a šírenie svetla, riešenie viazaných elektro-termo-mechanických úloh, lomová mechanika, životnosť a spoľahlivosť konštrukcií, atď. Experimentálna mechanika: rozvoj a aplikácia existujúcich metód a vývoj nových metód, mechanické, optické a akustické metódy overovania fyzikálnych charakteristík materiálov a konštrukcií, testovanie mechanických modelov a konštrukcií in situ, interaktívna diagnostika mechanických javov experimentálnymi a numerickými metódami, rozvoj experimentálnych metód overovania ochrany človeka a konštrukcií pred hlukom a vibráciami od dopravy a technológie.
Výstupy vzdelávania
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja Aplikovanej mechaniky. Štúdium je orientované na absolventov inžinierskeho, respektíve magisterského štúdia, inklinujúcich k riešeniu teoretických inžiniersko-vedeckých problémov v oblastiach aplikovanej mechaniky a strojárstva. Predpokladom úspešného zvládnutia štúdia je schopnosť doktoranda abstraktne myslieť, jeho záujem a schopnosť aplikovať poznatky rôznych odborov pri riešení technických problémov, ovládanie moderných analytických a numerických metód a metód matematického modelovania. Doktorand sa naučí charakterizovať a chápať fyzikálne javy a experimentálne poznatky o týchto javoch, hľadať adekvátne modely a nové aplikácie v špecifikovaných disciplínach, vo vede, výskume a praxi. Doktorandské štúdium umožní doktorandovi získať ucelené teoretické vedomosti a praktické skúsenosti a zvládnuť metodiky vedeckej práce, a pripraví ho na samostatnú vedeckú prácu v oblastiach výpočtu konštrukcií v celej škále činností. Absolventi tretieho stupňa študijného programu Aplikovaná mechanika v študijnom odbore Strojárstvo: - dokážu analyzovať, optimalizovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce širokú oblasť strojárstva, - vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, - majú hlboké znalosti v oblasti strojárstva umožňujúce im riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia, - sú schopní vedeckého prístupu k riešeným problémom. Majú skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov, - uplatňujú moderné metódy a techniky návrhu a vývoja v oblasti strojárstva, - nachádzajú a prezentujú vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní, konštruovaní a výrobe v strojárstve a pri využívaní strojárskych výrobkov, - tvorivo aplikujú získané poznatky v praxi, - kriticky analyzujú a aplikujú celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazujú efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, technológií a prostriedkov, - vedia zavádzať zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov, - preukazujú dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie konštruovania strojárskych systémov, spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov, súvisiacich s týmito systémami, - vedia analyzovať a porozumieť konštrukčným, technologickým a iným procesom v strojárstve s možnosťou aplikácie na jednotlivé odvetvia strojárstva, - vedia špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce strojársku výrobu pre rôzne druhy aplikácie, - vedia riadiť procesy zmien technológie z pohľadu vývoja techniky, prispôsobovania a implementácie progresívnej strojárskej činnosti, - vedia pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení strojárskych systémov a činností spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, s uplatnením jednotlivých hľadísk kvality ako aj ich vplyvu na životné prostredie, - sú schopní pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu, - udržiavajú kontakt s moderným vývojom vo svojej disciplíne, - riadia sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=1114V00&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=1114V00&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Oslovení zamestnávatelia vyjadrili úplnú spokojnosť s obsahom a štruktúrou študijného programu Aplikovaná mechanika, s jeho personálnym, technickým i materiálovým zabezpečením. Hodnotitelia z praxe považujú tento študijný program za perspektívny s vysokou mierou uplatnenia na trhu práce. Formuláre s vyjadrením oslovených autorít z praxe sú k dispozícii na adrese: http://www.kamasi.sk/autorita-z-praxe/

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Ingrid Delyová, PhD.
Zástupca študentov: Ing. Erika Dubňanská
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Odborné laboratóriá a učebne Katedry aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva poskytujú priestor nielen pre realizáciu vedeckovýskumných aktivít pracovníkov katedry, ale aj pre odbornú prípravu študentov v predmetoch zameraných prevažne na analýzu mechanických sústav a štruktúr metódami analytickej, numerickej a experimentálnej mechaniky. Laboratória sú vybavené modernými meracími systémami a prístrojmi a sú neustále rozširované o nové zariadenia, snímače a podporné meracie prostriedky. Počítačové učebne sú vybavené výkonnými počítačmi s pravidelne aktualizovanými softvérmi zameranými na numerické výpočty, simulácie a modelovanie. Štandardom je audio-vizuálna technika nevyhnutná pre prezentačné účely. Laboratória a učebne môžu študenti využívať aj mimo vyučovacieho procesu, napr. v rámci riešenia študentských projektov, či záverečných prác. Študenti majú navyše možnosť vzdialeného pripojenia sa na školské počítače. Kompletný zoznam katedrových laboratórií a učební vrátane ich zamerania a technického vybavenia je k dispozícii na stránke: https://www.sjf.tuke.sk/kamasi/sk/veda-vyskum/labaky-ucebne
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Prístup k študijným materiálom a podkladom je pre každý predmet zabezpečený prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Študentom sú tiež k dispozícii elektronické učebnice a skriptá prostredníctvom portálu https://ebooks.lib.tuke.sk/ V rámci výučby predmetov zameraných na počítačové modelovanie a simulácie sú študentom k dispozícii elektronické tutoriály k programom ako Ansys, MSC.Adams, Matlab, SolidWorks a pod.. Študenti pracujúci so softvérmi od spoločnosti Dassault Systèmes majú bezplatný prístup k e-learningovému portálu 3DEXPERIENCE Edu SPACE. V rámci predmetu Počítačová mechanika je študentom k dispozícii súbor videotutoriálov k programu Abaqus/CAE na portáli ekurzy.kamasi.sk
Partneri vysokej školy
Pri zabezpečovaní vzdelávacích činností v študijnom programe Aplikovaná mechanika v doktorandskom stupni štúdia participujú: - ŠKODA AUTO a.s., - Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., - IDIADA CZ a.s., - BSH Drives and Pumps s.r.o., - Magna PT s.r.o., - U.S.Steel Košice s.r.o., - KOSIT a.s., - TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o., - U-Shin Slovakia s.r.o., - Dantec Dynamics GmbH, - AUFEER DESIGN, - ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o., - Evektor s.r.o.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie