Odbor habilitačného konania a inauguračného konania strojárske technológie a materiály

Základné údaje

Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Akademický titul: doc. prof.
Zloženie vedeckej rady fakulty
Aktuálne znenie kritérií
Predchádzajúce znenie kritérií
Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Ukončené a prebiehajúce konania a ich výsledky
Doplňujúce informácie na webe fakulty

Osoby zodpovedné za odbor

Opis odboru

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania zahŕňa znalosti týkajúce sa výskumu a vývoja strojárskych technológií a konštrukčných materiálov. Výskum je orientovaný na základné technológie zvárania, tvárnenia, spájania, spracovania plastov, zlievania, obrábania a povrchových úprav materiálov. Doplnkovými technológiami sú prášková metalurgia a tepelné spracovanie. Súčasťou výskumu v oblasti strojárskych technológii je optimalizácia parametrov vybraných procesov tvárnenia, zvárania, spájania, zlievania, obrábania, spracovania plastov. Optimalizácia technologických parametrov je realizovaná na základe tvorby modelov, počítačových simulácií, verifikovaním výsledkov simulácií a skúšaním mechanických a plastických vlastností. Materiálový výskum je orientovaný na progresívne kovové, plastové, keramické a kompozitné materiály so zameraním na súvislosť medzi štruktúrou, parametrami prípravy a vlastnosťami a na aplikačné možnosti vyvíjaných materiálov. Habilitant a inaugurant je schopný riešiť vedecké úlohy základného a aplikovaného výskumu v oblasti strojárskych technológií a progresívnych konštrukčných materiálov. Získa zručnosti s modelovaním a numerickou simuláciou technologických procesov a postupov pri optimalizácii ich parametrov. Je schopný navrhnúť a analyzovať materiály pre náročné priemyselné aplikácie. Kreativita v odbore je charakterizovaná nezávislým, kritickým a analytickým myslením, jeho využitím v aktuálnych podmienkach odboru, prezentovaním výstupov tvorivej činnosti pred domácou aj zahraničnou vedeckou a odbornou komunitou. Vyznačuje sa inžinierskymi a vedeckými zručnosťami, integritou vedeckého bádania, interpretáciou a prezentáciou jeho výsledkov. Tvorivá činnosť v odbore vyplýva z kvalifikovaného hodnotenia výsledkov výskumu a vývoja, schopnosti formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj odboru. Nosnými témami odboru HK a IK sú strojárske a technológie, materiály a medzné stavy materiálov. Udeľovaný titul: doc., prof.

Zoznam študijných programov 3. stupňa v tom istom študijnom odbore

strojárske technológie a materiály
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
inžinierstvo prostredia
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
energetické stroje a zariadenia
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
priemyselná mechatronika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
priemyselné inžinierstvo
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
aplikovaná mechanika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
procesná technika
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
výrobné technológie
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
procesná technika
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
strojárske technológie a materiály
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
počítačová podpora výrobných technológií
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
energetické stroje a zariadenia
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
počítačová podpora výrobných technológií
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
riadenie priemyselnej výroby
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
riadenie priemyselnej výroby
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
výrobné technológie
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
aplikovaná mechanika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
časti a mechanizmy strojov
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
inžinierstvo prostredia
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
kvalita a bezpečnosť
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
priemyselná mechatronika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
výrobná technika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
výrobná technika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
časti a mechanizmy strojov
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
náuka o materiáloch
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
priemyselné inžinierstvo
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
kvalita a bezpečnosť
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
náuka o materiáloch
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk