Odbor habilitačného konania a inauguračného konania energetické stroje a zariadenia

Základné údaje

Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Akademický titul: doc. prof.
Zloženie vedeckej rady fakulty
Aktuálne znenie kritérií
Predchádzajúce znenie kritérií
Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Ukončené a prebiehajúce konania a ich výsledky
Doplňujúce informácie na webe fakulty

Osoby zodpovedné za odbor

Opis odboru

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania študijného programu energetické stroje a zariadenia sa vyznačuje výskumom a vývojom v oblasti tepelnej techniky, vodíkových technológií, termického spracovania odpadov a aplikácií numerických simulácii v oblasti prenosu tepla, hmoty a prúdenia. Výskum je v rámci daných oblastí bližšie orientovaný na výrobu a uskladnenie vodíka, návrh zásobníkov pre uskladnenie vodíka pri nízkom tlaku, efektívnu kompresiu vodíka s využitím metalhydridových materiálov, separáciu vodíka zo syntéznych plynov, teplotný manažment pre riadenie energických procesov. Materiálový výskum je orientovaný na skúmanie uskladňovacej kapacity adsorpčných a absorpčných materiálov pre uskladnenie vodíka, ako aj postupov určených pre termické spracovanie plazmovou technológiou. Výskum a vývoj v oblasti tepelnej techniky, vodíkových technológii a termického spracovania odpadov je podporený príslušnou laboratórnou technikou a softvérovými aplikáciami určenými na spracovanie údajov a ich analýzu. Habilitant a inaugurant je schopný riešiť vedecké úlohy základného a aplikovaného výskumu z oblasti energetických strojov a zariadení. Je schopný kritickým, nezávislým a analytickým myslením riešiť vedecké problémy v nepredvídateľných a meniacich sa podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri smerovaní ďalšieho vývoja odboru. Získava zručnosti s modelovaním, experimentálnym meraním a prácou vo výskumných laboratóriách. Preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v oblasti energetiky. Kreativita v odbore je charakterizovaná plánovaním vlastného rozvoja v kontexte vedeckého a technického pokroku a prezentovaním výstupov tvorivej činnosti pred domácou aj zahraničnou vedeckou a odbornou komunitou. Vyznačuje sa relevantnými inžinierskymi a vedeckými zručnosťami, integritou vedeckého bádania, interpretáciou a prezentáciou jeho výsledkov. Tvorivá činnosť v odbore vyplýva z kvalifikovaného hodnotenia výsledkov výskumu a vývoja, schopnosti formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj odboru. Nosnými témami odboru HK a IK sú vodíkové technológie, termické spracovanie odpadov plazmovou technológiou, inovatívne postupy vo využívaní numerických metód a simulácií z oblasti prenosu tepla, hmoty a prúdenia. Udeľovaný titul: doc., prof.

Zoznam študijných programov 3. stupňa v tom istom študijnom odbore

strojárske technológie a materiály
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
inžinierstvo prostredia
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
energetické stroje a zariadenia
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
priemyselná mechatronika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
priemyselné inžinierstvo
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
aplikovaná mechanika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
procesná technika
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
výrobné technológie
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
procesná technika
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
strojárske technológie a materiály
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
počítačová podpora výrobných technológií
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
energetické stroje a zariadenia
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
počítačová podpora výrobných technológií
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
riadenie priemyselnej výroby
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
riadenie priemyselnej výroby
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
výrobné technológie
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
aplikovaná mechanika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
časti a mechanizmy strojov
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
inžinierstvo prostredia
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
kvalita a bezpečnosť
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
priemyselná mechatronika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
výrobná technika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
výrobná technika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
časti a mechanizmy strojov
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
náuka o materiáloch
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
priemyselné inžinierstvo
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
kvalita a bezpečnosť
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
náuka o materiáloch
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk