Odbor habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná mechanika

Základné údaje

Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Akademický titul: doc. prof.
Zloženie vedeckej rady fakulty
Aktuálne znenie kritérií
Predchádzajúce znenie kritérií
Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Ukončené a prebiehajúce konania a ich výsledky
Doplňujúce informácie na webe fakulty

Osoby zodpovedné za odbor

Opis odboru

Odbor aplikovaná mechanika je zameraný na riešenie teoretických a praktických problémov najmä v týchto oblastiach mechaniky: - Vývoj a zdokonaľovanie analytických a numerických výpočtových metód (metóda konečných prvkov, metóda hraničných prvkov, bezsieťové metódy), teória modelovania a analýza mechanických sústav a konštrukcií, konštitutívne vzťahy s dôrazom na lineárne i nelineárne správanie sa materiálu, podmienky medzných stavov materiálov a telies, mechanika kompozitov, smart a MEMS materiály, analýza napätosti, viazaných deformácií a dynamickej odozvy vybraných tried telies vrátane zložených telies, inverzné úlohy mechaniky telies a identifikácia materiálových, technologických a iných parametrov, modelovanie napätosti a deformácie vybraných technologických procesov(napr. tvárnenie plechov, kovanie, pretláčanie, zváranie, zmena stavu, stabilita konštrukcií.), optimalizácia a kontaktné úlohy, interakcia konštrukcií a prostredia, expertné systémy, mechanika mikro- a nanosystémov, dynamika interaktívnych a mechatronických sústav, dynamika vozidiel a strojných zariadení, riešenie vybraných problémov vibroakustiky, stabilita a dynamika stavebných konštrukcií, biomechanika, aplikácia numerických metód na žiarenie a šírenie svetla, riešenie viazaných elektro-termo-mechanických úloh, lomová mechanika, životnosť a spoľahlivosť konštrukcií. - Aplikovaná mechanika kvapalín a plynov: teória prúdenia stlačiteľných i nestlačiteľných tekutín, prúdenie plynov a pár, nestacionárne prúdenie a ráz, prúdenie v hydraulických a energetických strojoch a zariadeniach, interakcia konštrukcií a kvapalín, počítačové metódy riešenia mechaniky kvapalín a plynov. - Aplikovaná termomechanika: prenos tepla a látky, termodynamické problémy hutníckych, zlievárenských stavebných a elektrotechnických technológií a tepelného spracovania, spriahnuté problémy prenosu tepla a mechaniky konštrukcií, aplikácie v oblasti návrhu tepelných a elektrických strojov, stavebných konštrukcií a zariadení, aplikácia riešenia tepelných polí a ich účinkov v silnoprúdových prvkoch a zariadeniach, výroby a rozvodu elektrickej energie (klasická i jadrová energetika) a vo svetelnej technike. Počítačové metódy riešenia prenosu tepla a hmoty. - Experimentálna mechanika: rozvoj a aplikácia existujúcich metód a vývoj nových metód, mechanické, optické a akustické metódy overovania fyzikálnych charakteristík materiálov a konštrukcií, testovanie mechanických modelov a konštrukcií in situ, interaktívna diagnostika mechanických javov experimentálnymi a numerickými metódami, rozvoj experimentálnych metód overovania ochrany človeka a konštrukcií pred hlukom a vibráciami od dopravy a technológie. Udeľovaný titul: doc., prof.

Zoznam študijných programov 3. stupňa v tom istom študijnom odbore

strojárske technológie a materiály
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
energetické stroje a zariadenia
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
priemyselná mechatronika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
inžinierstvo prostredia
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
priemyselné inžinierstvo
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
aplikovaná mechanika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
procesná technika
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
výrobné technológie
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
procesná technika
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
strojárske technológie a materiály
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
počítačová podpora výrobných technológií
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
energetické stroje a zariadenia
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
počítačová podpora výrobných technológií
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
riadenie priemyselnej výroby
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
riadenie priemyselnej výroby
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
výrobné technológie
Fakulta výrobných technológií, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
aplikovaná mechanika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
časti a mechanizmy strojov
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
inžinierstvo prostredia
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
kvalita a bezpečnosť
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
priemyselná mechatronika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
výrobná technika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
výrobná technika
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
časti a mechanizmy strojov
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
náuka o materiáloch
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk
priemyselné inžinierstvo
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk
kvalita a bezpečnosť
Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
náuka o materiáloch
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, študijný odbor strojárstvo, 3. stupeň, externá forma štúdia, slovenský jazyk