Odbor habilitačného konania a inauguračného konania biomedicínske inžinierstvo

Základné údaje

Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: elektrotechnika
Akademický titul: doc. prof.
Zloženie vedeckej rady fakulty
Aktuálne znenie kritérií
Predchádzajúce znenie kritérií
Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Ukončené a prebiehajúce konania a ich výsledky
Doplňujúce informácie na webe fakulty

Osoby zodpovedné za odbor

Opis odboru

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania Biomedicínske inžinierstvo obsahuje znalosti týkajúce sa výskumu a vývoja v oblasti materiálov, aditívnej výroby a metrológie. Výskum je v rámci daných oblastí bližšie orientovaný na oblasť biokompatibilných a biodegradovateľných materiálov pre aditívnu výrobu implantátov, metrológiu v strojárstve a biomedicínskom inžinierstve a aplikáciu progresívnych techník a technológií v rámci oblasti Protetika a ortotika zameranej na návrh a výrobu zdravotných pomôcok. Kontrolu navrhnutého dizajnu a výroby je podporovaná príslušnou laboratórnou technikou vo forme počítačovej tomografie, súradnicového merania a 3D skenovania a softvérovými aplikáciami určenými na spracovávanie údajov a ich analýzu. Materiálový výskum je orientovaný na vývoj polymérnych materiálov využívaných v biomedicínskych aplikáciách, na báze PLA/PHB a PEEK s aditívami z iných plastových a keramických materiálov. Habilitant a inaugurant je schopný riešiť vedecké úlohy základného a aplikovaného výskumu v oblasti Biomedicínskeho inžinierstva a progresívnych biomateriálov. Získa zručnosti s modelovaním, aditívnymi technológiami, meraním a prácou v kultivačnom laboratóriu. Je schopný navrhnúť výrobky pre biomedicínsku prax, analyzovať zložité procesy v aditívnej výrobe pre biomedicínske inžinierstvo a vyhodnocovať získané údaje z meraní. Kreativita v odbore je charakterizovaná nezávislým, kritickým a analytickým myslením, jeho využitím v aktuálnych podmienkach odboru, prezentovaním výstupov tvorivej činnosti pred domácou aj zahraničnou vedeckou a odbornou komunitou. Vyznačuje sa inžinierskymi a vedeckými zručnosťami, integritou vedeckého bádania, interpretáciou a prezentáciou jeho výsledkov. Tvorivá činnosť v odbore vyplýva z kvalifikovaného hodnotenia výsledkov výskumu a vývoja, schopnosti formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj odboru. Nosnými témami odboru HK a IK sú aditívne technológie a materiály v medicíne, výroba implantátov, meranie a tkanivové inžinierstvo. Udeľovaný titul: doc., prof.

Zoznam študijných programov 3. stupňa v tom istom študijnom odbore

priemyselná elektrotechnika
Fakulta elektrotechniky a informatiky, študijný odbor elektrotechnika, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Fakulta elektrotechniky a informatiky, študijný odbor elektrotechnika, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Fakulta elektrotechniky a informatiky, študijný odbor elektrotechnika, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
biomedicínske inžinierstvo
Strojnícka fakulta, študijný odbor elektrotechnika, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
biomedicínske inžinierstvo
Strojnícka fakulta, študijný odbor elektrotechnika, 3. stupeň, externá forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk
priemyselná elektrotechnika
Fakulta elektrotechniky a informatiky, študijný odbor elektrotechnika, 3. stupeň, denná forma štúdia, anglický jazyk, slovenský jazyk