Študijný program priemyselná elektrotechnika

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: priemyselná elektrotechnika
Zabezpečuje: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: elektrotechnika
Stupeň: 3
Forma štúdia: externá
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 5
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent 3.stupňa študijného program Priemyselná elektrotechnika má vedomosti v oblasti vybraných špecifických častí matematiky, aplikovanej informatiky, fyziky a teoretickej elektrotechniky, teoretickej elektroenergetiky a elektroniky, súvisiace so zameraním témy záverečnej práce, na ktoré nadväzujú špecifické odborné disciplíny z oblastí špecializácií elektroenergetika, elektronické systémy a spracovanie signálov, elektrotechnické systémy, priemyselná elektrotechnika, technológie v automobilovej elektronike, multimediálne komunikačné technológie. Absolvent aplikuje zásady samostatnej tvorivej a vedeckej činnosti v oblasti priemyselnej elektrotechniky, dokáže nachádzať riešenia problémov, zohľadňujúc etické a spoločenské stránky. Je schopný samostatne riešiť výskumné problémy, spolupracovať so zahraničím a využívať svetovú odbornú literatúru. Absolvent si osvojí schopnosť analyzovať ekonomické a ekologické súvislosti technických diel a procesov z oblasti špecializácie, schopnosť vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia pre teóriu a odbornú prax, dokáže viesť vedecký, vývojový a odborný tím, je schopný sledovať najnovší vývoj vo svojej oblasti, má schopnosť zaujímať odborné a vedecké stanoviská. Je schopný vykonávať samostatnú tvorivú a vedeckú činnosti spojenú s navrhovaním, vývojom, riadením, zabezpečovaním prevádzky a servisom elektrických strojov, prístrojov a moderných elektrických a elektromechanických systémov. Zvládne činnosti v oblasti materiálových štruktúr a systémov ako aj širokého spektra výrobných technológií v elektrotechnike. Ďalej sa uplatní v oblasti elektroniky, pokročilých metód spracovania signálov a komplexných meracích a testovacích systémov pre elektroniku.
Ciele vzdelávania
Absolvent 3. stupňa študijného programu Priemyselná elektrotechnika získa potrebné teoretické a praktické znalosti, zručnosti a kompetencie v odbore Elektrotechnika z oblasti teoretickej a silnoprúdovej elektrotechniky, elektroenergetiky, elektroniky a elektrotechnológií a materiálov. Absolvent aplikuje systematické porozumenie odboru elektrotechnika, aby si osvojil zručnosti a metódy vedeckého výskumu a oboznámil sa s aktuálnym stavom poznania v odbore elektrotechnika. Dokáže aplikovať a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať v komplexnom meradle teórie a výskumné, vývojové a inovačné postupy v odbore a vytvárať nové, dokáže identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ho v smerovaní a rozvoji odboru. V širšom kontexte, vo vzťahu na dlhodobý dopad v danej oblasti, je absolvent schopný kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových zložitých konceptov v širšom kontexte. Vo vzťahu na dlhodobý dopad v danej oblasti a z hľadiska sociálnych, etických, environmentálnych a ďalších kritérií, je pripravený formulovať informácie o výstupoch a záveroch vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na medzinárodnej úrovni a riadiť rozsiahle výskumné úlohy a tímy. Zámerom je rozvinúť u absolventov kľúčové vedomosti, zručnosti a kompetencie tak, aby: - bol považovaný za experta vo svojej oblasti, experta, ktorý prispeje k technickému rozvoju a spoločenskému pokroku či už vo vedeckom výskume, alebo v profesionálnej praxi, - preukazoval systematické porozumenie odboru štúdia a osvojil si zručnosti a metódy vedeckého výskumu spojené s daným odborom zodpovedajúcim aktuálnemu stavu poznania v odbore, - preukazoval schopnosť koncipovať, konštruovať, realizovať a upravovať podstatnú časť výskumu s vedeckou integritou, - prispieval k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania prostredníctvom realizácie rozsiahleho súboru prác, z ktorých niektoré sú hodné recenzného publikovania na národnej alebo medzinárodnej úrovni. - bol schopný kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových a zložitých konceptov, - dokázal komunikovať so širšou vedeckou komunitou aj laickou verejnosťou svoju oblasť expertízy, - bol schopný v akademickom a profesionálnom kontexte podporovať technický, spoločenský a kultúrny pokrok v spoločnosti založenej na vedomostiach. Vedecká erudícia vysokokvalifikovaného odborníka vedeckého výskumu, vývoja a praxe (absolventa) sa vzťahuje najmä na: - modelovanie prvkov v elektrizačnej sústave, metódy analýzy elektrizačných sústav, vlnové procesy na vedeniach, modelovanie a výpočty elektromagnetických polí, povrchové javy pri prenose elektrickej energie, elektromagnetické prechodné javy, elektromagnetická kompatibilita, - využitie prvkov umelej inteligencie v riadení elektrizačnej sústavy, informačné a riadiace systémy, stabilita elektrizačnej sústavy, jednosmerné prenosy elektrickej energie, degradačné procesy zariadení elektrizačnej sústavy, špecifiká TVN pri jednosmerných vedeniach ZVN, problémy racionalizácie spotreby elektrickej energie, - výkonovú a číslicovú elektroniku, akčné členy a pohony, systémy a metódy automatického a inteligentného riadenia pre navrhovanie, konštruovanie a udržiavanie rozsiahlych technických riešení zahŕňajúcich elektrotechnické sústavy, zložité elektrotechnické systémy, návrh a projektovanie najmodernejších elektromechanických zariadení, tiež rozsiahlych technických riešení zahŕňajúcich elektrotechnické sústavy, - moderné elektronické systémy, t.j. zložité inteligentné elektronické zariadenia, ktoré pracujú na základe komunikácie s iným zariadením. Zložité inteligentné elektronické systémy sú založené na integrácii poznatkov z oblasti elektronických obvodov, metód spracovania signálov, senzorov a informačných a komunikačných technológií (napr. smartfóny, inteligentné televízne prijímače, inteligentné domy, systémy asistenčných služieb pre vodičov motorových vozidiel, vybrané zariadenia lekárskej elektroniky, radarové systémy, systémy hlasovej komunikácie človek-stroj, koncové zariadenia pre koncepciu tzv. internetu vecí, senzorové siete v automobiloch, senzorové siete na monitorovanie stavu životného prostredia, inteligentné meracie a monitorovacie systémy, atď.) - priemyselné systémy využívajúce elektromagnetické, magnetické, elektrodynamické alebo elektrostatické javy, tiež analýzy moderných lineárnych a nelineárnych elektrických obvodov, - komplexné znalosti z oblasti identifikácie materiálových, technologických a iných parametrov, tiež z oblasti správania sa materiálov v podmienkach medzných stavov umožnia absolventovi ich využitie v širokom spektre výrobných technológií v elektrotechnike, ako pri ich návrhu, tak aj pri organizovaní a optimalizácií jednotlivých technologických postupov.
Výstupy vzdelávania
Absolvent 3. stupňa študijného programu Priemyselná elektrotechnika: - Má rozšírené vedomosti v oblasti teoretickej a silnoprúdovej elektrotechniky, elektroenergetiky, elektroniky a elektrotechnológií a materiálov. - Má zručnosti v oblasti vedeckého výskumu založené na kritickej analýze a syntéze, ovláda proces získavania nových vedeckých poznatkov pri uskutočňovaní základného a aplikovaného výskumu v oblasti priemyselnej elektrotechniky v študijnom odbore elektrotechnika. Je schopný preukázať hlboké systematické porozumenie oblasti priemyselnej elektrotechniky. Je schopný koncipovať, konštruovať, realizovať a upravovať teórie, sofistikované metódy a postupy vedy na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám v oblasti priemyselnej elektrotechniky. Má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí z viacerých oblastí študijného odboru elektrotechnika, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti priemyselnej elektrotechniky, silnoprúdovej elektrotechniky, elektroenergetiky, elektrotechnológií a materiálov, výkonovej a signálovej elektroniky, hardvéru riadiacich systémov, mikroelektroniky, nanoelektroniky a meracej techniky. Uvedené vedomosti vyžíva pri výchove nových odborníkov. Je schopný sám realizovať podstatnú časť výskumu, načrtnúť ho, skonštruovať, zrealizovať, optimalizovať a to všetko eticky čistým spôsobom. Absolvent dokáže aktívne získavať nové znalosti a informácie, kriticky ich analyzovať a prehodnocovať a využívať ich v teórii a v praktických aplikáciách pre rozvoj študijného odboru elektrotechnika. Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií a materiálov, produkčných metód a postupov, ktoré sú nové pre priemyselnú elektrotechniku, pri hľadaní technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. - Je schopný začleniť výstupy z výskumu a vývoja ako myšlienka, nápad, produkt alebo proces do výrobného programu priemyselného podniku alebo ich uplatniť iným spôsobom v praxi. Dokáže vykonávať práce prieskumové, rozborové, merania, zber a spracovanie dát, dokáže využívať pokročilé metódy a nástroje pre počítačové modelovanie a simulácie procesov. Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením s následnou syntézou nových myšlienok a inovačných postupov, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Dokáže plánovať, iniciovať riešenie komplexných problémov vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Samostatne prezentuje a komunikuje výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou. Pôvodným výskumom prispieva k rozširovaniu hraníc vedeckého poznania študijného odporu elektrotechnika so zameraním na priemyselnú elektrotechniku, čo dokazuje prostredníctvom realizácie rozsiahleho súboru prác včítane publikovania vedeckých prác recenzovaných medzinárodne uznávanými odborníkmi. Výrazne prispieva k technickému rozvoju a spoločenskému pokroku či už vo vedeckom výskume, alebo v profesionálnej praxi formulovaním inžiniersko-fyzikálno-technologických problémov a dokáže ich riešenia doviesť k praktickým realizáciám, má kvalifikované schopnosti samostatne riešiť vedecké projekty a viesť tím odborníkov, určiť zameranie výskumu a koordinovať realizačným tím vo vednom odbore elektrotechnika.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709040000&field=2602V02&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709040000&field=2602V02&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Na základe vyjadrení autorít z praxe a z poznatkov získaných počas diskusie v rámci rokovania Rady študijného programu Priemyselná elektrotechnika, 3. stupeň, denná forma (ďalej ŠP), zástupcovia externých strán z praxe vítajú a podporujú existenciu a rozvoj ŠP, ktorý sa vyznačuje nie iba úzkym zameraním na špecializáciu v oblasti priemyselnej elektrotechniky, ale aj určitým stupňom interdisciplinarity v rámci odboru elektrotechnika, čo umocňuje fakt, že pedagogická činnosť je pokrývaná viacerými katedrami fakulty. Absolventov, nachádzajú uplatnenie nie len v rôznych oblastiach priemyselnej elektrotechiky, ale aj v iných pracovných pozíciách a špecializáciách v elektrotechnike. Z pohľadu zamestnávateľov bol, je a aj bude záujem o uplatnenie absolventov uvedeného študijného programu v praxi. Ukazuje sa už v súčasnosti vážny nedostatok kvalifikovaných odborníkov v tejto oblasti, čo začína spôsobovať problémy s obsadením voľných pracovných pozícií a čo do určitej mieri brzdí rýchlejší rozvoj priemyslu v oblasti priemyselnej elektrotechniky a príbuzných oblastiach elektrotechniky na Slovensku a najmä vo východoslovenskom regióne. Zamestnávatelia vidia vysokú potrebu uvedeného študijného programu pre prax a garantujú zamestnanie pre všetkých úspešných absolventov, ak budú mať záujem pracovať v danej oblasti. Vyjadrenia autorít z praxe sú dostupné v zložke Prílohy k študijného programu v systéme https://res.tuke.sk/forms/osp/sp/4120

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Juraj Kurimský, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
Zástupca študentov: Ing. Tomáš Kmec
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Laboratórium priemyselných systémov a mikroprocesorovej techniky - zahŕňa PLC a riadiaci softvér Siemens, meniče a snímače, elektrické pohony, PC s nástrojmi pre programovanie procesorov Nucleo, vývojové dosky Atmel. Činnosti sú priradené k výstupom vzdelávania v oblasti návrhu a realizácie priemyselných riadiacich a automatizovaných systémov. Laboratórium SmartIndustryLab - obsahuje model smart distribučnej siete s prvkami obnoviteľných zdrojov a elektronickými záťažami, merače kvality elektriny triedy A, SCADA systém na modelovanie distribučnej sústavy, včítane a fotovoltiky a technológie pre elektromobilitu. Činnosti sú priradené k výstupom vzdelávania - dizajn progresívnych modelov smart sietí, pokročilé metódy a nástroje pre počítačové modelovanie a simulácie v distribúcii elektrickej energie v prostredí energetického mixu. Laboratórium merania a meracích systémov je vybavené univerzálnou meracou technikou ako sú osciloskopy, spektrálne a vektorové a logické analyzátory, obvodový analyzátor, systémy na báze PXI a PXIe a ďaľšie vývojové a simulačné nástroje pokrývajúcou meranie v nízkonapäťových elektronických systémoch. Činnosti sú priradené k výstupom vzdelávania - zložité inteligentné elektronické systémy založené na integrácii poznatkov z oblasti elektronických obvodov, metód spracovania signálov, senzorov a informačných a komunikačných technológií. Zoznam a charakteristika laboratórií študijného programu: Katedra elektroenergetiky https://kee.fei.tuke.sk/?page_id=68 Katedra technológií v elektronike http://web.tuke.sk/fei-kte/slovak/laboratories.htm Katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií https://kemt.fei.tuke.sk/laboratoria_taxonomia/3/
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: https://www.lib.tuke.sk/#/digitalLibrary Knižničné služby sú sústredené v Univerzitnej knižnici (UK)Technickej univerzity v Košiciach, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (WoS, Scopus, Springer Link a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK TUKE (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). UK tiež poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom Ústavu výpočtovej techniky TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Prístup do e-learningového portálu Moodle, ktorý je využívaný na podporu vzdelávania je na linke https://moodle.tuke.sk/moodle/course/index.php?categoryid=129 Pravidlá pre prácu so systémom Moodle TUKE sú uverejnené pre študentov po samoprihlásení sa na linke https://moodle.tuke.sk/moodle/mod/resource/view.php?id=37854 Žiadateľ o vytvorenie kurzu je povinný zaslať požiadavku na vytvorenie kurzu na adresu moodle@helpdesk.tuke.sk, kde uvedie nasledovné údaje: plný názov kurzu,  miesto, kde má byť kurz umiestnený - (pod)kategória,  zoznam pracovníkov TUKE, ktorí budú mať v danom kurze rolu učiteľ,  voliteľné: formát kurzu týždenný/tematický a počet týždňov/tém. Súbory videí je používateľ povinný umiestniť mimo systému Moodle na stream server TUKE a v systéme Moodle ich prelinkovať. O prístup na stream server TUKE je nutné požiadať a súhlasiť s podmienkami jeho používania. Návod na spôsob zápisu je na linke https://moodle.tuke.sk/moodle/course/view.php?id=1429. Požiadavky na nové doplnky/pluginy sa konzultujú/navrhujú prostredníctvom helpdesku na adrese moodle @helpdesk.tuke.sk Používateľom systému Moodle môže byť: - Interný používateľ - zamestnanec alebo študent TUKE, ktorý má pridelený jedinečný login. Interný používateľ sa stane používateľom Moodle po prvom prihlásení. - Externý používateľ - osoba mimo TUKE. Externého používateľa do systému Moodle zavedie administrátor v odôvodnených prípadoch. O vytvorenie konta pre externého používateľa požiada učiteľ kurzu zaslaním požiadavky na adresu moodle@helpdesk.tuke.sk
Partneri vysokej školy
The following partners participate in the provision of educational activities in the study program Industrial Electrical Engineering, 3rd degree, in the form of internships, consultations, provision of specific information, review of papers or participation in commissions for state final exams: Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Slovenské elektrárne, a.s. ABB s.r.o. Brno Montage Čakovice s.r.o. Prague ABB Slovakia s.r.o. Siemens Gridman, s.r.o. PSM, s.r.o Minebea, s.r.o. Marelli Kechnec Slovakia s.r.o Panasonic Industrial Devices Slovakia, s.r.o. Cannor, s.r.o.. IEEE Sensing, s.r.o. Semicron, s.r.o.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie