Študijný program priemyselná elektrotechnika

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: priemyselná elektrotechnika
Zabezpečuje: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: elektrotechnika
Stupeň: 3
Forma štúdia: denná
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent 3.stupňa študijného program Priemyselná elektrotechnika má vedomosti v oblasti vybraných špecifických častí matematiky, aplikovanej informatiky, fyziky a teoretickej elektrotechniky, teoretickej elektroenergetiky a elektroniky, súvisiace so zameraním témy záverečnej práce, na ktoré nadväzujú špecifické odborné disciplíny z oblastí špecializácií elektroenergetika, elektronické systémy a spracovanie signálov, elektrotechnické systémy, priemyselná elektrotechnika, technológie v automobilovej elektronike, multimediálne komunikačné technológie. Absolvent aplikuje zásady samostatnej tvorivej a vedeckej činnosti v oblasti priemyselnej elektrotechniky, dokáže nachádzať riešenia problémov, zohľadňujúc etické a spoločenské stránky. Je schopný samostatne riešiť výskumné problémy, spolupracovať so zahraničím a využívať svetovú odbornú literatúru. Absolvent si osvojí schopnosť analyzovať ekonomické a ekologické súvislosti technických diel a procesov z oblasti špecializácie, schopnosť vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia pre teóriu a odbornú prax, dokáže viesť vedecký, vývojový a odborný tím, je schopný sledovať najnovší vývoj vo svojej oblasti, má schopnosť zaujímať odborné a vedecké stanoviská. Je schopný vykonávať samostatnú tvorivú a vedeckú činnosti spojenú s navrhovaním, vývojom, riadením, zabezpečovaním prevádzky a servisom elektrických strojov, prístrojov a moderných elektrických a elektromechanických systémov. Zvládne činnosti v oblasti materiálových štruktúr a systémov ako aj širokého spektra výrobných technológií v elektrotechnike. Ďalej sa uplatní v oblasti elektroniky, pokročilých metód spracovania signálov a komplexných meracích a testovacích systémov pre elektroniku.
Ciele vzdelávania
Absolvent 3. stupňa študijného programu Priemyselná elektrotechnika získa potrebné teoretické a praktické znalosti, zručnosti a kompetencie v odbore Elektrotechnika z oblasti teoretickej a silnoprúdovej elektrotechniky, elektroenergetiky, elektroniky a elektrotechnológií a materiálov. Absolvent aplikuje systematické porozumenie odboru elektrotechnika, aby si osvojil zručnosti a metódy vedeckého výskumu a oboznámil sa s aktuálnym stavom poznania v odbore elektrotechnika. Dokáže aplikovať a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať v komplexnom meradle teórie a výskumné, vývojové a inovačné postupy v odbore a vytvárať nové, dokáže identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ho v smerovaní a rozvoji odboru. V širšom kontexte, vo vzťahu na dlhodobý dopad v danej oblasti, je absolvent schopný kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových zložitých konceptov v širšom kontexte. Vo vzťahu na dlhodobý dopad v danej oblasti a z hľadiska sociálnych, etických, environmentálnych a ďalších kritérií, je pripravený formulovať informácie o výstupoch a záveroch vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na medzinárodnej úrovni a riadiť rozsiahle výskumné úlohy a tímy. Zámerom je rozvinúť u absolventov kľúčové vedomosti, zručnosti a kompetencie tak, aby: - bol považovaný za experta vo svojej oblasti, experta, ktorý prispeje k technickému rozvoju a spoločenskému pokroku či už vo vedeckom výskume, alebo v profesionálnej praxi, - preukazoval systematické porozumenie odboru štúdia a osvojil si zručnosti a metódy vedeckého výskumu spojené s daným odborom zodpovedajúcim aktuálnemu stavu poznania v odbore, - preukazoval schopnosť koncipovať, konštruovať, realizovať a upravovať podstatnú časť výskumu s vedeckou integritou, - prispieval k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania prostredníctvom realizácie rozsiahleho súboru prác, z ktorých niektoré sú hodné recenzného publikovania na národnej alebo medzinárodnej úrovni. - bol schopný kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových a zložitých konceptov, - dokázal komunikovať so širšou vedeckou komunitou aj laickou verejnosťou svoju oblasť expertízy, - bol schopný v akademickom a profesionálnom kontexte podporovať technický, spoločenský a kultúrny pokrok v spoločnosti založenej na vedomostiach. Vedecká erudícia vysokokvalifikovaného odborníka vedeckého výskumu, vývoja a praxe (absolventa) sa vzťahuje najmä na: - modelovanie prvkov v elektrizačnej sústave, metódy analýzy elektrizačných sústav, vlnové procesy na vedeniach, modelovanie a výpočty elektromagnetických polí, povrchové javy pri prenose elektrickej energie, elektromagnetické prechodné javy, elektromagnetická kompatibilita, - využitie prvkov umelej inteligencie v riadení elektrizačnej sústavy, informačné a riadiace systémy, stabilita elektrizačnej sústavy, jednosmerné prenosy elektrickej energie, degradačné procesy zariadení elektrizačnej sústavy, špecifiká TVN pri jednosmerných vedeniach ZVN, problémy racionalizácie spotreby elektrickej energie, - výkonovú a číslicovú elektroniku, akčné členy a pohony, systémy a metódy automatického a inteligentného riadenia pre navrhovanie, konštruovanie a udržiavanie rozsiahlych technických riešení zahŕňajúcich elektrotechnické sústavy, zložité elektrotechnické systémy, návrh a projektovanie najmodernejších elektromechanických zariadení, tiež rozsiahlych technických riešení zahŕňajúcich elektrotechnické sústavy, - moderné elektronické systémy, t.j. zložité inteligentné elektronické zariadenia, ktoré pracujú na základe komunikácie s iným zariadením. Zložité inteligentné elektronické systémy sú založené na integrácii poznatkov z oblasti elektronických obvodov, metód spracovania signálov, senzorov a informačných a komunikačných technológií (napr. smartfóny, inteligentné televízne prijímače, inteligentné domy, systémy asistenčných služieb pre vodičov motorových vozidiel, vybrané zariadenia lekárskej elektroniky, radarové systémy, systémy hlasovej komunikácie človek-stroj, koncové zariadenia pre koncepciu tzv. internetu vecí, senzorové siete v automobiloch, senzorové siete na monitorovanie stavu životného prostredia, inteligentné meracie a monitorovacie systémy, atď.) - priemyselné systémy využívajúce elektromagnetické, magnetické, elektrodynamické alebo elektrostatické javy, tiež analýzy moderných lineárnych a nelineárnych elektrických obvodov, - komplexné znalosti z oblasti identifikácie materiálových, technologických a iných parametrov, tiež z oblasti správania sa materiálov v podmienkach medzných stavov umožnia absolventovi ich využitie v širokom spektre výrobných technológií v elektrotechnike, ako pri ich návrhu, tak aj pri organizovaní a optimalizácií jednotlivých technologických postupov.
Výstupy vzdelávania
Absolvent 3. stupňa študijného programu Priemyselná elektrotechnika: - Má rozšírené vedomosti v oblasti teoretickej a silnoprúdovej elektrotechniky, elektroenergetiky, elektroniky a elektrotechnológií a materiálov. - Má zručnosti v oblasti vedeckého výskumu založené na kritickej analýze a syntéze, ovláda proces získavania nových vedeckých poznatkov pri uskutočňovaní základného a aplikovaného výskumu v oblasti priemyselnej elektrotechniky v študijnom odbore elektrotechnika. Je schopný preukázať hlboké systematické porozumenie oblasti priemyselnej elektrotechniky. Je schopný koncipovať, konštruovať, realizovať a upravovať teórie, sofistikované metódy a postupy vedy na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám v oblasti priemyselnej elektrotechniky. Má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí z viacerých oblastí študijného odboru elektrotechnika, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti priemyselnej elektrotechniky, silnoprúdovej elektrotechniky, elektroenergetiky, elektrotechnológií a materiálov, výkonovej a signálovej elektroniky, hardvéru riadiacich systémov, mikroelektroniky, nanoelektroniky a meracej techniky. Uvedené vedomosti vyžíva pri výchove nových odborníkov. Je schopný sám realizovať podstatnú časť výskumu, načrtnúť ho, skonštruovať, zrealizovať, optimalizovať a to všetko eticky čistým spôsobom. Absolvent dokáže aktívne získavať nové znalosti a informácie, kriticky ich analyzovať a prehodnocovať a využívať ich v teórii a v praktických aplikáciách pre rozvoj študijného odboru elektrotechnika. Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií a materiálov, produkčných metód a postupov, ktoré sú nové pre priemyselnú elektrotechniku, pri hľadaní technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. - Je schopný začleniť výstupy z výskumu a vývoja ako myšlienka, nápad, produkt alebo proces do výrobného programu priemyselného podniku alebo ich uplatniť iným spôsobom v praxi. Dokáže vykonávať práce prieskumové, rozborové, merania, zber a spracovanie dát, dokáže využívať pokročilé metódy a nástroje pre počítačové modelovanie a simulácie procesov. Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením s následnou syntézou nových myšlienok a inovačných postupov, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Dokáže plánovať, iniciovať riešenie komplexných problémov vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Samostatne prezentuje a komunikuje výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou. Pôvodným výskumom prispieva k rozširovaniu hraníc vedeckého poznania študijného odporu elektrotechnika so zameraním na priemyselnú elektrotechniku, čo dokazuje prostredníctvom realizácie rozsiahleho súboru prác včítane publikovania vedeckých prác recenzovaných medzinárodne uznávanými odborníkmi. Výrazne prispieva k technickému rozvoju a spoločenskému pokroku či už vo vedeckom výskume, alebo v profesionálnej praxi formulovaním inžiniersko-fyzikálno-technologických problémov a dokáže ich riešenia doviesť k praktickým realizáciám, má kvalifikované schopnosti samostatne riešiť vedecké projekty a viesť tím odborníkov, určiť zameranie výskumu a koordinovať realizačným tím vo vednom odbore elektrotechnika.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709040000&field=2602V02&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709040000&field=2602V02&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Na základe vyjadrení autorít z praxe a z poznatkov získaných počas diskusie v rámci rokovania Rady študijného programu Priemyselná elektrotechnika, 3. stupeň, denná forma (ďalej ŠP), zástupcovia externých strán z praxe vítajú a podporujú existenciu a rozvoj ŠP, ktorý sa vyznačuje nie iba úzkym zameraním na špecializáciu v oblasti priemyselnej elektrotechniky, ale aj určitým stupňom interdisciplinarity v rámci odboru elektrotechnika, čo umocňuje fakt, že pedagogická činnosť je pokrývaná viacerými katedrami fakulty. Absolventov, nachádzajú uplatnenie nie len v rôznych oblastiach priemyselnej elektrotechniky, ale aj v iných pracovných pozíciách a špecializáciách v elektrotechnike. Z pohľadu zamestnávateľov bol, je a aj bude záujem o uplatnenie absolventov uvedeného študijného programu v praxi. Ukazuje sa už v súčasnosti vážny nedostatok kvalifikovaných odborníkov v tejto oblasti, čo začína spôsobovať problémy s obsadením voľných pracovných pozícií a čo do určitej mieri brzdí rýchlejší rozvoj priemyslu v oblasti priemyselnej elektrotechniky a príbuzných oblastiach elektrotechniky na Slovensku a najmä vo východoslovenskom regióne. Zamestnávatelia vidia vysokú potrebu uvedeného študijného programu pre prax a garantujú zamestnanie pre všetkých úspešných absolventov, ak budú mať záujem pracovať v danej oblasti. Vyjadrenia autorít z praxe sú dostupné v zložke Prílohy k študijného programu v systéme https://res.tuke.sk/forms/osp/sp/100127

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Juraj Kurimský, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
Zástupca študentov: Ing. Marek Bobček
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Laboratórium merania a meracích systémov je vybavené univerzálnou meracou technikou ako sú osciloskop, spektrálne a vektorové a logické analyzátory, obvodový analyzátor, systémy na báze PXI a PXIe a ďaľšie vývojové a simulačné nástroje pokrývajúcou meranie v nízkonapäťových elektronických systémoch. Činnosti sú priradené k výstupom vzdelávania - zložité inteligentné elektronické systémy založené na integrácii poznatkov z oblasti elektronických obvodov, metód spracovania signálov, senzorov a informačných a komunikačných technológií. Laboratórium priemyselných systémov a mikroprocesorovej techniky - zahŕňa PLC a riadiaci softvér Siemens, meniče a snímače, elektrické pohony, PC s nástrojmi pre programovanie procesorov Nucleo, vývojové dosky Atmel. Činnosti sú priradené k výstupom vzdelávania v oblasti návrhu a realizácie priemyselných riadiacich a automatizovaných systémov. Laboratórium SmartIndustryLab - obsahuje model smart distribučnej siete s prvkami obnoviteľných zdrojov a elektronickými záťažami, merače kvality elektriny triedy A, SCADA systém na modelovanie distribučnej sústavy, včítane a fotovoltiky a technológie pre elektromobilitu. Činnosti sú priradené k výstupom vzdelávania - dizajn progresívnych modelov smart sietí, pokročilé metódy a nástroje pre počítačové modelovanie a simulácie v distribúcii elektrickej energie v prostredí energetického mixu. Zoznam a charakteristika laboratórií študijného programu: https://kee.fei.tuke.sk/?page_id=68 http://web.tuke.sk/fei-kte/slovak/laboratories.htm https://kemt.fei.tuke.sk/laboratoria_taxonomia/3/ http://kem.fei.tuke.sk/sk/laboratoria-katedry/
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary. Knižničné služby sú sústredené v Univerzitnej knižnici (UK)Technickej univerzity v Košiciach, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (WoS, Scopus, Springer Link a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK TUKE (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). UK tiež poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom Ústavu výpočtovej techniky TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Prístup do e-learningového portálu Moodle, ktorý je využívaný na podporu vzdelávania je na linke https://moodle.tuke.sk/moodle/course/index.php?categoryid=129 Pravidlá pre prácu so systémom Moodle TUKE sú uverejnené pre študentov po samoprihlásení sa na linke https://moodle.tuke.sk/moodle/mod/resource/view.php?id=37854 Žiadateľ o vytvorenie kurzu je povinný zaslať požiadavku na vytvorenie kurzu na adresu moodle@helpdesk.tuke.sk, kde uvedie nasledovné údaje: plný názov kurzu,  miesto, kde má byť kurz umiestnený - (pod)kategória,  zoznam pracovníkov TUKE, ktorí budú mať v danom kurze rolu učiteľ,  voliteľné: formát kurzu týždenný/tematický a počet týždňov/tém. Súbory videí je používateľ povinný umiestniť mimo systému Moodle na stream server TUKE a v systéme Moodle ich prelinkovať. O prístup na stream server TUKE je nutné požiadať a súhlasiť s podmienkami jeho používania. Návod na spôsob zápisu je na linke https://moodle.tuke.sk/moodle/course/view.php?id=1429. Požiadavky na nové doplnky/pluginy sa konzultujú/navrhujú prostredníctvom helpdesku na adrese moodle @helpdesk.tuke.sk Používateľom systému Moodle môže byť: - Interný používateľ - zamestnanec alebo študent TUKE, ktorý má pridelený jedinečný login. Interný používateľ sa stane používateľom Moodle po prvom prihlásení. - Externý používateľ - osoba mimo TUKE. Externého používateľa do systému Moodle zavedie administrátor v odôvodnených prípadoch. O vytvorenie konta pre externého používateľa požiada učiteľ kurzu zaslaním požiadavky na adresu moodle@helpdesk.tuke.sk
Partneri vysokej školy
Pri zabezpečovaní vzdelávacích činností v študijnom programe Priemyselná elektrotechnika, 3. stupeň, participujú nasledovní partneri formou stáží, konzultácií, poskytovaním špecifických informácií, recenzovaní prác alebo účasti v komisiách na štátnych záverečných skúškach: Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Slovenské elektrárne, a.s. ABB s.r.o. Brno Montáže Čakovice s.r.o. Praha ABB Slovensko s.r.o. Siemens Gridman, s.r.o. PSM, s.r.o Minebea , s.r.o. Marelli Kechnec Slovakia s.r.o Panasonic Industrial Devices Slovakia, s.r.o. Cannor, s.r.o.. IEEE Sensing, s.r.o. Semicron, s.r.o.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie