Študijný program fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Zabezpečuje: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: elektrotechnika
Stupeň: 3
Forma štúdia: denná
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 3. stupeň má teoretické vedomosti zodpovedajúce rozvoju poznania študovaného odboru. Je kompetentný vedeckou činnosťou prinášať vlastné poznatky k ďalšiemu vývoju vednej disciplíny, aplikuje zásady vedeckej práce pri formulovaní problémov, hodnotí väzby medzi výskumom a jeho praktickým využitím. Je schopný prezentovať výsledky, ich environmentálne a spoločenské aspekty a rozvíjať vlastnú vednú disciplínu.
Ciele vzdelávania
Absolvent študijného programu Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 3.stupeň vie aplikovať metódy analýzy a syntézy pri uskutočňovaní základného a aplikovaného výskumu progresívnych materiálov. Je oboznámený s teóriami, sofistikovanými metódami a postupmi zodpovedajúcich vednej disciplíne. Na základe svojej vedeckej činnosti vie prinášať vlastné poznatky, ktoré prispievajú k rozvoju vednej disciplíny. Má osvojené zásady vedeckej práce, schopnosti vedecky formulovať problémy a väzby medzi výskumom, vývojom a praktickým využitím. Absolvent je schopný aktívne získavať nové znalosti a informácie, kriticky ich analyzovať a prehodnocovať a využívať ich v teórii a v praktických aplikáciách. Dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru, aplikovať vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení vie navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy, vyvíjať nové technológie. Je schopný vykonávať prieskumné a rozborové práce, merať a spracovávať dáta, využívať pokročilé metódy a nástroje pre počítačové modelovanie a simulácie procesov. Je schopný viesť kolektív odborníkov, určiť zameranie výskumu a koordinovať realizačný tím v príslušnom vednom odbore. Absolvent študijného programu nájde uplatnenie vo výrobnej sfére, v oblasti spoľahlivosti výrobkov a riadení výrobných procesov. V nevýrobnej sfére nájde uplatnenie na vývojových pracoviskách, diagnostických a testovacích centrách, technologických prevádzkach a v oblasti životného prostredia. Široký základ vytvára absolventovi podmienky pre adaptabilitu v rôznych odboroch elektrotechniky, elektroniky ako aj v príbuzných odboroch.
Výstupy vzdelávania
Absolvent študijného programu Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 3. stupeň má schopnosť analyzovať neštandardné systémy a problémy z hľadiska súčasného stavu výskumu, dokáže samostatne vedecky pracovať a viesť odborný a vývojový tím, sledovať najnovší vývoj vo svojej oblasti a celoživotne si dopĺňať svoje znalosti na úrovni súčasného stavu vo svete. Dokáže vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Má hlboké znalosti z určitých teoretických a z metodologických oblastí materiálových štruktúr. Absolvent má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z kľúčových oblastí materiálov na úrovni súčasného stavu svetového výskumu, tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi, vie analyzovať a riešiť neštandardné problémy a riešenia aplikovať v praxi.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709040000&field=3940V03&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709040000&field=3940V03&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Absolventi 3. stupňa študijného programu Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov si po ukončení štúdia našli zamestnanie vo výskumnej sfére v Slovenskej akadémii vied, v súkromnom sektore v oblasti medicínskej diagnostiky, a tiež vo výrobnej sfére prepojenej s výskumno vývojovým strediskom. Vo všetkých oblastiach sú absolventi platnými členmi kolektívov. Zamestnávatelia oceňujú širší vedomostný záber nielen zo svojho odboru - z oblasti magnetických, supravodivých, polymérnych (biodegradovateľných) materiálov, ale aj z informatiky, elektrotechniky a softvérového inžinierstva, vďaka čomu môžu zastávať rôzne pozície s potenciálom naďalej zvyšovať svoju kvalifikáciu v oblasti, ktorá je pre zamestnávateľa potrebná.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. RNDr. Jana Tóthová, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc.
Zástupca študentov: Ing. Simona Saparová
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Katedra fyziky FEI TUKE disponuje študentskými laboratóriami LF1 (kapacita 25 miest), LF2 ( 25 ), LF3 (25), LF4 (25), LF4 (25 ) a LF6 (21), v ktorých okrem výučby základného kurzu fyziky prebiehajú aj prednášky a cvičenia z niektorých predmetov študijného programu FIPM v 3. stupni štúdia. Bližšie informácie: http://web.tuke.sk/feikf/sk/laboratoria.html Špecializované laboratóriá sú okrem výskumu využívané aj na výučbu predmetov v 3. stupni štúdia: Laboratórium fyziky makromolekulových systémov ( http://web.tuke.sk/feikf/sk/laboratorium-fyziky-makromolekulovych-systemov.html) Laboratórium magnetických meraní (http://web.tuke.sk/feikf/sk/laboratorium-magnetickych-merani.html) Laboratórium progresívnych materiálov (http://web.tuke.sk/feikf/sk/laboratorium-progresivnych-materialov.html) Laboratórium NMR pre tuhú fázu (http://web.tuke.sk/feikf/sk/laboratorium-nmr-pre-tuhu-fazu.html) Pre prípravu určitých zariadení využívaných v špecializovaných laboratóriách je na katedre fyziky zriadená aj dielňa. V miestnosti LF7 (kapacita 17 miest) prebiehajú semináre a štátne skúšky.
Informačné zabezpečenie
Knižničné služby sú sústredené v Univerzitnej knižnici (UK)Technickej univerzity v Košiciach, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (WoS, Scopus, Springer Link a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK TUKE (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). UK tiež poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom Ústavu výpočtovej techniky TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
E-learning je zabezpečovaný Univerzitným LMS - Learning Management System - spravovaný na ÚVT, poskytujúci služby aj fakultám http://moodle.tuke.sk/ Na Univerzite je zavedený formát jedinečného loginu. Tento login je platný pre všetky systémy, ktoré sú autentifikované voči Centrálnemu autentifikačnému systému TUKE. Týmto sa zabezpečuje pokrytie kontinuálnej jednoznačnej identifikácie počas 3-stupňového štúdia a prípadného následného zamestnaneckého pomeru v rámci univerzity, takisto jednoznačná identifikácia osoby v rámci informačných systémov TUKE. Študent má pridelené konto s emailovou adresou Meno.Priezvisko@student.tuke.sk s možnosťou vytvárania zoznamov/listov podľa potreby, čo je intenzívne využívané na oficiálnu komunikáciu učiteľov so študentmi. Návody technického charakteru v LMS, ako zapísanie do kurzu, odhlásenie z kurzu sú sprístupnené na: http://moodle.tuke.sk/moodle/course/view.php?id=1429
Partneri vysokej školy
Pri zabezpečení výučby študijného programu FIPM na 3.stupni vzdelávania sa zúčastňujú partneri: Ústav polymérov SAV, Bratislava - príprava polymérnych vzoriek pre výskum a charakterizáciu štruktúry a molekulárnej pohyblivosti týchto materiálov pomocou metód NMR, DMA, SEM v rámci dizertačných prác. Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach ako spoluvzdelávacia externá inštitúcia na danom stupni programu zabezpečuje výchovu doktorandov predovšetkým vo výskumnej oblasti, špičkoví samostatní vedeckí pracovníci vedú záverečné práce doktorandov a poskytujú im široké spektrum experimentálnych zariadení podľa zadaní a cieľov jednotlivých prác. Spoločnosť RV magnetics, a.s. spolupracuje na príprave téz dizertačných prác, poskytuje experimentálne zariadenia pri riešení úloh v rámci záverečných prác. Zamestnanci RV magnetics, a.s. sa podieľajú aj na informovaní študentov o najnovších poznatkoch v oblasti materiálového výskumu vo forme seminárov a pozvaných prednášok.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie