Študijný program fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Zabezpečuje: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: elektrotechnika
Stupeň: 3
Forma štúdia: externá
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 5
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 3. stupeň má teoretické vedomosti zodpovedajúce rozvoju poznania študovaného odboru. Je kompetentný vedeckou činnosťou prinášať vlastné poznatky k ďalšiemu vývoju vednej disciplíny, aplikuje zásady vedeckej práce pri formulovaní problémov, hodnotí väzby medzi výskumom a jeho praktickým využitím. Je schopný prezentovať výsledky, ich environmentálne a spoločenské aspekty a rozvíjať vlastnú vednú disciplínu.
Ciele vzdelávania
Absolvent študijného programu Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov (3.stupeň) sa naučí aplikovať metódy analýzy a syntézy pri uskutočňovaní základného a aplikovaného výskumu progresívnych materiálov. Nadobudne rozsiahle poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov zodpovedajúcich vednej disciplíne. Na základe svojej vedeckej činnosti bude prinášať vlastné poznatky, ktoré prispievajú k rozvoju vednej disciplíny. Osvojí si zásady vedeckej práce, nadobudne schopnosť vedecky formulovať problémy, spozná väzby medzi výskumom, vývojom a praktickým využitím. Absolvent bude schopný aktívne získavať nové znalosti a informácie, kriticky ich analyzovať a prehodnocovať a využívať ich v teórii a v praktických aplikáciách. Bude schopný formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru, aplikovať vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení bude vedieť navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy, vyvíjať nové technológie. Bude schopný vykonávať prieskumové a rozborové práce, merať a spracovávať dáta, využívať pokročilé metódy a nástroje pre počítačové modelovanie a simulácie procesov. Bude schopný viesť kolektív odborníkov, určiť zameranie výskumu a koordinovať realizačný tím v príslušnom vednom odbore. Absolvent študijného programu nájde uplatnenie vo výrobnej sfére, v oblasti spoľahlivosti výrobkov a riadení výrobných procesov. V nevýrobnej sfére nájde uplatnenie na vývojových pracoviskách, diagnostických a testovacích centrách, technologických prevádzkach a v oblasti životného prostredia. Široký základ vytvára absolventovi podmienky pre adaptabilitu v rôznych odboroch elektrotechniky, elektroniky a príbuzných odboroch.
Výstupy vzdelávania
Absolvent študijného programu Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov (3. stupeň) získa schopnosť analyzovať neštandardné systémy a problémy z hľadiska súčasného stavu výskumu., dokáže samostatne vedecky pracovať a viesť odborný a vývojový tím, sledovať najnovší vývoj vo svojej oblasti a celoživotne si dopĺňať svoje znalosti na úrovni súčasného stavu vo svete. Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov dokáže vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent získal hlboké znalosti jednak z niektorej z teoretických a tiež z niektorej z metodologických oblastí materiálových štruktúr. Absolvent študijného programu Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov (3. stupeň) má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z kľúčových oblastí materiálov na úrovni súčasného stavu svetového výskumu, tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi, vie analyzovať a riešiť neštandardné problémy a riešenia aplikovať v praxi.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709040000&field=3940V03&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709040000&field=3940V03&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
V externej forme študijného programu Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov zatiaľ štúdium úspešne ukončila študentka (Ing. Katarína Paulovičová, PhD.), ktorá pracuje ako vedecká pracovníčka v Slovenskej akadémii vied. Vynikajúce výsledky jej práce svedčia o dobrej pripravenosti absolventky na pozíciu vedeckého pracovníka. Jej znalosti a skúsenosti s rôznymi experimentálnymi technikami, s ktorými sa oboznámila aj počas PhD. štúdia, v plnej miere využíva vo svojej práci a aj vďaka tomu naďalej pokračuje a neustále sa rozvíja spolupráca medzi SAV a FEI nielen na Katedre fyziky, ale aj na Katedre elektroenergetiky.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. RNDr. Jana Tóthová, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc.
Zástupca študentov: Ing. Simona Saparová
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Katedra fyziky FEI TUKE disponuje študentskými laboratóriami LF1 (kapacita 25 miest), LF2 ( 25 ), LF3 (25), LF4 (25), LF4 (25 ) a LF6 (21), v ktorých okrem výučby základného kurzu fyziky prebiehajú aj prednášky a cvičenia z niektorých predmetov študijného programu FIPM v 3. stupni štúdia. Bližšie informácie: http://web.tuke.sk/feikf/sk/laboratoria.html Špecializované laboratóriá sú okrem výskumu využívané aj na výučbu predmetov v 3. stupni štúdia: Laboratórium fyziky makromolekulových systémov ( http://web.tuke.sk/feikf/sk/laboratorium-fyziky-makromolekulovych-systemov.html) Laboratórium magnetických meraní (http://web.tuke.sk/feikf/sk/laboratorium-magnetickych-merani.html) Laboratórium progresívnych materiálov (http://web.tuke.sk/feikf/sk/laboratorium-progresivnych-materialov.html) Laboratórium NMR pre tuhú fázu (http://web.tuke.sk/feikf/sk/laboratorium-nmr-pre-tuhu-fazu.html) Pre prípravu určitých zariadení využívaných v špecializovaných laboratóriách je na katedre fyziky zriadená aj dielňa. V miestnosti LF7 (kapacita 17 miest) prebiehajú semináre a štátne skúšky.
Informačné zabezpečenie
Knižničné služby sú sústredené v Univerzitnej knižnici (UK)Technickej univerzity v Košiciach, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (WoS, Scopus, Springer Link a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK TUKE (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). UK tiež poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom Ústavu výpočtovej techniky TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
E-learning je zabezpečovaný Univerzitným LMS - Learning Management System - spravovaný na ÚVT, poskytujúci služby aj fakultám http://moodle.tuke.sk/ Na Univerzite je zavedený formát jedinečného loginu. Tento login je platný pre všetky systémy, ktoré sú autentifikované voči Centrálnemu autentifikačnému systému TUKE. Týmto sa zabezpečuje pokrytie kontinuálnej jednoznačnej identifikácie počas 3-stupňového štúdia a prípadného následného zamestnaneckého pomeru v rámci univerzity, takisto jednoznačná identifikácia osoby v rámci informačných systémov TUKE. Študent má pridelené konto s emailovou adresou Meno.Priezvisko@student.tuke.sk s možnosťou vytvárania zoznamov/listov podľa potreby, čo je intenzívne využívané na oficiálnu komunikáciu učiteľov so študentmi. Návody technického charakteru v LMS, ako zapísanie do kurzu, odhlásenie z kurzu sú sprístupnené na: http://moodle.tuke.sk/moodle/course/view.php?id=1429
Partneri vysokej školy
Pri zabezpečení výučby študijného programu FIPM na 3.stupni vzdelávania sa zúčastňujú partneri: Ústav polymérov SAV, Bratislava - príprava polymérnych vzoriek pre výskum a charakterizáciu štruktúry a molekulárnej pohyblivosti týchto materiálov pomocou metód NMR, DMA, SEM v rámci dizertačných prác. Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach ako spoluvzdelávacia externá inštitúcia na danom stupni programu zabezpečuje výchovu doktorandov predovšetkým vo výskumnej oblasti, špičkoví samostatní vedeckí pracovníci vedú záverečné práce doktorandov a poskytujú im široké spektrum experimentálnych zariadení podľa zadaní a cieľov jednotlivých prác. Spoločnosť RV magnetics, a.s. spolupracuje na príprave téz dizertačných prác, poskytuje experimentálne zariadenia pri riešení úloh v rámci záverečných prác. Zamestnanci RV magnetics, a.s. sa podieľajú aj na informovaní študentov o najnovších poznatkoch v oblasti materiálového výskumu vo forme seminárov a pozvaných prednášok.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie