Študijný program biomedicínske inžinierstvo

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: biomedicínske inžinierstvo
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: elektrotechnika
Stupeň: 3
Forma štúdia: denná
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program obsahuje informácie a znalosti zo študijného odboru elektrotechnika obohatené o znalosti z odboru strojárstvo. V rámci študijného odboru sú reflektované aj poznatky o biomedicínskom inžinierstve, v ktorom študenti nadobudnú znalosti z oblasti snímačov elektrických a neelektických veličín, programovania procesorov, konštrukcie a funkčnosti lekárskych prístrojov a ich fyzikálnych princípov. Zároveň získajú vedomosti z prírodných a lekárskych vied. Uvedené vedomosti, zručnosti a kompetentnosti absolventa študijného programu Biomedicínske inžinierstvo v treťom stupni štúdia sú v súlade s nosnými témami jadra znalostí študijného odboru elektrotechnika.
Ciele vzdelávania
Kvalifikácia tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Biomedicínske inžinierstvo je udeľovaná študentom, ktorí: - disponujú vysoko odbornými kompetenciami v študijnom programe biomedicínske inžinierstvo - učia sa systematicky pristupovať k riešeniu problémov vyplývajúcich z medicínskej a biomedicínskej praxe - rozvíjajú tvorivý vedecký prístup pri hľadaní optimálnych riešení prostredníctvom kritického myslenia a tvorby nových a zložitých konceptov - rozvíjajú schopnosť komunikovať svoje názory a poznatky v priestore laickej aj odbornej verejnosti - získavajú skúsenosti v prezentovaní výsledkov svojich vedeckých výstupov a pedagogických znalostiach.
Výstupy vzdelávania
Absolvent tretieho stupňa v študijnom programe Biomedicínske inžinierstvo ovláda problematiku anatómie a fyziológie, biomechaniky, implantológie a merania. Absolventi sú kvalifikovaní pracovať v biomedicínskych laboratóriách a nemocniciach ako medicínsky technik a pod. - sú schopní systematicky pristupovať k riešeniu problémov vyplývajúcich z medicínskej a biomedicínskej praxe - sú schopní využívať vedecký prístup pri nadchádzaní optimálnych riešení prostredníctvom kritického myslenia a syntézy nových a zložitých konceptov - sú schopní komunikovať svoje názory a poznatky v priestore laickej aj odbornej verejnosti - sú schopní ďalej rozvíjať a podporovať predmetnú oblasť v širších dimenziách t.j. aj vo sfére technického, spoločenského a kultúrneho pokroku - disponujú schopnosťami komunikovať, riešiť a implementovať výsledky výskumu v interdisciplinárnych oblastiach - absolvent odboru biomedicínske inžinierstvo (3. stupeň) ovláda vedecké formulácie problémov riešenia, ktoré vidí a chápe v interdisciplinárnych súvislostiach daných technickými, právnymi, ekonomickými, etickými i environmentálnymi hľadiskami riešenej komplexnej úlohy. - prispeli základným a aplikovaným výskumom k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania prostredníctvom publikovania vedeckých prác v zahraničných a domácich časopisoch v databáze Current Content
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2664V00&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2664V00&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Ing. Rastislav Penciak, PhD. - Biomedical engineering s.r.o. - so všetkými bodmi v dokumente "Vyjadrenie autority/autorít z praxe k študijnému programu" dáva SÚHLAS a nemá otázky alebo pripomienky Ing. Ľudovít Fialka - Centrum ortopedickej protetiky spol s.r.o. - so všetkými bodmi v dokumente "Vyjadrenie autority/autorít z praxe k študijnému programu" dáva SÚHLAS a nemá otázky alebo pripomienky Mgr. Juraj Čief, PhD. - Orto-protetika s.r.o. - so všetkými bodmi v dokumente "Vyjadrenie autority/autorít z praxe k študijnému programu" dáva SÚHLAS a nemá otázky alebo pripomienky

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Viktória Rajťúková, PhD.
Zástupca študentov: Ing. Tomáš Bálint
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Na študijnom programe biomedicínske inžinierstvo sa nachádzajú nasledovné laboratóriá a učebne: Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania: http://www.sjf.tuke.sk/kbiam/veda-a-vyskum/laboratoria-a-ucebne Laboratórium biomedicínskeho inžinierstva - seminárna miestnosť biomechaniky - č.m. A516, 5. poschodie A-blok Laboratórium strojárskej metrológie - č.m. B323, 3. poschodie B-blok Laboratórium CAD/CAM - č.m. B321, prízemie B-blok CARMEN (Center of Additive Regegenerative Manufacturing and Engineering) - č.m. B/P008, prízemie B-blok MAMUT 2 (Medical Additive Manufacting Utility 2) - prízemie B-blok Laboratórium biomechaniky a proteomiky - č.m. B/P009, prízemie B-blok Laboratórium finalizácie zdravotníckych pomôcok - č.m. B/P010, prízemie B-blok Laboratórium aditívnych biomedicínskych procesov - č.m. B/P011, prízemie B-blok Školiace pracovisko - laboratórium súradnicovej metrológie - č.m. B/P012, prízemie B-blok Laboratórium skenovacích systémov a termovíznej diagnostiky - č.m. B/P015, prízemie B-blok Laboratórium - technologické centrum počítačovej tomografie - č.m. B/P018, prízemie B-blok Biomedical ZONE - Digital Modelling and Simulation Lab (BiZONE) - č.m. B/P021, prízemie B-blok Laboratórium protetiky a ortotiky - prototypové materiálové laboratórium - č.m. B/P023, prízemie B-blok V laboratóriách momentálne prebieha výskum a vývoj v rámci projektov EŠIF (SMARTFIX, CEMBAM, OPENMED, CPT ZOPA), viacerých projektov APVV a grantových projektov VEGA A KEGA.
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Študijné materiály sú k dispozícii prostredníctvom softvérovej platformy podporujúcej vzdelávacie aktivity a kolaboratívne štúdium Microsoft Teams alebo e-learningového portálu Moodle, ktorý je používaný aj na overovanie znalostí študentov a úrovne dosahovania plánovaných výstupov vzdelávania. Prednášky, cvičenia alebo konzultácie so študentmi prebiehajú aj prostredníctvom komunikačnej platformy CISCO Webex. Prístup do týchto nástrojov je bezplatný pre zamestnancov aj študentov TUKE. https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software/microsoft-office365 https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/webex/prihlasenie-sa-do-webex http://moodle.tuke.sk/
Partneri vysokej školy
Univerzitná nemocnica Luisa Pasteura Košice Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Biomedical engineering s.r.o. v Košiciach Ústav merania Slovenskej akadémie vied v Bratislave Ústav materiálového výskumu, SAV v Košiciach Ústav polymérov, SAV Ústav merania, SAV Nemocnica Agel Košice-Šaca Centrum ortopedickej protetiky s.r.o. Košice Slovenská legálna metrológia n.o. Banská Bystrica Ing. Darina Kuštánová - MiopeD, ortopedická protetika, Zvolen Otto Bock Slovakia s.r.o., Bratislava Ortokomplet, spol. s.r.o., Spišská Nová Ves ORTOPROplus, spol. s.r.o., Košice Protetika, a.s., Bratislava ORTO - Via spol. s r.o., Laboratórium pohybu, Košice Materialise, Belgium Facuty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia Lithoz, Austria Fakulta biomedicínskeho inžinierstva, ČVUT Praha, Česká republika Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB Ostrava, Česká republika The Richard and Loan Hill Department of Biomedical Engineering, UIC, Chicago USA

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie