Študijný program strojné inžinierstvo

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: strojné inžinierstvo
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolventi bakalárskeho študijného programu Strojné inžinierstvo sa uplatnia ako konštruktéri, výrobní technológovia, pracovníci údržby, špecialisti skúšobní a testovacích prevádzok a tiež ako kvalitári vo výrobe. Absolventi sú pripravení pôsobiť v konštrukčných kanceláriách, výrobných podnikoch so strojárskym zameraním, v dodávateľskom sektore automobilového priemyslu, vo firmách s vlastným vývojom nových výrobkov, v servisných prevádzkach a firmách zameraných na predaj strojárskych výrobkov.
Ciele vzdelávania
Prvý stupeň študijného programu Strojné inžinierstvo v rámci študijného odboru Strojárstvo je vytvorený za účelom výchovy študentov pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania a prevažná väčšina absolventov aj pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu v druhom stupni. Štruktúra silného prírodovedného, technického a jazykového základu vytvára predpoklady pre úspešné pokračovanie v štúdiu v druhom stupni. Absolvent má prierezové vedomosti odboru so zameraním na aplikačné využitie na úrovni zodpovedajúcej súčasnému stavu poznania, má široké vedomosti a porozumenie v špecializovanej oblasti, vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom, vie aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh v odbore, dokáže riešiť praktické úlohy v odbore s využitím obvyklých výskumných a vývojových postupov s kritickým posúdením ich vhodnosti a primeranosti, dokáže riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímu, vie identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov, vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti. Absolvent študijného programu: - Preukazuje vedomosti a ich chápanie v odbore štúdia, ktoré nadväzujú na všeobecné stredoškolské vzdelanie a sú typicky na úrovni pokročilých učebníc doplnených o vybrané aspekty najnovších poznatkov z odboru štúdia. - Vie použiť svoje vedomosti a ich porozumenie spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a/alebo k povolaniu a má kompetentnosti zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov a vyriešením problémov v odbore štúdia. - Má schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje v odbore štúdia a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať. - Vie komunikovať informácie, koncepcie, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku. - Má rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti.
Výstupy vzdelávania
Absolvent prvého stupňa študijného programu Strojné inžinierstvo ovláda teoretické princípy mechaniky, základy náuky o materiáloch, fyziky a aplikovanej matematiky, dokáže riešiť konštrukčné a technologické problémy realizácie strojných zariadení a systémov, má znalosti o metódach konštruovania jednotlivých súčiastok aj celých zariadení, výrobných technológiách, prevádzke a údržbe strojných zariadení. Je schopný posudzovať kvalitu a životnosť výrobkov, má prípravu na líniového manažéra vo vyššie uvedených oblastiach. Absolventi prvého stupňa študijného programu Strojné inžinierstvo v študijnom odbore Strojárstvo sú kvalifikovaní na náročné pracovné miesta v automobilovom priemysle, strojárstve, energetickom, environmentálnom a procesnom inžinierstve, a pod.: - dokážu analyzovať, optimalizovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať technické riešenia zahŕňajúce širokú oblasť strojárstva, - podieľať sa na technickom rozvoji v oblasti plánovania, výpočtu, návrhu a testovania výrobkov a systémov, - uplatňujú moderné metódy a techniky návrhu a vývoja v oblasti strojárstva, - nachádzajú a prezentujú vlastné riešenia problémov pri vývoji, projektovaní, konštruovaní a výrobe v strojárstve a pri využívaní strojárskych výrobkov, - spolupracujú pri zavádzaní zložitých technických riešeniach, používajú moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov, - preukazujú dôkladné porozumenie nosných oblastí, znalostí a teórie konštruovania strojárskych systémov, spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich s týmito systémami, - sú schopní pracovať vo výrobe - plánovanie, výroba, prevádzka a monitorovanie technických a procesných zariadení a systémov, testovanie výrobkov a procesov, zabezpečenie kvality, - dokážu vykonávať činnosti vo výrobnom priemysle, spoločnostiach v súkromnom sektore a vo verejných orgánoch, - tvorivo aplikujú získané poznatky v praxi, - vedia porozumieť konštrukčným, technologickým a iným procesom v strojárstve s možnosťou aplikácie na jednotlivé odvetvia strojárstva, - vedia spolupracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení strojárskych systémov a činností spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, s uplatnením jednotlivých hľadísk kvality ako aj ich vplyvu na životné prostredie, - sú schopní pracovať efektívne ako jednotlivec aj ako člen tímu, - udržiavajú kontakt s moderným vývojom vo svojej disciplíne, - riadia sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2381R25&year=2018 Počet absolventov: 31 Zamestnaní: 0 % Pracujúci na dohodu: 10 % SZČO: 6 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 16 % Pokračujúci v štúdiu: 68 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2381R25&year=2019 Počet absolventov: 25 Zamestnaní: 0 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 0 % Pokračujúci v štúdiu: 100 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Oslovení zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť s obsahom a štruktúrou bakalárskeho študijného programu Strojné inžinierstvo, s jeho personálnym, technickým i materiálovým zabezpečením. Hodnotitelia z praxe považujú tento študijný program za perspektívny z pohľadu aktuálnych požiadaviek praxe i trhu práce. Zamestnávatelia, ktorí majú osobnú skúsenosť so študentami, resp. absolventmi tohto programu, kladne hodnotia ich teoretické vedomosti, odbornú pripravenosť i praktické skúsenosti s rôznymi softvérmi z oblasti CAD a CAE. Vo výučbe považujú za dôležité venovať väčšiu pozornosť praktickým aplikáciám, výučbe jazykov (najmä angličtiny a nemčiny) a tiež rozvoju prezentačných a komunikačných zručností. Formuláre s vyjadrením oslovených autorít z praxe sú k dispozícii na adrese: http://www.kamasi.sk/autorita-z-praxe/

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Ingrid Delyová, PhD.
Zástupca študentov: Jana Tyrpáková
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Odborné laboratóriá a učebne Katedry aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva poskytujú priestor nielen pre realizáciu vedecko-výskumných aktivít pracovníkov katedry, ale aj pre odbornú prípravu študentov v predmetoch zameraných prevažne na analýzu mechanických sústav a štruktúr metódami analytickej, numerickej a experimentálnej mechaniky. Laboratória sú vybavené modernými meracími systémami a prístrojmi a sú neustále rozširované o nové zariadenia, snímače a podporné meracie prostriedky. Počítačové učebne sú vybavené výkonnými počítačmi s pravidelne aktualizovanými softvérmi zameranými na numerické výpočty, simulácie a modelovanie. Štandardom je audio-vizuálna technika nevyhnutná pre prezentačné účely. Laboratória a učebne môžu študenti využívať aj mimo vyučovacieho procesu, napr. v rámci riešenia študentských projektov, či záverečných prác. Študenti majú navyše možnosť vzdialeného pripojenia sa na školské počítače. Kompletný zoznam katedrových laboratórií a učební vrátane ich zamerania a technického vybavenia je k dispozícii na stránke: https://www.sjf.tuke.sk/kamasi/sk/veda-vyskum/labaky-ucebne
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Prístup k študijným materiálom a podkladom je pre každý predmet zabezpečený prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Študentom sú tiež prostredníctvom portálu https://ebooks.lib.tuke.sk/ k dispozícii elektronické učebnice a skriptá. V rámci výučby predmetov zameraných na počítačové modelovanie a simulácie sú študentom k dispozícii elektronické tutoriály k programom ako Ansys, MSC.Adams, Matlab, SolidWorks a pod. Študenti pracujúci so softvérmi od spoločnosti Dassault Systèmes majú bezplatný prístup k e-learningovému portálu 3DEXPERIENCE Edu SPACE. V rámci predmetu Počítačová mechanika je študentom k dispozícii súbor videotutoriálov k programu Abaqus/CAE na portáli ekurzy.kamasi.sk
Partneri vysokej školy
Pri zabezpečovaní vzdelávacích činností v študijnom programe Strojné inžinierstvo v bakalárskom stupni štúdia participujú: - ŠKODA AUTO a.s., - Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., - IDIADA CZ a.s., - BSH Drives and Pumps s.r.o., - Magna PT s.r.o., - U.S.Steel Košice s.r.o., - KOSIT a.s., - TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o., - U-Shin Slovakia s.r.o.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie