Študijný program geodézia a kataster nehnuteľností

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: geodézia a kataster nehnuteľností
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: geodézia a kartografia
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program Geodézia a kataster nehnuteľností je akreditovaný v študijnom odbore Geodézia a kartografia. Študijný odbor Geodézia a kartografia vychováva odborníkov, potrebných pri plnení úloh štátu, rezortu geodézie, kartografie a katastra, stavebníctva a priemyslu. Absolvent získa úplné vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa absolvovaním predmetov tvoriacich teoretický, odborný a technicko - aplikačný základ štúdia. Teoretický základ absolventa sa buduje štúdiom prírodných vied - matematiky, fyziky a geológie, na ktoré nadväzujú disciplíny odborného teoretického charakteru - geodézia, matematická geodézia, spracovanie a analýza meraní, fyzikálna geodézia. Ťažiskom štúdia je zvládnutie disciplín s technicko - aplikačným charakterom, medzi ktoré patria lokálne geodetické siete, inžinierska geodézia, fotogrametria, geoinformatika, geografické informačné systémy, topografia, pozemkové úpravy, katastrálne mapovanie a kataster nehnuteľností. Študenti prvého stupňa si počas štúdia majú osvojiť základné poznatky z oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. Základné teoretické vedomosti rozvíjajú tvorivo. Vedení sú k prispôsobivosti k riešeniu úloh, ktoré treba zvládnuť najmä v oblasti budovania geodetických bodových polí, zberu údajov pre štátne mapové diela, informačné systémy a kataster nehnuteľností, ako aj úloh súvisiacich s priestorovým spracovaním dát. Vypestujú sa u nich návyky profesionálnej samostatnosti a rozhodnosti, založené na metodologickom prístupe pri rešpektovaní správneho vecného riešenia. V záujme samostatnej prípravy a práce študenta sa využíva výpočtová technika s využívaním programov typu CAD a GIS. Odborná príprava študentov je doplnená predmetom Súdne znalectvo. Absolvent nachádza uplatnenie vo všetkých oblastiach rezortu geodézie, kartografie a katastra, v štátnych a investorských organizáciách, v orgánoch štátnej správy ako aj v podnikateľskom sektore. Je pripravený na štúdium inžinierskeho štúdia v študijnom programe Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností.
Ciele vzdelávania
Profilácia absolventa sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy v oblasti geodézie, kartografie a katastre nehnuteľností. Absolvent bude pripravený buď na štúdium v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v odbore geodézia a kartografia, štúdijný program Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností, alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore, alebo na bezprostredný vstup do praxe. V súlade so získanými teoretickými vedomosťami, praktickými schopnosťami a zručnosťami bude pripravený pre výkon činností geodeta, kartografa, odborného pracovníka štátnej správy pre kataster nehnuteľností, resp. aj ako špecialista informačného modelovania budov - BIM, či GIS špecialista. Dokáže zodpovedne a odborne pristupovať k činnostiam pri riešení všetkých druhov geodetických prác v lokálnych rozmeroch na povrchu aj v podzemí a primerane aj regionálnom, resp. globálnom priestore.
Výstupy vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Geodézia a kataster nehnuteľností: 1. Vie preukázať vedomosti a ich chápanie v odbore štúdia geodézia a kartografia, v študijnom programe Geodézia a kataster nehnuteľností, ktoré nadväzujú na ich všeobecné stredoškolské vzdelanie a sú typicky na úrovni pokročilých učebníc doplnených o vybrané aspekty najnovších poznatkov z odboru štúdia geodézia a kartografia, v študijnom programe Geodézia a kataster nehnuteľností. 2. Vie použiť svoje poznatky a vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z oblasti geodézie, geoinformatiky, počítačovej grafiky a CAD systémov, spracovania a analýzy meraní, katastrálneho mapovania, pozemkových úprav, inžinierskej geodézie, spracovania dát v GIS, fotogrametrie, databáz geografických informačných systémov, diaľkového prieskumu Zeme, lokálnych geodetických sietí, fyzikálnej geodézie, BIM, katastra nehnuteľností, kartografickej tvorby a reprodukcie, a ich porozumenie spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a k povolaniu a má kompetentnosti zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov a vyriešením problémov, konkrétnych úloh v odbore štúdia Geodézia a kartografia, v študijnom programe Geodézia a kataster nehnuteľností. 3. Má schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje, fakty v odbore štúdia Geodézia a kartografia, v študijnom programe Geodézia a kataster nehnuteľností a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať. 4. Vie komunikovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku. 5. Má rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti. Profilové predmety: 1. ročník: ⁻ Topografia (Bindzárová-Gergeľová) ⁻ Spracovanie a analýza meraní I (Labant) 2. ročník: ⁻ Geografické informačné systémy (Blišťan) ⁻ Spracovanie a analýza meraní II (Labant) ⁻ Spracovanie dát v GIS (Blišťan) ⁻ Fotogrametria I (Pukanská) ⁻ Databázy geografických informačných systémov (Bindzárová-Gergeľová) 3. ročník: ⁻ Diaľkový prieskum Zeme (Pukanská) ⁻ Fyzikálna geodézia I (Gašinec) ⁻ Lokálne geodetické siete (Gašinec) Odborné vedomosti a zručnosti absolventa získané počas štúdia bakalárskeho študujúceho programu Geodézia a kataster nehnuteľností: - právne predpisy katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii - postupy a metódy vybavovania podaní podľa katastrálneho zákona - vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy - systém zodpovednosti za zabezpečovanie spravovania a aktualizovania súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností a ich vzájomný súlad - postupy a metódy overovania a vydávania kópie alebo rovnopisov verejných listín a iných listín, - metódy a formy zabezpečovania tvorby vektorových máp, - postup vypracovávania návrhov rozhodnutí o vklade práv k nehnuteľnostiam, - postupy pri zápise práv k nehnuteľnostiam a oznamovaní účastníkom konania, fyzickým alebo právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že bol vykonaný zápis do katastra nehnuteľností, vrátane vyznačovania poznámok, - geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností, - geodetické prístroje, meračské pomôcky a zariadenia na výkon geodetických činností, - odborná terminológia a symbolika používaná v odbore geodézia a kartografia - geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov - softvéry a odborné aplikácie - BIM - informačný model budovy
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Vzhľadom na skutočnosť, že takmer 100% absolventov bakalárskeho štúdia v št. programe Geodézia a kataster nehnuteľností pokračuje ďalej v štúdiu na 2. stupni v št. programe Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností a taktiež vzhľadom na to, slovenská legislatíva a profesné organizácie akceptujú v tomto odbore len vzdelanie 2. stupňa neevidujeme relevantný počet absolventov bakalárov, ktorí by pracovali v geodetickej praxi, alebo na príslušných úradoch. Študijný program na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov absolventov daného študijného programu a kritický ich hodnotí s trendmi v zahraničí. Partner – spoločnosť GEODETICA s.r.o., Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Okresný úrad Košice, Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Hrdlička Holding, Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť PHOTOMAP, s.r.o., Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Topografický ústav, Banská Bystrica vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť EUROVIA SK, a.s. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Progres CAD Engineering, s.r.o., Prešov vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Komora geodetov a kartografov vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť STRABAG, s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Peter Blišťan, PhD., EMBA
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: prof. Ing. Peter Blišťan, PhD., EMBA
Zástupca študentov: Branislav Rybanič
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Laboratórium Geografických informačných systémov – Lab GIS Technické vybavenie: - multimediálny projektor, - 15 ks PC, - 1 ks plotter, - pracovné stoly. Laboratórium Diaľkového prieskumu Zeme - Lab DPZ Technické vybavenie: - multimediálny projektor, - 16 ks PC, - Interaktívna tabuľa, - pracovné stoly. Laboratórium katastra nehnuteľností a pozemkových úprav - LGW Technické vybavenie: - multimediálny projektor, - 12 ks PC, - veľkoplošné pracovné stoly, - mapové diela veľkých, stredných a malých mierok, - vynášacie súpravy Zeiss, - osvetľovacie súpravy pre mapové diela. Geodetické laboratórium – P-3 Technické vybavenie: - veľkoplošné pracovné stoly, - interaktívna tabuľa, - ostatné prístrojové vybavenie je umiestnené v sklade prístrojov a pomôcok a používa sa podľa potreby. Cvičná jama Technické vybavenie: - dve snímateľné zavesené olovnice (cca 30 mm), - stupnice pre sledovanie kyvov olovníc, - osvetľovacie zariadenie, veľkorozmerný meračský signál, - nivelačná čapová značka, - stabilizačné bodové pole na streche budovy a v suteréne. Laboratórium aplikovanej geomatiky Technické vybavenie: - 1 ks plotter HP DESIGN JET, - 1 ks Server pre spracovanie dát z naklonomerov a GNSS antény, - 1 ks dátový server, - pracovné stoly.
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre študijného programu profilových predmetov a ďalších profilových predmetov podľa informačných listov predmetov je zabezpečený prostredníctvom: 1. http://www.lib.tuke.sk/ 2. https://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mais 3. https://moodle.tuke.sk/moodle/ 4. http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary 5. http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ 6. http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
E-learnig prebieha prostredníctvom niekoľkých platforiem: - MOODLE - https://moodle.tuke.sk/moodle/ - Microsoft Teams, Webex, kde sú zriadenie účty zamestnancov, resp. virtuálne učebne a prostredníctvom nich prebieha ONLINE výuka alebo kombinovaná výuka.
Partneri vysokej školy
1. Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra geodézie a Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky - vybrané prednášky, účasť na štátnych skúškach, spolupráca pri príprave učebných textov. 2. ČVUT v Prahe - vybrané prednášky pre študentov, účasť na štátnych skúškach, spolupráca pri príprave učebných textov. 3. GEODETICA s.r.o., Košice - organizovanie exkurzií pre študentov, pomoc pri riešení záverečných prác, exkurzie, prednášky na vybrané témy. 4. Progres CAD Engineering, s.r.o, Prešov - organizovanie exkurzií pre študentov, pomoc pri riešení záverečných prác, exkurzie, prednášky na vybrané témy. 5. Doprastav a.s. - organizovanie exkurzií pre študentov, pomoc pri riešení záverečných prác, exkurzie, prednášky na vybrané témy. 6. Geodetický a kartografický ústav Bratislava - organizovanie exkurzií pre študentov, pomoc pri riešení záverečných prác, exkurzie, prednášky na vybrané témy, poskytovanie dát pre vzdelávací proces. 7. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava - organizovanie exkurzií pre študentov, pomoc pri riešení záverečných prác, exkurzie, prednášky na vybrané témy. 8. Banský úrad - obvodný banský úrad Košice - pozvané prednášky na vybrané témy. 9. Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov - pozvané prednášky na vybrané témy, ako člen zamestnávateľského zväzu geodetov a kartografov je partner vlády SR a prenáša požiadavky geodetov do legislatívneho procesu 10. GEOTECH Bratislava s.r.o. - poskytovanie geodetickej techniky, budovanie laboratórií ústavu, poskytovanie dát, pomoc pri riešení záverečných prác, prednášky na vybrané témy.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie