Študijný program geológia a regionálny rozvoj

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: geológia a regionálny rozvoj
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program 1. stupňa Geológia a regionálny rozvoj poskytuje základné poznatky z oblasti banskej geológie a geologického prieskumu. Hlavný dôraz sa kladie na osvojenie si samostatného riadenia geologicko-banských prác, vykonávanie dokumentácie geologicko-prieskumných a bansko-prevádzkových činností , ako aj spolupráce s s manažérmi a špecialistami iných profesií. Absolventi odboru Banská geológia a geologický prieskum (1. stupeň, program Geológia a regionálny rozvoj) by mali byť schopní analyzovať základné problémy banskej geológie a geologického prieskumu. Samostatne riadiť a vykonávať dokumentáciu geologicko-prieskumných a bansko-prevádzkových činností. Spolupracujú s manažérmi a špecialistami iných profesií. Majú primerané vedomosti v oblasti podnikania, organizácie a manažmentu bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác.
Ciele vzdelávania
Absolventi študijného programu Geológia a regionálny rozvoj sú pripravovaní na riešenie úloh, súvisiacich s komplexným využitím geologických podkladov pre regionálny rozvoj území. Sú schopní na úrovni získaných vedomostí kompetentne analyzovať základné problémy banskej geológie a geologického prieskumu, podieľať sa na ich profesionálnom riešení a obhajovať svoje výsledky. Samostatne a efektívne vykonávajú dokumentáciu geologicko-prieskumných a bansko-prevádzkových činností. Vedia odborne a eticky použiť nadobudnuté vedomosti pri komunikácii a spolupráci s manažérmi a špecialistami iných profesií. Udržiavajú kontakt s technologickým a legislatívnym vývojom v oblasti pôsobenia a pokračujú v profesnom vývoji.Majú primerané vedomosti v oblasti podnikania, organizácie a manažmentu bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác a sú schopní efektívne, racionálne a zodpovedne tieto vedomosti využiť a poskytnúť pre regionálny rozvoj území. Teoretické vedomosti : Absolvent ovláda podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa ku geologicko-prieskumným technológiám Vie ich použiť pri realizácii banského a geologického prieskumu a pri ochrane životného prostredia Vie použiť alternatívne prístupy pri realizácii vedenia bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác Absolvent získa schopnosť navrhovať a použiť metódy banského a geologického prieskumu Samostatne spracovávať výsledky bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác Organizačne zabezpečovať technické riešenie bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác Efektívne vykonávať bansko-geologické a geologicko-prieskumné práce
Výstupy vzdelávania
Hlavné výstupy vzdelávania sú v jednotlivých rokoch štúdia zväčša ukončené semestrálnym projektom, správou s terénnej blokovej výučby, ktoré prepájajú získané teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami, získané terénnym bansko-geologickým a geologickým prieskumom. Veľmi vážny dôraz sa kladie na schopnosť absolventa ovládať samostatne geologickú dokumentáciu prírodných fenoménov a technických diel geologického prieskumu. Získané výsledky vie absolvent digitálne spracovať, eticky a zodpovedne prezentovať tak odbornej ako aj laickej verejnosti. Dôležité je aby poznal širokú škálu metodík rôznych typov geologického prieskumu na dosiahnutie požadovaného výsledku geologickej úlohy. Súčasne absolvent nadobudne vzdelávacie zručnosti potrebné ku pokračovaniu v ďalšom štúdiu. Získané teoretické vedomosti a praktické skúsenosti absolvent prezentuje v záverečnej práci, ktorú vypracováva samostatne pod vedením školiteľa zo vzdelávacieho pracoviska.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2121R03&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2121R03&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov absolventov daného študijného programu a kritický ich hodnotí s trendmi v zahraničí. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania . Spoločnosť Geoum, s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania . Spoločnosť Geoslovakia, s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Juraj Janočko, CSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Roman Farkašovský, PhD.
Zástupca študentov: Matúš Dorčák
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Okrem posluchárni a učební FBERG sú na zabezpečenie študijného programu k dispozícií aj tieto laboratória: Laboratórium luminiscenčného datovania https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/89f4924e-ab0f-4a08-8195-ce095cf17c17/Vedecky_Park_FBERG_05_Laboratory_of_luminescence_dating.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtClDM Optické laboratórium https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/ef41e885-2c4e-4e8f-b037-05f91ca08c26/Vedecky_Park_FBERG_06_Optical_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtClIU Geologické počítačové laboratórium https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/de216d45-dbcc-4ebf-818b-6a7edac3a3d3/Vedecky_Park_FBERG_07_Geological_computer_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtClOh Laboratórium inžinierskej seizmiky https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/86e9019d-3a47-4e6a-9180-7e4a14c493d3/Vedecky_Park_FBERG_08_Seismic_engineering_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtClSx
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na vybraných prednáškach a seminároch blokovej výučby, odbornej praxi a konzultáciách záverečných prác študentov študijného programu: Ing. Jozef Levoča, MBA, Nafta a.s. Bratislava, jozef.levoca@nafta.sk Ing. Juraj Kotúč, PhD., Štátny geologický ústav D. Štúra, juraj.kotuc@geology.sk Ing. Igor Jurik, Eurovia s.r.o., jurikgeo@gmail.com Ing. Martin Udič, PhD., Geoum, s.r.o., martin.udic@gmail.com Ing. Michal Bartko, PhD., Intergeo, s.r.o., intergeo@intergeo.sk

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie