Študijný program využívanie alternatívnych zdrojov energie

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: využívanie alternatívnych zdrojov energie
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent bakalárskeho študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie má všeobecné vedomosti z oblastí využívania alternatívnych zdrojov energie. Interpretuje riešenia metodických, odborných a praktických problémov. Je schopný navrhovať koncepčné riešenia a pracovať v technologickej profesii, v ktorej sa vyžaduje znalosť energetických technológií s dôrazom na alternatívne zdroje energie, vrátane legislatívy a riešenia environmentálnej stránky zabezpečovania energií.
Ciele vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie aplikuje vedomosti a zručnosti z odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov. Štruktúra odborných vedomostí a zručností absolventa je orientovaná predovšetkým na praktické a metodologické vedomosti z oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie (slnečná, veterná, geotermálna, vodná energia, energia biomasy a pod.) vo funkcii alternatívnych zdrojov energií a palív v dimenziách tak veľkej - silovej energetiky (výroba elektrickej energie a tepla), ako aj v mierke komunálnej sféry a individuálnych energetických systémov pre domácnosti, či alternatívnych palív v doprave. Absolvent sa komplexne orientuje v problematike alternatívnych zdrojov energie. Rozumie prírodovednej báze, základným princípom, technickej, informačnej, ekonomickej, podnikateľskej, manažérskej, výrobnej a prevádzkovej stránke problematiky. Je schopný vnímať charakter využívania alternatívnych zdrojov v kontexte širších technických, ekonomických, environmentálnych, legislatívnych a spoločenských súvislostí. Absolvent je kriticky a tvorivo pristupuje k riešeniu úloh týkajúcich sa problematiky alternatívnych zdrojov a aplikuje ich do praxe. Absolvent interpretuje riešenia metodických, odborných a praktických problémov. Modifikuje všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov. Používa svoje vedomosti spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a má kompetentnosti preukázané kladením a obhajovaním argumentov a riešením úloh. V kontexte komplexnosti odboru získavania a spracovania zemských zdrojov kategorizuje ložiská surovín, zemských zdrojov a energetických zdrojov, orientuje sa v problematike ložísk nerastných surovín a štruktúre zemských zdrojov z pohľadu identifikácie, zásob, ťažby, úpravy, transportu, obchodu, spotreby a trhu. Aplikuje riešenia metodických, odborných, alebo praktických problémov a používa tvorivo metódy, nástroje, prístroje a materiály. Absolvent rozumie vzťahom medzi dostupnosťou surovinovo-energetických zdrojov a charakterom ľudskej spoločnosti a dynamiky javov, ktoré v nej prebiehajú, chápe s tým súvisiace historické, politické, ekonomické, sociálne a environmentálne aspekty v globálnom a regionálnom meradle. Absolvent pozná regióny surovinovo-produkčné, výrobné, spotrebiteľské a rozumie jednotlivým základným tokom tovarov, pracovnej sily a služieb. Má schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje v odbore štúdia a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať. Absolvent je schopný pracovať v technologickej profesii, v ktorej sa vyžaduje znalosť energetických technológií s dôrazom na alternatívne zdroje energie, v podniku zaoberajúcom sa ťažbou a spracovaním energetických surovín, obchodovaním s energetickými surovinami, resp. v inštitúcii zaoberajúcej sa hodnotením potenciálu, analýzou výroby, riadením a kontrolou získavania energií a surovín, vrátane legislatívneho riešenia problematiky a riešenia environmentálnej stránky zabezpečovania energií z obnoviteľných aj neobnoviteľných zdrojov. Vie komunikovať informácie, koncepcie a princípy, problémy a riešenia odbornému ako aj laickému publiku. Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní a schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská.
Výstupy vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy z jednej alebo viacerých oblastí využívania alternatívnych zdrojov energie. Vie klasifikovať poznatky z ťažby rudných a nerudných surovín, energetických surovín ako uhlia, ropy a zemného plynu, geologicko-prieskumné technológie, základy úpravy surovín, recyklácie odpadov a environmentálnych technológií pre čistenie vôd a plynov. Komplexne sa orientuje v problematike alternatívnych zdrojov energie, pričom nadobudnuté vedomosti majú výrazne interdisciplinárny charakter. Rozumie prírodovednej báze, základným princípom, technickej, informačnej, ekonomickej, podnikateľskej, manažérskej, výrobnej a prevádzkovej stránke problematiky. Má zručnosti interpretovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku. Dokáže informácie v primeranej miere využiť na návrh využitia jednotlivých alternatívnych zdrojov energie. Má rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti. Je schopný navrhovať koncepčné riešenia využívania alternatívnych zdrojov v kontexte širších technických, ekonomických, environmentálnych, legislatívnych a spoločenských súvislostí. Je schopný pracovať v technologickej profesii, v ktorej sa vyžaduje znalosť energetických technológií s dôrazom na alternatívne zdroje energie, v podniku zaoberajúcom sa ťažbou a spracovaním energetických surovín, obchodovaním s energetickými surovinami, resp. v inštitúcii zaoberajúcej sa hodnotením potenciálu, analýzou výroby, riadením a kontrolou získavania energií a surovín, vrátane legislatívneho riešenia problematiky a riešenia environmentálnej stránky zabezpečovania energií z obnoviteľných aj neobnoviteľných zdrojov.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118R05&year=2018 Počet absolventov: 17 Priemerná mzda: 1223 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1245 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Priemyselná výroba (30 %) - Stavebníctvo (20 %) - Veľkoobchod a maloobchod (10 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle (20 %) - Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce (10 %) - Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí (10 %) Zamestnaní: 47 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 6 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 6 % Pokračujúci v štúdiu: 41 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118R05&year=2019 Počet absolventov: 21 Zamestnaní: 0 % Pracujúci na dohodu: 5 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 10 % Pokračujúci v štúdiu: 81 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 5 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program Využívanie alternatívnych zdrojov energie, na FBERG TUKE je plne realizovaný v súlade s potrebami reálnej praxe. Komunikácia medzi oddelením OZE, na ktorom je študijný program realizovaný a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania, fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov na absolventov daného študijného programu a kriticky ich hodnotí s trendmi v zahraničí. OZE Energia s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Stiebel Eltron s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Úrad Košického samosprávneho kraja vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. HSH Group vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. QEL s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. EEE - AudiCert, s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. S.I.L. a.s. Environment energy vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Energogaz, a.s. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. SMZ a.s. Jelšava vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Česká fotovoltická asociace vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.
Zástupca študentov: Gregor Kapitan
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Zoznam a charakteristiku učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu je možné popísať prostredníctvom: Vedecký Park FBERG https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/veda-a-vyskum/vedecky-park Laboratórium zemských zdrojov https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/41ab128e-f0af-4474-ae30-fd20933154b2/Vedecky_Park_FBERG_23_The_raw_materials_exploitation_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCqMT. Vybavené modelovým technologickým parkom analogickým s reálnou prevádzkou a meracím aparátom, pre zaznamenávanie polohy objektov v priestore. Modelovací aparát umožňuje transformáciu mapových podkladov do 3D podoby, vykonanie modifikácií a následne, virtualizáciu objektu alebo situácie. Technické laboratórium LTV je určené svojím vybavením na výskum v oblasti obnoviteľných zdrojov energií a ich uskladňovaní Centrum obnoviteľných zdrojov energie – realizačno-výskumné pracovisko zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Počítačové laboratórium PC1 - PC technika, štatistické, ekonomické, simulačné a modelovacie softvérové vybavenie EDC FBERG Laboratórium EDC (Excelentné digitálne centrum FBERG) Poslucháreň I/4 - 80 miest Poslucháreň I/9 - 40 miest Viac informácií je na web stránke a v legislatíve fakulty: https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/fakulta/legislativa https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/veda-a-vyskum/vedecky-park
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na vybraných prednáškach a seminároch blokovej výučby, odbornej praxi a konzultáciách záverečných prác študentov študijného programu: Využívanie alternatívnych zdrojov energie, 1. stupeň, denná Stiebel Eltron s.r.o. - partnerstvo pri zabezpečovaní predmetu Technológie získavania nízkopotenciálnej energie prostredia. OZE Energia - spolupráca pri záverečných prácach, oponentské posudky Úrad Košického samosprávneho kraja - spolupráca pri štátnych záverečných skúškach HSH Group - spolupráca pri záverečných prácach, absolventská prax, projekty QEL s.r.o. v- spolupráca pri záverečných prácach, absolventská prax EEE - AudiCert, s.r.o. - spolupráca pri záverečných prácach S.I.L. a.s. Environment energy - spolupráca pri záverečných prácach

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie