Študijný program geologické inžinierstvo

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: geologické inžinierstvo
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program Geologické inžinierstvo je súčasťou študijného odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov. Uvedený študijný odbor zahŕňa znalosti týkajúce sa získavania, spracovania, využívania a ochrany zemských zdrojov. Zemské zdroje sú zdroje surovín a energie v zemskej kôre, na jej povrchu, na dne morí a oceánov, v podzemných a povrchových vodách a v atmosférickom obale Zeme. Identifikácia týchto zdrojov, technológie ich získavania a spracovania, technické, informačné, geologické, ekonomické, podnikateľské, manažérske, riadiace, výrobné a logistické procesy a poznatky o nich sú súčasťou študijného odboru. Uvedený študijný program rozširuje znalosti z oblasti geologického prieskumu zemskej kôry, kde významným spôsobom reflektuje nové metodické postupy, ktoré je možné použiť v oblasti geologického prieskumu. Absolventi ovládajú geologické zhodnotenie perspektívnych akumulácií rudných, nerudných a energetických surovinových zdrojov. Osvoja si širšie regionálno-geologické vzťahy ku zdrojom nerastných surovín, geologické zákonitosti distribúcie, netradičných surovinových zdrojov, vrátane geotermálnej energie. Absolventi ovládajú metódy výskumu a prieskumu ložísk nerastných surovín, zásady inžinierskych geologických činností, projektovania riadenia a vyhodnocovania geologických prác. Absolventi získajú skúsenosti s analýzou geologických podkladov pre ich využitie v banskej geológii a geologickom prieskume. Osvoja si komplexný prístup pre optimálne riešenie geologicko-prieskumných a bansko-geologických prác. Dokážu navrhnúť a ob­hájiť projekty pre riešenie v oblasti vyhľadávania a oceňovania surovinových zdrojov. Študenti si osvoja schopnosť priestorového chápania daného problému s kvalitným prenosom do grafických výstupov, ktoré v geológii predstavujú hlavne mapy a rezy. V terénnych podmienkach dokážu absolventi matematicky a graficky analyzovať problematiku aj s využitím výpočtovej techniky. Pri inžinierskych geologických prácach budú absolventi ovládať hodnotenie horninového prostredia, jeho kvalitatívnych ukazovateľov a procesov prebiehajúcich v tomto prostredí. Uplatnenie absolventov je v oblasti základného a aplikovaného geologického výskumu a prieskumu, v prieskumných, projekčných a ťažobných organizáciách, v oblasti marke­tingu nerastných surovín a v štátnej správe.
Ciele vzdelávania
Absolventi študijného programu získajú synergicky prepojené vedomosti zo základných prírodovedno-technických disciplín, aplikovane orientovaného súboru geologických a environmentálnych poznatkov a metodiky exaktného vyhodnocovania a vizualizácie geologických dát a podkladov. Absolventi získajú dokonalý prehľad o stavbe geologických regiónov Európy a sveta, s dôrazom na Západné Karpaty, o ich neotektonických rizikách, spôsoboch ich monitoringu a metódach sanácie potenciálne ohrozených oblastí. Dokonalé poznanie genetických zákonitosti vývoja a distribúcie všetkých typov priemyselne významných ložísk nerastných surovín, sedimentologické aspekty kreovania a technologické spôsoby získavania a prieskumu uhľovodíkových/geotermálnych akumulácii, metodiky projektovania, výskumu a modelovania ochrany rizikového ekosystému najvrchnejšej časti zemskej kôry poskytujú absolventovi študijného programu široký priestor mobility na domácom a zahraničnom pracovnom trhu. Hlavným cieľom je pripraviť absolventov širšieho geologicko-technického vzdelania, ktorý sú schopný riešiť široké vedecké, vedecko-technické a technické projekty a úlohy, realizované v povrchových a podpovrchových podmienkach zemskej kôry za účelom výskumu, zemskej kôry a vyhľadávania, získavania nerastných surovín. Absolventi študijného programu získajú jedinečné a celosvetovo uplatniteľné vedomosti z oblasti základnej a aplikovanej geológie. Znalosti a vedomosti sú postavené na základoch prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania, kde sa preukazuje schopnosť jasne, tvorivo riešiť problémy súvisiace s geologickou stavbou, geologickými štruktúrami, javmi a fenoménmi vytvorenými prírodnými a antropogennými činiteľmi. Absolvent synteticky pristupuje k riešeniu úloh a problémov, kde dokáže integrovať viaceré vedecké a technické postupy. Rozhodnutia musia mať vedecký, odborný a legislatívny rámec, kde nebude dochádzať k etickým, spoločenským a hlavne odborným konfliktom. Schopnosť výsledky jednoznačne komunikovať, obhajovať závery a poznatky sú významným benefitom absolventa, a významným prínosom pre odbornú a laickú verejnosť. Absolventi majú rozvinuté vzdelávacie zručnosti, ktoré im dovoľujú pokračovať v ďalšom samoštúdiu alebo môžu pokračovať a vzdelávať sa v treťom stupni štúdia.
Výstupy vzdelávania
Hlavné výstupy vzdelávania sú zväčša ukončené semestrálmym projektom, praktickými blokovými výukami, ktoré prepájajú teoretické a praktické výsledky, získané terénnym bansko-geologickým a geologickým prieskumom. Veľmi silný dôraz sa kladie na schopnosť absolventa využiť širokú škálu metód geologického prieskumu na dosiahnutie požadovaného výsledku. Absolventi štúdia získavajú povolanie banský geológ a prieskumný geológ a môžu vykonávať geologické práce zamerané na bansko-geologický a povrchový geologický výskum a prieskum. Geologický prieskum zahŕňa ložiskový, hydrogeologický, inžinierskogeologický a geologický prieskum životného prostredia. Uvedené povolania patria do kategórie regulovaných povolaní, a ich vykonávanie je v súlade so Zákonom č.569/2007 Z.z. (geologický zákon), ktorý stanovuje podmienky a oprávnenia vykonávať geologické práce. Absolventi štúdia v rámci svojho povolania získavajú banský geológ, hydrogeológ, inžiniesrky geológ a a geológ, môžu vykonávať geologické práce zamerané na geologický výskum a prieskum. Geologický prieskum zahŕňa ložiskový, hydrogeologický, inžinierskogeologický a geologický prieskum životného prostredia. Uvedené povolania patria do kategórie regulovaných povolaní, a ich vykonávanie je v súlade so Zákonom č.569/2007 Z.z. (geologický zákon), ktorý stanovuje podmienky a oprávnenia vykonávať geologické práce. V náväznosti na právnu legislatívu Slovenskej republiky na výkon regulovaného povolania, čo je odborná činnosť alebo skupina odborných činností, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitnými predpismi okrem všeobecného kvalifikačného predpokladu, ktorým je stupeň vzdelania. S týmto procesom súvisia aj výstupy, ktoré sú presne zadefinované legislatívnymi normami Slovenskej republiky, kde absolvent Geologického inžinierstva a držiteľ odbornej spôsobilosti pre výkon geologických prác v oblasti: ložiskovej geológie, geofyziky, hydrogeológie, inžinierskej geológie, ochrany životného prostredia, geochémie a sanácie. Na dosiahnutie odborných výstupov, aj v zmysle legislatívy Slovenskej republiky, absolventi ukončujú praktické predmety grafickými, hmotnými (vzorkovanie), písomnými a ústnymi podkladmi, závermi, skúškami. Vzhľadom na širokospektrálnosť absolventov sa vyžaduje od absolventa: - zvládnutie metodických postupov v rámci odborných predmetov a správne použitie jednotlivých metód - riadenie, plánovanie, organizovanie a koordinácia činností a postupov, v banskom a geologickom prieskume - komunikácia a organizovanie tímov - rozvíjajú sa schopnosti obhájiť navrhnuté postupy - zodpovednosť za plnenie kritérií a legislatívnych povinností - znalosť platných predpisov, legislatívy v oblasti geologických a banských činností
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2121T02&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2121T02&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov absolventov daného študijného programu a kritický ich hodnotí s trendmi v zahraničí. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania . Spoločnosť Geoum, s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania . Spoločnosť Geoslovakia, s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Juraj Janočko, CSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Roman Farkašovský, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Natália Komjatiová
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Okrem posluchárni a učební FBERG sú na zabezpečenie študijného programu k dispozícií aj tieto laboratória: Laboratórium luminiscenčného datovania https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/89f4924e-ab0f-4a08-8195-ce095cf17c17/Vedecky_Park_FBERG_05_Laboratory_of_luminescence_dating.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtClDM Optické laboratórium https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/ef41e885-2c4e-4e8f-b037-05f91ca08c26/Vedecky_Park_FBERG_06_Optical_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtClIU Geologické počítačové laboratórium https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/de216d45-dbcc-4ebf-818b-6a7edac3a3d3/Vedecky_Park_FBERG_07_Geological_computer_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtClOh Laboratórium inžinierskej seizmiky https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/86e9019d-3a47-4e6a-9180-7e4a14c493d3/Vedecky_Park_FBERG_08_Seismic_engineering_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtClSx
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na vybraných prednáškach a seminároch blokovej výučby, odbornej praxi a konzultáciách záverečných prác študentov študijného programu: Ing. Jozef Levoča, MBA, Nafta a.s. Bratislava, jozef.levoca@nafta.sk Ing. Juraj Kotúč, PhD., Štátny geologický ústav D. Štúra, juraj.kotuc@geology.sk Ing. Igor Jurik, Eurovia s.r.o., jurikgeo@gmail.com Ing. Martin Udič, PhD., Geoum, s.r.o., martin.udic@gmail.com Ing. Michal Bartko, PhD., Intergeo, s.r.o., intergeo@intergeo.sk Ing. Ivan Buchla, Carmeouse Slovakia, ivan.buchla@gmail.com doc. Mgr. Jan Cempírek, PhD, Masaryková univerzita Brno, jcemp@sci.muni.cz

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie