Študijný program inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: geodézia a kartografia
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností je akreditovaný v študijnom odbore Geodézia a kartografia. Študijný odbor Geodézia a kartografia vychováva odborníkov, potrebných pri plnení úloh štátu, rezortu geodézie, kartografie a katastra, stavebníctva a priemyslu. Jadro vedomostí študijného programu Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností získa študent absolvovaním skupiny predmetov tvoriacich teoretický, odborný a technicko - aplikačný základ štúdia. Teoretický základ absolventa je založený na študovaní exaktných a prírodných vied – matematiky a fyziky. Na formovaní odborného profilu absolventa sa podieľajú disciplíny odborného teoretického charakteru – globálna geodézia, kozmická geodézia, matematická kartografia. Ťažiskom štúdia je zvládnutie disciplín s technicko - aplikačným charakterom, medzi ktoré patria predmety inžinierska geodézia, fotogrametria, diaľkový prieskum Zeme, pozemkové úpravy, geodézia v podzemných priestoroch a geodézia v priemysle. Rozsah vedomostí a získavaných zručností plynulo nadväzuje na základné poznatky, získané počas prvého stupňa štúdia. Významnú úlohu pritom zohráva výučba v teréne (Výučba v teréne z Geodézie v podzemí a Výučba v teréne z inžinierskej geodézie). Nevyhnutné je vypestovanie návykov profesionálnej samostatnosti a rozhodnosti, založených na metodologickom prístupe pri rešpektovaní správneho koncepčného riešenia. Významnú úlohu zastáva dokonalé zvládnutie výpočtovej techniky, znalosť výpočtových, testovacích a hodnotiacich programov so samozrejmým využívaním programov GIS a skupiny CAD. (Projektovanie a realizácia GIS) Skupinu základných predmetov vhodným spôsobom dopĺňajú a profil absolventa rozširujú (humanizujú) predmety z oblasti manažmentu (Manažment geodetických činností), legislatívy, práva a v blokovej výučbe aj predmet Spoločenské vedy II, kde majú študenti možnosť výberu z viacerých oblastí.
Ciele vzdelávania
Profilácia absolventa sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy v oblasti geodézie, kartografie a katastre nehnuteľností. Absolvent má odborné a metodologické vedomosti na úrovni hodnotenia potrebné na výkon a riadenie činností v oblasti geodézie a kartografie. Má vedomosti slúžiace ako základ pre inovatívne myslenie pri výkone profesie v praxi a vo výskume. Vie vyvodiť závery zo vstupných informácií, formulovať zadanie, zostaviť optimálne riešenie, špecifikovať možné riziká riešenia. Absolvent vie argumentovať komplexnými odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru. Vie posúdiť podstatné súvislosti, princípy a teórie zo študijného odboru. Vie posúdiť relevantné postupy a metódy riešenia. Absolvent ovláda zručnosti potrebné pre prax v oblasti geodézie a kartografie. Dokáže samostatne integrovať a aplikovať teoretické a praktické poznatky, pri riešení vie aplikovať vhodný pojmový a kategoriálny aparát, samostatne a tvorivo pracovať s prameňmi, interpretovať a analyzovať odborné texty. Dokáže formulovať odporúčania pre rozvoj príslušnej vednej a pracovnej oblasti, určiť vedecké alebo praktické predpoklady riešenia problémov, vytvárať návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam zo študijného odboru. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských problémov a navrhovať ich riešenia. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru a preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu pri modernizácii geodetických referenčných súradnicových systémov, pri projektovaní a realizácií stavieb, pri projektovaní, realizácii a kontrole náročných investičných, dopravných a energetických celkov, pri návrhu, tvorbe a správe geografických informačných systémov, pri inžinierskych činnostiach súvisiacich s pozemkovými úpravami, pri tvorbe a publikovaní kartografických produktov a vizualizácii digitálnych priestorových modelov. Môže pracovať v štátnych investorských organizáciách, na všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy, vo vedeckých ústavoch, ako aj v podnikateľskom sektore. Po splnení ďalších podmienok sa môže uchádzať o odbornú spôsobilosť na výkon vybraných činností v oblasti geodézie a kartografie.
Výstupy vzdelávania
Absolvent inžinierskeho študijného programu Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností: 1. Vie preukázať vedomosti a ich chápanie idúce nad rámec vedomostí a porozumenia spájaného s prvým stupňom vysokoškolského vzdelávania v odbore štúdia Geodézia a kartografia, v študijnom programe Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností, ktoré nadväzujú na vedomosti získané počas štúdia bakalárskeho študujúceho programu Geodézia a kataster nehnuteľností a na úrovni vysokoškolských učebníc doplnených o vybrané aspekty najnovších poznatkov z odboru štúdia Geodézie a kartografie, v študijnom programe Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností. 2. Vie použiť svoje poznatky a vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z oblasti fotogrametrie II., fyzikálnej geodézie II., inžinierskej geodézie II., manažmentu geodetických činností, pozemkových úprav II., geodézie v podzemných priestoroch, matematickej kartografie, projektovania a realizácie GIS, teórie spracovania meraní, diaľkového prieskumu Zeme využitím ESA misii, deformačnej analýzy, geodézie v priemysle, katastra nehnuteľností II., kozmickej geodézie, trojrozmernej geodézie a priemyselných vplyvov a ekológie a ich porozumenie spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a k povolaniu a má kompetentnosti zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov a vyriešením problémov, konkrétnych úloh v odbore štúdia Geodézia a kartografia, v študijnom programe Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností. 3. Má analytické a kritické myslenie, ktoré preukazuje nad rámec prvého stupňa vysokoškolského štúdia, využíva vnútornú motiváciu, kreatívny a pružný prístup k riešeniu pridelených úloh. Ovplyvňuje rozhodovanie v projektoch týkajúcich sa najmä analytických úloh, cieľov a riešení v širších kontextoch presahujúcich odbor štúdia. 4. Má schopnosť integrovať vedomosti, metódy a techniky potrebné na výkon analytických činností s dátami rôznych typov, z rôznorodých zdrojov. Má schopnosť zvládať zložitosť a formulovať rozhodnutia pri riešení zložitých úloh v odbore štúdia Geodézia a kartografia, v študijnom programe Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať. 5. Vie použiť získané schopnosti, vie si efektívne zorganizovať prácu a dosahuje požadovaný výsledok v dohodnutom čase individuálne alebo ako člen projektového tímu. Je pripravený zvládnuť stresové situácie alebo prekážky. Aktívne pristupuje k plneniu stanovených úloh, syntetizuje nové riešenie; prichádza s návrhmi na zmeny alebo zlepšenia, ktoré vie jasne a jednoznačne komunikovať Profilové predmety : 1. ročník: ⁻ Fotogrametria II.(Pukanská) ⁻ Inžinierska geodézia II. (Gašinec) ⁻ Manažment geodetických činností (Bindzárová-Gergeľová) ⁻ Matematická kartografia (Gašinec) ⁻ Projektovanie a realizácia GIS (Bindzárová-Gergeľová) ⁻ Teória spracovania meraní (Labant) 2. ročník: ⁻ Priemyselné vplyvy a ekológia (Blišťan) ⁻ Trojrozmerná geodézia (Labant) ⁻ Pozemkové právo (Blišťan) Odborné vedomosti a zručnosti absolventa bakalárskeho študujúceho programu Geodézia a kataster nehnuteľností rozšírené o vedomosti získane v inžinierskom študijnom programe Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností: - manažment - právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva - cloudové úložiská dát - softvéry a odborné aplikácie - BIM - informačný model budovy - metódy práce s BIM analytickým modelom - geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností - geodetické prístroje, meračské pomôcky a zariadenia na výkon geodetických činností - metódy a princípy inžinierskeho riešenia problémov - odborná terminológia a symbolika používaná v odbore geodézia a kartografia - organizačná štruktúra orgánov a organizácií rezortu geodézie - pozemkové právo, podnikanie, pracovnoprávne a občianskoprávne vzťahy - právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností - štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných pri pozemkových úpravách - štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných pri obnove evidencie pozemkov - štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných v katastri nehnuteľností - štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných v inžinierskej geodézii - technické predpisy a normy v oblasti geodézie a kartografie - elektronické geometrické plány - 3D kataster nehnuteľností - špeciálna geodetická meracia, záznamová a zobrazovacia technika - geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov - princípy fungovania a možnosti využitia bezpilotných lietajúcich prostriedkov - základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=3636T02&year=2018 Počet absolventov: 32 Priemerná mzda: 942 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 976 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Odborné, vedecké a technické činnosti (39 %) - Verejná správa a obrana (30 %) - Stavebníctvo (13 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Kartografi a geodeti (35 %) - Odborní pracovníci verejnej správy (22 %) - Sekretárky (17 %) Zamestnaní: 78 % Pracujúci na dohodu: 3 % SZČO: 3 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 3 % Pokračujúci v štúdiu: 3 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 9 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=3636T02&year=2019 Počet absolventov: 26 Priemerná mzda: 914 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 908 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Odborné, vedecké a technické činnosti (50 %) - Verejná správa a obrana (19 %) - Priemyselná výroba (6 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Kartografi a geodeti (38 %) - Technici v chemických a fyzikálnych vedách (13 %) - Majstri (supervízori) v stavebníctve (13 %) Zamestnaní: 65 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 8 % Na materskej dovolenke: 4 % Nezamestnaní: 15 % Pokračujúci v štúdiu: 0 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 8 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov absolventov daného študijného programu a kritický ich hodnotí s trendmi v zahraničí. Partner – spoločnosť GEODETICA s.r.o., Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť GEODETICS s.r.o., Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Okresný úrad Košice, Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Hrdlička Holding, Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť PHOTOMAP, s.r.o., Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Topografický ústav, Banská Bystrica vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť EUROVIA SK, a.s. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Progres CAD Engineering, s.r.o., Prešov vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Komora geodetov a kartografov vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť STRABAG, s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Peter Blišťan, PhD., EMBA
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: prof. Ing. Peter Blišťan, PhD., EMBA
Zástupca študentov: Bc. Emília Sokolová
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Laboratórium Geografických informačných systémov – Lab GIS Technické vybavenie: - multimediálny projektor, - 15 ks PC, - 1 ks plotter, - pracovné stoly. Laboratórium Diaľkového prieskumu Zeme - Lab DPZ Technické vybavenie: - multimediálny projektor, - 16 ks PC, - Interaktívna tabuľa, - pracovné stoly. Laboratórium katastra nehnuteľností a pozemkových úprav - LGW Technické vybavenie: - multimediálny projektor, - 12 ks PC, - veľkoplošné pracovné stoly, - mapové diela veľkých, stredných a malých mierok, - vynášacie súpravy Zeiss, - osvetľovacie súpravy pre mapové diela. Geodetické laboratórium – P-3 Technické vybavenie: - veľkoplošné pracovné stoly, - interaktívna tabuľa, - ostatné prístrojové vybavenie je umiestnené v sklade prístrojov a pomôcok a používa sa podľa potreby. Cvičná jama Technické vybavenie: - dve snímateľné zavesené olovnice (cca 30 mm), - stupnice pre sledovanie kyvov olovníc, - osvetľovacie zariadenie, veľkorozmerný meračský signál, - nivelačná čapová značka, - stabilizačné bodové pole na streche budovy a v suteréne. Laboratórium aplikovanej geomatiky Technické vybavenie: - 1 ks plotter HP DESIGN JET, - 1 ks Server pre spracovanie dát z naklonomerov a GNSS antény, - 1 ks dátový server, - pracovné stoly.
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre študijného programu profilových predmetov a ďalších profilových predmetov podľa informačných listov predmetov je zabezpečený prostredníctvom: 1. http://www.lib.tuke.sk/ 2. https://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mais 3. https://moodle.tuke.sk/moodle/ 4. http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary 5. http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ 6. http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
E-learnig prebieha prostredníctvom niekoľkých platforiem: - MOODLE - https://moodle.tuke.sk/moodle/ - Microsoft Teams, Webex, kde sú zriadenie účty zamestnancov, resp. virtuálne učebne a prostredníctvom nich prebieha ONLINE výuka alebo kombinovaná výuka.
Partneri vysokej školy
1. Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra geodézie a Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky - vybrané prednášky, účasť na štátnych skúškach, spolupráca pri príprave učebných textov. 2. ČVUT v Prahe - vybrané prednášky pre študentov, účasť na štátnych skúškach, spolupráca pri príprave učebných textov. 3. GEODETICA s.r.o., Košice - organizovanie exkurzií pre študentov, pomoc pri riešení záverečných prác, exkurzie, prednášky na vybrané témy. 4. Progres CAD Engineering, s.r.o, Prešov - organizovanie exkurzií pre študentov, pomoc pri riešení záverečných prác, exkurzie, prednášky na vybrané témy. 5. Doprastav a.s. - organizovanie exkurzií pre študentov, pomoc pri riešení záverečných prác, exkurzie, prednášky na vybrané témy. 6. Geodetický a kartografický ústav Bratislava - organizovanie exkurzií pre študentov, pomoc pri riešení záverečných prác, exkurzie, prednášky na vybrané témy, poskytovanie dát pre vzdelávací proces. 7. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava - organizovanie exkurzií pre študentov, pomoc pri riešení záverečných prác, exkurzie, prednášky na vybrané témy. 8. Banský úrad - obvodný banský úrad Košice - pozvané prednášky na vybrané témy. 9. Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov - pozvané prednášky na vybrané témy, ako člen zamestnávateľského zväzu geodetov a kartografov je partner vlády SR a prenáša požiadavky geodetov do legislatívneho procesu 10. GEOTECH Bratislava s.r.o. - poskytovanie geodetickej techniky, budovanie laboratórií ústavu, poskytovanie dát, pomoc pri riešení záverečných prác, prednášky na vybrané témy.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie