Študijný program informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program predstavuje tvorivé prepojenie informatiky a technicko - technologických objektov. Absolvent na jednej strane má vedomosti a vie tvorivo a profesionálne používať informačné a komunikačné prostriedky a technológie a na strane druhej je schopný vytvárať, interpretovať a využívať virtuálne objekty (modely), ktoré zabezpečujú väzbu medzi počítačovým systémom a reálnym svetom. Predmetnou náplňou sú predvýrobné, výrobné a povýrobné činnosti, zahrňujúce procesy priameho a nepriameho získavania informácií, ich uchovania, spracovania, poskytovania a využívania.
Ciele vzdelávania
Cieľom vzdelávania je poskytnúť úplné vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (Ing.) z oblasti aplikácií informatiky a informačných technológií v oblasti získavania a spracovania surovín (zemských zdrojov). Odborný profil absolventa predstavuje tvorivé prepojenie informatiky a technicko-technologických objektov. Absolvent na jednej strane vie tvorivo a profesionálne používať informačné a komunikačné prostriedky a technológie a na strane druhej vie vytvárať, interpretovať a využívať virtuálne objekty (modely), ktoré zabezpečujú väzbu medzi počítačovým systémom a reálnym svetom. Predmetnou náplňou sú predvýrobné, výrobné a povýrobné činnosti, zahrňujúce procesy priameho a nepriameho získavania informácií, ich uchovania, spracovania, poskytovania a využívania. Odborný profil absolventa sa opiera o prírodovedné disciplíny, najmä o matematiku a jej špeciálne kapitoly. Základné inžinierske disciplíny sú informatika a informačné technológie. Teoretický základ tvoria systémové disciplíny. Technologický základ predstavujú vedomosti o technických, technologických a ekonomických procesoch.
Výstupy vzdelávania
Absolvent bude odborníkom pre návrh, tvorbu, zavádzanie, prevádzku a využívanie informačných, softvérových, počítačových systémov. Jeho odborné zameranie je založené na profesionálnom osvojení si informačných technológií, ktoré dokáže tvorivo aplikovať na technologické, výrobné a riadiace procesy v danom priemyselnom odvetví. Absolvent nájde uplatnenie ako tvorivý inžiniersky pracovník vo výskume, technickom rozvoji, projektovaní a manažmente komplexných aplikácií informatiky v oblasti riadenia procesov spojených s výskumom, vývojom a produkciou výrobkov a služieb s orientáciou na oblasť získavania a spracovania surovín a využívania zemských zdrojov. Získané znalosti a zručnosti mu umožnia aj úspešné uplatnenie aj v iných oblastiach aplikácie informatiky. Profilujúce predmety sú zamerané na počítačovú podporu technických a riadiacich činností s využitím informačných technológií. Aplikačný profil tvoria znalosti technologických a výrobných procesov získavania a spracovania surovín, vyúsťujúce do schopnosti ich matematického modelovania a využitia modelov v ich riadení.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118T06&year=2018 Počet absolventov: 17 Priemerná mzda: 1585 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1499 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Informácie a komunikácia (77 %) - Priemyselná výroba (15 %) - Administratívne a podporné služby (8 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení (38 %) - Aplikační programátori (15 %) - Dizajnéri a správcovia databáz (15 %) Zamestnaní: 76 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 12 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 6 % Pokračujúci v štúdiu: 0 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 6 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118T06&year=2019 Počet absolventov: 6 Priemerná mzda: 1316 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1270 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Veľkoobchod a maloobchod (40 %) - Informácie a komunikácia (40 %) - Odborné, vedecké a technické činnosti (20 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Elektrotechnici a energetici (40 %) - Vývojári softvéru (20 %) - Aplikační programátori (20 %) Zamestnaní: 83 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 17 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 0 % Pokračujúci v štúdiu: 0 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Viď vyplnený formulár „Vyjadrenie autority z praxe k ŠP“ od zástupcov zamestnávateľov, ktorý je prílohou opisu študijného programu.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: prof. Ing. Marek Laciak, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Richard Ičina
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Okrem klasických posluchárni sú na zabezpečenie študijného programu k dispozícií aj tieto laboratória: - Laboratórium informatizácie procesov a informačných systémov – LIP/PC3 – BN3, (Laboratórium slúži pre získavanie zručností a skúseností pri projektovaní a navrhovaní informačných podnikových systémov, návrhu a tvorbe web aplikácií), - Laboratórium informačných technológií a prostriedkov – PC2 – BN3, (V prvých ročníkoch laboratórium slúži pre získavanie zručností a skúseností z práce na počítačovej sieti a základov práce s prostriedkami informatiky s užívateľským balíkom Microsoft Office), - Laboratórium priameho riadenia – PC4 – PK14, (Laboratórium slúži na výučbu a výskum v problematike priameho číslicového riadenia), - Laboratórium technologických procesov - LPT - PK19 (Laboratórium slúži na vykonávanie a vyhodnocovanie experimentálnym spôsobom spracovanie surovín vo vybraných technológiách), - Laboratórium priemyselných riadiacich systémov – LPRS – BN3, (Laboratórium LPRS je vytvorené pre výučbu predmetov súvisiacich s technickou stránkou, s programovaním riadiacich automatov, sú v ňom umiestnené aj objekty pre riadenie a automatizáciu procesov). Viac informácií je na web stránke ústavu: http://web.tuke.sk/uraivp/o_ustave.php#tech a v legislatíve fakulty: https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/19670e1b-1581-469b-82d7-3d83b8eeb19c/prevadzkovy_poriadok_laboratoria.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nZfotuJ https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/3b7e03ec-0e5e-4073-99ec-4f61452e2d86/priloha_1_zoznam_laboratorii_fberg.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nZV9pO9 https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/d7a6d88d-42c4-4248-871e-f71728183503/priloha_4_
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania alebo pre mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na blokovej výučbe: Ing. Gabriel Tréfa, PhD., U.S.Steel Košice, GTrefa@sk.uss.com Ing. Róbert Vandlik , U.S.Steel Košice, RVandlik@sk.uss.com Ing. Andrea Kalafusová, Fpt Slovakia s.r.o., Andrea.Kalafusova@fpt.sk Ing. Tibor Gujdán, Fpt Slovakia s.r.o., tibor.gujdan@fpt.sk Ing. Richard Szeplaki, Siemens Healthcare s.r.o., richard.szeplaki@siemens-healthineers.com Ing. Branislav Černík , Ford, bcernik@ford.com Ing. Martin Majer, B+R automatizace, Martin.Majer@br-automation.com Ing. Boris Havrila, B+R automatizace, boris.havrila@br-automation.com Ing. Nikola Timková, Handtmann Kechnec s. r. o. Ing. Ladislav Kandráč, PhD., Magneti Marelli

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie

Doplňujúce informácie

Dalšie informácie na webe pracoviska