Študijný program mineralurgia a environmentálne technológie

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: mineralurgia a environmentálne technológie
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program Mineralurgia a environmentálne technológie poskytne absolventom širší odborný profil, s komplexnými kvalitnými znalosťami o nerastných surovinách a ich využití, o chémii materiálov, pozná tiež fyzikálnu a chemickú podstatu procesov využívaných v rámci svojej špecializácie a ich vplyv na zložitosť i náročnosť technológií. Absolvent rozumie problematike úpravy – zušľachtenia minerálnych (uhlia, rudných a nerudných) surovín s cieľom ich ďalšieho zužitkovania v rôznych oblastiach hospodárstva, takže je schopný navrhovať, aplikovať, optimalizovať, konštruovať a riadiť úpravnícke technológie. Zvládne navrhnúť, modelovať a projektovať technológie úpravy a spracovania primárnych a sekundárnych surovín. Absolventi študijného programu sú schopní sa uplatniť v organizáciách, zaoberajúcich sa monitorovaním a vyhodnocovaním stavu životného prostredia, problematikou odpadového hospodárstva, posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Možné uplatnenie je v štátnej aj súkromnej sfére - v štátnej správe, miestnej samospráve, týkajúcej sa životného prostredia, v priemyselných podnikoch, ktorých činnosť súvisí so spracovaním surovín, v rôznych environmentálnych organizáciách.
Ciele vzdelávania
Absolvent inžinierskeho študijného programu mineralurgia a environmentálne technológie v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania nadväzuje na svoje prírodovedné, technické a humanitné vzdelanie nadobudnuté v rámci niektorého z blízkych študijných programov na prvom stupni. Absolvent ovláda najmä problematiku úpravy – zušľachtenia minerálnych (uhlia, rudných a nerudných) surovín s cieľom ich ďalšieho zužitkovania v rôznych oblastiach hospodárstva, takže je schopný navrhovať, optimalizovať, konštruovať a riadiť úpravnícke technológie. Súčasne môže uplatniť svoje vedomosti v oblasti environmentálnych technológií (recyklácia a spracovanie priemyselných a komunálnych odpadov, úprava pitných a čistenie odpadových vôd, odprašovanie a čistenie priemyselných plynov), ktoré využívajú úpravnícke technológie alebo ich časti. Tým absolvent získava originálny, jednotný a komplexný pohľad na problematiku a perspektívu fyzikálnych, fyzikálno-chemických, chemických a biologických procesov, využívaných na spracovanie a recykláciu primárnych a sekundárnych surovín. FBERG TUKE rešpektuje rozmanitosť študentov tým, že umožňuje študentovi výber tém semestrálnych zadaní a projektov, ako aj tému záverečnej práce, možnosťou voľby povinne voliteľných predmetov, výberom miesta realizácie praxe, vytváranie riešiteľských tímov pri spracovaní projektov a zadaní, pričom si študenti sami kreujú funkciu v riešiteľskom kolektíve. FBERG TUKE vytvára užšie prepojenie medzi študijným programom a požiadavkami na trhu práce pomocou definovania vzdelávacích výsledkov, čim študujúcim umožňuje informovanú voľbu. Povinne voliteľné predmety sú rovnocenné predmety a profilujú znalosti a kompetencie absolventa inžinierskeho študijného programu mineralurgia a environmentálne technológie. Získané podrobné vedomosti o povrchových a medzifázových javoch môžu absolventi využiť pri úprave a recyklácii veľmi jemnozrnných materiálov s veľkým merným povrchom (kaly, prachy, sedimenty, popolčeky, atď.). Nadobudnuté poznatky o technológiách úpravy surovín je možné realizovať v rámci celého procesu spracovania surovín, t.j. nielen na jeho začiatku, ale aj na konci, umožňujúc tak ich maximálne (opätovné) zhodnotenie v kontexte súčasných predstáv v oblasti ochrany životného prostredia. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie v organizáciách, ktoré sa zaoberajú monitorovaním a vyhodnocovaním stavu životného prostredia, odpadovým hospodárstvom, posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Možné uplatnenie absolventa je vo všetkých sférach štátnej správy a súkromného sektoru, v miestnej samospráve, týkajúcej sa životného prostredia, v priemyselných podnikoch, ktorých činnosť súvisí so spracovaním surovín, v rôznych environmentálnych organizáciách. Absolvent je pripravený podieľať sa na rozvoji a využívaní netradičných úpravníckych a environmentálnych technológií, napr. minerálnych biotechnológií, nanotechnológií, a pod.
Výstupy vzdelávania
Absolvent inžinierskeho študijného programu mineralurgia a environmentálne technológie je schopný: 1. Preukázať vedomosti a ich chápanie v študijnom programe mineralurgia a environmentálne technológie, ktoré nadväzujú na ich všeobecné stredoškolské vzdelanie a vzdelanie z bakalárskeho štúdia a sú typicky na úrovni pokročilých učebníc doplnených o vybrané aspekty najnovších poznatkov z odboru získavanie a spracovanie zemských zdrojov, v študijnom programe mineralurgia a environmentálne technológie. 2. Vie použiť svoje poznatky a vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z aplikácie environmentálnych, ekonomických, legislatívnych a sociálnych aspektov v plánovaní a rozhodovaní, pri riadení environmentálnych procesov zohľadnením zložiek životného prostredia, pri úprave a spracovaní primárnych i sekundárnych surovín a ich porozumenie spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a k povolaniu. Má kompetentnosti zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov a vyriešením problémov, konkrétnych úloh v odbore štúdia študijného programu mineralurgia a environmentálne technológie. 3. Má schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje a fakty v odbore štúdia v študijnom programe mineralurgia a environmentálne technológie a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať. 4. Vie komunikovať a prezentovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku. 5. Má rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania. Fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov na absolventov daného študijného programu a kriticky ich hodnotí so súčasnými trendami v zahraničí.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Barbora Gríllusová
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Na zabezpečenie výučbového procesu slúžia nasledujúce laboratória a poloprevádzková hala: Poloprevádzková hala – je vybavená funkčnými prístrojmi na úpravu (napr. drvenie, mletie) a separáciu (magnetické, gravitačné rozdružovanie, flotácia a pod.) minerálov a odpadov ako druhotných surovín. Fyzikálne laboratórium, ktoré je vybavené na viaceré typy separácií horninových vzoriek (pripravuje horninové vzorky na kvantitatívne stanovenie vybratých prvkov na AAS, pripravuje horninové vzorky na RTG analýzu a na IČ spektrometriu, vypracuváva kompletnú silikátovú analýzu). Chemické laboratórium s príslušenstvom pre klasickú chemickú analýzu (digestor, 2 sušiarne, muflová pec, destilačný prístroj, odstredivka, 3 digitálne analytické váhy s presnosťou na 2 a 4 desatiny, a pod.). Analytické laboratórium je vybavené atómovým absorpčným spektrometrom pre chemickú analýzu cca 20-tich prvkov (fy Perkin-Elmer, USA). Laboratórium povrchovej chrakterizácie s prístrojmi na meranie tuhých povrchov (prístroj na meranie uhla zmáčania, polarizačný mikroskop). Laboratórium povrchovej chemickej analýzy – vybavené prístrojom XPS (Rtg-fotoelektrónový spektrometer) na povrchovo-chemickú analýzu častíc.
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Partneri: ÚGt SAV – účasť na výučbovom procese, participácia v rámci vedecko-výskumnej spolupráce, spolupráca pri riešení záverečných prác, účasť v komisiach na štátnych záverečných skúškach GREEN VIEW s. r. o. - účasť na výučbovom procese, participácia v rámci vedecko-výskumnej spolupráce, spolupráca pri riešení záverečných prác EUROTALC s.r.o. – spolupráca pri organizovaní exkurzií, participácia v rámci vedecko-výskumnej spolupráce, spolupráca pri riešení záverečných prác Slovenská Banská, spol. s r.o. - spolupráca pri organizovaní exkurzií, participácia v rámci vedecko-výskumnej spolupráce, spolupráca pri riešení záverečných prác DIAMO, státní podnik - spolupráca pri organizovaní exkurzií, participácia v rámci vedecko-výskumnej spolupráce, spolupráca pri riešení záverečných prác

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie