Študijný program počítačová podpora strojárskej výroby

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: počítačová podpora strojárskej výroby
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent bakalárskeho študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby má základné vedomosti zo strojárskej výroby, programovania výroby na NC a CNC strojoch, navrhovania výrobkov a procesov s využitím CAD systémov. Rozumie princípom technologických procesov, inžinierskych materiálov, aplikuje CAx systémy pre konštrukciu a technológiu. Je schopný vykonávať profesiu výrobného technológa, konštruktéra prípravkov a výrobných nástrojov v oblasti technickej prípravy výroby, programátora výroby na NC a CNC strojoch s použitím výpočtovej techniky a vhodných softvérov, pracovníka v IT útvaroch strojárskych podnikov a tiež ako špecialista pre skúšobné a testovacie prevádzky. Uplatní sa vo výrobných podnikoch so strojárskym zameraním, v dodávateľskom sektore automobilového priemyslu, vo firmách s vlastným vývojom nových výrobkov, v servisných prevádzkach a firmách zameraných na predaj strojárskych výrobkov.
Ciele vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby získa vedomosti a zručnosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z oblasti strojárskych technológií, technických materiálov, konštruovania výrobkov, nástrojov a prípravkov, mechaniky, programovania NC a CNC techniky, modelovania a simulácie technologických procesov, z aplikácie CAx systémov pre návrh konštrukcie a technológie, z oblasti uplatňovania nových, moderných systémov pre počítačovú podporu činností v strojárstve.
Výstupy vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby dokáže riešiť problémy súvisiace so zavádzaním a prevádzkou výrobno-technologických systémov. Má všeobecné vedomosti a potrebné znalosti o výrobných technológiách, materiáloch, výrobných strojoch, prostriedkoch operačnej a medzioperačnej manipulácie a dopravy, kontrole výrobných procesov a o ich riadení. Má potrebné zručnosti aplikovať informačné technológie a nástroje počítačovej podpory v konštrukcii prípravkov a náradia v technologickej príprave výroby. Uvedené špeciálne znalosti a zručnosti má rozšírené o vedomosti z CAx systémov používaných pri príprave a riadení výroby. Absolvent má ďalšie znalosti, na báze ktorých je schopný komunikovať s ostatnými profesiami a zložkami participujúcimi na zabezpečení výroby (ekonomika, manažment, konštrukcia, zásobovanie, atď.). Pri návrhu konkrétnych riešení aplikuje znalosti z oblasti konštrukčno‐technických disciplín a počítačového navrhovania výrobkov a procesov. Dokáže použiť informácie o koordinácii práce špecialistov participujúcich disciplín a v primeranej miere ich využije pri spracovaní vlastných návrhov. Má dostatočné vedomosti pre analýzu problémov a ich následnú špecifikáciu pre príslušnú participujúcu profesiu. Pri navrhovaní využíva vedomosti o metódach a technikách počítačovej podpory výroby. Je schopný pod odborným dohľadom vyhotovovať jednoduchšie návrhy technologických postupov výroby. Samostatne dokáže vyhotoviť konštrukčnú a technologickú dokumentáciu počítačovými technikami. Absolvent disponuje schopnosťou prezentovať svoje návrhy a zdôvodňovať ich riešenia odbornému publiku. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2305R24&year=2018 Počet absolventov: 17 Zamestnaní: 0 % Pracujúci na dohodu: 6 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 12 % Pokračujúci v štúdiu: 82 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2305R24&year=2019 Počet absolventov: 16 Zamestnaní: 0 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 0 % Pokračujúci v štúdiu: 100 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
1. Ing. Karol Angelovič, vedúci úseku vývoja, prokurista spoločnosti GRONBACH, k.s. Michalovce Ku všetkým bodom sa vyjadril: súhlasím. 2. Ing. Miroslav Jurčišin, PhD., manažér, MCAE Systems, s.r.o., organizačná zložka, Dubnica nad Váhom a) súhlasím s pripomienkami Pre absolventov bakalárskeho študijného programu – Počítačová podpora strojárskej výroby – by mohlo byť prospešné, ak by počas štúdia absolvovali predmet – Základy programovania (napríklad v jazyku Python alebo C). Tieto vedomosti by následne mohli vyhodnotiť v rôznych softvéroch – napríklad pri vyhodnocovaní merania, pri tvorbe makier a skrípt. Prínosným by mohlo byť taktiež zaradenie predmetu, ktorý by sa venoval automatizácii vo výrobe. b) súhlasím c) súhlasím d) súhlasím e) súhlasím Priestorové a materiálne vybavenie je na vysokej úrovni. f) súhlasím g) súhlasím Študijný program napĺňa sektorovo špecifické očakávania a dáva študentom bakalárskeho štúdia silný predpoklad na to, aby si svoje vedomosti rozšírili v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu. 3. Ing. Ladislav Kandráč, PhD., Líder kvality, Garrett Motion Slovakia, s.r.o. Záborské a) súhlasím V rámci Študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby skladba a obsah Štúdia zodpovedá výstupom a cieľom vzdelávania, sú položené základy, ktoré sa z roka na rok prehlbujú a študent vie íst do detailov v danej výrobnej strojárskej a technologickej problematike. b) súhlasím s pripomienkami Odporúčam zaviesť cudzí jazyk ako povinný (angličtina, nemčina), pretože je to najväčšia slabá stránka študentov v rámci bakalárskeho štúdia, kde často študenti pracujú na pozíciách stážista, trainee. c) súhlasím s pripomienkami Súhlasím, že študenti daného odboru sa uplatňujú na trhu práce avšak je potrebne sa zamerať smerom na prax a dané smerovanie preniesť do študijných odborov a programov. Je potrebné preskúmať a analyzovať potreby praxe a zrevidovať osnovy. d) súhlasím e) súhlasím s pripomienkami V rámci bakalárskeho štúdia je potrebná inovácia (excel VBA - pokročilé metódy programovania Minitab, štatistika v praxi) aj pre motivovanie študentov zostať na danom odbore aj pre Ing. štúdium. f) súhlasím g) súhlasím Určite odporúčam študijný program Počítačová podpora strojárskej výroby, sám som vyštudoval daný program. Vyzdvihujem nadobudnuté poznatky zo strojárskych technológii, ktoré využívam dodnes. Odporúčam analyzovať potreby pre prax v automobilovom priemysle, keďže v Košickom a Prešovskom kraji je tento priemysel značne rozvinutý a mnoho úspešných absolventov v ňom pracuje, ja sám to potvrdzujem. Odporúčam zaviesť program Minitab (napr. nástroj Design of Experiment) ako efektívny nástroj pre výrobné procesy. 4. Ing. Dušan Manduľák, PhD., konateľ spoločnosti, 1. PN, s.r.o. Prešov a) súhlasím Študenti majú možnosti zvoliť si vhodné trajektórie vzdelávania prostredníctvom PV predmetov. b) súhlasím s pripomienkami Profil absolventa ŠP PPSV v I. stupni štúdia zodpovedá požiadavkam kladeným na absolventov s danou profiláciou. Za vysoko prínosné by som považoval, ak by sa zvýšil časový rozsah odbornej praxe v strojárskych podnikoch a viac praktickej výučby. c) súhlasím Absolventi ŠP sa úspešne uplatňujú v praxi. Väčšina z nich však pokračuje v II. stupni štúdia. d) súhlasím Podľa môjho názoru je personálne zabezpečenie ŠP vyhovujúce. Osoby zodpovedné za ŠP sú erudované a kompetentné. Učitelia zabezpečujúci profilové predmety v študijnom programe Počítačová podpora strojárskej výroby v I. stupni VŠ vzdelávania sú vysokokvalifikovaní odborníci a výraznou mierou prispievajú k tomu, aby boli dosahované stanovené ciele a výstupy vzdelávania. e) súhlasím Priestorové, materiálne a technické vybavenie ŠP je na veľmi dobrej úrovni. Osoby zodpovedné za ŠP sa snažia budovať a inovovať laboratória a zabezpečovať hardvér a softvér do špecializovaných učební. Spolupracujú s podnikmi, kde študenti riešia záverečné práce, absolvujú stáže, brigády a praxe. f) súhlasím g) súhlasím ŠP podľa môjho názoru napĺňa očakávania praxe a trhu práce. Absolventi majú potrebné zručnosti a vedomosti.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Ján Slota, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Ivan Gajdoš, PhD.
Zástupca študentov: Benjamín Vajda
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Odborné laboratóriá a učebne katedry poskytujú priestor nielen pre realizáciu vedecko-výskumných aktivít pracovníkov katedry, ale aj pre odbornú prípravu študentov najmä v profilových predmetoch. Laboratória sú vybavené modernými meracími systémami a prístrojmi a sú neustále rozširované o nové prístroje, standy, zariadenia a podporné meracie prostriedky. Počítačové učebne sú vybavené výkonnými počítačmi s pravidelne aktualizovanými softvérmi zameranými na numerické výpočty, FEA simulácie, dielenské NC programovanie a CAM CNC programovanie výroby na výrobných strojoch, CAD modelovanie, tvorbu technologických postupov a pod. Štandardom je audio-vizuálna technika nevyhnutná pre prezentačné účely. Laboratória a učebne môžu študenti využívať aj mimo vyučovacieho procesu, napr. v rámci riešenia študentských projektov, záverečných prác či školení. Študenti majú navyše možnosť vzdialeného pripojenia sa na školské počítače. Kompletný zoznam katedrových laboratórií a učební vrátane ich zamerania a technického vybavenia je k dispozícii na katedrovej stránke: https://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/381-vm1-pocitacova-ucebna-cad-cam-cae https://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/382-vm2-pocitacova-ucebna-cad-cam-cae https://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/386-ucebna-programovania-vyroby-na-cnc-obrabacich-strojoch https://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/385-s12-ucebna https://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/383-s1-ucebna https://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/384-s4-ucebna
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Študenti majú k dispozícii e-learningové portály, na ktorých sú dostupné študijné materiály, prezentácie z prednášok a cvičení, rôzne návody na cvičenia, riešené príklady, zadania, úlohy na samotestovanie ako aj didaktické testy v rámci zápočtov, klasifikovaných zápočtov, semestrálnych a štátnych skúšok. Pre daný študijný program využívame MS Teams, LMS Moodle a vlastný portál vytvorený v rámci projektu KEGA v roku 2009/10. https://moodle.tuke.sk/moodle/ https://www.sjf.tuke.sk/mmnv/
Partneri vysokej školy
Prednášky odborníkov z praxe: Simulplast, s.r.o Poprad MCAE Systems, s.r.o. Kuřim, ČR RF Elements, s.r.o., Humenné Hexagon company, Brno, ČR Emkos, s.r.o., Kalinovo Embraco Slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves Škoda-Auto, a.s., Mladá Boleslav AUFEER DESIGN SLOVAKIA, s. r. o., Košice Matador Group, Dubnica nad Váhom SOVA Digital a.s., Bratislava Praxe a stáže študentov v podnikoch: spolupráca s viac ako 60 podnikmi, v ktorých študenti PPSV v I. a II. stupni realizujú odborné praxe, platené stáže, exkurzie a riešia záverečné práce. Napr. US Steel Košice, Tatravagónka Poprad, SWEP Kechnec, Marelli Kechnec, KUENZ Kechnec, Magna PT Kechnec, Garrett Motion Slovakia Zaborske, Emkos Kalinovo, 2J Bardejov, Gronbach Michalovce, 1. PN Prešov, LPH Vranov, LVD Tornaľa, MUBEA Kežmarok, Transport systems spol. s.r.o, Košice, ZŤS VVU, Košice, Oerlikon Balzers Coating Slovakia s.r.o, Košice, U-shin, Košice, KAMAX Tools s.r.o., Bardejov, V+S Welding, s.r.o., Bardejov, HALMAT s.r.o., Rožňava, KOVOROB, s.r.o., Stropkov, PSS Svidník, a.s., AUFEER DESIGN SLOVAKIA, s. r. o., Košice, Matador Group, Dubnica nad Váhom.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie