Študijný program priemyselné inžinierstvo

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: priemyselné inžinierstvo
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu priemyselné inžinierstvo v 1. stupni vysokoškolského štúdia disponuje vedomosti v kľúčových oblastiach strojárstva a priemyselného inžinierstva. Dokáže monitorovať, a riadiť štandardné výrobno-technologické procesy a systémy, identifikovať nezhody v procesoch, aplikovať vybrané metódy a techniky pri navrhovaní, testovaní a validovaní ucelených častí výrobných a nevýrobných procesov, aj s využitím softvérovej podpory. Nadobudne vedomosti a zručnosti z oblasti pokrokových priemyselných technológií je schopný ďalej interpretovať v priemyselnej praxi na báze inovatívnych riešení nadväzujúcich na aditívne technológie, technológie a softvérovú podporu pre projektovanie výrobných procesov a systémov. Absolvent disponuje kompetenciami v oblasti analýzy, modelovania a simulácie výrobných procesov a systémov v kontexte digitálneho priemyselného inžinierstva a reverzného inžinierstva. Absolvent študijného programu priemyselné inžinierstvo je schopný systematicky pristupovať k riešeniu problém priemyselnej praxe (t.j. analyzovať, syntetizovať, dedukovať, indukovať jednotlivé prvky systému). Dosiahnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie je schopný uplatniť predovšetkým na strednom stupni riadenia v rámci organizačnej štruktúry priemyselných podnikov.
Ciele vzdelávania
Študijný program priemyselné inžinierstvo v 1. stupni vysokoškolského štúdia ponúka možnosť nadobúdať kompetencie v prierezovom vednom odbore zameranom predovšetkým na oblasť riešenia projektových, výrobných, logistických, ergonomických problémov priemyselnej praxe a manažmentu a riadenia výroby, v praktickej ako aj digitálnej podobe. Študent si v 1. stupni vysokoškolského štúdia osvojí teoretické postupy metód a techník priemyselného a digitálneho inžinierstva a nadobudne znalosti o softvérových aplikáciách, ktoré sú súčasťou riadenia životného cyklu produktu PLM (Product Lifecycle Management). V priebehu štúdia má študent možnosť overovať si svoje znalosti a zručnosti na vlastných riešeniach s využitím digitálnych a virtuálnych technológií. Študenti majú v rámci výuky možnosť pracovať s virtuálnou a rozšírenou realitou, 3D skenermi a 3D tlačiarňami, softvérovou podporou Tecnomatix, Sewio atď. ktoré sú súčasťou laboratórneho vybavenia. Riešenie semestrálnych a bakalárskych prác je možné v laboratórnych podmienkach a v podnikoch priemyselnej praxe, s ktorými Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva spolupracuje. Absolvent 1. stupňa študijného programu priemyselné inžinierstvo je pripravený uplatniť sa na trhu práce v strojárskych, aj nestrojárskych podnikoch rôzneho zamerania, vývojových a projekčných organizáciách, v obchodných firmách, v poradenských firmách, v technickej oblasti verejného sektora. Taktiež sa môže realizovať ako projektant výrobných procesov a systémov, ako pracovník plánovania, organizovania a riadenia výroby, zvyšovania produktivity, logistiky, ľudských zdrojov a v neposlednom rade aj ako manažér v rôznych funkčných oblastiach.
Výstupy vzdelávania
Kvalifikácia 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe priemyselné inžinierstvo je udeľovaná študentom, ktorí: - preukázali vedomosti a ich chápanie v študijnom programe priemyselné inžinierstvo - sú schopní používať nadobudnuté vedomosti v profesionálnej sfére - sú schopní nadobudnuté kompetencie v oblasti priemyselného inžinierstva priamo využívať v praxi pri riešení problémov, ktoré sú v intenciách študijného programu - sú schopní definovať, spracovať, komunikovať a využívať informácie, ktoré sú potrebné pre riešenie praktických úloh v oblasti priemyselného inžinierstva - majú rozvinuté vzdelávacie zručnosti, ktoré determinujú ich ďalší osobný odborný rozvoj vo vyššom stupni štúdia, resp. pri samoštúdiu Hlavné oblasti profilácie absolventa 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe priemyselné inžinierstvo sú: o koncepčné projektovanie o modelovanie a virtuálna realita o simulácie výrobných systémov o digitálne technológie o priemyselná ergonómia
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2645R00&year=2018 Počet absolventov: 8 Zamestnaní: 0 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 25 % Pokračujúci v štúdiu: 75 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2645R00&year=2019 Počet absolventov: 8 Zamestnaní: 0 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 0 % Pokračujúci v štúdiu: 100 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Ing. Juraj Drahňovský, PhD., Planning of logistics processes in ZF Slovakia, a. s., odborník z priemyselnej praxe vyjadril súhlas s dotazovanými skutočnosťami, ktoré sú uvedené v priloženom dotazníku Vyjadrenie autority k študijnému programu, odborník nemal žiadne výhrady ani pripomienky k danej skutočnosti. Ing. Radko Popovič, PhD., Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., odborník z priemyselnej praxe vyjadril súhlas s dotazovanými skutočnosťami, ktoré sú uvedené v priloženom dotazníku Vyjadrenie autority k študijnému programu, odborník nemal žiadne výhrady ani pripomienky k danej skutočnosti. Ing. Andrea Petriková, PhD., Hotel Crystal, odborníčka z priemyselnej praxe vyjadrila súhlas s dotazovanými skutočnosťami, ktoré sú uvedené v priloženom dotazníku Vyjadrenie autority k študijnému programu, odborníčka nemala žiadne výhrady ani pripomienky k danej skutočnosti.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Marek Kliment, PhD.
Zástupca študentov: Róbert Sasfai
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Výučba profilových predmetov: Základy priemyselného inžinierstva, Základy digitálnych a virtuálnych technológií, Podnikový manažment, Štatistické spracovanie dát, Logistické systémy, Digitálne a virtuálne technológie, Výrobný manažment, Podnikové hospodárstvo, Projektovanie strojárskych výrob, Informačné a komunikačné systémy podnikov, https://www.sjf.tuke.sk/umpadi/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-a-ucebne Laboratórium digitalizácie a simulácie podnikových procesov. Softvér: SolidWorks, TX Plant Simulation, Tecnomatix Jack, TIA Portal, Mimics, Process Simulate Laboratórium rozšírenej a zmiešanej reality. Softvér: SolidWorks, TX Plant Simulation, Twinmotion Pracovisko aditívnych technológií. Hardvér: tlačiareň Trilab Deltiq XL, Trilab Deltig 2 plus, Ultimaker 3, ZMorph, Easy 3D Maker. Výučba procesu 3D tlače, tvorby modelov, úpravy modelov v programe KISSlicer, exportovanie do tlačiarne, spustenie a ukončenie 3D tlač. Ateliér projektovania priemyselných závodov a podnikov. Hardvér: 2 PC stanice, dron DJI Mavic Pro Fly More Combo + DJI, 3D skener SCAN in a BOX Structured Light, 3D kamera Tamaggo 360 LiveCam. Softvér: Inventor, Catia, AutoCad Factory Design, Twinmotion, Arduino UNO Laboratórium experimentálnej virtuálnej a zmiešanej reality . Softvér: AUTOCAD Architecture, Inventor Professional, Solidworks, Arduino UNO, Twinmotion, Navisworks, Vuforia Auditórium riadenia ekonomiky podniku. Softvér: MS Office, MS Project, Microsoft Power Business Intelligence, TX Jack, @Risk, Pohoda KAMaI: Laboratórium numerických metód a Laboratórium štatistických metód.
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
E-learning v študijnom programe PI je zabezpečované prostredníctvom e-learningových portálov: MS Teams - študent má prístup k danému portálu cez pridelené meno a heslo, ktoré získajú pri zápise študenta do 1.ročníka prístup: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/log-in manuál: https://support.microsoft.com/sk-sk/topic/pr%C3%ADru%C4%8Dky-na-stiahnutie-6bd3eb82-0a0f-43cc-a4d2-c9f4e7ebdf39 Moodle - študent má prístup k danému portálu cez pridelené meno a heslo, ktoré získajú pri zápise študenta do 1.ročníka prístup: https://moodle.tuke.sk/moodle/course/index.php?categoryid=16 manuál: https://moodle.tuke.sk/moodle/
Partneri vysokej školy
Spolupráca KPaDI s priemyselným prostredím a praxou je perspektívou zamestnania absolventov a realizácie stáží a praxe študentov v priebehu štúdia v študijnom programe PI vo všetkých troch stupňoch štúdia. Absolvent študijného programu PI je pripravený uplatniť sa v strojárskych podnikoch, vo vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách, v obchodných firmách, v poradenských firmách, v technickej oblasti verejného sektora. Taktiež sa môže realizovať ako projektant výrobných procesov a systémov, priemyselný inžinier, procesný inžinier, plánovač výroby, manažér ľudských zdrojov, projektový manažér, manažér logistiky, atď. To dokazuje aj množstvo absolventov, ktorí sa uplatnili v spoločnostiach, resp. sú aktívnymi spolupracovníkmi v oblasti projektovej a publikačnej aktivity s KPaDI, členmi komisii, konzultanti a oponenti pri riešení bakalárskych, diplomových a dizertačných prác a aktívni v realizácii exkurzii: - Asseco CEIT, a.s. - Continental Matador Rubber, s.r.o. - ECO-BAGS, s.r.o. - Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. - Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. - IMA Schelling Slovakia s.r.o. - Howe Slovensko s.r.o. - Jaguar Land Rover Slovakia - Kia Slovakia s. r. o. - Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. - Magna Electronics Slovakia s.r.o. - Marelli Kechnec Slovakia s.r.o. - Mondi SCP, a.s. - RYBA Košice spol. s r.o. - SIDAT Digital, s.r.o. - Siemens Digital Industries Software - Siemens s.r.o. - Slovenská legálna metrológia, n. o. - SOVA Digital a.s. - ŠkodaAuto, a.s. - Tauris, a.s. - T-Systems Slovakia s.r.o. - U. S. Steel Košice, s.r.o. - VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. - WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. - Zastrova, a.s., atď.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie