Študijný program automobilová výroba

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: automobilová výroba
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent má poznatky z oblasti riadenia výroby automobilov (ekonomiky a manažmentu výrobu, manažmentu kvality a logistiky v automobilovom priemysle). Rozumie sa stavbe ultra ľahkých automobilov využívajúcich alternatívne zdroje energie, vývoja a aplikácií nových progresívnych kovových, polymérnych a kompozitných materiálov, modelovanie a simulácia technologických procesov výroby a montáže komponentov automobilov a ich testovania. Dokáže implementovať techniky reverzného a simultánneho inžinierstva pri vývoji automobilových komponentov a ich testovaní. Dokáže pomocou nástrojov kvality implementovať stratégiu nulových chýb vo výrobe automobilov. Výchova a vzdelávanie študentov je zamerané na prípravu odborníkov pre pozície projektový manažér, konštruktér prípravkov a výrobkov, procesný inžinier a skúšobný inžinier v automobilovom priemysle.
Ciele vzdelávania
Absolvent študijného programu Automobilová výroba v druhom stupni vysokoškolského štúdia má výnimočné postavenie v tom, že získal rozširujúce vedomosti nad rámec prvého stupňa vysokoškolského štúdia, ako sú zodpovedajúce znalosti z konštrukcie automobilov a ich komponentov, výrobných technológií a metód riadenia výroby. Dokáže riešiť technologické problémy, pozná bezpečnosť technológií, základy stavby a štruktúry automobilov, špecifiká ich výroby, vie posúdiť kvalitu komponentov, ich vlastnosti. Súlad získaných vedomostí, schopností a zručností, ktoré absolvent študijného programu získava štúdiom, sa dosahuje: a) realizáciou výučby jednotlivých predmetov v súlade s platnou pedagogickou dokumentáciou, b) priebežnou a záverečnou kontrolou výsledkov učenia tak, ako sú definované v informačných listoch. Ciele vzdelávania sú zamerané na: • aplikovanie znalosti a zručnosti o postupoch pri tvorbe nových výrobkov, najmä techník počítačom podporovaného dizajnu a konštruovania, virtuálnej reality, tvorby hmotných aj virtuálnych prototypov a ich testovania, • aplikovanie znalosti a zručnosti z oblastí technológií výroby komponentov, montážnych celkov a ich kompletizácie na finálnej montážnej linke, • porozumenie znalostiam z oblasti výrobnej techniky, štruktúry výrobných pracovísk, testovania, logistiky a organizácie dodávateľských reťazcov automobilového priemyslu, • osvojenie znalosti z oblasti plánovania, optimalizácie výrobných procesov, vytvárania dokumentácie podľa štandardov kvality ISO TS 16949, na báze ktorých je absolvent schopný pracovať v tíme s ostatnými profesiami participujúcimi na zabezpečení výroby, • analýzu trendov v oblasti alternatívnych pohonov a autonómneho riadenia automobilov, • aplikovanie znalostí pri vývoji produktov, technológií, návrhu konštrukcie nástrojov, automatizačných a výrobných zariadení pre výrobu automobilových komponentov s podporou CAx systémov (CAD- Catia V5, Solid Works, simulácie PAM – STAMP, Sysweld, NC programovania), • implementáciu techník reverzného a simultánneho inžinierstva pri vývoji, výrobe prototypov automobilových komponentov a ich testovaní, • hodnotenie vyrobiteľnosti komponentov automobilov pomocou analytických a numerických metód za účelom neustáleho zlepšovania procesov ich výroby.
Výstupy vzdelávania
Absolvent študijného programu Automobilová výroba druhého stupňa: • má kompetencie zastupovať firmu pri príprave a realizácii zákazníckych projektov, pri navrhovaní možných inovačných riešení daných problémov praxe. Tieto kompetencie umožňujú sa absolventovi na trhu práce uplatniť ako projektový manažér. • má zručnosti v navrhovaní výrobkov, pri spracovaní výkresovej dokumentácie v programoch INVENTOR, CATIA, Pro Engineering a pod., pri optimalizácii výberu vhodných materiálov, pri overovaní technologickosti konštrukcie prípravkov a výrobkov. Tieto kompetencie umožňujú sa absolventovi na trhu práce uplatniť ako dizajnér výrobkov pre automobilový priemysel. • má schopnosti zavádzať nástroje na zvyšovanie efektívnosti výrobného procesu (napr. Six Sigma, Kaizen, Lean a pod.), implementovať nové produkty v rámci firmy, spracovať technickú dokumentácie a pracovné postupy, plánovať spotrebu a tok materiálu, vykonávať zmeny v technologickej dokumentácii, znižovať výrobné náklady pri dodržiavaní požadovanej úrovne kvality výrobkov, analyzovať výrobné procesy za účelom ich optimalizácie. Tieto kompetencie umožňujú sa absolventovi na trhu práce uplatniť ako procesný inžinier. • má schopnosti vykonávať testovanie vlastnosti materiálov a funkčnosti výrobkov podľa definovaných špecifikácií, analyzovať výsledky testov a vypracovať dokumentáciu, vyvíjať automobilové komponenty, zavádzať nové metódy testovania, vytvárať skúšobné plány a skúšobné správy. Tieto kompetencie umožňujú sa absolventovi na trhu práce uplatniť ako skúšobný inžinier. Absolvent študijného programu Automobilová výroba má možnosť uplatnenia v celom sektore automobilového priemyslu, v dodávateľských spoločnostiach, ale aj vo vývojových centrách a u poskytovateľov servisných služieb. Svoje schopnosti a znalosti vie bez väčších problémov uplatniť aj v príbuzných odboroch. Absolventi študijného programu našli uplatnenie napríklad v týchto firmách: Volkswagen Bratislava, Hyundai/KIA Žilina, PSA Peugeot Citroën Trnava , Škoda Auto Mladá Boleslav, TPC Kolín, Johnson Control Trenčín, Getrag Ford Transmissions a Gilbos Kechnec, Yazaki Michalovce a pod..
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2305T22&year=2018 Počet absolventov: 26 Priemerná mzda: 1177 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1254 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Priemyselná výroba (55 %) - Veľkoobchod a maloobchod (18 %) - Dodávka vody; odvod odp. vôd, odstr. odpadov (14 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Strojárski špecialisti (41 %) - Elektrotechnici a energetici (14 %) - Riadiaci pracovníci v poľnohospodárstve a lesníctve (9 %) Zamestnaní: 85 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 8 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 0 % Pokračujúci v štúdiu: 0 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 8 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2305T22&year=2019 Počet absolventov: 16 Priemerná mzda: 947 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 875 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Priemyselná výroba (70 %) - Informácie a komunikácia (10 %) - Činnosti v oblasti nehnuteľností (10 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Strojárski špecialisti (20 %) - Všeobecní administratívni pracovníci (20 %) - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby (10 %) Zamestnaní: 63 % Pracujúci na dohodu: 6 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 19 % Pokračujúci v štúdiu: 13 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Referencia supervisora Slavomíra Basarika: Ľuboš Ďuracka absolvent TUKE v odbore Automobilová výroba zúročil svoje vedomosti nadobudnuté počas štúdia na vysokej škole priamo v praxi. Je súčasťou R&D teamu pre implementáciu existujúcich a vývoj nových mechanizmov sedadla v aute. Študijný odbor zapadol do nášho výrobného profilu v rámci všeobecného rozhľadu výrobných procesov, ale aj CAD gramotnosti. Jeho hlavným prínosom je v oblasti kreativity, schopnosť navrhovať a inovovať existujúci design podľa potreby zákazníka tak, aby bola zohľadnená vyrobitelnosť či u dodávateľa alebo v našich výrobných procesov. Z mojho pohľadu (supervisora L.Duracku) ma tento študijný odbor veľký potenciál nie len pre automotiv ale pre cely slovenský priemysel. Supervisor Slavomir Basarik: Lear Slovakia, Prešov Ing. David Vaněk +420732 296 664 . david.vanek@skoda-auto.cz 01 .06.2022 Věc: Reference pro akreditaci programu Automobilová výroba TUKE, na základě posudku úspěšnosti absolventů. Na základě Vaší žádosti o poskytnutí referencí na základě zkušeností s absolventy TUKE, oboru Automobilová výroba, vám sděluji, že naše zkušenosti s Vašimi studenty jsou pozitivní, celková úroveň studentů je výborná, na úrovni požadavků doby. Vynikající jsou Ti studenti, kteří se nad rámec svých studijních povinností zapojili do společného programu „Disk“, kde si na reálném problému vyzkoušeli aplikaci získaných dovedností a nadodborných schopností. Ti, kteří dále prošli stáží a diplomovou prací pro Škoda Auto, se zapracují průměrně o 2 roky rychleji, než jejich kolegové ze standardního studijního programu. Věříme, že po odeznění následků Covidových omezení a současných společensko-ekonomických problémů, se budeme moci k tomuto režimu alespoň částečně navrátit. U Vašich absolventů oceňujeme znalost 3D systému Catia, v němž produktivně pracujeme, schopnost efektivně komunikovat s kolegy z navazujících oddělení, jako jsou FEM výpočty , tvorba povrchových dat, konstrukce, technologie a design. Na vysoké úrovni jsou znalosti v oblasti kovů (tváření a obrábění), pomohlo by nám doplnit znalosti v oblasti výroby plastů (zvláště vstřikovaných). Vaši absolventi vynikají schopností trvale se učit novému. Vaši absolventi potřebují posílit v oblasti komunikace v cizím jazyce, pro naše prostředí je ideální kombinace Angličtiny (jednací) doplněné o hovorovou/odbornou znalost němčiny. Věřím, že proces akreditace uzná Vaše trvalé a reálně dosažené výsledky, zvláště zřetelné za poslední dekádu, a budeme se moci nadále na Vás spoléhat jako na dlouhodobě stabilního, solidního partnera. S pozdravem. ŠKODA Ing. David Vaněk Vedoucí oddělení EBA Koncepční dimenzování a doprovod designu ŠKODA AUTO a.s. Reference vedoucího Ing. Jan Vajdu František Vdovjak určitě zúročil poznatky z oboru Automobilová výroby na TUKE v praxi. Sice pracuje v poměrně specifickém oboru, který se na vysokých školách nevyučoval, ale navazoval na poznatky z jiných oblastí a předmětů, které se probíraly. Do praxe si přinesl přehled o procesech výroby, o možnostech konstrukce a technologie, uměl v praxi používat programy, které na vysoké škole používal. Samozřejmě se v praxi musel přizpůsobit podmínkám konkrétního zaměstnavatele a jednotlivým projektům, naprosto bez problémů to zvládl. Nemohu posoudit, jak mnoho měla vliv výuka na vysoké škole, jaký vliv na praci a další jeho vývoj mají osobnostní vlastnosti (spolehlivost, schopnost spolupráce, přátelské jednání), výsledkem je, že František Vdovjak je nepostradatelným členem našeho týmu, můžeme využít také jeho schopnosti pro vedení a doprovod ostatních kolegů. 24.5.2022 Ing. Jan Vajda Vedoucí oddělení STRAK EDAG Engineering CZ, spol, s r. o. Bondy centrum Tř. Václava Klementa 1459 293 01 Mladá Boleslav Mob: +420728245715 Tel: +420326374574 jan.vajda@edag.com www.edag.de Vyjadrenie nadriadeného: Ing. Maroš Gerda, Ing. Šimon Sirý, absolvent TUKE v odbore Automobilová výroba je aktuálne zapracovaným členom tímu oddelenia EBS. Vďaka dobrej príprave a vlastnej iniciatíve aktuálne prevzal koordináciu návrhu diskov kolies pre kompletné modelové palety našich automobilov. Je dobre jazykovo zdatný a samostatný v rámci pracovných jednaní. Ing. Maroš Gerda koordinátor oddelenia EBS:

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Emil Evin, CSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Dušan Sabadka, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Patrik Hudy
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Zoznam učebni študijného programu a ich technického vybavenia je na stránke: http://www.sjf.tuke.sk/kav/sk/home-mainmenu-4/laboratoria-katedry Katedra AV tiež využíva technické vybavenie Katedry technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby: http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry Prehľad výstupov pozri detail: https://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mai Laboratórium dizajnu a výroby prototypov (M74-035)LAV 4 Predmety: Laboratórny projekt I, Laboratórny projekt II, Inovačný projekt I, Inovačný projekt II Výstupy: Spoločné projekty návrhu a výroby komponentov automobilov Laboratórium testovania a diagnostiky automobilov (M74-029)LAV 1 Predmety:Testovanie a skúšobníctvo v AV Výstupy: Správa vyrobiteľnosti komponentov automobilov a ich funkcionality Laboratórium LEANLAB a aditívnych technológií (M74-023 -1)LAV 3 Predmety:Procesy navrhovania automobilových produktov, Navrhovanie výrobkov pre AV, Záverečná práca, Diplomová práca Výstupy: Návrh 3D virtuálneho modelu a generovanie dát pre 3D tlač; Laboratórium CAx technológií (M74-030)LAV2 Predmety: CAE systémy v AV 1 , CAE systémy v AV 2, Informačné systémy pre AV, Simulácia výrobných procesov, Pokročilé metódy navrhovania a výroby automobilových komponentov,CAx metódy v technologickej príprave výroby 1, CAx metódy v technologickej príprave výroby 2, Riadenie technologických procesov v AV Výstupy: návrh simulačného modelu procesu plošného a objemového tvárnenia, práca v softvéri Catia, SolidWorks, objemové a povrchové modelovania v CAD systéme CATIA Laboratórium mechanických a technologických skúšok (M74-044 a 043) Predmety: Simulácia výrobných procesov
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
nerelevantné - Katedra automobilovej výroby nevyužíva e-learningové portály
Partneri vysokej školy
ŠKODA AUTO - video konferencie a workshopy, projekt disk SAV - spoločné projekty VEGA, APVV Prvá zváračská a.s. Bratislava - projekt APVV Garrett Motion - diplomové práce Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. - diplomové práce Sodecia Vráble

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie