Študijný program bezpečnosť technických systémov

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: bezpečnosť technických systémov
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent inžinierskeho študijného programu Bezpečnosť technických systémov má vedomosti širšieho teoretického a praktického poznania v oblasti manažérstva kvality a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Študent aplikuje znalosti z oblasti kvality produkcie v strojárskej výrobe, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, závažných priemyselných havárií, ochrany pred požiarom, ako aj základné informácie o požiadavkách na riadenie údržby, nástrojoch technickej diagnostiky a bezpečnosti strojov. Rozumie zákonitostiam riadenia strojárskej výroby, vie aplikovať podporné nástroje riadenia bezpečnosti na pracovisku. Absolvent rozumie slovenskej ako aj európskej legislatíve v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj bezpečnosti technických systémov. Je schopný vytvárať a riadiť podmienky výrobného procesu z hľadiska bezpečnosti práce.
Ciele vzdelávania
Absolvent inžinierskeho študijného programu Bezpečnosť technických systémov aplikuje znalostí z oblastí, ako je posudzovania rizík strojov a procesov, prevencie závažných priemyselných havárií, krízového riadenia a integrovaných systémov manažérstva. Absolvent rozumie súvislostiam medzi bezpečnosťou - údržbou - kvalitou - kontinuitou. Analyzuje technické systémy využitím prístupu myslenia založeného na riziku ( Risk based Thinking RBT). Absolvent vie : - používať metódy pre účinnú prevenciu v systéme človek -stroj -prostredie s aplikáciou pre inteligentný priemysel, - využívať moderné softvérové prostriedky pre tvorbu a analýzu modelov konštrukcií strojov, - tvorivo aplikovať legislatívu pre bezpečné postupy a produkty, - zdokonaľovať jestvujúce strojné zariadenia v kontexte Integrovanej bezpečnosti.
Výstupy vzdelávania
Absolvent je schopný: - aplikovať softvérové prostriedky pre simuláciu a riadenie rizík na všetkých úrovniach technického života produktu a priemyselných technológii, - aplikovať legislatívne požiadavky pre bezpečné produkty a postupy s cieľom ich čo najjednoduchšej aplikácie v praxi, - posudzovať riziká strojov, strojových systémov a priemyselných technológií, ako súčasti integrovanej bezpečnosti, - vyvíjať metodiky a postupy pre účinnú prevenciu v systéme človek-stroj-prostredie s aplikáciou pre inteligentný priemysel (Industry 4.0), - navrhovať a testovať účinné systémy pre manažérstvo rizík ako súčasti zvyšovania spoľahlivosti priemyselných technológií vrátane ľudského faktora a integrovaného manažérstva .
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2352T00&year=2018 Počet absolventov: 8 Priemerná mzda: 1075 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 981 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Priemyselná výroba (29 %) - Odborné, vedecké a technické činnosti (29 %) - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (14 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Technickí špecialisti (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií) (14 %) - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave (14 %) - Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce (14 %) Zamestnaní: 88 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 0 % Pokračujúci v štúdiu: 0 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 13 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2352T00&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Autorita z praxe: TUKE - Ing. Martin Popovič Magna PT - Ing. Katarína Vaškovičová TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - Ing. Karol Habina Volkswagen Slovakia - Ing. Slavomír Ištócy Garrett Motion Slovakia, s.r.o. - Ing. Marek Nastasič

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Zuzana Kotianová, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Matúš Rácz
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Odborné laboratóriá a učebne katedry poskytujú priestor nielen pre realizáciu vedeckovýskumných aktivít pracovníkov katedry, ale aj pre odbornú prípravu študentov v profilových predmetoch. Laboratórium BATD, Výskumno-vývojové laboratórium bezpečnosti technických systémov a technickej diagnostiky stojov (A 508) - http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/48-laboratoria-a-ucebne/347-batd-vyskumno-vyvojove-laboratorium-bezpecnosti-technickych-systemov-a-technickej-diagnostiky-stojov-a-508 Laboratórium ESLA, Výskumno-vývojové laboratórium ergonomické laboratórium (A 525) - http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/48-laboratoria-a-ucebne/349-esla-vyskumno-vyvojove-laboratorium-ergonomicke-laboratorium-a-525 Laboratórium VYPQ, Výskumno-vývojové laboratórium (A 528) - http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/48-laboratoria-a-ucebne/348-vypq-vyskumno-vyvojove-laboratorium-a-528 Učebňa A508 vybavená didakticko - vzdelávacími prostriedkami , kapacita 30 osôb - http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/veda-a-vyskum/ucebne-katedry/20-frontpage/345-ucebna-a508 Učebňa A602 vybavená didakticko - vzdelávacími prostriedkami, kapacita 15 osôb - http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/veda-a-vyskum/ucebne-katedry/20-frontpage/346-ucebna-a602
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Prístup k študijným materiálom a podkladom je pre každý predmet zabezpečený prostredníctvom aplikácie MS TEAMS a tiež MOODLE. Študentom sú tiež k dispozícii elektronické učebnice a skriptá prostredníctvom portálu https://ebooks.lib.tuke.sk/ .
Partneri vysokej školy
Nasledujúci partneri z priemyselnej praxe sa aktívne podieľajú na vybraných prednáškach v rámci študijného programu: P.B.I., s.r.o Senica Lear Corporation Seating, Prešov Národný inšpektorát práce, Košice Cleanliness Certifikation Center, s.r.o Levoča Marelli Slovakia,s.r.o Kechnec Magna International,s.r.o Kechnec Crown Bevcan Slovakia, s.r.o Kechnec Škoda Auto, a.s Vrchlabí U-shin Slovakia,s.r.o Košice Cemm Thome,s.r.o Prešov Ekom, s.r.o Piešťany Kia Slovakia, s.r.o Žilina Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o Nitra Adient Slovakia,s.r.o Žilina Termostav - Mráz, s.r.o Košice SGS Slovakia, s.r.o Košice

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie