Študijný program dopravná technika a logistika

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: dopravná technika a logistika
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu Dopravná technika a logistika má vedomosti o konštrukcií dopravných a manipulačných zariadení. Rozumie teóriám pevnosti, spoľahlivosti a životnosti s využitím moderných CAD systémov. Chápe princípy použitia okrajových podmienok riešených úloh dopravy a manipulácie s materiálom. Dokáže efektívne hodnotiť, analyzovať a riadiť logistické systémy. Dokáže aplikovať navrhované riešenia s ohľadom na požiadavky ich funkčnosti. Má znalosti z experimentálnych metód merania.
Ciele vzdelávania
Absolvent študijného programu Dopravná technika a logistika dokáže aplikovať vedomosti z oblasti teórie, konštruovania a stavby dopravných a manipulačných zariadení (napr. žeriavy, dopravníky, výťahy, manipulačné prostriedky). Rozumie problematike projektovania logistických (dopravných a manipulačných) systémov, akými sú napríklad riadenie a regulácia materiálových tokov, skladové hospodárstvo, systémové riešenie manipulácie s materiálom a pod. Chápe princípy použitia a definovania okrajových (pracovných) podmienok vhodných pre riešenie úloh dopravy a manipulácie s materiálom. Dokáže použiť získané vedomosti a je schopný hodnotiť, analyzovať a riadiť vysoko efektívne integrované logistické systémy s dopravnými strojmi zariadeniami v širších kontextoch, presahujúcich aj odbor ich štúdia. Rozumie teóriám pevnosti, spoľahlivosti a životnosti konštrukcií s využitím aktuálnych počítačových projekčných systémov. V rámci štúdia je oboznámený s experimentálnymi metódami skúšania strojov. Je schopný integrovať získané vedomosti, hodnotiť a aplikovať vhodné rozhodnutia aj pri neúplných informáciách. Dokáže samostatne navrhovať a konštruovať dopravné stroje a zariadenia s ohľadom na požiadavky ich funkčnosti, efektívnosti dimenzovania, spoľahlivosti a životnosti. Ovláda metódy konštruovania a skúšania dopravných strojov a manipulačných zariadení a zásady projektovania materiálových tokov s využitím moderných logistických princípov. Vie jasne komunikovať závery, poznatky a zdôvodnenia ako laikom tak i odborníkom. Má znalosti zo zavádzania teórie spoľahlivosti do praktických aplikácií. V oblasti vzdelávania má rozvinuté návyky, ktoré mu dovoľujú pokračovať aj v ďalšom samoštúdiu.
Výstupy vzdelávania
Absolventi druhého stupňa študijného programu Dopravná technika a logistika v študijnom odbore Strojárstvo: - vedia použiť získané vedomosti pri čítaní a vytváraní technickej dokumentácie podľa aktuálne platných technických noriem, - sú schopní komplexne riešiť technické problémy aplikáciou získaných vedomostí z oblasti prírodných vied, technológie, inžinierstva a aplikovaných vied v odbore, - majú schopnosť sa efektívne rozhodovať v súvislosti s výberom a použitím vhodných metód, techník a prostriedkov pri riešení problémov z praxe, - vedia využívať najmodernejšie CAD systémy pri konštruovaní, modelovaní, simulácii a optimalizácii strojov a zariadení dopravno-manipulačnej techniky, - sú schopní analyzovať konštrukcie dopravno-manipulačných zariadení a ich častí pomocou MKP, - majú rozvinuté zručnosti pripraviť a vyhodnotiť experimentálne merania s využitím moderných meracích zariadení, - sú schopní tvorivo aplikovať nové poznatky výskumu v praxi s využitím moderných informačno-komunikačných technológií, - dokážu prezentovať vlastné výsledky, námety, problémy a ich riešenia, - vedia využívať moderné postupy pri tvorbe technickej dokumentácie, - dokážu riešiť úlohy dopravy a manipulácie s materiálom, - majú schopnosť realizovať a riadiť vysoko efektívne integrované logistické systémy, - vedia efektívne pracovať s najmodernejšími CAX softvérmi, - dokážu samostatne navrhovať, dimenzovať a optimalizovať konštrukčné uzly podľa aktuálne platných technických noriem, - majú rozvinuté zručnosti aplikovať a vyhodnocovať metódy experimentálneho skúšania strojov, - majú hlboké znalosti v oblasti strojárstva umožňujúce im riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia, - sú schopní pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen tímu aj ako jeho vedúci, - zvládajú primerané praktiky v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny, - majú rozvinuté vzdelávacie zručnosti držať krok s modernými postupmi vo svojej disciplíne.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2302T11&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2302T11&year=2019 Počet absolventov: 13 Priemerná mzda: 1231 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1063 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Priemyselná výroba (86 %) - Informácie a komunikácia (14 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Strojárski špecialisti (29 %) - Strojárski technici (14 %) - Správcovia systémov (14 %) Zamestnaní: 54 % Pracujúci na dohodu: 38 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 8 % Pokračujúci v štúdiu: 0 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Pre hodnotenie absolventov je vytvorený on-line formulár spokojnosti zamestnávateľmi dostupný na odkaze https://forms.gle/usVcx8PcNkh6eQYNA. Z doposiaľ spracovaných údajov vyplýva, že absolventi študijného programu dopravná technika a logistika sú ľudia schopní pracovať v tímovom prostredí konštruktérov. Disponujú zručnosťami a vedomosťami potrebnými pre vedenie projektov v oblasti mechanických konštrukcií a patria ku kľúčovým zamestnancom. Zamestnávatelia prejavujú s absolventmi spokojnosť po stránke odbornej, ľudskej vrátane jazykovej pripravenosti.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Jozef Kuľka, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Jozef Krajňák, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Ján Ivanecký
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Zo zoznamu profilových predmetov, ktoré si študenti môžu vybrať v rámci štúdia v 1. a 2. ročníku inžinierskeho štúdia, sa uvedené predmety učia v učebniach a laboratóriách katedry uvedených na zozname. Prehľad laboratórií katedry je dostupný na adrese: http://www.sjf.tuke.sk/kkadi/sk/veda-a-vyskum/laboratoria Prehľad učební katedry je dostupný na adrese: http://www.sjf.tuke.sk/kkadi/sk/studium/ucebne Pri jednotlivých učebniach a laboratóriách ju kvantitatívne uvedené predmety, ktoré sa tam vyučujú. Zoznam profilových predmetov v 1. ročníku inžinierskeho štúdia: CA-metódy navrhovania konštrukcií Pohony a prenosy I. Experimentálne metódy merania Logistika výrobných a technických systémov Teória a stavba zemných strojov Pohony a prenosy II. Spoľahlivosť technických systémov Teória a stavba dopravníkov CAD-navrhovanie vozidiel I. Semestrálny projekt Projektovanie oceľových konštrukcií I. Počítačové konštruovanie I. Zoznam profilových predmetov v 2. ročníku inžinierskeho štúdia: CAD-navrhovanie vozidiel II. Prevádzková pevnosť Teória a stavba zdvíhacích strojov Teória vozidiel Projektovanie oceľových konštrukcií II. Počítačové konštruovanie II. Teória a stavba dopravných strojov Logistika a materiálové toky
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Podklady k vyučovaným predmetom sú uverejňované a pravidelne aktualizované v rámci portálu Microsoft Teams a tiež na web stránke katedry na adrese http://www.sjf.tuke.sk/kkadi/sk/studium/podklady
Partneri vysokej školy
- SOVA Digital a.s.- je uzavretá rámcová zmluva pre certifikáciu študentov v oblasti CAD systému Siemens NX, - TBH technik s.r.o. – výučbové materiály od firmy Bosch Rexroth (hydrostatické mechanizmy), - KPK s.r.o. Martin, PROFIMONTCRANE s.r.o. Humenné, Tatravagónka a.s. Poprad, Kuenz – SK, s.r.o. Kechnec, Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, Tuchyňa Výťahy s.r.o. Košice, SPIG s.r.o. Zvolen, TATRA TRUCKS, a. s., Transmisie s.r.o., Transunit s.r.o. - pravidelná spolupráca v rámci riešenia záverečných prác, konzultácií študentov a prístupu k technickým informáciám.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie