Študijný program energetické stroje a zariadenia

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: energetické stroje a zariadenia
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Inžiniersky študijný program Energetické stroje a zariadenia je zameraný na získanie znalostí z oblasti návrhov, výpočtov, konštrukcie a výroby energetických strojov a zariadení. Jadro študijného programu sa zakladá na teoreticko-metodologických odborných vedomostiach z vedných disciplín mechaniky tekutín, termodynamiky a prenosu tepla, ktoré spolu s poznatkami z klasickej a alternatívnej energetiky sformujú odborný profil absolventa. Úroveň poznania absolventa obohacujú skúsenosti získané v priebehu praktických cvičení a vedomosti získané z numerických výpočtov podporených počítačovým modelovaním (Ansys CFX, CAD systémy), ktoré sú nevyhnutné k riešeniu širokého okruhu problémov súvisiacich s projektovaním, konštrukciou a prevádzkou strojov a zariadení vyrábajúcich, produkujúcich a transformujúcich energiu vo forme určenej k spotrebe (kotle a rôzne spaľovacie zariadenia, čerpadlá a kompresory, kogeneračné jednotky, turbíny, spaľovacie motory a pod.). Koncepcia študijného programu zohľadňuje aktuálne smerovanie energetiky SR a prináša možnosť zapojenia absolventa do výskumných aktivít katedry.
Ciele vzdelávania
Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z odboru, hlavne zo základných disciplín ako je termomechanika, mechanika tekutín, prenos tepla a hmoty, konštruovanie, výrobné a spracovateľské technológie. Má poznatky o výrobe, prevádzke, projektovaní, zvyšovaní efektívnosti energetických systémov a znižovaní ich energetickej náročnosti. Ovláda teoretické základy javov v procesnej technike, teoretické súvislosti javov pri spracovateľských operáciách a procesoch výroby, uskladňovania a zhodnocovania rôznych foriem energie. V závislosti od osobného záujmu v odbore vie získať vedomosti a zručnosti s využívaním laboratórnej prístrojovej techniky, vie zaznamenávať, analyzovať a vyhodnocovať namerané údaje a vyvodzovať závery na základe získaných poznatkov. Kvalifikácia druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe energetické stroje a zariadenia je udeľovaná študentom, ktorí: • preukážu praktické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí odboru, ktoré budú slúžiť ako základ pre prax, resp. výskumnú činnosť • preukážu schopnosť modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických problémov • sú schopní tvorivo používať metódy, nástroje, prístroje a materiály • preukážu schopnosť realizovať riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov • sú schopní dospieť optimálnemu riešeniu využívaním metód, techník a systémového prístupu pri riešení problémov
Výstupy vzdelávania
Absolvent druhého stupňa vzdelávania v odbore Strojárstvo a študijnom programe Energetické stroje a zariadenia. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri práci v meniacom sa prostredí a schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Je schopný pri svojej práci dodržiavať etické princípy. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky svojej tvorby pred odbornou verejnosťou, a to aj v cudzom jazyku. Je schopný samostatne rozvíjať, rozpracúvať a prakticky využívať inžinierske prístupy pri riešení technických problémov. Dokáže analyzovať, navrhovať a konštruovať rozsiahle technické riešenia z oblasti strojárstva a energetiky. Absolvent študijného programu Energetické stroje a zariadenia: • bude schopný využívať pri riešení konštrukčných a inžinierskych úloh moderné softvérové prostriedky (ANSYS, MATLAB, PTC Creo a pod.), • bude rozumieť vzájomným súvislostiam spojených s výrobou energie, jej distribúciou, akumuláciou a samotným využívaním, • bude schopný analyzovať výhody a nevýhody využívania fosílnych, obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie pri súčasnom akceptovaní ekologických aspektov, • dokáže analyzovať, navrhovať technické riešenia a realizovať výskumné úlohy s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, • bude si vedomý úskalí, ktoré prináša výroba energie z jednotlivých zdrojov a bude schopný prinášať nové nápady na riešenie s ohľadom na priamy kontakt s priemyselnou praxou už počas štúdia, • získa skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov, dokáže samostatne zhodnotiť pozitíva i negatíva vlastného návrhu, • bude dostatočne pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy pri získavaní nových poznatkov z oblasti energetiky, pričom bude využívať najnovšie metódy a dostupné techniky. Rovnako bude schopný uplatniť sa na trhu práce bezprostredne po ukončení druhého stupňa štúdia, • nájde uplatnenie vo všetkých strojárskych a energetických podnikoch, a tiež v každej sfére národného hospodárstva, kde sa prevádzkujú energetické stroje a zariadenia. • bude mať predpoklady, aby po získaní praktických riadiacich skúseností sa stal koordinátorom vývojových tímov, predovšetkým v energetických podnikoch.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2304T00&year=2018 Počet absolventov: 8 Priemerná mzda: 1268 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1350 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Priemyselná výroba (60 %) - Veľkoobchod a maloobchod (40 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Strojárski špecialisti (20 %) - Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja (20 %) - Všeobecní administratívni pracovníci (20 %) Zamestnaní: 63 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 13 % Pokračujúci v štúdiu: 13 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 13 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2304T00&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Oslovení zamestnávatelia vyjadrili úplnú spokojnosť s obsahom a štruktúrou študijného programu Energetické stroje a zariadenia, s jeho personálnym, technickým i materiálovým zabezpečením. Hodnotitelia z praxe považujú tento študijný program za perspektívny s vysokou mierou uplatnenia na trhu práce. K ŠP ESaZ sa vyjadrili autority z praxe: Ing. Ľuboš Fedorko - Slovenské elektrárne, a.s., Senior manažér projektov Ing. Eva Čupová - Continental Matador Rubber, s.r.o., Tensting engineer Ing. Mária Murínová - Manex spol. s r.o., Kalkulant, technológ výroby Formuláre s vyjadrením oslovených autorít sú dostupné u osoby zodpovednej za ŠP ESaZ.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Romana Dobáková, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Dominika Cuprišinová
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Odborné laboratóriá: Laboratórium vodíkových technológií I., Laboratórium vodíkových technológia II., Laboratórium plazmového reaktora, Laboratórium testovania filtračných materiálov. Tieto laboratória poskytujú hardvérové (PC) aj softvérové vybavenie potrebné nielen na výučbu príslušných profilových predmetov, ale aj na riešenie záverečných prác. Univerzitný vedecký park TECHNICOM (https://uvptechnicom.sk/sk): Startup centrum, Inkubátor, akcelerácia podnikania Univerzitná knižnica (http://www.lib.tuke.sk/): konferenčné miestnosti pre usporiadanie prednášok alebo podujatí partnerov z praxe ako konferencie, hackathony, workshopy, atď. Ďalšie informácie sú dostupné na: http://www.sjf.tuke.sk/kei/sk/2012-04-10-18-56-53/pracoviska-katedry/laboratoria, http://www.sjf.tuke.sk/kei/sk/2012-04-10-18-56-53/pracoviska-katedry/ucebne
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software.
E-learning
Študijné materiály sú k dispozícii prostredníctvom softvérovej platformy podporujúcej vzdelávacie aktivity a kolaboratívne štúdium Microsoft Teams alebo e-learningového portálu Moodle, ktorý je používaný aj na overovanie znalostí študentov a úrovne dosahovania plánovaných výstupov vzdelávania. Prednášky, cvičenia alebo konzultácie so študentmi prebiehajú aj prostredníctvom komunikačnej platformy CISCO Webex. Prístup do týchto nástrojov je bezplatný pre zamestnancov aj študentov TUKE. https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software/microsoft-office365 https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/webex/prihlasenie-sa-do-webex http://moodle.tuke.sk/
Partneri vysokej školy
ŽU v Žiline, SjF STUBA, SjF VŠB Ostrava, Fakulta strojní VŠB Ostrava, FMT Slovenská akatémia vied, Ústav materiálového výskumu Inštitút neklasickej chémie, Lipsko, Nemecko Inštitút prípravy surovín a environmentálneho inžinierstva, Miškolc, Maďarsko Bronx Process Technologies s.r.o Slovakia – Košice Bukóza Holding a.s. – Hencovce GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o – Kechnec HSH Group s.r.o. - Košice JAVYS a.s. – Bratislava Kybernetika s.r.o. – Košice Magneti Marelli Slovakia s. r. o. – Kechnec TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. – Poprad Tatravagónka a.s. – Poprad U.S. Steel a. s. Košice ZŤS VVÚ Košice a. s. VSE a.s. - Košice Eustream a. s. Veľké Kapušany

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie