Študijný program počítačová podpora strojárskej výroby

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: počítačová podpora strojárskej výroby
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby má rozšírené vedomosti zo strojárskej výroby, konvenčných aj progresívnych technológií ako aj poznatky potrebné k použitiu nových inžinierskych materiálov. Rozumie prepojenosti manažmentu a výrobnej technológie v modernej štruktúre priemyslu a chápe informačné väzby vo výrobných systémoch. Analyzuje úzke miesta a optimalizuje strojárske technologické procesy s aplikáciou počítačom podporovaných systémov. Absolvent ovláda PC techniku a softvérové aplikácie v oblasti CAD/CAM/CAPP/CAE/RP/RE, pri výrobnom plánovaní, pri modelovaní, simulácii a optimalizácii technologických procesov. Je schopný vykonávať profesiu produktového konštruktéra, výrobného technológa, simulačného inžiniera, konštruktéra náradia, programátora CNC techniky, koordinátora výroby, kontrolóra kvality, servisného inžiniera. Uplatní sa vo výrobných podnikoch so strojárskym zameraním, v dodávateľských reťazcoch priemyslu ako aj v podnikoch s vlastným vývojom nových výrobkov.
Ciele vzdelávania
Absolvent študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby získa vedomosti a zručnosti z oblasti CAx technológií a ich implementácie do prípravy a realizácie strojárskej výroby. Absolvent ovláda CAD/CAM/CAPP/CAE/RP/RE systémy a je schopný stať sa plnohodnotným článkom systému súbežného inžinierstva. Absolvent je schopný aplikovať metódy a techniky počítačovej podpory vo výrobných technológiách, analyzovať, optimalizovať a riešiť problémy spojené s výrobnými technológiami v strojárstve a realizovať výskum a vývoj s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Je spôsobilý systémovo a komplexne riešiť technologické, materiálové, konštrukčné a organizačné úlohy v modernej strojárskej výrobe.
Výstupy vzdelávania
Absolvent študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby dokáže riešiť zložitejšie problémy súvisiace návrhom, plánovaním a prevádzkou výrobno-technologických systémov. Má potrebné zručnosti aplikovať CAD/CAM/CAE systémy počítačovej podpory v konštrukcii, technológii a výrobe. Je tiež schopný ovládať softvérové aplikácie pri modelovaní, simulácii a optimalizácii technologických procesov. Má dostatočné vedomosti pre hlbšiu analýzu problémov a ich následnú špecifikáciu pre príslušnú participujúcu profesiu. Pri navrhovaní a optimalizácii procesov využíva nadobudnuté vedomosti a zručnosti z metód a techník počítačovej podpory výroby. Je schopný vyhotovovať pokročilejšie konštrukčné návrhy, návrhy technologických postupov výroby, programov pre CNC techniku, simulačné analýzy. Samostatne dokáže vyhotoviť konštrukčnú a technologickú dokumentáciu aplikáciou softvérových nástrojov. Absolvent disponuje schopnosťou prezentovať vlastné návrhy a odôvodňovať ich riešenia odbornému publiku. Je schopný efektívne pracovať samostatne a tiež ako člen tímu.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2305T24&year=2018 Počet absolventov: 26 Priemerná mzda: 1430 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1260 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Priemyselná výroba (67 %) - Veľkoobchod a maloobchod (17 %) - Odborné, vedecké a technické činnosti (6 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Strojárski špecialisti (22 %) - Elektroinžinieri a špecialisti energetici (11 %) - Elektronici (11 %) Zamestnaní: 73 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 8 % Pokračujúci v štúdiu: 0 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 19 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2305T24&year=2019 Počet absolventov: 11 Priemerná mzda: 980 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1010 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Priemyselná výroba (90 %) - Administratívne a podporné služby (10 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Strojárski technici (30 %) - Elektroinžinieri a špecialisti energetici (20 %) - Strojárski špecialisti (10 %) Zamestnaní: 91 % Pracujúci na dohodu: 9 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 0 % Pokračujúci v štúdiu: 0 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
1. Ing. Karol Angelovič, vedúci úseku vývoja, prokurista spoločnosti GRONBACH, k.s. Michalovce Ku všetkým bodom sa vyjadril: súhlasím. 2. Ing. Miroslav Jurčišin, PhD., manažér, MCAE Systems, s.r.o., organizačná zložka, Dubnica nad Váhom a) súhlasím s pripomienkami Skladba a obsah predmetov zodpovedá stanoveným výstupom a cieľom vzdelávania, avšak prínosným by mohlo byť posilnenie predmetov v oblasti projektového manažmentu. Jednou zo spomenutých pracovných pozícií pri uplatnení absolventov je aj pozícia projektového lídra. Pri tejto pracovnej pozícii by mohlo byť pre absolventa prínosné, ak by sa orientoval v agilnom prístupe riadenia projektov. b) súhlasím c) súhlasím Absolventi študijného programu sa úspešne uplatnia vo vymenovaných povolaniach a využívajú tam svoje vedomosti získané počas štúdia. d) súhlasím Personálne obsadenie je na vysokej úrovni a je tvorené vysokokvalifikovanými odborníkmi v danej oblasti. e) súhlasím f) súhlasím g) súhlasím Študijný program napĺňa špecifické očakávania praxe. Absolventi tohto študijného programu sú v praxi dlhodobo žiadaní. 3. Ing. Ladislav Kandráč, PhD., Líder kvality, Garrett Motion Slovakia, s.r.o. Záborské a) súhlasím s pripomienkami V rámci programu by som odporúčal zaradiť predmety pre uplatnenie v automobilovom priemysle so zameraním na kvalitu cez projekty a diplomové práce využívať nástroje kvality, štatistické analýzy prostredníctvom programu Minitab. Program Minitab aktívne používajú napr. korporátne firmy Marelli PWT a ELS Slovakia ako aj Garrett Motion Slovakia. b) súhlasím s pripomienkami Odporúčam zaviesť cudzí jazyk ako povinný (angličtina, nemčina), pretože je to najväčšia slabá stránka študentov v rámci inžinierskeho štúdia, kde často študenti pracujú na pozíciách stážista, trainee a následne na inžinierskych pozíciách. c) súhlasím s pripomienkami Súhlasím, že študenti daného odboru sa uplatňujú na trhu práce, avšak je potrebné sa zamerať smerom na prax a dané smerovanie preniesť do študijných odborov a programov. Je potrebné preskúmať a analyzovať potreby praxe, čo presne zamestnávatelia potrebujú, následne aktualizovať špecializácie a rámci študijných odborov/programov. d) súhlasím e) súhlasím s pripomienkami Potrebné zhodnotiť aktuálnosť zariadení a zladiť sa potrebám praxe. Je dôležité sa napojiť na základné piliere praxe a rozvíjať ich na univerzite v rámci modernizácie, industrializácie a digitalizácie. V rámci ŠP je výborný príklad CAD, CAM, kde si študenti vedia nasimulovať súčiastku v CAD/CAM programe a následne si ju sám vyrobiť na dostupných strojoch. Takýto princíp je potrebné aplikovať vo viacerých sférach a najmä aplikovať pre konkrétne zamerania a špecifikované pozície. f) súhlasím g) súhlasím Určite odporúčam ŠP PPSV. Odporúčam analyzovať nástroje Lean Management, Six Sigma, Green Belt, Black Belt, PDCA, 8D, A3 a iné nástroje štandardne používané v automobilovom priemysle. 4. Ing. Dušan Manduľák, PhD., konateľ spoločnosti, 1. PN, s.r.o. Prešov a) súhlasím Študenti majú možnosti zvoliť si vhodné trajektórie vzdelávania prostredníctvom PV predmetov. b) súhlasím s pripomienkami Profil absolventa ŠP PPSV v II. stupni štúdia zodpovedá požiadavkám kladeným na absolventov s danou profiláciou. Za vysoko prínosné by som považoval, ak by sa zvýšil časový rozsah odbornej praxe v strojárskych podnikoch, alebo študenti mali viac praktickej výučby. Taktiež odporúčam ďalej zlepšovať prezentačné zručnosti. c) súhlasím Absolventi ŠP PPSV sa úspešne uplatňujú v praxi v uvedených povolaniach na Slovensku aj v zahraničí. Na trhu práce sú veľmi žiadaní a odporúčam prijímať väčší počet študentov na daný študijný program. Kompetentnosti, znalosti aj zručnosti absolventov nadobudnuté v profilových predmetoch štúdia výrazne prispievajú k tomu, že absolventi PPSV sú vyhľadávaní podnikmi z praxe. O tom svedčí aj množstvo absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili v praxi a po krátkej dobe sú väčšinou na líderských pozíciách. d) súhlasím Podľa môjho názoru je personálne zabezpečenie ŠP vyhovujúce. Osoby zodpovedné za ŠP sú erudované a kompetentné. Učitelia zabezpečujúci profilové predmety v študijnom programe Počítačová podpora strojárskej výroby v II. stupni VŠ vzdelávania sú vysokokvalifikovaní odborníci a výraznou mierou prispievajú k tomu, aby boli dosahované stanovené ciele a výstupy vzdelávania. e) súhlasím Priestorové, materiálne a technické vybavenie ŠP je na veľmi dobrej úrovni. Osoby zodpovedné za ŠP sa snažia budovať a inovovať laboratória a zabezpečovať hardvér a softvér do špecializovaných učební. Spolupracujú s podnikmi, kde študenti riešia diplomové práce a zapájajú sa aj do rôznych výskumných a vývojových projektov. f) súhlasím g) súhlasím ŠP podľa môjho názoru napĺňa očakávania praxe a trhu práce. Absolventi majú potrebné zručnosti a vedomosti. Podľa možností odporúčam zaradiť viac praktického vzdelávania a zlepšiť prezentačné zručnosti absolventov.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Ján Slota, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Ivan Gajdoš, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Michal Mihalik
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Odborné laboratóriá a učebne katedry poskytujú priestor nielen pre realizáciu vedecko-výskumných aktivít pracovníkov katedry, ale aj pre odbornú prípravu študentov najmä v profilových predmetoch. Laboratória sú vybavené modernými meracími systémami a prístrojmi a sú neustále rozširované o nové prístroje, standy, zariadenia a podporné meracie prostriedky. Počítačové učebne sú vybavené výkonnými počítačmi s pravidelne aktualizovanými softvérmi zameranými na numerické výpočty, FEA simulácie, dielenské NC programovanie a CAM CNC programovanie výroby na výrobných strojoch, CAD modelovanie, tvorbu technologických postupov a pod. Štandardom je audio-vizuálna technika nevyhnutná pre prezentačné účely. Laboratória a učebne môžu študenti využívať aj mimo vyučovacieho procesu, napr. v rámci riešenia študentských projektov, záverečných prác či školení. Študenti majú navyše možnosť vzdialeného pripojenia sa na školské počítače. Kompletný zoznam katedrových laboratórií a učební vrátane ich zamerania a technického vybavenia je k dispozícii na katedrovej stránke: https://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/381-vm1-pocitacova-ucebna-cad-cam-cae https://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/382-vm2-pocitacova-ucebna-cad-cam-cae https://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/386-ucebna-programovania-vyroby-na-cnc-obrabacich-strojoch https://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/385-s12-ucebna https://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/383-s1-ucebna https://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/384-s4-ucebna
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Študenti majú k dispozícii e-learningové portály, na ktorých sú dostupné študijné materiály, prezentácie z prednášok a cvičení, rôzne návody na cvičenia, riešené príklady, zadania, úlohy na samotestovanie ako aj didaktické testy v rámci zápočtov, klasifikovaných zápočtov, semestrálnych a štátnych skúšok. Pre daný študijný program využívame MS Teams, LMS Moodle a vlastný portál vytvorený v rámci projektu KEGA v roku 2009/10. https://moodle.tuke.sk/moodle/ https://www.sjf.tuke.sk/mmnv/
Partneri vysokej školy
Prednášky odborníkov z praxe: Pramet Slovakia, s.r.o. Žilina DMG MORI Czech s. r. o. - organizačná zložka, Trenčín Simulplast, s.r.o., Poprad MCAE Systems, s.r.o. Kuřim, ČR RF Elements, s.r.o., Humenné Commerc Service, s.r.o. Prešov Hexagon company, Brno, ČR Emkos, s.r.o., Kalinovo Embraco Slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves Škoda-Auto, a.s., Mladá Boleslav AUFEER DESIGN SLOVAKIA, s. r. o., Košice Matador Group, Dubnica nad Váhom SOVA Digital a.s., Bratislava Praxe a stáže študentov v podnikoch: spolupráca s viac ako 60 podnikmi, v ktorých študenti PPSV v I. a II. stupni realizujú odborné praxe, platené stáže, exkurzie a riešia záverečné práce. Napr. US Steel Košice, Tatravagónka Poprad, SWEP Kechnec, Marelli Kechnec, KUENZ Kechnec, Magna PT Kechnec, Garrett Motion Slovakia Zaborske, Emkos Kalinovo, 2J Bardejov, Gronbach Michalovce, 1. PN Prešov, LPH Vranov, LVD Tornaľa, MUBEA Kežmarok, Transport systems spol. s.r.o, Košice, ZŤS VVU, Košice, Oerlikon Balzers Coating Slovakia s.r.o, Košice, U-shin, Košice, KAMAX Tools s.r.o., Bardejov, V+S Welding, s.r.o., Bardejov, HALMAT s.r.o., Rožňava, KOVOROB, s.r.o., Stropkov, PSS Svidník, a.s., AUFEER DESIGN SLOVAKIA, s. r. o., Košice, Matador Group, Dubnica nad Váhom.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie