Študijný program priemyselné inžinierstvo

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: priemyselné inžinierstvo
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu priemyselné inžinierstvo v 2. stupni vysokoškolského štúdia disponuje vedomosťami a zručnosťami v kľúčových ako aj špecifických oblastiach strojárstva a priemyselného inžinierstva. Absolvent je schopný samostatne rozvíjať, rozpracúvať a prakticky využívať inžinierske prístupy pri riešení technických problémov priemyselnej praxe. Je schopný vykonávať hĺbkové analýzy podnikových procesov a systémov a v tejto súvislosti koncipovať hodnotenia, návrhy a udržiavať resp. inovovať navrhované a etablované riešenia. Absolvent disponuje kompetenciami v oblasti projektovania výrobných a nevýrobných procesov a systémov s prepojením na využívanie informačno-komunikačných technológií a softvérovej podpory zameranej na modelovanie, simuláciu, digitalizáciu a virtualizáciu. To mu umožňuje produkovať variantné riešenia pri zohľadňovaní konkrétnych požiadaviek priemyselnej praxe, testovať ich validitu a nachádzať riešenia optimálne. Absolvent študijného programu priemyselné inžinierstvo v 2. stupni vysokoškolského štúdia je schopný dosiahnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie uplatniť na strednom a vyššom stupni riadenia v rámci organizačnej štruktúry priemyselných podnikov.
Ciele vzdelávania
Študijný program priemyselné inžinierstvo v 2. stupni vysokoškolského štúdia je určený pre budúcich inžinierov, ktorí budú schopní pracovať samostatne v oblasti koncepčného projektovania, zlepšovania efektívnosti a optimalizácie podnikových procesov a systémov, ako aj vo všetkých oblastiach digitalizácie výrobných a nevýrobných procesov. Absolventi nadobudnú kompetencie aktívne riešiť úlohy v rozmedzí PLM (Product Lifecycle Management) so softvérovou podporou, ktorá je používaná v podnikoch priemyselnej praxe, čím sa dokážu prirodzene implementovať do pracovného procesu. Študenti majú počas štúdia možnosť pracovať s najnovšími softvérmi a technológiami (Tecnomatix, Sewio, apod.) v oblasti reverzného inžinierstva ako 3D skenovanie a 3D tlač, v oblasti virtuálnej a zmiešanej reality a v oblasti digitálneho podniku a digitálnych dvojčiat. Riešenie semestrálnych a diplomových prác je možné v špecializovaných laboratóriách (prvé laboratórium Testbed 4.0 v SR) a v podnikoch priemyselnej praxe, s ktorými Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva spolupracuje. Súčasťou štúdia sú pestré odborné a spoločenské (kultúrne, športové) aktivity a účasť na exkurziách vo významných spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku aj v zahraničí, na domácich a zahraničných výstavách, workshopoch a seminároch zameraných na oblasť priemyselného inžinierstva. Uplatnenie absolventa inžinierskeho stupňa študijného odboru priemyselné inžinierstvo je v útvaroch projektovania, logistiky, výroby, na stredných a vrcholových stupňoch riadenia, kde je možné využiť potenciál tvorivosti a samostatnosti pri riešení úloh priemyselnej praxe. V súčasnosti sú priemyselní inžinieri veľmi vyhľadávaní prevažne v oblasti digitalizácie výrobných procesov, ktorá je úzko previazaná s Industry 4.0.
Výstupy vzdelávania
Kvalifikácia 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe priemyselné inžinierstvo je udeľovaná študentom, ktorí: - preukázali vedomosti v danom študijnom programe nad rámec 1. stupňa štúdia, čím si zvýšili svoj kvalifikačný potenciál a získali kompetencie v samostatnej tvorivej práci - sú schopní vedomosti integrovať a tvorivo a inovatívne pristupovať k riešeniu problémov podnikovej praxe, ako aj náročnejších úloh, ktoré sú v kontexte vyštudovaného programu priemyselné inžinierstvo - sú schopní zvládať riešenia zložitých problémov a formulovať variantné riešenia pre nasledujúci proces rozhodovania - sú schopní dospieť k optimálnu riešeniu využívaním metód, techník a systémového prístupu pri riešení problémov - majú rozvinuté vzdelávacie zručnosti, ktoré determinujú ich ďalší odborný rast v 3. stupni štúdia, resp. samoštúdia a v priemyselnej praxi Hlavné oblasti profilácie absolventa 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe priemyselné inžinierstvo sú: o koncepčné projektovanie a modelovanie o digitalizácia a virtuálna realita o simulácie výrobných systémov o logistika o priemyselná ergonómia
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2645T00&year=2018 Počet absolventov: 16 Priemerná mzda: 1108 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 962 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Priemyselná výroba (60 %) - Odborné, vedecké a technické činnosti (20 %) - Veľkoobchod a maloobchod (10 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe (20 %) - Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce (10 %) - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov) (10 %) Zamestnaní: 69 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 13 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 6 % Pokračujúci v štúdiu: 0 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 13 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2645T00&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Ing. Richard Duda, MBA - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Tauris Group a.s., odborník z priemyselnej praxe vyjadril súhlas s dotazovanými skutočnosťami, ktoré sú uvedené v priloženom dotazníku Vyjadrenie autority k študijnému programu, odborník nemal žiadne výhrady ani pripomienky k danej skutočnosti. Ing. Radko Popovič, PhD., Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., odborník z priemyselnej praxe vyjadril súhlas s dotazovanými skutočnosťami, ktoré sú uvedené v priloženom dotazníku Vyjadrenie autority k študijnému programu, odborník nemal žiadne výhrady ani pripomienky k danej skutočnosti. Ing. Andrea Petriková, PhD., Hotel Crystal, odborníčka z priemyselnej praxe vyjadrila súhlas s dotazovanými skutočnosťami, ktoré sú uvedené v priloženom dotazníku Vyjadrenie autority k študijnému programu, odborníčka nemala žiadne výhrady ani pripomienky k danej skutočnosti.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Marek Kliment, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Adam Pásztor
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Výučba profilových predmetov: Projektovanie výrobných procesov, Podnikové stratégie, Digitalizácia a virtualizácia výroby, Projektovanie a prevádzka výrobných systémov, Semestrálny projekt, Modelovanie a simulácia logistických procesov, Projektové riadenie, Automatizácia výroby, Databázové systémy, Projektovanie podnikov, Podnikové procesy a systémy https://www.sjf.tuke.sk/umpadi/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-a-ucebne Laboratórium digitalizácie a simulácie podnikových procesov. Softvér: SolidWorks, TX Plant Simulation, Tecnomatix Jack, TIA Portal, Mimics, Process Simulate Laboratórium rozšírenej a zmiešanej reality. Softvér: SolidWorks, TX Plant Simulation, Twinmotion Pracovisko aditívnych technológií. Hardvér: tlačiareň Trilab Deltiq XL, Trilab Deltig 2 plus, Ultimaker 3, ZMorph, Easy 3D Maker. Výučba procesu 3D tlače, tvorby modelov, úpravy modelov v programe KISSlicer, exportovanie do tlačiarne, spustenie a ukončenie 3D tlač. Ateliér projektovania priemyselných závodov a podnikov. Hardvér: 2 PC stanice, dron DJI Mavic Pro Fly More Combo + DJI, 3D skener SCAN in a BOX Structured Light, 3D kamera Tamaggo 360 LiveCam. Softvér: Inventor, Catia, AutoCad Factory Design, Twinmotion, Arduino UNO Laboratórium experimentálnej virtuálnej a zmiešanej reality . Softvér: AUTOCAD Architecture, Inventor Professional, Solidworks, Arduino UNO, Twinmotion, Navisworks, Vuforia Auditórium riadenia ekonomiky podniku. Softvér: MS Office, MS Project, Microsoft Power Business Intelligence, TX Jack, @Risk, Pohoda
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
E-learning v študijnom programe PI je zabezpečované prostredníctvom e-learningových portálov: MS Teams - študent má prístup k danému portálu cez pridelené meno a heslo, ktoré získajú pri zápise študenta do 1.ročníka prístup: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/log-in manuál: https://support.microsoft.com/sk-sk/topic/pr%C3%ADru%C4%8Dky-na-stiahnutie-6bd3eb82-0a0f-43cc-a4d2-c9f4e7ebdf39 Moodle - študent má prístup k danému portálu cez pridelené meno a heslo, ktoré získajú pri zápise študenta do 1.ročníka prístup: https://moodle.tuke.sk/moodle/course/index.php?categoryid=16 manuál: https://moodle.tuke.sk/moodle/
Partneri vysokej školy
Spolupráca KPaDI s priemyselným prostredím a praxou je perspektívou zamestnania absolventov a realizácie stáží a praxe študentov v priebehu štúdia v študijnom programe PI vo všetkých troch stupňoch štúdia. Absolvent študijného programu PI je pripravený uplatniť sa v strojárskych podnikoch, vo vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách, v obchodných firmách, v poradenských firmách, v technickej oblasti verejného sektora. Taktiež sa môže realizovať ako projektant výrobných procesov a systémov, priemyselný inžinier, procesný inžinier, plánovač výroby, manažér ľudských zdrojov, projektový manažér, manažér logistiky, atď. To dokazuje aj množstvo absolventov, ktorí sa uplatnili v spoločnostiach, resp. sú aktívnymi spolupracovníkmi v oblasti projektovej a publikačnej aktivity s KPaDI, členmi komisii, konzultanti a oponenti pri riešení bakalárskych, diplomových a dizertačných prác a aktívni v realizácii exkurzii: - Asseco CEIT, a.s. - Continental Matador Rubber, s.r.o. - ECO-BAGS, s.r.o. - Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. - Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. - IMA Schelling Slovakia s.r.o. - Howe Slovensko s.r.o. - Jaguar Land Rover Slovakia - Kia Slovakia s. r. o. - Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. - Magna Electronics Slovakia s.r.o. - Marelli Kechnec Slovakia s.r.o. - Mondi SCP, a.s. - RYBA Košice spol. s r.o. - SIDAT Digital, s.r.o. - Siemens Digital Industries Software - Siemens s.r.o. - Slovenská legálna metrológia, n. o. - SOVA Digital a.s. - ŠkodaAuto, a.s. - Tauris, a.s. - T-Systems Slovakia s.r.o. - U. S. Steel Košice, s.r.o. - VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. - WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. - Zastrova, a.s., atď.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie