Študijný program strojárske technológie

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: strojárske technológie
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu Strojárske technológie má vedomosti o konvenčných a nekonvenčných technológiách tvárnenia, spracovania plastov, obrábania, zvárania, spájania, a povrchových úprav materiálov. Je spôsobilý analyzovať a riešiť úlohy predvýrobnej, výrobnej a povýrobnej etapy aj s podporou CAx technológií. Vie tvorivo aplikovať nadobudnuté vedomosti pri komplexnom návrhu strojárskej výroby s použitím konvenčných i progresívnych technológií.
Ciele vzdelávania
Absolventi majú schopnosť integrovať a aplikovať vedomosti, zvládať zložitosť a formulovať rozhodnutia pri uplatňovaní zásad technologickosti konštrukcií súčiastok a výrobkov, aplikovať poznatky o stavbe, štruktúre a úžitkových vlastnostiach materiálov pri ich spracovaní na konštrukčné výrobky. Pri uplatňovaní ich vedomostí a pri rozhodovaní zvládajú zložitosť a formulujú rozhodnutia aj pri neúplných alebo obmedzených informáciách z oblasti tvárnenia, spracovania plastov, obrábania, zvárania, spájania, predúprav povrchov a povrchových úprav. Budú pripravení aplikovať získané teoretické poznatky pri navrhovaní a konštrukcii strojov a nástrojov pre konvenčné a nekonvenčné technológie. Absolventi získajú rozšírené vedomosti o možnosti využitia experimentálnych metód pri posudzovaní bezpečnosti a spoľahlivosti strojov a o metódach kontroly kvality výrobkov aj z pohľadu spoločenskej a etickej zodpovednosti. Absolventi vedia jasne a jednoznačne komunikovať závery, poznatky a zdôvodnenia odborníkom aj laickým adresátom s využitím metód matematického modelovania, metód simulácie, logistiky a matematickej optimalizácie. Absolventi študijného programu sú schopní formulovať relevantné závery z realizovaných experimentálnych analýz pri riešení vedeckých a technických problémov strojárskej praxe, čím majú rozvinuté vzdelávacie zručnosti, ktoré im dovoľujú pokračovať v ďalšom samoštúdiu a sú pripravení na doktorandské štúdium (tretieho stupňa) v študijnom programe Strojárske technológie a materiály.
Výstupy vzdelávania
Absolventi študijného programu Strojárske technológie sa na základe nadobudnutých poznatkov z oblastí materiálov, konvenčných ako aj progresívnych strojárskych technológií tvárnenia, spracovania plastov, obrábania, zvárania, spájania, predúprav povrchov a povrchových úprav a znalosťou cudzieho jazyka môžu uplatniť v strojárskych, ako aj hutníckych podnikoch vo funkciách technológov, konštruktérov, koordinátorov výroby, kontrolórov kvality, v administratíve predvýrobných etáp, predajcov strojárskych výrobkov, obchodných zástupcov výrobcov nástrojov, strojov a zariadení. Absolvent programu vie tvorivo aplikovať nadobudnuté vedomosti pri komplexnom návrhu výrobného procesu a nájde uplatnenie ako výskumno-vývojový pracovník, koordinátor a manažér pracovných tímov vo výrobných podnikoch pri navrhovaní a vývoji moderných výrobných technológií a taktiež pri zabezpečovaní prevádzky týchto technológií v rámci SR, resp. v zahraničí. Po doplnení si pedagogicko-psychologických základov sa môžu uplatniť aj v školstve. Pre absolventov s vynikajúcimi študijnými výsledkami je možnosť pokračovať v 3. stupni vysokoškolského štúdia v študijnom programe Strojárske technológie a materiály, ktoré umožňuje získať vedecko-akademický titul PhD.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2305T20&year=2018 Počet absolventov: 38 Priemerná mzda: 1711 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1408 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Priemyselná výroba (70 %) - Informácie a komunikácia (11 %) - Odborné, vedecké a technické činnosti (7 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Strojárski špecialisti (33 %) - Strojárski technici (11 %) - Elektroinžinieri a špecialisti energetici (7 %) Zamestnaní: 79 % Pracujúci na dohodu: 3 % SZČO: 3 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 11 % Pokračujúci v štúdiu: 0 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 5 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2305T20&year=2019 Počet absolventov: 22 Priemerná mzda: 1396 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1281 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Priemyselná výroba (67 %) - Veľkoobchod a maloobchod (13 %) - Odborné, vedecké a technické činnosti (13 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Strojárski špecialisti (20 %) - Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce (13 %) - Strojárski technici (13 %) Zamestnaní: 73 % Pracujúci na dohodu: 5 % SZČO: 5 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 5 % Pokračujúci v štúdiu: 14 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Strojárske technológie boli hodnotené zástupcom Askozvaru, s.r.o - Ing. Jozefom Zohnom, PhD. K štruktúre a obsahu študijného plánu mal nasledujúce odporúčanie: Pri forme denného štúdia kombinovanou metódou má študent podľa môjho názoru veľmi skomprimovaný čas na teoretickú prípravu a stráca reálny kontakt so školou a všeobecnou kultúrou správania získaného titulu. K profilu absolventa ŠP nemá žiadne pripomienky. Absolventi ŠP sa úspešne uplatňujú vo vymenovaných povolaniach, kde využívajú získanú kvalifikáciu a na trhu práce je záujem o absolventov tohoto ŠP. S personálnym zabezpečením ŠP súhlasí. S priestorovým, materiálnym a technickým zabezpečením ŠP súhlasí. Súhlasí tiež so systémom monitorovania a zabezpečovania ŠP. Celkové hodnotenie: ŠP napĺňa sektorovo špecifické očakávania, požiadavky praxe a trhu práce.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Janka Majerníková, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Oto Gontkovský
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/381-vm1-pocitacova-ucebna-cad-cam-cae http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/382-vm2-pocitacova-ucebna-cad-cam-cae http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/386-ucebna-programovania-vyroby-na-cnc-obrabacich-strojoch http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/383-s1-ucebna http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/384-s4-ucebna http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/385-s12-ucebna Laboratória: http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/368-laboratorium-rapid-prototyping http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/369-laboratorium-programovania-vyroby-na-cnc-obrabacich-strojoch http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/370-laboratorium-3d-optickych-merani-deformacie http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/372-laboratorium-spracovania-plastov http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/373-laboratorium-tvarnenia http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/367-laboratorium-obrabania http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/374-laboratorium-mechanickych-a-technologickych-skusok http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/375-laboratorium-svetelnej-mikroskopie-a-metalografie http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/376-laborat
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby na online prístup a výučbu používa systém Microsoft Teams, kde sú sprístupnené všetky informácie ohľadom výučby.
Partneri vysokej školy
Úlohy riešené pre prax Bosch und Siemens Hausgeräte Košice, Embraco Spišská Nová Ves, Kovorob Košice, Kybernetika Košice, Markob Prešov, Michatek Michalovce, Magneti Marelli Kechnec, SEZ Krompachy, Strojkov Košice, INGMETAL Prešov, ZŤS VVÚ Košice, Hengstler Kežmarok, Zastrova Spišská Stará Ves a iné. Medzinárodná spolupráca University of Maribor, Slovinsko, ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB – TU Ostrava, TU Liberec, ČR, Rzeszow University of Technology, Poľsko, Lublin University of Technology, Poľsko Kielce University of Technology, Poľsko

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie