Študijný program strojné inžinierstvo

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: strojné inžinierstvo
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu Strojné inžinierstvo nadobúda vedomosti potrebné pre prácu konštruktéra, technológa a pracovníka v celom reťazci návrhu, výroby, predaja a prevádzky strojov a strojných zariadení. Má skúsenosti s výpočtovými metódami, má vedomosti o vlastnostiach materiálov, je oboznámený s výrobnými technológiami a základnými ekonomickými vzťahmi a manažmentom vo výrobe. V študijnom programe je kladený dôraz na prepojenosť návrhu strojárskeho výrobku s jeho výrobnou fázou a prevádzkou. Absolvent ovláda počítačovú techniku a základné softvéry z oblasti CAD/CAM/CAE. Dokáže namodelovať stroje a strojné zariadenie, simulovať a optimalizovať ich správanie, realizovať návrh technologických procesov a údržby.
Ciele vzdelávania
Absolvent 2. stupňa študijného programu Strojné inžinierstvo v študijnom odbore Strojárstvo má hlboké prierezové vedomosti v špecializovanej oblasti, vrátane poznania súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom, pozná a rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v odbore, s možným uplatnením vo vede a výskume. Vie aktívnym spôsobom získavať nové vedomosti, formulovať nové hypotézy, vyhodnocovať teórie, navrhovať nové alebo inovovať existujúce koncepty a implementovať nové postupy a poznatky získané na základe vlastnej komplexnej analýzy alebo vedeckého bádania. Dokáže tvorivým spôsobom riešiť teoretické i praktické úlohy s využitím experimentálnych prístupov i výpočtových prostriedkov, vie formulovať odporúčania pre rozvoj danej vednej alebo pracovnej oblasti. Absolvent študijného programu: - sa vyznačuje inovatívnym, tvorivým myslením, - dokáže identifikovať a riešiť technické problémy, - koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne rozhodovať v meniacom sa prostredí, - je schopný prezentovať výsledky svojej tvorivej práce pred odbornou komunitou, komunikovať o odborných názoroch, pracovať na vlastnom odbornom raste, podieľať sa na technickom pokroku, - má predpoklady pre vedenie projektov vo fáze vývoja, úpravy a inovácie technického zariadenia alebo konštrukcie, - vie navrhovať mechanické sústavy, analyzovať a optimalizovať ich vlastnosti, - dokáže vykonávať materiálový výskum a výskum orientovaný na oblasť aplikovanej mechaniky, - je pripravený niesť zodpovednosť za svoju činnosť a rozhodnutia s prihliadnutím na širšie spoločenské dôsledky.
Výstupy vzdelávania
Absolvovaním profilových predmetov absolvent získa podrobné znalosti z oblasti mechaniky tuhých a poddajných telies a prostredia. Naučí sa vykonávať napäťovo-deformačné analýzy súčiastok, strojov, zariadení, dopravných prostriedkov a konštrukcií, analyzovať ich dynamické vlastnosti a správanie, posudzovať ich technický stav z hľadiska bezpečnosti, prevádzkyschopnosti, zostatkovej životnosti, či identifikovať možné poruchy a poškodenia s využitím rôznych metód a prostriedkov experimentálnej a numerickej mechaniky. Bude rozumieť materiálom, ich správaniu, bude vedieť realizovať materiálové skúšky za účelom identifikácie materiálových parametrov a mechanických vlastností a bude vedieť vytvárať materiálové modely. Absolvent nadobudne poznatky z oblasti počítačového modelovania, pričom sa naučí efektívne využívať moderné softvérové prostriedky pre analýzu mechanických sústav a štruktúr. Počas štúdia získa praktické skúsenosti s aplikáciami Ansys, Abaqus, NX Nastran, MSC.Adams, Solidworks, Matlab a Simulink, ktoré sú bežne využívané v inžinierskej praxi. Oboznámi sa s modernými meracími prístrojmi a technikami, ktoré sú využívané pri napäťovo-deformačných analýzach konštrukčných prvkov a komponentov, pri meraní modálnych parametrov, vo vibrodiagnostike a analýze kmitania, pri kvantifikácií zvyškových napätí alebo na meranie kinematických veličín pohybujúcich sa telies. Bude vedieť navrhovať meracie reťazce, samostatne realizovať merania, spracovávať namerané údaje a následne implementovať a verifikovať získané výsledky. Prehĺbi si vedomostí z oblasti teoretickej a aplikovanej matematiky, digitálneho spracovania signálov, programovania, konštruovania, výroby, progresívnych technológií, riadenia a logistiky. Obsahové zamerania študijného programu vytvára predpoklady pre uplatnenie vo vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách pôsobiacich najmä v strojárskom, automobilovom, leteckom, energetickom a spotrebnom priemysle, príp. dáva absolventovi možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2381T25&year=2018 Počet absolventov: 11 Priemerná mzda: 1519 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1308 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Priemyselná výroba (56 %) - Informácie a komunikácia (22 %) - Stavebníctvo (11 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Strojárski špecialisti (22 %) - Elektroinžinieri a špecialisti energetici (22 %) - Strojárski technici (11 %) Zamestnaní: 82 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 9 % Pokračujúci v štúdiu: 0 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 9 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2381T25&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Oslovení zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť s obsahom a štruktúrou študijného programu Strojné inžinierstvo, s jeho personálnym, technickým i materiálovým zabezpečením. Hodnotitelia z praxe považujú tento študijný program za perspektívny s vysokou mierou uplatnenia na trhu práce. Zamestnávatelia zamestnávajúci jeho absolventov kladne hodnotia ich odbornú pripravenosť, znalosť CAx aplikácií a chuť ďalej na sebe pracovať. Za jednu z najdôležitejších zručností zamestnávatelia považujú dobrú znalosť svetových jazykov, najmä angličtiny a nemčiny, preto odporúčajú venovať výučbe jazykov väčšiu pozornosť. Rovnako odporúčajú zamerať sa vo výučbe vo väčšej miere na praktické aplikácie numerických a experimentálnych metód mechaniky a na prezentačné zručnosti. Formuláre s vyjadrením oslovených autorít z praxe sú k dispozícii na adrese: http://www.kamasi.sk/autorita-z-praxe/

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Ingrid Delyová, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Darina Čupková
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Odborné laboratóriá a učebne Katedry aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva poskytujú priestor nielen pre realizáciu vedecko-výskumných aktivít pracovníkov katedry, ale aj pre odbornú prípravu študentov v predmetoch zameraných prevažne na analýzu mechanických sústav a štruktúr metódami analytickej, numerickej a experimentálnej mechaniky. Laboratória sú vybavené modernými meracími systémami a prístrojmi a sú neustále rozširované o nové zariadenia, snímače a podporné meracie prostriedky. Počítačové učebne sú vybavené výkonnými počítačmi s pravidelne aktualizovanými softvérmi zameranými na numerické výpočty, simulácie a modelovanie. Štandardom je audio-vizuálna technika nevyhnutná pre prezentačné účely. Laboratória a učebne môžu študenti využívať aj mimo vyučovacieho procesu, napr. v rámci riešenia študentských projektov, či záverečných prác. Študenti majú navyše možnosť vzdialeného pripojenia sa na školské počítače. Kompletný zoznam katedrových laboratórií a učební vrátane ich zamerania a technického vybavenia je k dispozícii na stránke: https://www.sjf.tuke.sk/kamasi/sk/veda-vyskum/labaky-ucebne
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Prístup k študijným materiálom a podkladom je pre každý predmet zabezpečený prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Študentom sú tiež prostredníctvom portálu https://ebooks.lib.tuke.sk/ k dispozícii elektronické učebnice a skriptá V rámci výučby predmetov zameraných na počítačové modelovanie a simulácie sú študentom k dispozícii elektronické tutoriály k programom ako Ansys, MSC.Adams, Matlab, SolidWorks a pod.. Študenti pracujúci so softvérmi od spoločnosti Dassault Systèmes majú bezplatný prístup k e-learningovému portálu 3DEXPERIENCE Edu SPACE. V rámci predmetu Počítačová mechanika je študentom k dispozícii súbor videotutoriálov k programu Abaqus/CAE na portáli ekurzy.kamasi.sk
Partneri vysokej školy
Pri zabezpečovaní vzdelávacích činností ako sú napr. odborné stáže a exkurzie na pracovisku firmy, organizovaní workshopov a prednášok odborníkov z praxe, riešení študentských projektov a záverečných prác spolupracujeme s firmami: ŠKODA AUTO a.s., Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Idiada CZ a.s., Evektor s.r.o., BSH Drives and Pumps s.r.o., Robert Bosch s.r.o., U.S. Steel Košice, s.r.o., Dantec Dynamics GmbH, Adient Slovakia s.r.o., TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o., WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s.r.o, AUFEER DESIGN, ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o., Magna PT s.r.o., ZTS VVÚ Košice a.s.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie