Študijný program geoturizmus

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: geoturizmus
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program Geoturizmus poskytne absolventom špecifický odborný profil, s komplexnými kvalitnými znalosťami, pre zvládnutie multidisciplinárneho prístupu, s predpokladmi pre úspešné zvládnutie efektívneho rozvoja geoturizmu, t.j., identifikácia, charakteristika, hodnotenie, interpretácia, prezentácia a propagácia geologického a súvisiaceho kultúrno-historického dedičstva za účelom udržateľného rozvoja cestovného ruchu s možnosťou uplatnenia ako kvalifikovaný riadiaci pracovník v mnohých funkčných útvaroch riadenia v štátnej alebo súkromnej sfére, resp. pracovať ako odborný pracovník v špecializovaných útvaroch (pracujúci samostatne alebo ako člen širšieho kolektívu). Prierezový charakter geoturizmu nevylučuje uplatnenie absolventov aj v iných odvetviach priemyslu, vrátane ekonomicko-sociálnej sféry.
Ciele vzdelávania
Teoretické vedomosti (Bc, 1. stupeň) Absolvent odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (Bc, 1. stupeň) • Získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k využívaniu zemských zdrojov, ich technickej, informačnej, ekonomickej, podnikateľskej a manažérskej podpore v geoturizme. • Pozná Európske a svetové rozmery podstatných zložiek geoturizmu • Vie ich použiť takým spôsobom, ktorým preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí. • Vie použiť na primeranej úrovni teóriu, praktické postupy a nástroje pre konkrétne aplikácie. Praktické schopnosti a zručnosti: Absolvent odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (Bc, 1. stupeň) získa schopnosť: • V rámci svojej profilácie identifikovať, špecifikovať a vykonávať činnosti, spojené s využívaním a ochranou zemských zdrojov (primárne geologického dedičstva) v geoturizme. • Hodnotiť využitie zemských zdrojov ako aj systémov a zariadení v geoturizme. • Prevádzkovať zariadenia a systémy spojené s vykonávaním činností zameraných na geoturizmus. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (Bc, 1. stupeň) Absolvent odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (1. stupeň) dokáže: • Prezentovať rôznym kategóriám klientov prírodovedné a technické problémy a ich riešenia spojené s podporou rozvoja geoturizmu. • Pracovať efektívne ako člen pracovného a vývojového tímu. • Porozumieť a vysvetliť kvalitatívne a kvantitatívne rozmery problému. • Organizovať si vlastné celoživotné vzdelávanie ako aj profesijný a osobný vývoj. • Udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom odbornom vývoji.
Výstupy vzdelávania
Absolventi študijného progamu geoturizmu v prvom stupni vysokoškolského štúdia majú vedomosti a poznatky v oblasti všeobecnej problematiky geoturizmu, zemských zdrojov a ich využitia v geoturizme, ktoré nadväzujú na ich všeobecné stredoškolské vzdelanie. Vedia použiť svoje vedomosti a ich porozumenie spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a/alebo k povolaniu a majú kompetentnosť zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov a riešením problémov resp. úloh v rôznych štádiách efektívneho rozvoja geoturizmu na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni, od stanovenia cieľa až po konkrétnu realizáciu. Majú schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje o geologickom dedičstve v kontexte jeho ochrany, využívania a rozvoja geoturizmu a príbuzných foriem cestovného ruchu a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať. Vedia spolupracovať na riešení problémov miestneho a regionálneho rozvoja geoturizmu a príbuzných udržateľných foriem cestovného ruchu, v ktorých sa predmetom záujmu stáva geologické dedičstvo a jeho ochrana a využívanie. Vedia komunikovať informácie, koncepcie, problémy a riešenia súvisiace s rôznymi aspektmi rozvoja geoturizmu (predovšetkým s ohľadom na celospoločenský význam geologického dedičstva) odbornému ak laickému publiku. Majú rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program Geoturizmus na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov absolventov daného študijného programu a kritický ich hodnotí s trendmi v zahraničí. KOCR Košice Región Turizmus vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. OOCR Visit Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Geopark Novohrad-Nógrád vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD.
Zástupca študentov: Samuel Janočko
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Základná štruktúra výučbových kapacít: • Aula Maxima (spoločne využívaná s ostatnými fakultami TU) 500 miest stupňovito usporiadaných, komplexné vybavenie audiovizuálnou technikou. • Veľkokapacitné posluchárne – ZP 4, P 24, P 25. Priemerne 220 miest stupňovito usporiadaných, komplexné vybavenie audiovizuálnou technikou. • Stredne veľké posluchárne – I/1 (https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/8a7cd914-12a4-4bff-8ca4-34df69cfa892/i1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o113MUY), I/4, I/8. Priemerne 20 – 80 miest, základné vybavenie audiovizuálnou technikou. • Štandardné cvičebne – spolu 11 učební spoločných v rámci F BERG TU. Priemerne 20 – 30 miest, základné vybavenie audiovizuálnou technikou. Väčšina cvičení a seminárov profilových predmetov je sústredená do dvoch učební B125 a B130 s kapacitou 24 miest. Tieto priestory je možné zmenou usporiadania stolov podľa potreby využívať aj na väčšie porady, alebo na štátne skúšky a obhajoby. Miestnosť B130 slúži na štúdium predmetov zameraných na informačné technológie. Miestnosť B125 slúži na štúdium predmetov rôzneho zamerania, zariadenia sú určené na prezentáciu informácií: Projekčné plátno, keramická tabuľa 200x120cm, projektor Acer. Multimediálne laboratórium B107 je určené pre identifikáciu objektov turizmu a geoturizmu, ich spracovanie a príprava na prezentáciu a propagáciu. Taktiež vybavenie slúži ako pomôcka pri vypracovaní bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na vybraných prednáškach a seminároch blokovej výučby, odbornej praxi a konzultáciách záverečných prác študentov študijného programu: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestovného ruchu - požiadavky na spracovanie konkrétnych tém záverečných prác KOCR Košice Región Turizmus - prednášky v rámci blokovej výučby, požiadavky na spracovanie konkrétnych tém záverečných prác OOCR Visit Košice - prednášky v rámci blokovej výučby OOCR Slovenský raj & Spiš - prednášky v rámci blokovej výučby, požiadavky na spracovanie konkrétnych tém záverečných prác Zemplínska OOCR - prednášky v rámci blokovej výučby, požiadavky na spracovanie konkrétnych tém záverečných prác Mesto Košice - prednášky, záverečné práce ZOO Košice - prednášky, záverečné práce Združenie Tokajská vínna cesta - prednášky, záverečné práce Slovenská železná cesta - prednášky, záverečné práce Východoslovenské múzeum v Košiciach - prednášky, záverečné práce Košický samosprávny kraj - prednášky, záverečné práce Správa NP Slovenský raj - prednášky, záverečné práce Slovenské technické múzeum Košice - prednášky, záverečné práce Banícke múzeum v Rožňave - prednášky, záverečné práce Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína - prednášky, záverečné práce Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia - prednášky, záverečné práce Geopark Novohrad-Nógrád - zabezpečenie terénnej exkurzie pre študentov COLAS SLOVAKIA a.s - konzultácie v rámci riešenia konkrétnych úloh vyplývajúce z riešení záverečných prác Penzión Michal Ždiar - aktívna spolupráca pri zbere informácii a konzultovaní záverečných prác.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie