Študijný program manažérstvo zemských zdrojov

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: manažérstvo zemských zdrojov
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program Manažérstvo zemských zdrojov poskytne absolventom širší odborný profil s komplexnými kvalitnými znalosťami, pre zvládnutie multikultúrneho prostredia, manažérske zručnosti, s predpokladmi pre úspešné zvládnutie riadenia podniku zohľadňujúc špecifiká odvetvového riadenia, s využitím viacrozmerných štatistických metód dátovej analytiky, riadenia podnikových financií, zostavenia podnikateľského plánu, riadenia inovačnej aktivity podniku, oceňovania zemských zdrojov, manažérskeho účtovníctva a medzinárodných aspektov podnikania s ohľadom na environmentálne aspekty činnosti podniku, s možnosťou uplatnenia ako kvalifikovaný riadiaci pracovník na vyšších stupňoch riadenia podniku, resp. pracovať ako samostatný odborný pracovník v špecializovaných útvaroch podniku, predovšetkým na oddelení ekonomiky, finančného oddelenia, oddelenia EMS, marketingu a riadenia projektov podniku. Prierezový charakter manažérstva zemských zdrojov, ako aj súčasný vývoj svetovej ekonomiky, vznik veľkých korporácií, reťazcov firiem a tým aj veľkým pohybom tovarov, a to na meta (globálnej), makro (medzipodnikovej), mikro (vnútropodnikovej) úrovni, ukazujú potrebu a uplatnenie absolventov v reálnej hospodárskej praxi, na trhu práce v SR a v rámci Európy, pretože ide o transparentný študijný program zameraný na riadenie všetkých aspektov podniku v rámci podnikania a riadenia vo všeobecnosti.
Ciele vzdelávania
Absolvent inžinierskeho študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov získa poznatky a vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z oblasti ekonomiky a manažmentu podnikov, informatiky, kvality, z aplikácie súboru ekonomických štatistík využiteľných v plánovaní, riadení, rozhodovaní a kontrole podniku. Študijný program Manažérstvo zemských zdrojov je založený na získaní vedomostí z ekonomiky a manažmentu podnikania so zemskými zdrojmi s nadväzným prepojením na jednotlivé odvetvia národného hospodárstva. Široko spektrálne založený študijný program sa špecifikuje prostredníctvom predmetov spoločensko - vedného, ekonomického, manažérskeho, typologického a technologického základu odvetví národného hospodárstva, poskytujúci znalosti, schopnosti a zručnosti z oblasti odvetvových ekonomík a manažmentu, informačných technológií, jazykových a komunikačných zručností tvoriacich predpoklady pre uplatnenie sa v manažérskych a ekonomických funkciách na všetkých stupňoch riadenia. FBERG TUKE rešpektuje rozmanitosť študentov tým, že umožňuje študentovi výber tém semestrálnych zadaní a projektov, ako aj témy záverečnej práce, možnosťou voľby povinne voliteľných predmetov, výberom miesta realizácie praxe, vytváranie riešiteľských tímov pri spracovaní projektov a zadaní, pričom si študenti sami kreujú funkciu v riešiteľskom kolektíve. FBERG TUKE vytvára užšie prepojenie medzi študijnými programom a požiadavkami na trhu práce pomocou definovania požadovaných vzdelávacích výsledkov. Povinne voliteľné predmety sú rovnocenné predmety a profilujú znalosti a kompetencie absolventa inžinierskeho študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov. Štruktúra predmetov študijného programu je koncipovaná tak, aby absolvent inžinierskeho študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov nadobudol rozsiahle vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia analyzovať, modelovať, simulovať a hodnotiť podnikateľské aktivity podniku, podnikajúceho so zemskými zdrojmi, hodnotiť a riešiť komplexné problémy riadenia podnikov, riadiť podnik z pohľadu environmentálnych, legislatívnych, ekonomických, finančných a sociálnych aspektov podnikania. Absolvent inžinierskeho študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov je všestranne vzdelaným absolventom s komplexnými kvalitnými znalosťami zvládajúcim multikulturálne prostredie, manažérske zručnosti, s predpokladmi pre úspešné zvládnutie riadenia podniku zohľadňujúc špecifiká odvetvového riadenia, s využitím viacrozmerných štatistických metód dátovej analytiky, riadenia podnikových financií, zostavenia podnikateľského plánu, riadenia inovačnej aktivity podniku, oceňovania zemských zdrojov, manažérskeho účtovníctva a medzinárodných aspektov podnikania s ohľadom na environmentálne aspekty činnosti podniku. Absolvent inžinierskeho študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov má možnosť sa uplatniť ako kvalifikovaný riadiaci pracovník na vyšších stupňoch riadenia podniku, resp. pracovať ako samostatný odborný pracovník v špecializovaných útvaroch podniku, predovšetkým na oddelení ekonomiky, finančného oddelenia, oddelenia EMS, marketingu a riadenia projektov podniku. Potreba absolventov v reálnej hospodárskej praxi je daná súčasným vývojom svetovej ekonomiky, vznikom veľkých korporácií, reťazcov firiem a tým aj veľkým pohybom tovarov, a to na meta (globálnej), makro (medzipodnikovej), mikro (vnútropodnikovej) úrovni. Absolventi inžinierskeho študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov majú možnosť uplatnenia najmä na trhu práce v SR a v rámci Európy, pretože ide o transparentný študijný program zameraný na riadenie podnikov v rámci podnikania so zemskými zdrojmi.
Výstupy vzdelávania
Absolvent inžinierskeho študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov je schopný: 1. Preukázať vedomosti a ich chápanie v odbore štúdia Získavanie a spracovanie zemských zdrojov v študijnom programe Manažérstvo zemských zdrojov, ktoré nadväzujú na ich vedomosti z bakalárskeho štúdia študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov a sú typicky na úrovni pokročilých učebníc doplnených o vybrané aspekty najnovších poznatkov v odbore štúdia Získavanie a spracovanie zemských zdrojov v študijnom programe Manažérstvo zemských zdrojov. 2. Vie použiť svoje poznatky a vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z aplikácie environmentálnych, ekonomických, finančný, legislatívnych a sociálnych aspektov v plánovaní, rozhodovaní, riadení a kontrole podniku, z oblasti projektového riadenia, z oblasti uplatňovania nových, moderných informačných technológií v riadení podniku a ich porozumenie spôsobom odzrkadľujúci profesionálny prístup k práci a k povolaniu. Má kompetentnosti zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov a vyriešením problémov, konkrétnych úloh v odbore štúdia Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov. 3. Má schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje, fakty v odbore štúdia študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať a riadiť podnik. 4. Vie jasne a jednoznačne komunikovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku. 5. Má rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti. Profilové predmety (označené v IS MAIS): 1. ročník: - Ekonomika odvetví (Domaracká) - Environmentálne manažérske systémy (Taušová) - Geoekonomické súvislosti využívania surovín (Khouri) - Manažérske účtovníctvo (Taušová) - Manažment podnikateľských rizík (Khouri) - Finančný manažment (Čulková) - Medzinárodné podnikanie (Cehlár) - Obchodné a finančné vzťahy (Čulková) - Posudzovanie vplyvu činnosti na ŽP EIA (Cehlár) 2. ročník: - Oceňovanie zemských zdrojov (Cehlár) - Podnikateľský plán a inovácie (Taušová) - Strategický manažment zemských zdrojov (Khouri) - Finančné investovanie (Čulková) - Metódy ekonomickej analýzy (Domaracká) - Zdroje a premeny energie (Domaracká)
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118T04&year=2018 Počet absolventov: 40 Priemerná mzda: 1016 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1006 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Administratívne a podporné služby (24 %) - Odborné, vedecké a technické činnosti (17 %) - Veľkoobchod a maloobchod (7 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly (10 %) - Predavači cez telefón, internet a podobní predavači (10 %) - Technici v chemických a fyzikálnych vedách (7 %) Zamestnaní: 85 % Pracujúci na dohodu: 3 % SZČO: 3 % Na materskej dovolenke: 5 % Nezamestnaní: 3 % Pokračujúci v štúdiu: 0 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 3 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118T04&year=2019 Počet absolventov: 23 Priemerná mzda: 918 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 940 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Informácie a komunikácia (31 %) - Odborné, vedecké a technické činnosti (19 %) - Priemyselná výroba (13 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Systémoví analytici (19 %) - Predavači (19 %) - Prevádzkari upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach (13 %) Zamestnaní: 78 % Pracujúci na dohodu: 4 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 13 % Pokračujúci v štúdiu: 0 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 4 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov absolventov daného študijného programu a kritický ich hodnotí s trendmi v zahraničí. Spoločnosti: Partner – spoločnosť Nafta a.s., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Slovenská banská, spol. s r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Carmeuse Slovakia s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť LB MINERALS SK, s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť EURO KAMEŇ s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť EUROTALC s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Národná diaľničná spoločnosť, vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť KOSIT a.s., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o, vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa. a.s., vydáva podporné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – Európska komisia, DG Grow a EIT RawMaterials vydávajú podporné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – mesto Banská Štiavnica, vydáva podporné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Ema Karolína Bortáková
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Okrem posluchárni a učební FBERG sú na zabezpečenie študijného programu k dispozícií aj tieto laboratória: Laboratórium získavania zemských zdrojov vybavené modelovým technologickým parkom analogickým s reálnou prevádzkou a meracím aparátom, pre zaznamenávanie polohy objektov v priestore. Modelovací aparát umožňuje transformáciu mapových podkladov do 3D podoby, vykonanie modifikácií a následne, virtualizáciu objektu alebo situácie: https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/41ab128e-f0af-4474-ae30-fd20933154b2/Vedecky_Park_FBERG_23_The_raw_materials_exploitation_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCqMT Počítačové laboratórium PC1, PC technika, štatistické, ekonomické, simulačné a modelovacie softvérové vybavenie. EDC FBERG - Laboratórium EDC (Excelentné digitálne centrum FBERG). Poloprevádzková hala – je vybavená funkčnými prístrojmi na úpravu (napr. drvenie, mletie) a separáciu (magnetické, gravitačné rozdružovanie, flotácia a pod.) minerálov a odpadov ako druhotných surovín. Viac informácií je na web stránke a v legislatíve fakulty: https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/fakulta/legislativa https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/veda-a-vyskum/vedecky-park
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na vybraných prednáškach a seminároch blokovej výučby, odbornej praxi a konzultáciách záverečných prác študentov študijného programu: Ing. Jozef Levoča, MBA - spoločnosť: Nafta a.s., email: jozef.levoca@nafta.sk Ing. Ivan Bača - spoločnosť: Slovenská banská, spol. s r.o., email: baca.ivan@slovenskabanska.sk Ing. Ľudovít Kováč - spoločnosť: EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., email: ludovit.kovac@eurovia.sk Ing. Peter Sabol - spoločnosť: Carmeuse Slovakia s.r.o., email: psabol@carmeuse.sk Ing. Henrich Hamrák - spoločnosť: LB MINERALS SK, s.r.o., email: henrich.hamrak@sk.lasselsberger.com Ing. Ján Mucha - spoločnosť: EURO KAMEŇ s.r.o., email: info@eurokamen.sk Dipl. Ing. Bernhard Gutternigg - spoločnosť: EUROTALC s.r.o., email: b.gutternigg@eurominerals.at Július Hodermarský - spoločnosť: AMETYS, s.r.o. Košice, email: ametys@ametys.sk Mgr. Zdeno Gossányi - spoločnosť: KOOPERATIVA poisťovňa. a.s., email: gossanyi@koop.sk Ing. Milan Grohol, PhD. - spoločnosť: Európska komisia, DG Grow, email: Milan.GROHOL@ec.europa.eu Krzysztof Kubacki - spoločnosť: EIT RawMaterials, email: krzysztof.kubacki@eitrawmaterials.eu Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, Ing. Paed IGIP - spoločnosť: Národná diaľničná spoločnosť, email: vladojacko@yahoo.com Ing. Marián Christenko - spoločnosť: KOSIT a.s., email: marian.christenko@kosit.sk Ing. Kamila Bačová - spoločnosť: Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., email: kami.bacova@gmail.com Mgr. Nadežda Babiaková - mesto Banská Štiavnica, email: nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk Ing. Rastislav Trnka - Košický samosprávny kraj, email: vuc@vucke.sk

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie