Študijný program záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika poskytne absolventom širší odborný profil o organizácii a práci rôznych záchranných systémov (banská záchranná služba, hasičský a záchranný zbor, bezpečnostnotechnická služba, cestný záchranný systém, vojenská záchranná služba) a ich prepojenie do integrovaného záchranného systému. Absolventi dokážu samostatne pripraviť návrhy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti v životnom prostredí, vyhodnotiť bezpečnostné riziká a vypracovať dokumentáciu a projekty požiarnej ochrany . Vedia posudzovať požiarnu bezpečnosť stavieb, veľkosť požiarnych úsekov, stanoviť požiarne riziká, požiarnotechnické vlastnosti materiálov a navrhovať únikové cesty, odstupové vzdialenosti a zariadenia na protipožiarny zásah. Prierezový charakter študijného programu nevylučuje uplatnenie absolventov aj v iných oblastiach.
Ciele vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika ovláda základné parametre pracovného prostredia v nadväznosti na technológie výroby, alebo pracovný komfort v nevýrobnej sfére a poznanie základných podmienok na zaistenie PO a BOZP v daných podmienkach. Budúci absolventi sa odborne profilujú v oblasti banského záchranárstva, ochrane pred požiarmi a bezpečnosti pri práci. Získava základné vedomosti o organizácii a práci rôznych záchranných systémov (banská záchranná služba, hasičský a záchranný zbor, bezpečnostnotechnická služba, cestný záchranný systém, vojenská záchranná služba) a ich prepojenie do integrovaného záchranného systému. Majoritná časť štúdia je zameraná na preventívnu, likvidačnú a regresnú činnosť priemyselných havárií i živelných udalostí. Tým absolvent získava originálny, jednotný a komplexný pohľad na problematiku záchranárstva, požiarnej a bezpečnostnej techniky.
Výstupy vzdelávania
Kvalifikácia prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Záchranárska požiarna a bezpečnostná technika, potvrdzovaná vysokoškolským diplomom a spoločensky honorovaná akademickým titulom je udeľovaná študentom, ktorí: 1. Preukázali vedomosti a ich chápanie v odbore štúdia Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, ktoré nadväzujú na ich všeobecné stredoškolské vzdelanie a sú typicky na úrovni pokročilých učebníc doplnených o vybrané aspekty najnovších poznatkov z odboru štúdia Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, v študijnom programe Záchranárska požiarna a bezpečnostná technika. 2. Vedia použiť svoje vedomosti a ich porozumenie spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a k povolaniu a majú kompetentnosti zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov a vyriešením problémov, konkrétnych úloh v odbore štúdia Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, v študijnom programe Záchranárska požiarna a bezpečnostná technika. 3. Majú schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje, fakty zvyčajne v odbore štúdia Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, v študijnom programe Záchranárska požiarna a bezpečnostná technika a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať. 4 .Vedia komunikovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku. 5. Majú rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti. Profilové predmety (budú neskôr označené v IS MAIS): 1. ročník: ⁻ Pracovné prostredie (Pandula) ⁻ Bezpečnosť v životnom prostredí (Škvareková) ⁻ Ekonomika v životnom prostredí (Teplická) 2. ročník: ⁻ Legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Pandula) ⁻ Banské záchranárstvo (Wittenberger) ⁻ Základy požiarnictva (Végsöová) ⁻ Výchova k BOZP (Škvareková) 3. ročník: ⁻ Technické a bezpečnostné požiadavky (Wittenberger) ⁻ Ochrana pred požiarom (Végsöová) ⁻ Rozpočet a financovanie (Teplická)
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2153R07&year=2018 Počet absolventov: 22 Priemerná mzda: 1285 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1207 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Priemyselná výroba (22 %) - Stavebníctvo (22 %) - Veľkoobchod a maloobchod (11 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Stavební technici (11 %) - Riadiaci pracovníci administratívnych a podporných činností (11 %) - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly (11 %) Zamestnaní: 41 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 5 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 0 % Pokračujúci v štúdiu: 50 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 5 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2153R07&year=2019 Počet absolventov: 15 Zamestnaní: 7 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 0 % Pokračujúci v štúdiu: 93 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov absolventov daného študijného programu a kritický ich hodnotí s trendmi v zahraničí. Partner – spoločnosť EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Carmeuse Slovakia s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť LB MINERALS SK, s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ( Partner – spoločnosť EUROTALC s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Národná diaľničná spoločnosť, a. s. , vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Danucem Slovensko a.s., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Zástupca študentov: Adam Daňko
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Okrem posluchárni a učební FBERG sú na zabezpečenie študijného programu k dispozícií aj tieto laboratória: • Laboratórium pracovného prostredia a bezpečnosti, Laboratory of working environment a safety • Laboratórium a výskumná, hala geomechaniky - Multimediálne laboratórium, Laboratory and research hall of geomechanics – Multimedia laboratory • Laboratórium trhacích prác, Laboratory of blasting • Laboratórium inžinierskej seizmiky, Seismic engineering laboratory • EDC FBERG - Laboratórium EDC (Excelentné digitálne centrum FBERG) Viac informácií je na web stránke a v legislatíve fakulty: https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/fakulta/legislativa https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/veda-a-vyskum/vedecky-park
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na vybraných prednáškach a seminároch blokovej výučby, odbornej praxi a konzultáciách záverečných prác študentov študijného programu: • mjr. Ing. Miroslav Betuš, PhD. - spoločnosť: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, email: M.betus@centrum.sk • PaedDr. Ľubomír Betuš, CSc. – Zväz civilnej ochrany – Východ. • Ing. Marián Beňovský, PhD. - Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce (prezident) , email: sstvp@sstvp.sk • Ing. Ľudovít Kováč - Slovenského združenia výrobcov kameniva (predseda), EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. (riaditeľ spoločnosti) , email: ludovit.kovac@eurovia.sk • Ing. Vladimír Sulovec - EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. (výrobno-technický námestník), email: vladimir.sulovec@eurovia.sk • Ing. Marek Szücs - EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. (oblastný riaditeľ) , email: marek.szucs@eurovia.sk • Ing. Ivan Buchla - Carmeuse Slovakia s.r.o. , email: komunikacia@carmeuse.sk • Ing. Arpád Lőrincz, PhD. - CRH North Danube | CRH (Slovensko) a.s. (vedúci bane Fortuna) , email: arpad.lorincz@sk.crh.com • Ing. Ján Greňa – EuroTalc s.r.o. Gemerská Poloma (vedúci bane) , email: jan.grena@eurotalc.sk • Ing. Miloš Petráš, PhD. – Obvodný banský úrad Košice (predseda), email: obuke@obuke.sk • Ing. Martin Cvoliga – Národná diaľničná spoločnosť, a. s. , email: martin.cvoliga@ndsas.sk • Ing. Stanislav Paulík - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod (riaditeľ) , email: spaulik@hbp.sk • Ing. Róbert Zeman, PhD. - Danucem Slovensko a.s. – výrobno- technický manažér pre kamenivo, email: robert.zeman@danucem.com • Ing. Ján Beca - spoločnosť: EUROVIA - Kameňolomy

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie