Študijný program banské meračstvo a geodézia

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: banské meračstvo a geodézia
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 3
Forma štúdia: denná
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program Banské meračstvo a geodézia, 3. stupeň, forma denná je akreditovaný v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov. Študijný program Banské meračstvo a geodézia vychováva odborníkov, potrebných pri plnení úloh štátu, rezortu geodézie, kartografie a katastra, stavebníctva a priemyslu. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v banskom meračstve a geodézii s orientáciou napr. na vývoj terestrických, fotogrametrických, družicových, astronomických a ostatných kozmických meračských technológií a prístrojov, špeciálnych meračských prác v baníctve a stavebníctve so zreteľom na podzemné staviteľstvo, vývoj a tvorbu kartografických prác, tvorbu 3D súradnicových systémov, aplikáciu vedeckých výstupov v banskom meračstve a geodézii do GIS lokálneho a globálneho charakteru, riešenie meračských úloh. Vedecká časť je zameraná na: - Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru. - Zásady vedeckej práce, väzby výskum-vývoj-výroba-použitie, vedecké formulovanie problému (technické zadanie), právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácia výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax. Banské meračstvo a geodézia sú súčasťou megatrendu tretieho milénia orientovaného hlavne na GIS. Pre súčasnú dekádu milénia sa predpokladá aspoň taká potreba profesionálov a vedcov v banskom meračstve a geodézii, ako si vyžadovali GIS za posledných desať rokov. V obsahu študijného programu je vymedzené nasledujúce jadro znalostí, ktorého nosné témy študijného programu Banské meračstvo a geodézia sú rozdelené do časti: • študijnej • vedeckej. Študijná časť obsahuje len rámcové témy, ktoré si študent volí s ohľadom na oblasť dizertačnej práce. Vedecká časť obsahu študijného programu Banské meračstvo a geodézia spočíva v nasledujúcich základných princípoch vedeckej činnosti: • výskumné riešenia špecifikovaného vedeckého problému v odbore, • schopnosť formulovať vedecký projekt a obhájiť jeho opodstatnenosť, • schopnosť obhajovať výsledky vedeckých riešení a postupov, • schopnosť prezentovať výsledky v domácej aj svetovej odbornej tlači, • schopnosť formulovať praktické aspekty riešenia a jeho prínos pre prax.
Ciele vzdelávania
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v banskom meračstve a geodézii s orientáciou napr. na vývoj terestrických, fotogrametrických, družicových, astronomických a ostatných kozmických meračských technológií a prístrojov, špeciálnych meračských prác v baníctve a stavebníctve so zreteľom na podzemné staviteľstvo, vývoj a tvorbu kartografických prác, tvorbu 3D súradnicových systémov, aplikáciu vedeckých výstupov v banskom meračstve a geodézii do GIS lokálneho a globálneho charakteru, riešenie meračských postupov v geotechnike, evidencii nehnuteľností a pod. Teoretické vedomosti (3. stupeň): Absolvent študijného programu Banské meračstvo a geodézia vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti banského meračstva a geodézie. Počas štúdia si osvojí zásady vedeckej práce, väzby výskum-vývoj-aplikácia, vedecké formulovanie problému (technické zadanie), právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.
Výstupy vzdelávania
Absolvent doktorandského študijného programu Banské meračstvo a geodézia je schopný: 1. Preukázať vedomosti a chápanie širších súvislostí v odbore štúdia Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, v študijnom programe Banské meračstvo a geodézia, ktoré nadväzujú na vedomosti získané počas štúdia inžinierskeho študujúceho programu Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností. 2. Doktorand sa naučí charakterizovať a chápať fyzikálne javy a experimentálne poznatky o týchto javoch, hľadať adekvátne modely a nové aplikácie v špecifikovaných disciplínach, vo vede, výskume a praxi z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z oblasti inžinierskej geodézie, banského meračstva, deformačnej analýzy, fotogrametrie, geodetických sietí, geografických informačných systémov, globálnej geodézie a geodynamiky, kartografie, katastera nehnuteľností, priemyselných vplyvov a ekológie a z oblasti spracovania a analýzy meraní a aplikovať ich pri riešení vedeckých úloh v odbore štúdia Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, v študijnom programe Banské meračstvo a geodézia. 3. Doktorandské štúdium umožní doktorandovi získať ucelené teoretické vedomosti a praktické skúsenosti a zvládnuť metodiky vedeckej práce, a pripraví ho na samostatnú vedeckú prácu v oblastiach výpočtu konštrukcií v celej škále činností. 4. Absolventi tretieho stupňa študijného programu Banské meračstvo a geodézia v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov: - dokážu analyzovať, optimalizovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce širokú oblasť aplikovanej geodézie, kartografie a katastra, - vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, - majú hlboké znalosti v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov v rámci študijného programu Banské meračstvo a geodézia, ktoré im umožňujúce riadiť vedecké a odborné tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia, - sú schopní vedeckého prístupu k riešeným problémom. Majú skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov, - uplatňujú moderné metódy a techniky návrhu a vývoja v oblasti banského meračstva a geodézie, - nachádzajú a prezentujú vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji v oblasti banského meračstva a geodézie - tvorivo aplikujú získané poznatky v praxi, - kriticky analyzujú a aplikujú celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazujú efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, technológií a prostriedkov, - vedia zavádzať zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov, - sú schopní pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu, - udržiavajú kontakt s moderným vývojom vo svojej disciplíne, - riadia sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny. Profilové predmety (budú neskôr označené v IS MAIS): ⁻ Globálna geodézia a geodynamika (Bindzárová-Gergeľová) ⁻ Deformačná analýza (Labant) ⁻ Geografické informačné systémy (Blišťan) ⁻ Spracovanie a analýza meraní (Labant) ⁻ Priemyselné vplyvy a ekológia (Blišťan) ⁻ Fotogrametria (Pukanská) ⁻ Kartografia a kataster (Bindzárová-Gergeľová) ⁻ Inžinierska geodézia (Kovanič) ⁻ Banské meračstvo (Kovanič) Odborné vedomosti a zručnosti absolventa inžinierskeho študujúceho programu Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností rozšírené o vedomosti získane v doktorandskom študijnom programe Banské meračstvo a geodézia: - metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov - metodika vzdelávania odborných predmetov - motivačné metódy a postupy pre dosahovanie požadovaných študijných výsledkov - metódy hodnotenia, testovania a merania vo vzdelávaní - vysokoškolská pedagogika - metódy plánovania, organizácie a vyhodnocovania učebných činností študentov na seminároch a cvičeniach
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2102V00&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2102V00&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov absolventov daného študijného programu a kritický ich hodnotí s trendmi v zahraničí. Partner – spoločnosť GEODETICA s.r.o., Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť GEODETICS s.r.o., Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Okresný úrad Košice, Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Hrdlička Holding, Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť PHOTOMAP, s.r.o., Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť EUROVIA SK, a.s. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Progres CAD Engineering, s.r.o., Prešov vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Komora geodetov a kartografov vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť STRABAG, s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Peter Blišťan, PhD., EMBA
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: prof. Ing. Peter Blišťan, PhD., EMBA
Zástupca študentov: Ing. Patrik Peťovský
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Laboratórium Geografických informačných systémov – Lab GIS Technické vybavenie: - multimediálny projektor, - 15 ks PC, - 1 ks plotter, - pracovné stoly. Laboratórium Diaľkového prieskumu Zeme - Lab DPZ Technické vybavenie: - multimediálny projektor, - 16 ks PC, - Interaktívna tabuľa, - pracovné stoly. Laboratórium katastra nehnuteľností a pozemkových úprav - LGW Technické vybavenie: - multimediálny projektor, - 12 ks PC, - veľkoplošné pracovné stoly, - mapové diela veľkých, stredných a malých mierok, - vynášacie súpravy Zeiss, - osvetľovacie súpravy pre mapové diela. Geodetické laboratórium – P-3 Technické vybavenie: - veľkoplošné pracovné stoly, - interaktívna tabuľa, - ostatné prístrojové vybavenie je umiestnené v sklade prístrojov a pomôcok a používa sa podľa potreby. Cvičná jama Technické vybavenie: - dve snímateľné zavesené olovnice (cca 30 mm), - stupnice pre sledovanie kyvov olovníc, - osvetľovacie zariadenie, veľkorozmerný meračský signál, - nivelačná čapová značka, - stabilizačné bodové pole na streche budovy a v suteréne. Laboratórium aplikovanej geomatiky Technické vybavenie: - 1 ks plotter HP DESIGN JET, - 1 ks Server pre spracovanie dát z naklonomerov a GNSS antény, - 1 ks dátový server, - pracovné stoly.
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre študijného programu profilových predmetov a ďalších profilových predmetov podľa informačných listov predmetov je zabezpečený prostredníctvom: 1. http://www.lib.tuke.sk/ 2. https://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mais 3. https://moodle.tuke.sk/moodle/ 4. http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary 5. http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ 6. http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
E-learnig prebieha prostredníctvom niekoľkých platforiem: - MOODLE - https://moodle.tuke.sk/moodle/ - Microsoft Teams, Webex, kde sú zriadenie účty zamestnancov, resp. virtuálne učebne a prostredníctvom nich prebieha ONLINE výuka alebo kombinovaná výuka.
Partneri vysokej školy
1. Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra geodézie a Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky - vybrané prednášky, účasť na štátnych skúškach, spolupráca pri príprave učebných textov. 2. ČVUT v Prahe - vybrané prednášky pre študentov, účasť na štátnych skúškach, spolupráca pri príprave učebných textov. 3. GEODETICA s.r.o., Košice - organizovanie exkurzií pre študentov, pomoc pri riešení záverečných prác, exkurzie, prednášky na vybrané témy. 4. Progres CAD Engineering, s.r.o, Prešov - organizovanie exkurzií pre študentov, pomoc pri riešení záverečných prác, exkurzie, prednášky na vybrané témy. 5. Doprastav a.s. - organizovanie exkurzií pre študentov, pomoc pri riešení záverečných prác, exkurzie, prednášky na vybrané témy. 6. Geodetický a kartografický ústav Bratislava - organizovanie exkurzií pre študentov, pomoc pri riešení záverečných prác, exkurzie, prednášky na vybrané témy, poskytovanie dát pre vzdelávací proces. 7. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava - organizovanie exkurzií pre študentov, pomoc pri riešení záverečných prác, exkurzie, prednášky na vybrané témy. 8. Banský úrad - obvodný banský úrad Košice - pozvané prednášky na vybrané témy. 9. Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov - pozvané prednášky na vybrané témy, ako člen zamestnávateľského zväzu geodetov a kartografov je partner vlády SR a prenáša požiadavky geodetov do legislatívneho procesu 10. GEOTECH Bratislava s.r.o. - poskytovanie geodetickej techniky, budovanie laboratórií ústavu, poskytovanie dát, pomoc pri riešení záverečných prác, prednášky na vybrané témy.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie