Študijný program priemyselná mechatronika

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: priemyselná mechatronika
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu Priemyselná mechatronika má vedomosti najmä z oblasti mechaniky, elektroniky, informatiky a riadenia. Je schopný analyzovať problémy a aplikovať postupy pre vytvorenie konceptu mechatronickej sústavy. Má schopnosti riešiť statickú, kinematickú a dynamickú analýzu riešených sústav a ich častí a dokáže navrhnúť, dimenzovať časti a konštrukčné celky. Je schopný analyzovať a vytvárať návrh elektrických podsystémov a vytvárať jednoduché riadiace systémy.
Ciele vzdelávania
Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom programe Priemyselná mechatronika získa vedomosti a zručnosti v prírodovedných a vo všeobecných technických disciplínach a to najmä v technológiách a metodikách programu zameraných na stavbu a prevádzkovanie strojov, prístrojov, zariadení a sústav spadajúcich do triedy mechatronických sústav a ich súčastí. Zároveň získa schopnosti a zručnosti vo využívaní informatiky v úlohách programu a zručnosti v laboratórnej práci. Súčasne získa znalosť cudzích jazykov a primerané vedomosti z oblasti ekonomiky, práva a ďalších. Štúdiom programu absolvent získa schopnosť špecializovať sa a predpoklady trvalo sa vzdelávať. Študijný program Priemyselná mechatronika, ktorý je chápaný ako interdisciplinárny študijný program, je zameraný na prípravu odborníkov strojársko-elektrotechnického zamerania so znalosťou základov informatiky a automatizácie pre prevádzku, výrobu, skúšobníctvo a čiastočne aj navrhovanie mechatronických sústav so zameraním na výrobnú techniku a ďalšie príbuzné oblasti. Ide o stroje, strojné zariadenia a sústavy vyznačujúce sa vysokou funkčnosťou, pohybovou a manipulačnou schopnosťou, ktoré sú ovládané a riadené modernou automatizačnou a počítačovou technikou, číslicovými, väčšinou distribuovanými riadiacimi systémami. Získané znalosti sú najmä z oblasti ak je materiálové inžinierstvo, základy konštruovania, konštruktívna a počítačová geometria, konštruovanie strojov a strojných súčiastok, strojárska technológia, statika, kinematika, dynamika, pružnosť a pevnosť, hydromechanika, termomechanika, štruktúra a vlastnosti materiálov, programovacie techniky, prototypy mechatronických sústav, základy technického dizajnu, technická dokumentácia, informatika, metodika technickej tvorivosti, základy mechatroniky, výrobná technika, informatická bezpečnosť mechatronických sústav, kybernetika a informatika, mechatronické sústavy, automatizované systémy riadenia, priemyselná automatizácia, strojárska metrológia, elektrotechnika, priemyselná mechatronika, modelovanie dynamických systémov, výrobné systémy, mechatronika sústav, automatizácia a automatizačná technika, odolnosť prvkov mechanických sústav.
Výstupy vzdelávania
Absolvent študijného programu Priemyselná mechatronika (1. stupeň) je schopný analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach priemyslu, navrhovať časti mechatronických sústav tak, aby spĺňali požiadavky na ne kladené a tiež vytvárať takéto sústavy a implementovať ich. Sú schopní aplikovať postupy pre vytvorenie konceptu priemyselnej mechatronickej sústavy – riešiť návrh koncepcie budúceho mechatronického výrobku. Absolvent je schopný pracovať s manažérmi, s užívateľmi mechatronických systémov a špecialistami iných profesií. Má tiež schopnosti dokončiť navrhované riešenie do konečného štádia a spolupracovať pritom v riešiteľskom tíme s ostatnými spolupracovníkmi a je schopný prezentovať vhodnou formou navrhované riešenia a zaujať tak potenciálneho zákazníka. Rovnako má schopnosti vyhľadávať a analyzovať literárne pramene aj v anglickom jazyku, komunikovať a prezentovať svoje riešenia v anglickom jazyku. Má schopnosti pre porozumenie a návrh jednoduchých elektrických zapojení – návrh a vytvorenie prototypu elektrickej sústavy alebo jej časti a následne pre tvorbu technickej dokumentácie – aktívna a samostatná práca pri tvorbe výkresov a postupov. Dokáže vytvárať algoritmizované úlohy v programovom prostredí – aktívna a samostatná práca pri tvorbe jednoduchých vývojových diagramov a zdrojových kódov v programovacom jazyku. Následne je potom schopný navrhnúť jednoduché riadiace systémy – návrh a implementácia riadiaceho algoritmu jednoduchej sústavy. Má zručnosti vytvoriť statickú, kinematickú a dynamickú analýzu riešených sústav a ich častí – samostatne vytvoriť výpočtovú analýzu konštrukčných uzlov z hľadiska statiky, kinematiky a dynamiky. Dokáže navrhnúť, dimenzovať a posúdiť mechanickú odolnosť častí - aplikovať kontrolné výpočty súčiastok a konštrukčných celkov a spracovať svoje návrhy s využitím CAD systémov. Je pripravený správne navrhnúť technologický postup a materiál navrhnutej mechanickej časti – návrh technológie výroby súčiastky z hľadiska technologickosti a ekonomiky výroby.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Absolventi sa uplatnia: - pri zabezpečovaní prevádzky moderných elektromechanických, elektrohydraulických a iných mechatronických sústav s počítačovým riadením., prístrojov a zariadení patriacich do triedy mechatronických sústav a výrobou ich súčastí, - v spoločnostiach zaoberajúcich sa stavbou strojov a robotov, - v skúšobníctve a v servise, - a pri vývoji týchto sústav a komplexov, - PLC programátori, programátori vnorených systémov. Výsledky o absolventoch končiacich v roku 2018 (prevzate z www.uplatnenie.sk - všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020): - Počet absolventov: 6 - Kde skončili absolventi: Pokračujúci v štúdiu 100%. - Miera nezamestnanosti: 0% Výsledky o absolventoch končiacich v roku 2019 (prevzate z www.uplatnenie.sk - všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020): - Počet absolventov: 19 - Kde skončili absolventi: Pokračujúci v štúdiu 100%. - Miera nezamestnanosti: 0% Absolventi si našli uplatnenie v týchto spoločnostiach: Porsche Engineering Services, s.r.o., TBH Technik, VVU ZTS, a.s. Košice, EVPÚ a.s., Huisman Konstrukce s.r.o., TATRAVAGÓNKA, a. s., Honeywell -Transportation Systems - Garrett Motion Inc., KAMAX Holding GmbH & Co., Devion s.r.o., MORA MORAVIA, s.r.o., Robert Bosch, spol. s r.o., AMET Slovakia, a.s., KOSIT, Andritz Slovakia s.r.o, Wirecard Slovakia s.r.o., Process automation solutions s.r.o., Linxon Slovakia Engineering s.r.o., SENZOR, s.r.o., BSH Drives and Pumps s.r.o., SALIT.sro, Škoda Mladá Boleslav, MinebeaMitsumi, PHU Elektra, BROSE, T-systems, Kuenz - SK, s.r.o., U-shin, ECONS ENERGY a.s., ANDRITZ Slovakia s.r.o., Faurecia, Process Automation Solutions, Spinea, s.r.o., Magna PT s.r.o.,
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Doc. Ing. Vladislav Maxim, PhD., manažér výskumnej činnosti, Kybernetes, s.r.o. a) súhlasím b) súhlasím c) súhlasím d) súhlasím e) súhlasím f) súhlasím g) súhlasím V našej spoločnosti MDJ, s.r.o. a Kybernetes, s.r.o. pracuje niekoľko absolventov študijných programov Priemyselná mechatronika a Priemyselná automatizácia druhého aj tretieho stupňa. Všetci títo absolventi majú výborný vedomostný základ a disponujú aj praktickými zručnosťami a návykmi. Na trh prichádzajú stále novšie a modernejšie komponenty a moduly a je nevyhnutné aby sa ďalej vzdelávali, s čím nemajú žiadny problém. Často je potrebné konzultovať so zákazníkmi a dodávateľmi aj v anglickom jazyku a v tomto smere tiež neboli zistené žiadne nedostatky. Všetci absolventi preukázali ochotu pracovať v tíme s ďalšími pracovníkmi. Aktuálne prebieha u troch zamestnancov štúdium v treťom stupni štúdia v externej forme a tak niektorí naši zamestnanci sú aktuálne aj študentami v tomto študijnom programe. Ing. Jaroslav Rusnák, vedúci pobočky spoločnosti TBH Technik, s.r.o. a) súhlasím b) súhlasím c) súhlasím d) súhlasím e) súhlasím f) súhlasím g) súhlasím V našej spoločnosti pracuje niekoľko zamestnancov zo študijného programu Priemyselná mechatronika a spolupracujeme aj so študentami na študentskom projekte Pneumobil. Vysoko oceňujem ochotu zamestnancov fakulty podporovať tento študentský projekt, ktorý rozvíja kreativitu študentov. V budúcnosti odporúčame rozšíriť výučbu o problematiku hydraulických systémov.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Ľubica Miková, PhD.
Zástupca študentov: Alexander Tomaščík
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Laboratóriá strojníckej fakulty TU v Košiciach: www.sjf.tuke.sk Laboratória Katedry priemyselnej automatizácie a mechatroniky: - PK8-L1 Laboratórium automatizácie. Web: http://www.sjf.tuke.sk/km/sk/vyskum/laboratoria/20-frontpage/424-laboratorium-automatizacie - PK8-L2 Výučbové centrum. Web: http://www.sjf.tuke.sk/km/sk/vyskum/laboratoria/20-frontpage/425-vyucbove-centrum - PK8-L3 Laboratórium pneumatických systemov. Web: https://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/pneumatika - PK8-L4 Laboratórium priemyselnej robotiky. Web: https://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/lab-robotiky - PK8-L5 Laboratórium mechatroniky a servisnej robotiky. Web: https://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/lab-sr - PK8-L6 Laboratórium mechatroniky. Web: http://www.sjf.tuke.sk/km/sk/vyskum/laboratoria/20-frontpage/426-laboratorium-mechatroniky - PK8-L7 Prototypové laboratórium. Web: http://www.sjf.tuke.sk/km/sk/vyskum/laboratoria/20-frontpage/427-prototypove-laboratorium
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Katedra priemyselnej automatizácie a mechatroniky na online prístup a výučbu používa systém Microsoft Teams, kde sú sprístupnené všetky informácie ohľadom výučby.
Partneri vysokej školy
B&R Industrial Automation GmbH v zastúpení B+R automatizace, spol. s r.o. - organizačná zložka Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, pobočka Košice ABB v zastúpení organizačná zložka Košice - ABB Košice TBH Technik, s.r.o. - organizačná zložka technická kancelária Košice Balluff – organizačná zložka Balluff Slovakia s.r.o. MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. Minebea Slovakia s.r.o. Mitsubishi Electric Europe BV Process Automation Solutions GmbH - Process Automation Solutions s.r.o. Siemens s.r.o. M-D-J, spol. s r. o. KYBERNETES, s.r.o. AVENTICS GmbH - Emerson Electric Co. Fanuc – organizačná zložka FANUC Slovakia s.r.o. SIMAP GROUP, a.s. HYPROmill s.r.o. Schunk GmbH & Co. - SCHUNK Intec s.r.o. SMC Corporation - SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r. o. VENIO, s.r.o.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie