Študijný program robotika a robototechnológie

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: robotika a robototechnológie
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu má komplexnú kombináciu viacerých vedomostí z oblasti robotiky a robototechnológie. Absolvent je schopný koordinovať vývojové tímy pri realizácii robotických buniek vo výrobných organizáciách. Absolvent je tiež schopný nasadzovať robotické zariadenia vo výrobných bunkách, vrátane potrebných periférnych zariadení a demonštrovať funkcie a charakteristiky na virtuálnom 3D modeli, so zreteľom na požiadavky Industry 4.0. Absolvent je schopný rozumieť problémom súvisiacich s implementáciou umelej inteligencie do robotických systémov.
Ciele vzdelávania
Absolvent inžinierskeho stupňa, študijného odboru Robotika a robototechnológie vie aplikovať nadobudnuté znalosti z inžinierskej informatiky, automatizácie a robotiky. Pozná princípy a konštrukcie strojných zariadení a sústav vyznačujúcich sa vysokými funkčnými, pohybovými a manipulačnými schopnosťami s vysokou mechanickou presnosťou. Absolvent vie analyzovať princípy, funkcie a využívať priemyselné a servisné roboty na stanované úlohy. Pozná typy, vlastnosti, charakteristiky a ovláda programovanie bežných typov priemyselných a servisných robotov.
Výstupy vzdelávania
Absolvent má zručnosti navrhovať, konštruovať, projektovať, programovať automatizované a robotizované pracoviská. Rozumie a aplikuje modernú automatizačnú a počítačovú techniku s uplatňovaním prvkov umelej inteligencie. Je schopný riešiť inžinierske úlohy, spojené s komplexným systémovým návrhom, skúšobníctvom, výrobou a prevádzkou robotizovaných sústav, riadených počítačovými, spravidla distribuovanými systémami. Absolvent je schopný analyzovať, navrhovať a programovať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce robotickú techniku. Má vedomosti k realizácii úloh súvisiacich s robotizáciou samostatne alebo v multidisciplinárnych tímoch. Je schopný realizovať sa aj ako systémový integrátor automatizačnej techniky. Absolvent je schopný využívať svoje komunikačné zručnosti pre uplatnenie v riadiacich a prevádzkových funkciách.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
VÝSLEDKY O ABSOLVENTOCH KONČÍCICH V ROKU (zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) Absolventi roku 2018 Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. júnu 2020 Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta ODBOR Výrobná technika - Št. program: Výrobné stroje a zariadenia, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - inžinierstvo Počet absolventov: 10 (100% mužov), z toho: - zamestnaný 60% - SZČO 10% - nezamestnaní 10% - pokračovanie v štúdiu 10% - ostatní (pracujúci v zahraničí) 10% 83 % absolventov pracovalo v oblasti vzdelania, ktoré vyštudovali. Priemerná hrubá mesačná mzda absolventov bola 1150 eur. Tri najlepšie odvetvia: 83 % Priemyselná výroba, 17 % Informácie a komunikácia. 3 najlepšie pracovné miesta: 50 % inžinieri, 17 % elektrotechnici a energetici, 17 % inžinieri Miera nezamestnanosti 13 % ekonomicky aktívnych absolventov. Zamestnaným absolventom trvalo v priemere 53 dní, kým si našli prvé trvalé zamestnanie. Absolvent po skončení školy pracoval v priemere u 1 zamestnávateľa. Absolventi roku 2018 Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. júnu 2020 Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta KATEDRA mechatroniky, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - inžinierstvo Počet absolventov: 22 (91 % mužov, 9 % žien), z toho: - zamestnaných 82% - nezamestnaní 10% - pokračovanie v štúdiu 5% - ostatní (pracujúci v zahraničí) 14 % V Košickom kraji pracovalo 50 % absolventov, v Prešovskom kraji 11 % a v Bratislavskom kraji 22 %. Absolventi roku 2018 Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. júnu 2020 Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta KATEDRA Strojárstvo - strojárstvo, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - inžinierstvo Počet absolventov: 11 (73 % mužov, 27 % žien), z toho: - zamestnaných 82% - nezamestnaní 9% - ostatní (pracujúci v zahraničí) 9% V Košickom kraji pracovalo 44 % absolventov, v Prešovskom 33 %, v Trnavskom 11 % a v Žilinskom kraji 11 %. 67 % absolventov pracovalo v oblasti vzdelania, ktoré vyštudovali. Priemerná hrubá mesačná mzda absolventov bola 1 519 eur. 3 najlepšie odvetvia: 56 % priemyselná výroba, 22 % informácie a komunikácia, 11 % stavebníctvo. 3 najlepšie pracovné miesta: 22 % inžinierov, 22 % elektrotechnikov a energetických špecialistov, 11 % inžinierov. Miera nezamestnanosti 10 % ekonomicky aktívnych absolventov. Zamestnaným absolventom trvalo v priemere 47 dní, kým si našli prvé trvalé zamestnanie. Absolvent po skončení školy pracoval v priemere u 1 zamestnávateľa. Absolventi roku 2019 Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. júnu 2020 Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta KATEDRA mechatroniky, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - inžinierstvo Počet absolventov: 15 (100% mužov), z toho: - zamestnaných 73% - zamestnanci na dohodu 13 % - SZČO 7% - nezamestnaný 0% - ostatní (pracujúci v zahraničí) 7 % V Košickom kraji pracovalo 50 % absolventov, v Prešovskom kraji 20 % a v Bratislavskom kraji 10 %. 73 % absolventov pracovalo v oblasti vzdelania, ktoré vyštudovali. Priemerná hrubá mesačná mzda absolventov bola 1 227 eur. 3 najlepšie odvetvia: 90 % priemyselná výroba, 10 % informácie a komunikácia. Top 3 pracovné miesta: 20 % inžinieri špecialisti, 30 % elektrotechnici a energetici špecialisti, 20 % všeobecní administratívni pracovníci. Miera nezamestnanosti 0 % ekonomicky aktívnych absolventov. Zamestnaným absolventom trvalo v priemere 17 dní, kým si našli prvé trvalé zamestnanie. Absolvent po skončení školy pracoval v priemere u 1 zamestnávateľa. Absolventi roku 2019 Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. júnu 2020 Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta ODBOR Výrobná technika - Št. program: výrobné stroje a zariadenia, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - inžinierstvo Počet absolventov: 9 (89 % mužov, 11 % žien), z toho: - zamestnaných 89% - pokračovanie v štúdiu 11% - nezamestnaný 0% V Košickom kraji pracovalo 88 % absolventov a v Bratislavskom kraji 12 %. 63 % absolventov pracovalo v oblasti vzdelania, ktoré vyštudovali. Priemerná hrubá mesačná mzda absolventov bola 1104 eur. Hlavné 3 odvetvia: 63 % priemyselná výroba, 13 % stavebníctvo, 13 % veľkoobchod a maloobchod. 3 najlepšie pracovné miesta: 13 % strojní špecialisti, 38 % technici elektrotechniky a energetiky, 13 % strojní technici. Miera nezamestnanosti 0 % ekonomicky aktívnych absolventov. Zamestnaným absolventom trvalo v priemere 39 dní, kým si našli prvé trvalé zamestnanie. Absolvent po skončení školy pracoval v priemere u 1 zamestnávateľa.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
1/ Vyjadrenie autority z praxe: Obchodné meno: Magna PT s.r.o. Sídlo: Perínska cesta 282, Kechnec IČO: 51286378 Právna forma: s.r.o. Štatutárny zástupca: Ing. Martin Hluchý Autorita z praxe: Ing. Martin Nemec, PhD. Pracovná pozícia: Senior manager Strojnícka fakulta TUKE Študijný odbor: Strojárstvo Študijný program: Výrobná technika Stupeň štúdia: druhý Akademický titul: Ing.. Forma štúdia: denná Jazyk štúdia: slovenský, anglický VYJADRENIE K ŠTRUKTÚRE A OBSAHU ŠTUDIJNÉHO PLÁNU Skladba a obsah predmetov a spôsob ich zabezpečovania a hodnotenia zodpovedajú stanoveným výstupom a cieľom vzdelávania a zostavené odporúčané študijné plány umožňujú študentom voliť si vhodné cesty (trajektórie) v štúdiu: - súhlasím s pripomienkami Pripomienky a odporúčania/zdôvodnenie nesúhlasu: Študijný program Robotika a robototechnológie je zostavený štruktúrovane. Odporúčam zaviesť vyučovanie jedného – dvoch predmetov v cudzom jazyku s cieľom posilniť jazykovú zložku u študentov. Keďže Slovensko je silne späté s automobilovým priemyslom, bolo by dobré, ak by v nejakom predmete bolo zameranie aj na využívanie robotov v automobilovom priemysle (vrátane výhod/nevýhod ich nasadenia, ROI kalkulácie,.. ) Osobne by som preferoval väčší dôraz na predmet Údržba a diagnostika – zaradil by som ho medzi povinné predmety + väčšia dotácia hodín. S vyšším stupňom automatizácie/robotizácie bude väčší dôraz na údržbu /diagnostiku/ a zber dát. Študenti by sa mali oboznámiť s výhodami nasadenia MES systémov. Študenti by mali byť oboznámení s nástrojmi ktoré sa používajú na analýzu problémov v priemysle. OSTATNÉ VYJADRENIA JEDNOTNE - súhlasím CELKOVÉ VYJADRENIE Študijný program napĺňa sektorovo špecifické očakávania, požiadavky praxe a trhu práce: - súhlasím V Košiciach, dňa: 23.6.2022, Ing. Martin Nemec, PhD. 2/ Vyjadrenie autority z praxe: Obchodné meno: I. E. S. s.r.o. Sídlo: Textilná 7, 040 12 Košice IČO: 31693717 Právna forma: s.r.o. Štatutárny zástupca: Peter Friga, konateľ Autorita z praxe: Ing. Peter Friga, PhD. Pracovná pozícia: manažér Strojnícka fakulta TUKE Študijný odbor: Strojárstvo Študijný program: Výrobná technika Stupeň štúdia: druhý Akademický titul: Ing.. Forma štúdia: denná Jazyk štúdia: slovenský, anglický VYJADRENIE K ŠTRUKTÚRE A OBSAHU ŠTUDIJNÉHO PLÁNU Skladba a obsah predmetov a spôsob ich zabezpečovania a hodnotenia zodpovedajú stanoveným výstupom a cieľom vzdelávania a zostavené odporúčané študijné plány umožňujú študentom voliť si vhodné cesty (trajektórie) v štúdiu: - súhlasím s pripomienkami Pripomienky a odporúčania/zdôvodnenie nesúhlasu: Neoddeliteľnou súčasťou práce v oblasti strojárstva a elektrotechniky sú smernice a normy. Odporúčam doplniť aktívnu prácu s normami ako samostatný predmet, alebo ako súčasť vybratých predmetov. OSTATNÉ VYJADRENIA JEDNOTNE - súhlasím CELKOVÉ VYJADRENIE Študijný program napĺňa sektorovo špecifické očakávania, požiadavky praxe a trhu práce: - súhlasím V Košiciach, dňa: 23.6.2022, Ing. Peter Friga, PhD.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Peter Vavrek
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Laboratóriá: http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/lab-robotiky http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/atelier-dizajnu-strojov http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/laboratorium-nc-vyrobnej-techniky http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/laboratorium-vyrobnej-techniky http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/lab-sr http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/pneumatika http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/laboratorium-prototypovania http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/laboratorium-strojoveho-videnia Učebne: http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/studium/ucebne2/audiovizualna-ucebna http://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/studium/ucebne2/ucebne
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Prístup k študijným materiálom a podkladom je pre každý predmet zabezpečený prostredníctvom aplikácie MS TEAMS a tiež MOODLE. Študentom sú tiež k dispozícii elektronické učebnice a skriptá prostredníctvom portálu https://ebooks.lib.tuke.sk/ .
Partneri vysokej školy
MANEX s.r.o. Košice - ponúka pre študentov respektíve absolventov so znalosťou CAD systémov pracovné príležitosti v oblasti tvorby konštrukčnej a výkresovej dokumentácie strojárskych výrobkov. SCHILLER spol. s r. o. - spolupráca v oblasti prednášok odborníkov z praxe, diplomové práce a záverečné práce. Magna PT s.r.o. - spolupráca v oblasti prednášok odborníkov z praxe, diplomové práce a záverečné práce, stáže a odborné praxe pre študentov. CAD - Up International Prešov - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach. HM Transtech Prešov - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach. MTS Krivá - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach. PLOSKON AT Prešov - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach. REGADA Prešov - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach. ZTS VVU Košice - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach. Robotec Sučany - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach. SENZOR Košice - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach. SEZ Krompachy - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach. SMC PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA Bratislava - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach. SPINEA Prešov - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach. Tesla Stropkov - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach. SWEP Slovakia s.r.o.Kechnec, Slovakia - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie