Študijný program priemyselná mechatronika

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: priemyselná mechatronika
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu Priemyselná mechatronika má vedomosti o mechanických, elektronických a riadiacich systémoch, ktoré dokáže synergicky integrovať do funkčného celku s využitím dostupných technológií senzorov, prevodníkov a aktuátorov a riadiacich systémov. Navrhnuté štruktúry dokáže dimenzovať a verifikovať s využitím simulačných a experimentálnych metód. Aplikuje metodiku návrhu automatizovaných a robotizovaných pracovísk s využitím vhodných riadiacich algoritmov.
Ciele vzdelávania
Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia priemyselnej mechatroniky získa znalosti v oblasti mechatroniky umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Rovnako získa schopnosti aplikovať integráciu mechaniky, elektroniky a riadenia do jedného funkčného celku a aplikovať teoretické poznatky a postupy pre riešenie detailných projektových problémov a úloh spojených s podnikovými aktivitami. Absolvent získa vedomosti a zručnosti analyzovať a aplikovať návrhové stratégie pre koncepcie riešenia výrobkov, má skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Získa tiež schopnosti analyzovať a aplikovať pracovne postupy pri inžinierskom experimente. Získa vedomosti nevyhnutné pre modelovanie, simuláciu a optimalizáciu mechatronických systémov. Absolvent získa vedomosti a schopnosti aplikovať metodiku projektovania, postupy a nástroje a aplikovať rozšírené schopnosti pri používaní CAx systémov a numerických metód mechaniky a mechatroniky pri návrhu výrobkov. Získa tiež vedomosti a schopnosti porozumieť a aplikovať elektronické zapojenia a verifikovať ich s podporou výpočtových systémov a vytvoriť analýzu logického správania sa výrobku a prípadne aj syntézu logického systému a aplikovať ho vo forme riadiaceho algoritmu do štruktúry vnoreného riadiaceho systému. Absolvent získa vedomosti a schopnosti navrhovať pokročilé systémy s priemyselnými a kolaboratívnými robotmi a podporou strojového videnia a umelej inteligencie a neurónových sieti.
Výstupy vzdelávania
Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Priemyselná mechatronika je schopný orientovať sa v rôznych oblastiach a tvorivo aplikovať nadobudnuté vedomosti pri komplexnom návrhu mechatronickej sústavy. Dokáže porozumieť teoretickým vedomostiam, analyzovať problémovú úlohu a aplikovať praktické zručnosti pre riešenie problému a tiež dokáže analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce mechatronické sústavy, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Absolvent má schopnosť tvorivého a systémového prístupu k analýze a syntéze mechatronických objektov, na druhej strane je prístup k analýze a syntéze odvodený od matematicko-fyzikálneho popisu jednotlivých funkčných blokov týchto systémov, následne verifikovaných simuláciami a experimentmi na reálnych objektoch. Absolvent má vedomosti a zručnosti navrhovať súčiastky a zostavy pomocou CAD programov a aplikovať unifikované postupy pri tvorbe technickej dokumentácie s podporou CA metód a aplikovať zásady dimenzovania a výpočtov súčiastok s podporou MKP metódy. Správne aplikuje metodiku voľby tvaru a voľby technického materiálu navrhnutej súčiastky. Absolvent má schopnosti analyzovať a navrhovať zložitejšie elektronické systémy a aplikovať metodické postupy návrhu meracích reťazcov so snímačmi, prevodníkmi, aktuátormi a ďalšími podpornými elektronickými systémami. Absolvent má vedomosti a je schopný analyzovať mechanické vlastnosti sústavy z hľadiska princípov riadenia jeho pohybov až po systémovú tvorbu hardvéru a softvéru riadiaceho systému. Algoritmizuje úlohy a vytvára programy v programovacom jazyku a má schopnosť aplikovať riadiace systémy na báze jednočipových mikrokontrolérov a PLC systémov, ktoré následne integruje do navrhovaných riešení mechatronických sústav. Absolvent má schopnosti navrhnúť pracoviská s priemyselnými a kolaboratívnými robotmi s podporou vizuálnych systémov pre riadenie týchto robotov a ich navigáciu v pracovnom prostredí. Absolvent má tiež schopnosť tímovej práce a spolupráce a je pripravený podieľať sa aktívne a zodpovedne na práci aj v medzinárodných tímoch.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Absolventi sa uplatnia: - pri navrhovaní a zabezpečovaní prevádzky moderných elektromechanických, elektrohydraulických a iných mechatronických sústav s počítačovým riadením., prístrojov a zariadení patriacich do triedy mechatronických sústav a výrobou ich súčastí, - v spoločnostiach zaoberajúcich sa stavbou strojov a zariadení, - v navrhovaní, v skúšobníctve a v servise, - a pri vývoji týchto sústav a komplexov, - PLC programátori, programátori vnorených systémov. Výsledky o absolventoch končiacich v roku 2018 (prevzate z www.uplatnenie.sk - všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020): - Počet absolventov: 22 - Kde skončili absolventi: Zamestnaní 82%; Pokračujúci v štúdiu 5%; Ostatní 14%. - Pracujú vo vyštudovanom odbore vzdelania: 78% - TOP 3 odvetvia, v ktorých pracujú absolventi: Priemyselná výroba 61%; Informácie a komunikácia 22%; Veľkoobchod a maloobchod 6% - TOP 3 zamestnania, v ktorých pracujú absolventi: Strojárski špecialisti 28%; Strojárski technici 17%; Elektroinžinieri a špecialisti energetici 11%; - Miera nezamestnanosti: 0% Výsledky o absolventoch končiacich v roku 2019 (prevzate z www.uplatnenie.sk - všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020): - Počet absolventov: 15 - Kde skončili absolventi: Zamestnaní 73%; Pracujúci na dohodu 13%; SZČO 7%; Ostatní 7%. - Pracujú vo vyštudovanom odbore vzdelania: 73% - TOP 3 odvetvia, v ktorých pracujú absolventi: Priemyselná výroba 90%; Informácie a komunikácia 10% - TOP 3 zamestnania, v ktorých pracujú absolventi: Elektroinžinieri a špecialisti energetici 30%; Strojárski špecialisti 20%; Všeobecné administratívni pracovníci 20% - Miera nezamestnanosti: 0% Absolventi si našli uplatnenie v týchto spoločnostiach: Porsche Engineering Services, s.r.o., TBH Technik, VVU ZTS, a.s. Košice, EVPÚ a.s., Huisman Konstrukce s.r.o., TATRAVAGÓNKA, a. s., Honeywell -Transportation Systems - Garrett Motion Inc., KAMAX Holding GmbH & Co., Devion s.r.o., MORA MORAVIA, s.r.o., Robert Bosch, spol. s r.o., AMET Slovakia, a.s., KOSIT, Andritz Slovakia s.r.o, Wirecard Slovakia s.r.o., Process automation solutions s.r.o., Linxon Slovakia Engineering s.r.o., SENZOR, s.r.o., BSH Drives and Pumps s.r.o., SALIT.sro, Škoda Mladá Boleslav, MinebeaMitsumi, PHU Elektra, BROSE, T-systems, Kuenz - SK, s.r.o., U-shin, ECONS ENERGY a.s., ANDRITZ Slovakia s.r.o., Faurecia, Process Automation Solutions, Spinea, s.r.o., Magna PT s.r.o.,
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Doc. Ing. Vladislav Maxim, PhD., manažér výskumnej činnosti, Kybernetes, s.r.o. a) súhlasím b) súhlasím c) súhlasím d) súhlasím e) súhlasím f) súhlasím g) súhlasím V našej spoločnosti MDJ, s.r.o. a Kybernetes, s.r.o. pracuje niekoľko absolventov študijných programov Priemyselná mechatronika a Priemyselná automatizácia druhého aj tretieho stupňa. Všetci títo absolventi majú výborný vedomostný základ a disponujú aj praktickými zručnosťami a návykmi. Na trh prichádzajú stále novšie a modernejšie komponenty a moduly a je nevyhnutné aby sa ďalej vzdelávali, s čím nemajú žiadny problém. Často je potrebné konzultovať so zákazníkmi a dodávateľmi aj v anglickom jazyku a v tomto smere tiež neboli zistené žiadne nedostatky. Všetci absolventi preukázali ochotu pracovať v tíme s ďalšími pracovníkmi. Aktuálne prebieha u troch zamestnancov štúdium v treťom stupni štúdia v externej forme a tak niektorí naši zamestnanci sú aktuálne aj študentami v tomto študijnom programe. Ing. Jaroslav Rusnák, vedúci pobočky spoločnosti TBH Technik, s.r.o. a) súhlasím b) súhlasím c) súhlasím d) súhlasím e) súhlasím f) súhlasím g) súhlasím V našej spoločnosti pracuje niekoľko zamestnancov zo študijného programu Priemyselná mechatronika a spolupracujeme aj so študentami na študentskom projekte Pneumobil. Vysoko oceňujem ochotu zamestnancov fakulty podporovať tento študentský projekt, ktorý rozvíja kreativitu študentov. V budúcnosti odporúčame rozšíriť výučbu o problematiku hydraulických systémov a riadiacích systémov Bosch Rexroth a lineárnej techniky. Navrhujem rozšíriť o ponuku praxe a exkurzií v našich partnerských firmách.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Ľubica Miková, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Matúš Jánošík
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Laboratóriá strojníckej fakulty TU v Košiciach: www.sjf.tuke.sk Laboratória Katedry priemyselnej automatizácie a mechatroniky: - PK8-L1 Laboratórium automatizácie. Web: http://www.sjf.tuke.sk/km/sk/vyskum/laboratoria/20-frontpage/424-laboratorium-automatizacie - PK8-L2 Výučbové centrum. Web: http://www.sjf.tuke.sk/km/sk/vyskum/laboratoria/20-frontpage/425-vyucbove-centrum - PK8-L3 Laboratórium pneumatických systemov. Web: https://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/pneumatika - PK8-L4 Laboratórium priemyselnej robotiky. Web: https://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/lab-robotiky - PK8-L5 Laboratórium mechatroniky a servisnej robotiky. Web: https://www.sjf.tuke.sk/kr/sk/veda-a-vyskum/labaky/lab-sr - PK8-L6 Laboratórium mechatroniky. Web: http://www.sjf.tuke.sk/km/sk/vyskum/laboratoria/20-frontpage/426-laboratorium-mechatroniky
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Katedra priemyselnej automatizácie a mechatroniky na online prístup a výučbu používa systém Microsoft Teams, kde sú sprístupnené všetky informácie ohľadom výučby.
Partneri vysokej školy
B&R Industrial Automation GmbH v zastúpení B+R automatizace, spol. s r.o. - organizačná zložka Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, pobočka Košice ABB v zastúpení organizačná zložka Košice - ABB Košice TBH Technik, s.r.o. - organizačná zložka technická kancelária Košice Balluff – organizačná zložka Balluff Slovakia s.r.o. MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. Minebea Slovakia s.r.o. Mitsubishi Electric Europe BV Process Automation Solutions GmbH - Process Automation Solutions s.r.o. Siemens s.r.o. M-D-J, spol. s r. o. KYBERNETES, s.r.o. AVENTICS GmbH - Emerson Electric Co. Fanuc – organizačná zložka FANUC Slovakia s.r.o. SIMAP GROUP, a.s. HYPROmill s.r.o. Schunk GmbH & Co. - SCHUNK Intec s.r.o. SMC Corporation - SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r. o. VENIO, s.r.o.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie