Študijný program inžinierstvo prostredia

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: inžinierstvo prostredia
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent 2.stupňa študijného programu „Inžinierstvo prostredia“ je schopný exaktnými metódami simulácie, merania a monitorovania vyhodnocovať a posudzovať kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti životného a pracovného prostredia, ako aj strojov, prístrojov, zariadení a produktov, vrátane zákaznícky orientovaných parametrov týchto produktov. Následne tieto parametre dokáže optimalizovať, navrhovať technické riešenia nielen pre oblasť znižovania environmentálnej záťaže týchto produktov, ale i zvyšovanie ich komplexnej technickej kvality. Dokáže samostatne riešiť náročné úlohy z oblasti prostredia a má získané ako teoretické, tak aj praktické poznatky, ktoré je schopný tvorivo využívať. Vie analyzovať, optimalizovať a navrhovať technické riešenia zahŕňajúce širokú oblasť kvality prostredia a environmentálnej kvality technických zariadení s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, má hlboké znalosti v danej oblasti a disponuje schopnosťami riadiť tímy pracovníkov a viesť aj veľké projekty, či prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia, je schopný vedeckého prístupu k riešeným problémom, uplatňuje moderné metódy a techniky v oblasti monitoringu, hodnotenia a optimalizácie vlastností produktov a prostredia, nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a využívaní strojárskych výrobkov, tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi. Prierezový charakter inžinierstva prostredia nevylučuje uplatnenie absolventov aj v iných odvetviach, vrátane ekonomicko - sociálnej sféry.
Ciele vzdelávania
Profilácia absolventa sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy v oblasti kvality produktov a prostredia. Absolvent študijného programu „Inžinierstvo prostredia“ v druhom stupni vysokoškolského štúdia je schopný exaktnými metódami simulácie, merania a monitorovania vyhodnocovať, hodnotiť a posudzovať kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti životného a pracovného prostredia, ako aj vlastnosti strojov, prístrojov a zariadení vrátane zákaznícky orientovaných parametrov týchto produktov. Následne tieto parametre dokáže optimalizovať, navrhovať technické riešenia nielen pre oblasť znižovania environmentálnej záťaže týchto produktov, ale i zvyšovanie ich komplexnej technickej kvality. V súlade so získanými teoretickými vedomosťami, praktickými schopnosťami a zručnosťou bude pripravený pre navrhovanie a modifikáciu metodík vrátane ich implementácie do technickej praxe. Dokáže analyzovať problémy pri praktických činnostiach a navrhovať ich riešenia. Témy diplomových prác od ich výberu, formulácie, cez spracovanie a hodnotenie i úroveň ich vedenia a následná obhajoba sú zárukou, že absolvent musí preukázať schopnosť samostatne riešiť náročné úlohy druhého stupňa študijného programu prostredia a má získané ako teoretické, tak aj praktické poznatky, ktoré je schopný tvorivo využívať. Vedomosti : Absolvent má prierezové vedomosti odboru so zameraním na aplikačné využitie na úrovni, zodpovedajúcej súčasnému stavu poznania, má široké vedomosti a porozumenie v špecializovanej oblasti, vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom. Zručnosti : Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh v odbore dokáže riešiť praktické úlohy v odbore s využitím obvyklých výskumných a vývojových postupov, s kritickým posúdením ich vhodnosti a primeranosti Kompetencie: Absolvent vie riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímu vie identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov, vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti.
Výstupy vzdelávania
Absolventi druhého stupňa študijného programu Inžinierstvo prostredia v študijnom odbore Strojárstvo: - dokážu analyzovať, optimalizovať a navrhovať technické riešenia zahŕňajúce širokú oblasť kvality prostredia a environmentálnej kvality technických zariadení, - sú schopní vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, - majú hlboké znalosti v oblasti inžinierstva prostredia umožňujúce im riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia, - sú schopní vedeckého prístupu k riešeným problémom. Majú skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov, - uplatňujú moderné metódy a techniky návrhu a vývoja v oblasti optimalizácie vlastností produktov a prostredia, - nachádzajú a prezentujú vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a pri využívaní strojárskych výrobkov, - tvorivo aplikujú získané poznatky v praxi, - kriticky analyzujú a aplikujú celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazujú efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, technológií a prostriedkov, - vedia zavádzať zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov, - vedia špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce strojársku výrobu pre rôzne druhy aplikácie, - vedia riadiť procesy zmien technológie z pohľadu vývoja techniky, prispôsobovania a implementácie progresívnej strojárskej činnosti, - vedia pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú plánovanie, projektovanie, riadenie a implementovanie komplexných výrobných systémov, - sú schopní organizovať a riadiť projekty, integrovať ľudí, technológie, zariadenia a procesy, informácie, materiály a energie počas celého životného cyklu výrobku, - získajú návyk potreby sústavného ďalšieho odborného vzdelávania, majú rozvinuté vzdelávacie zručnosti, ktoré determinujú ich ďalší odborný rast v treťom stupni štúdia, resp. samoštúdia v praxi .
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Z dôvodu novozavedeného študijného programu nie sú k dispozícii údaje o uplatnení prvých absolventov v akad. roku 2021/2022. Posledné údaje sú na portáli uvedené pre absolventov končiacich v roku 2019, viď. https://uplatnenie.sk/o-projekte/
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o nový študijný program a prví absolventi ukončili inžinierske štúdium v ak. roku 2021/2022, nie je možné hodnotiť ich uplatniteľnosť, pretože nie je doposiaľ spätná väzba od prípadných zamestnávateľov.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Miriama Piňosová, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Alina Hordiienko
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Okrem klasických posluchárni sú na zabezpečenie študijného programu k dispozícií aj tieto laboratória (viď. link: www.sjf.tuke.sk/kip/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry 1. Laboratórium environmentálnych a chemických analýz (PK5/S02) - pre pokročilé chemické analýzy, kvantitatívne a kvalitatívne analýzy, spektrometrické a spektrofotometrické analýzy a vývoj metodológie objektivizácie chemických faktorov ŽP, analýzy ich vplyvu na človeka v pracovnom a životnom prostredí. www.sjf.tuke.sk/kip/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/533-laboratorium-environmentalnych-a-chemickych-analyz-pk5-s02 2.Laboratórium počítačového modelovania a environmentálnych simulácií (PK5/004)- zamerané na modelovanie simuláciu fyzikálnych a environmentálnych faktorov a tvorbu matematických modelov a predikcií jednotlivých fyzikálnych faktorov prostredníctvom využitia špičkových softvérových prostriedkov. www.sjf.tuke.sk/kip/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/534-laboratorium-pocitacoveho-modelovania-a-environmentalnych-simulacii-pk5-004 3.Laboratórium fyzikálnych faktorov prostredia I. (PK5/001) - slúži na objektivizáciu fyzikálnych faktorov hlavne hluku, vibrácií, elektromagnetického poľa, a pevných aerosólov. www.sjf.tuke.sk/kip/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/536-laboratorium-fyzikalnych-faktorov-prostredia-i-pk5-001 4.Laboratórium fyzikálnych faktorov prostredia II. (PK5/007) - disponuje modernou prístrojovou a meracou technikou (svetlo, mikroklíma a i.) vrátane počítačového vybavenia. www.sjf.tuke.sk/kip/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/535-laboratorium-fyzikalnych-faktorov-prostredia-ii-pk5-007
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
E-learning v študijnom programe Inžinierstvo prostredia je zabezpečované prostredníctvom e-learningových portálov: MS Teams - študent má prístup k danému portálu cez pridelené meno a heslo, ktoré získajú pri zápise študenta do 1.ročníka prístup: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/log-in manuál: https://support.microsoft.com/sk-sk/topic/pr%C3%ADru%C4%8Dky-na-stiahnutie-6bd3eb82-0a0f-43cc-a4d2-c9f4e7ebdf39 Moodle - študent má prístup k danému portálu cez pridelené meno a heslo, ktoré získajú pri zápise študenta do 1.ročníka prístup: https://moodle.tuke.sk/moodle/course/index.php?categoryid=16 manuál: https://moodle.tuke.sk/moodle/
Partneri vysokej školy
Spolupráca Katedry inžinierstva prostredia (KIP) s priemyselnou praxou je perspektívou pre zvyšovanie kvalifikácie absolventov študijného programu IP, ktorí majú potenciál rozvíjať a upevňovať svoje teoretické vedomosti v podmienkach praxe. Nižšie uvedené podniky sú aktívnymi partnermi KIP pri realizácií exkurzií či odbornej praxe študentov, konzultácií v rámci riešení diplomových prác a pod.: Mondi SCP so sídlom v Ružomberku Úrad verejného zdravotníctva SR U. S. Steel Košice (U. S. Steel Košice, s.r.o.) TRUMPF Slovakia, a.s. Magistrát mesta Bratislava Národná diaľničná spoločnosť SSC - Slovenská správa ciest Whirlpool Slovakia spol. s r.o. BSH Slovakia Esprit, spol. s.r.o.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie