Študijný program riadenie a ekonomika podniku

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: riadenie a ekonomika podniku
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent inžinierskeho študijného programu Riadenie a ekonomika podniku má celistvé vedomosti a zručnosti v oblasti ekonomiky a riadenia podnikov, projektovania a priemyselného inžinierstva. Dokáže identifikovať a riešiť zložité problémy vznikajúce v podnikoch využitím vhodných metód a nástrojov podporujúcich digitalizáciu podnikov. Uplatní sa ako kvalifikovaný špecialista v mnohých podnikových útvaroch, zvládne pracovať ako riadiaci a koordinačný pracovník na všetkých úrovniach riadenia.
Ciele vzdelávania
Absolvent inžinierskeho študijného programu Riadenie a ekonomika podniku má celistvé znalosti z problematiky riadenia a ekonomiky podniku, projektovania, zlepšovania a optimalizácie podnikových procesov, je schopný využívať moderné počítačové a softvérové prostriedky, disponuje znalosťami z oblasti riadenia a priemyselného inžinierstva, ktoré mu umožňujú samostatne viesť podnikové projekty. Dokáže analyzovať, navrhovať a aplikovať zložitejšie technické, technologické, ekonomické a manažérske riešenia a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.
Výstupy vzdelávania
Absolvent inžinierskeho stupňa študijného programu Riadenie a ekonomika má veľmi dobré faktické, konceptuálne a procedurálne vedomosti z oblasti riadenia výroby, riadenia a ekonomiky podniku. Chápe aktuálne koncepty viažuce sa na odbor štúdia strojárstvo v kontexte technických a technologických a súčasne ekonomických a riadiacich aspektov podniku. Má schopnosti získavať a interpretovať odborné údaje a informácie z oblasti podnikovej ekonomiky a financií a riadenia ľudí, výroby, procesov a projektov. Dokáže tvorivo riešiť základné problémy a ich riešenia diskutovať a obhajovať. Zverené úlohy je schopný riešiť v kontexte výrobných a súčasne ekonomických súvislostí, čo vyplýva zo štruktúry predmetov. Aplikuje získané poznatky a metódy z oblasti ekonomiky a riadenia podniku a riadenia výroby v hospodárskej praxi a analyzuje dosiahnuté výstupy a vzájomné súvislosti. Je flexibilný, dokáže analyticky myslieť a využívať poznatky a metódy na riešenie problémov najmä vo výrobných podnikoch, pri zohľadnení spoločenskej, ekonomickej, technickej a etickej zodpovednosti. Aplikuje vhodné softvéry orientované na modelovanie a simulácie podnikových procesov a systémov, projektové riadenie, ekonomické výpočty, prácu s databázami, informačnú podporu riadenia podnikov a kooperáciu. Dokáže efektívne komunikovať, viesť a spolupracovať v pracovných tímoch. Disponuje mäkkými zručnosťami, má zručnosť pracovať aj samostatne, vie aktívne komunikovať (slovom aj písmom) v anglickom jazyku.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Kvalitu študijného programu posudzovali autority z praxe. Všetci vyjadrili súhlas so zverejnením posudkov. Študijný program hodnotili ako vhodný a prospešný pre podniky a potvrdili vysokú uplatniteľnosť absolventov v praxi. Celkový záver hodnotenia študijného programu je kladný bez kritických pripomienok. Vyjadrenia k študijnému programu vypracovali: Ing. Michal Demečko, PhD., projektový riaditeľ v spoločnosti Škoda AUTO, a.s. Mladá Boleslav, Česká republika. Odborník z praxe vyjadril súhlas so zisťovanými skutočnosťami, ktoré sú uvedené v priloženom dotazníku (zápis z porady Rady ŠP zo dňa 09. 06. 2022), nemal žiadne výhrady, ani pripomienky k daným skutočnostiam. Ing. Ján Rusnák, PhD., procesný inžinier kvality moriacich liniek a valcovacích tratí v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., Slovenská republika. Odborník z praxe vyjadril súhlas so zisťovanými skutočnosťami, ktoré sú uvedené v priloženom dotazníku (zápis z porady Rady ŠP zo dňa 09. 06. 2022), nemal žiadne výhrady, ani pripomienky k daným skutočnostiam. Ing. Vladimír Timko, vedúci nákupu v spoločnosti IMA Schelling Slovakia s.r.o., Slovenská republika. Odborník z praxe vyjadril súhlas so zisťovanými skutočnosťami, ktoré sú uvedené v priloženom dotazníku (zápis z porady Rady ŠP zo dňa 09. 06. 2022), nemal žiadne výhrady k daným skutočnostiam. Uviedol odporúčania zvyšujúce pripravenosť študentov do praxe, konkrétne odporúča zintenzívniť výučbu cudzích jazykov a predĺžiť dobu trvania odbornej praxe pre študentov.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD., MBA
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Miriama Piňosová, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Diana Berezná
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Laboratórium digitalizácie a simulácie podnikových procesov (PK9-206); https://www.sjf.tuke.sk/umpadi/sk/lab-ldaspp; výučba profilových predmetov Procesný manažment a Modelovanie a simulácia logistických systémov. Softvér: SolidWorks, TX Plant Simulation, TIA Portal, Mimics, Process Simulate. Laboratórium rozšírenej a zmiešanej reality (PK9-301); https://www.sjf.tuke.sk/umpadi/sk/lab-5-api; výučba profilového predmetu Semestrálny projekt. Softvér: SolidWorks, TX Plant Simulation, Twinmotion. Ateliér projektovania priemyselných závodov a podnikov (PK9-207); https://www.sjf.tuke.sk/umpadi/sk/lab-appzap; výučba profilového predmetue Projektovanie výrobných procesov a systémov. Softvér: Inventor, Catia, AutoCad Factory Design. Laboratórium experimentálnej virtuálnej a zmiešanej reality (PK9-210); https://www.sjf.tuke.sk/umpadi/sk/lab-levazr; výučba predmetu Aplikovaná virtuálna realita. Softvér: AUTOCAD Architecture, Inventor Professional, Solidworks. Laboratórium počítačového modelovania a environmentálnych simulácií (PK5-004); https://www.sjf.tuke.sk/kip/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/534-laboratorium-pocitacoveho-modelovania-a-environmentalnych-simulacii-pk5-004; výučba profilových predmetov Databázové systémy, Projektové riadenie a ďalšie. Softvér: MS Office, MS Project, @Risk. Laboratórium fyzikálnych faktorov prostredia I. (PK5-001); https://www.sjf.tuke.sk/kip/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/536-laboratorium-fyzikalnych-faktorov-prostredia-i-pk5-001; výučba profilového predmetu Ergonómia, analýza a meranie práce. Vybavenie: prístrojové zariadenia na meranie hluku, vibrácií a žiarenia.
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
E-learning v študijnom programe RaEP je zabezpečované prostredníctvom e-learningových portálov: MS Teams - študent má prístup k danému portálu cez pridelené meno a heslo, ktoré získajú pri zápise študenta do 1.ročníka prístup: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/log-in manuál: https://support.microsoft.com/sk-sk/topic/pr%C3%ADru%C4%8Dky-na-stiahnutie-6bd3eb82-0a0f-43cc-a4d2-c9f4e7ebdf39 Moodle - študent má prístup k danému portálu cez pridelené meno a heslo, ktoré získajú pri zápise študenta do 1.ročníka prístup: https://moodle.tuke.sk/moodle/course/index.php?categoryid=16 manuál: https://moodle.tuke.sk/moodle/
Partneri vysokej školy
Spolupráca Katedry priemyselného a digitálneho inžinierstva (KPaDI) s priemyselnou praxou je perspektívou pre zvyšovanie kvalifikácie absolventov študijného programu riadenie a ekonomika podniku, ktorí majú potenciál ďalej rozvíjať a upevňovať svoje znalosti a kompetencie v oblasti riadenia a ekonomiky podniku a priemyselného inžinierstva. Nižšie uvedené podniky sú aktívnymi partnermi KPaDI v oblasti projektovej a publikačnej aktivity, konzultantmi a oponentmi pri riešení diplomových prác a pri realizácií exkurzií či odbornej praxe študentov: • Asseco CEIT, a.s. • Continental Matador Rubber, s.r.o. • ECO-BAGS, s.r.o. • Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. • Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. • Howe Slovensko s.r.o. • IMA Schelling Slovakia s.r.o. • Jaguar Land Rover Slovakia • Kia Slovakia s. r. o. • Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. • M2M Solutions, s.r.o. • Magna Electronics Slovakia s.r.o. • Marelli Kechnec Slovakia s.r.o. • Mondi SCP, a.s. • RYBA Košice spol. s r.o. • SIDAT Digital, s.r.o. • Siemens Digital Industries Software • Siemens s.r.o. • Slovenská legálna metrológia, n. o. • SOVA Digital a.s. • ŠkodaAuto, a.s. • Tauris, a.s. • T-Systems Slovakia s.r.o. • U. S. Steel Košice, s.r.o. • VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. • WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. • Zastrova, a.s., atď.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie