Študijný program kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent bakalárskeho študijného programu Kvalita a bezpečnosť má vedomosti základného teoretického poznania v oblasti manažérstva kvality a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Študent aplikuje znalosti z oblasti kvality produkcie v strojárskej výrobe, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, ako aj základné informácie o požiadavkách na riadenie údržby, nástrojoch technickej diagnostiky a bezpečnosti strojov. Rozumie zákonitostiam riadenia strojárskej výroby, vie aplikovať podporné nástroje riadenia kvality ako aj legislatívne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je schopný vytvárať a riadiť podmienky výrobného procesu z hľadiska bezpečnosti práce a kvality produkcie.
Ciele vzdelávania
Absolvent bakalárskeho štúdia Kvalita a bezpečnosť získa poznatky a zručnosti v nasledujúcich oblastiach: - aplikácia softvérových prostriedkov pre riadenie kvality, bezpečnosti a rizík vo všetkých etapách technického života produktu, - legislatívnych požiadaviek pre kvalitné a bezpečné produkty a ich aplikácia v praxi, - procesný prístup a zlepšovanie v manažérskych systémoch, - analýzy rizík strojov ako podmienka integrovanej bezpečnosti, ich prevádzky a umiestňovania na trh EÚ, - prediktívne nástroje riadenia údržby, ako je napr. vibrodiagnostika, tribodiagnostika a termodiagnostika.
Výstupy vzdelávania
Absolvent 1.stupňa študijného programu KaB je schopný: - byť členom tímu pre dozor, inšpekciu a certifikáciu technických systémov v štátnych a verejných inštitúciách, - byť členom tímu pri plánovaní postupov a aplikovaní metód v rámci aktivít v základom a aplikovanom výskume s cieľom minimalizovať riziká ako najúčinnejšie preventívne opatrenia, - byť súčasťou audítorského tímu systémov manažérstva kvality, bezpečnosti a iných, - pôsobiť na oddelení kvality / bezpečnosti pri zavádzaní produktov a procesov, - riadiť údržbu a implementovať a využívať nástroje technickej diagnostiky (napr. technik údržby, vedúci údržby) v priemyselnej praxi .
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Študent bakalárskeho štúdia po úspešnom absolvovaní štátnej skúšky, pokračuje v Inžinierskom štúdiu vo vybranom študijnom programe.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Autorita z praxe: Garrett Motion Slovakia, s.r.o. - Ing. Martin Spišiak Magna PT, s.r.o. - Ing. Katarína Vaškovičová CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o. - Ing. Tomáš Vilinský Adient Slovakia, s.r.o. - Ing. Peter Drábik JaguarLand Rover Slovakia, s.r.o. - Ing. Lukáš Kamenický, PhD.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Zuzana Kotianová, PhD.
Zástupca študentov: Rastislav Moravčík
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Odborné laboratóriá a učebne katedry poskytujú priestor nielen pre realizáciu vedeckovýskumných aktivít pracovníkov katedry, ale aj pre odbornú prípravu študentov v profilových predmetoch. Laboratórium BATD, Výskumno-vývojové laboratórium bezpečnosti technických systémov a technickej diagnostiky stojov (A 508) - http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/48-laboratoria-a-ucebne/347-batd-vyskumno-vyvojove-laboratorium-bezpecnosti-technickych-systemov-a-technickej-diagnostiky-stojov-a-508 Laboratórium ESLA, Výskumno-vývojové laboratórium ergonomické laboratórium (A 525) - http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/48-laboratoria-a-ucebne/349-esla-vyskumno-vyvojove-laboratorium-ergonomicke-laboratorium-a-525 Laboratórium VYPQ, Výskumno-vývojové laboratórium (A 528) - http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/48-laboratoria-a-ucebne/348-vypq-vyskumno-vyvojove-laboratorium-a-528 Učebňa A508 vybavená didakticko - vzdelávacími prostriedkami , kapacita 30 osôb - http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/veda-a-vyskum/ucebne-katedry/20-frontpage/345-ucebna-a508 Učebňa A602 vybavená didakticko - vzdelávacími prostriedkami, kapacita 15 osôb - http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/veda-a-vyskum/ucebne-katedry/20-frontpage/346-ucebna-a602
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Prístup k študijným materiálom a podkladom je pre každý predmet zabezpečený prostredníctvom aplikácie MS TEAMS a tiež MOODLE. Študentom sú tiež k dispozícii elektronické učebnice a skriptá prostredníctvom portálu https://ebooks.lib.tuke.sk/ .
Partneri vysokej školy
Nasledujúci partneri z priemyselnej praxe sa aktívne podieľajú na vybraných prednáškach v rámci študijného programu: P.B.I., s.r.o Senica Lear Corporation Seating, Prešov Národný inšpektorát práce, Košice Cleanliness Certifikation Center, s.r.o Levoča Marelli Slovakia,s.r.o Kechnec Magna International,s.r.o Kechnec Crown Bevcan Slovakia, s.r.o Kechnec Škoda Auto, a.s Vrchlabí U-shin Slovakia,s.r.o Košice Cemm Thome,s.r.o Prešov Ekom, s.r.o Piešťany Kia Slovakia, s.r.o Žilina Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o Nitra Adient Slovakia,s.r.o Žilina Termostav - Mráz, s.r.o Košice SGS Slovakia, s.r.o Košice

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie