Študijný program riadenie procesov

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: riadenie procesov
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: kybernetika
Stupeň: 3
Forma štúdia: externá
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu Riadenie procesov je schopný uskutočňovať vedecké bádanie za účelom získavania nových poznatkov, vyvíjať nové typy zariadení a technológií, realizovať ich transfer do informatizácie a riadenia procesov. vláda vedecké metódy výskumu a vývoja. Podľa svojej profilácie sa orientuje na vývoj nových metód a má vedomosti v oblasti prostriedkov a technológií pre identifikáciu, modelovanie, simuláciu, projektovanie systémov riadenia pre oblasť získavania a spracovania zemských zdrojov a na vývoj systémov a prostriedkov pre ich technické, informačné, ekonomické, podnikateľské, manažérske, výrobné a logistické zabezpečenie vo vzťahu k zemským zdrojom a životnému prostrediu. Absolvent študjného programu je pripravovaný na samostatné riešenie náročných úloh z oblasti automatizácie.
Ciele vzdelávania
Cieľom vzdelávania je poskytnúť absolventovi študijného programu pokročilé vedomosti z oblasti kybernetiky so zameraním predovšetkým na oblasť riadenia procesov. Študijný program nadväzuje na študijný program druhého stupňa s názvom Riadenie procesov získavania a spracovania surovín. Absolvent je po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia v študijnom programe Riadenie procesov schopný uskutočňovať vedecké bádanie za účelom získavania nových poznatkov, vyvíjať nové typy zariadení a technológií, realizovať ich transfer do riadenia a informatizácie procesov. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja. Podľa svojej profilácie sa orientuje na vývoj nových metód, prostriedkov a technológií pre identifikáciu, modelovanie, simuláciu, projektovanie systémov riadenia pre oblasť automatizácie a informatizácie procesov a na vývoj systémov a prostriedkov pre ich technické, informačné, ekonomické, podnikateľské, manažérske, výrobné a logistické zabezpečenie vo vzťahu k výrobným a technologickým procesom a životnému prostrediu. Skúma aj možnosti optimálneho využitia zdrojov. Absolvent tretieho stupňa je špecialista (expert) v konkrétnej oblasti odboru, s uplatnením ako vedecký a výskumný pracovník. Je pripravovaný na samostatné riešenie náročných úloh z oblasti automatizácie a riadenia procesov a podporuje technický pokrok.
Výstupy vzdelávania
Absolvent študijného programu Riadenie procesov je schopný uskutočňovať vedecké bádanie za účelom získavania nových poznatkov, vyvíjať nové typy zariadení a technológií, realizovať ich transfer do informatizácie a riadenia procesov. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja. Podľa svojej profilácie sa orientuje na vývoj nových metód, prostriedkov a technológií pre identifikáciu, modelovanie, simuláciu, projektovanie systémov riadenia pre oblasť získavania a spracovania zemských zdrojov a na vývoj systémov a prostriedkov pre ich technické, informačné, ekonomické, podnikateľské, manažérske, výrobné a logistické zabezpečenie vo vzťahu k zemským zdrojom a životnému prostrediu. Skúma možnosti ich optimálneho využitia. Hlavné oblasti uplatnenia na slovenskom a európskom trhu práce sú: • v oblasti výskumu ako výskumno-vývojoví pracovníci na vysokých školách, výskumných ústavoch, výskumno-vývojových oddeleniach firiem v oblasti riadenia, automatizácie a informatizácie procesov, • v oblasti riadenia organizácií ako manažéri výskumných projektov, a tiež ako vrcholoví manažéri firiem, • v podnikaní v oblasti high-tech v sfére využitia dostupných surovín a zdrojov, • poradensko-expertnej činnosti v uvedenej oblasti, • zakladanie vlastných výskumno-projekčných firiem v oblasti riadenia, automatizácie a informatizácie. Profilové predmety: -Automatizácia procesov (Durdán) -Matematické metódy a prostriedky riadenia a inf. procesov (Škovránek) -Navrhovanie a projektovanie riadiacich a informačných systémov (Kačur) -Riadenie procesov (Petráš) -Vybrané kapitoly z optimalizácie (Laciak)
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Viď vyplnený formulár „Vyjadrenie autority z praxe k ŠP“ od zástupcov zamestnávateľov, ktorý je prílohou opisu študijného programu.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.
Zástupca študentov: Ing. Katarína Valentová
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Okrem klasických posluchárni sú na zabezpečenie študijného programu k dispozícií aj tieto laboratória: - Laboratórium informatizácie procesov a informačných systémov – LIP/PC3 – BN3, (Laboratórium slúži pre získavanie zručností a skúseností pri projektovaní a navrhovaní informačných podnikových systémov, návrhu a tvorbe web aplikácií), - Laboratórium informačných technológií a prostriedkov – PC2 – BN3, (V prvých ročníkoch laboratórium slúži pre získavanie zručností a skúseností z práce na počítačovej sieti a základov práce s prostriedkami informatiky s užívateľským balíkom Microsoft Office), - Laboratórium priameho riadenia – PC4 – PK14, (Laboratórium slúži na výučbu a výskum v problematike priameho číslicového riadenia), - Laboratórium technologických procesov - LPT - PK19 (Laboratórium slúži na vykonávanie a vyhodnocovanie experimentálnym spôsobom spracovanie surovín vo vybraných technológiách), - Laboratórium priemyselných riadiacich systémov – LPRS – BN3, (Laboratórium LPRS je vytvorené pre výučbu predmetov súvisiacich s technickou stránkou, s programovaním riadiacich automatov, sú v ňom umiestnené aj objekty pre riadenie a automatizáciu procesov). Viac informácií je na web stránke ústavu: http://web.tuke.sk/uraivp/o_ustave.php#tech a v legislatíve fakulty: https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/19670e1b-1581-469b-82d7-3d83b8eeb19c/prevadzkovy_poriadok_laboratoria.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nZfotuJ https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/3b7e03ec-0e5e-4073-99ec-4f61452e2d86/priloha_1_zoznam_laboratorii_fberg.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nZV9pO9 https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/d7a6d88d-42c4-4248-871e-f71728183503/priloha_4_
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania alebo pre mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa výučbe: Ing. Gabriel Tréfa, PhD., U.S.Steel Košice, GTrefa@sk.uss.com

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie

Doplňujúce informácie

Dalšie informácie na webe pracoviska